โครงการ “ กระบวนการชูรอตามทัศนะอิสลาม สร้างชุมชนให้น่าอยู่ ”

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ “ กระบวนการชูรอตามทัศนะอิสลาม สร้างชุมชนให้น่าอยู่ ”
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01580
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฮัมดี ขาวสะอาด
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบือเระ ม.7 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
ละติจูด-ลองจิจูด 6.536374,101.68602

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
 1. ชุมชนมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการตามแนวทางของสภาซูรอและสามารถบริหารชุมชนอย่างมีส่วนรวมโดยผ่านสภาซูรอ (สภาปรึกษาหารือ) ทุกเดือน
 2. เกิดชุดความรู้ แผนชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนรวมและมีกติกาชุมชน
 3. เกิดกลไกการใช้สภาซูรอในการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาของชุมชนที่เป็นการยอมรับของสมาชิกในชุมชนแบบมีส่วนรวมและช่วยลดข้อขัดแย้งในชุมชน อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางสันติวิธี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. ประชุมปรึกษาหารือแกนนำคณะทำงานเพื่อวางแผน  จัดกิจกรรมติดตามงาน และจัดทำข้อมูลเป็นระบบ
 2. ศึกษาดูงานการจัดการชุมชนจากพื้นที่ต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน ณ.ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ  อ.หาดใหญ่      จ.สงขลา
 3. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารชุมชนโดยการมีส่วนรวม  ตามแนวสภาซูรอ
 4. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ที่ผ่านมติสภาซูรอชุมชน กลุ่มผู้นำชุมชนกิจกรรมผู้นำพบประชาชน กลุ่มสตรี  กิจกรรมทำอาหารพื้นบ้าน กลุ่มเยาวชน  กิจกรรมเสริมทักษะกีฬา กลุ่มออมทรัพย์  ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการสมาชิก กลุ่มการศึกษา อานาซีดสัมพันธ์ กลุ่มผู้สูงอายุ  กิจกรรมบรรยายธรรมเพื่อสร้างสุขภาวะจิต
  ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ที่ผ่านมติสภาซูรอชุมชน กลุ่มผู้นำชุมชน  กิจกรรมผู้นำพบประชาชน กลุ่มสตรี  กิจกรรมทำอาหารพื้นบ้าน กลุ่มเยาวชน  กิจกรรมเสริมทักษะกีฬา กลุ่มออมทรัพย์  ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการสมาชิก กลุ่มการศึกษา อานาซีดสัมพันธ์ กลุ่มผู้สูงอายุ  กิจกรรมบรรยายธรรมเพื่อสร้างสุขภาวะจิต
 5. เวทีจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมชุมชน  และกำหนดกฎกติการ่วมของชุมชน(ฮูกูมปากัด)อย่างมีส่วนรวม  โดยเนื้อหาดังนี้ 2.1. มาตรการชุมชนกับการแก้ปัญหาผู้ด้อยโอกาส 2.2. มาตรการชุมชนกับการป้องกันปัญหายาเสพติด 2.3. มาตรการชุมชนกับการส่งเสริมการศึกษา
 6. เวทีชุมชนสุขภาวะ ใช้กิจกรรมย่อยลักษณะสภาซูรอ  ประเด็น หาข้อตกลงในระดับชุมชนกับการสร้างชุมชนตัวอย่างในการจัดการสุขภาวะเวทีเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด
 7. จัดทำชุดองค์ความรู้การบริหารจัดการของชุมชนเพื่อศึกษา พัฒนาและการเผยแพร่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ฮัมดี ขาวสะอาด ฮัมดี ขาวสะอาด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 11:21 น.