directions_run

โครงการ “ กระบวนการชูรอตามทัศนะอิสลาม สร้างชุมชนให้น่าอยู่ ”

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ “ กระบวนการชูรอตามทัศนะอิสลาม สร้างชุมชนให้น่าอยู่ ”
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01580
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฮัมดี ขาวสะอาด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบือเระ ม.7 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
ละติจูด-ลองจิจูด 6.536374,101.68602place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ประชุมปรึกษาหารือแกนนำคณะทำงานเพื่อวางแผน  จัดกิจกรรมติดตามงาน และจัดทำข้อมูลเป็นระบบ
  2. ศึกษาดูงานการจัดการชุมชนจากพื้นที่ต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน ณ.ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ  อ.หาดใหญ่      จ.สงขลา
  3. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารชุมชนโดยการมีส่วนรวม  ตามแนวสภาซูรอ
  4. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ที่ผ่านมติสภาซูรอชุมชน กลุ่มผู้นำชุมชนกิจกรรมผู้นำพบประชาชน กลุ่มสตรี  กิจกรรมทำอาหารพื้นบ้าน กลุ่มเยาวชน  กิจกรรมเสริมทักษะกีฬา กลุ่มออมทรัพย์  ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการสมาชิก กลุ่มการศึกษา อานาซีดสัมพันธ์ กลุ่มผู้สูงอายุ  กิจกรรมบรรยายธรรมเพื่อสร้างสุขภาวะจิต
    ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ที่ผ่านมติสภาซูรอชุมชน กลุ่มผู้นำชุมชน  กิจกรรมผู้นำพบประชาชน กลุ่มสตรี  กิจกรรมทำอาหารพื้นบ้าน กลุ่มเยาวชน  กิจกรรมเสริมทักษะกีฬา กลุ่มออมทรัพย์  ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการสมาชิก กลุ่มการศึกษา อานาซีดสัมพันธ์ กลุ่มผู้สูงอายุ  กิจกรรมบรรยายธรรมเพื่อสร้างสุขภาวะจิต
  5. เวทีจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมชุมชน  และกำหนดกฎกติการ่วมของชุมชน(ฮูกูมปากัด)อย่างมีส่วนรวม  โดยเนื้อหาดังนี้ 2.1. มาตรการชุมชนกับการแก้ปัญหาผู้ด้อยโอกาส 2.2. มาตรการชุมชนกับการป้องกันปัญหายาเสพติด 2.3. มาตรการชุมชนกับการส่งเสริมการศึกษา
  6. เวทีชุมชนสุขภาวะ ใช้กิจกรรมย่อยลักษณะสภาซูรอ  ประเด็น หาข้อตกลงในระดับชุมชนกับการสร้างชุมชนตัวอย่างในการจัดการสุขภาวะเวทีเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด
  7. จัดทำชุดองค์ความรู้การบริหารจัดการของชุมชนเพื่อศึกษา พัฒนาและการเผยแพร่
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2554 11:21 น.