directions_run

โครงการ “ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ บ้านบางดุก ”

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ “ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ บ้านบางดุก ”
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01627
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 210,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสนา ณ นคร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่15 บ้านบางดุก ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.342887,100.080385place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.  เสวนาสภาแกนนำสร้างพลังแห่งการเกิดสุขภาวะ
2.แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เส้นทางขยะสู้น้ำหมักชีวภาพบำรุงและสิ่งแวดล้อม
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้  “ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  ในพื้นที่ต้นแบบสู้การสร้างสุขภาวะ
4.การเรียนรู้แนวเศรษฐกิจพอเพียงสู้การปฎิบัติ
5.แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย  “ ชุมชนน่าอยู่มุ่งสู้คุณธรรม”
6.กีฬาพื้นบ้านสร้างสุขภาวะ
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 21:29 น.