directions_run

สร้างท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนพรหมมานนท์ เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนพรหมมานนท์ เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01593
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 196,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประจวบ เมฆเรือง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านเฉลิมพระเกียติ ชุมชนพรหมมานนท์
ละติจูด-ลองจิจูด 8.357579,100.206299place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

ครอบครัวและชุมชนสัมพันธ์ในวันอาทิตย์ เดือนละ ๒ ครั้ง

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 20:17 น.