directions_run

ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบางไชยปก ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบางไชยปก ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01525
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 148,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารี ยืนยัน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.222364,100.200806place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

สืบค้นปัญญาโดยแกนนำ จัดเวทีเรียนรู้ฝึกปฏิบัติทุกเดือน ปฏิบัติในแปลงผัก ประชุมพบปะทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน จัดทำแฟ้มข้อมูลพัฒนากลุ่ม ทำป้ายต้นทุนการผลิต ทดสอบสารเคมีตกค้าง สืบทอดภูมิปัญญา ทิ่มเหม้า ซ้อมสาร สีข้าวด้วยมือ สีข้ มาสืบทอดให้ลูกหลาน ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารปลอดภัย จัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพ และออกกำลังกายพร้อมติดตามเยี่ยมกลุ่ม จัดกิจกรรมพื้นบ้านสี่วัย

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 22:52 น.