รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01487
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทธิ ชูสุวรรณ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 4บ้านบางจ๋วน ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ละติจูด-ลองจิจูด 8.814427,98.366678

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจักการขยะอย่างครบวงจร...

ร้อยละ 30 ของคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดการขยะ

2 เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง...

ร้อยละ 80 ของคนในชุมชนเข้าร่วมการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านและชุมชนให้น่าอยู่...

วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะครบวงจร 2.เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะได้ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.สร้างกระแสโดยการจัดรณรงค์(Bic cleaning day) 3.อบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ 4.จัดเวทีประชาคม 5.จัดตั้งกลุ่มการจัดการขยะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย chonpadae chonpadae เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 10:09 น.