โครงการ “ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ บ้านบางดุก ”

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ “ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ บ้านบางดุก ”
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01627
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสนา ณ นคร
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่15 บ้านบางดุก ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.342887,100.080385

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

ให้ชุมชนเปลี่ยนจากการใช่ปุ๋ยเคมี มาใช้น้ำหมักชีวภาพ
1.โดยการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการลดขยะเป็นน้ำหมักชีวภาพ  บำรุงชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ต่อเนื่อง
2. ให้ประชาชนน้ำขยะอินทรีย์เปลี่ยนเป็นวิถีชีวภาพในภาคเกษตรกรรมประณีตได้ถูกต้อง
3.  ให้ประชาชนได้ศึกษา  ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน  สมุนไพรท้องถิ่น  ขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะ และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.  เสวนาสภาแกนนำสร้างพลังแห่งการเกิดสุขภาวะ
2.แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เส้นทางขยะสู้น้ำหมักชีวภาพบำรุงและสิ่งแวดล้อม
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้  “ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  ในพื้นที่ต้นแบบสู้การสร้างสุขภาวะ
4.การเรียนรู้แนวเศรษฐกิจพอเพียงสู้การปฎิบัติ
5.แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย  “ ชุมชนน่าอยู่มุ่งสู้คุณธรรม”
6.กีฬาพื้นบ้านสร้างสุขภาวะ
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 21:29 น.