directions_run

ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนบ้านบางรากไม้ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนบ้านบางรากไม้ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01604
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 168,850.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยวุฒิ ปั้นแป้น
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.35554,100.209045place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

๑. ประชุมสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบรายละเอียดของโครงการ
๒. ประชุมผู้นำกลุ่ม
๓. สมาชิกกลุ่มลงแขกร่วมกัน
๔. อบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืช
๕. อบรมเรื่องการจักรสานและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปราชญ์ชาวบ้าน
๖. แบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่มเพื่อมอบหมายให้สมาชิกไปทำกิจกรรมตามโครงการ
๗. จัดตั้งสภากาแฟหมู่บ้าน
๘. ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนในชุมชน
๙. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมให้กับสมาชิก
๑๐.เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มโดยแกนนำกลุ่มและทีมงาน
๑๑. นำผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกกลุ่มมาจำหน่ายในงานประเพณีของท้องถิ่น
๑๒. ประชุมประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยจัดเวทีถอดบทเรียน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2554 09:08 น.