stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01487
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2011 - 31 กรกฎาคม 2012
งบประมาณ 152,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทธิ ชูสุวรรณ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 4บ้านบางจ๋วน ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ละติจูด-ลองจิจูด 8.814427,98.366678place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจักการขยะอย่างครบวงจร...

ร้อยละ 30 ของคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดการขยะ

2 เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง...

ร้อยละ 80 ของคนในชุมชนเข้าร่วมการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านและชุมชนให้น่าอยู่...

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.สร้างกระแสโดยการจัดรณรงค์(Bic cleaning day) 3.อบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ 4.จัดเวทีประชาคม 5.จัดตั้งกลุ่มการจัดการขยะ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2011 10:09 น.