stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการกลุ่มคนดอนร่วมใจใร้ขยะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01526
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 163,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา นิยมไทย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา เทศบาล ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 10.402391,98.773613place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
  2. สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้คนในชุมชน โดยการบำเพ็ญประโยชน์, รณรงค์และสร้างเครือข่ายรักสิ้งแวดล้อมในการลดปริมาณขยะในชุมชน
  3. ศึกษาดูงานการกำจัดขยะที่เกาะพิทักษ์ ชุมพร เพื่อมาจัดกระบวนการบริหารจัดการขยะในชุมชนและการสร้างมูลค่าในการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 21:42 น.