directions_run

โครงการร่วมสร้างสรรค์ให้บ้านควนน่าอยู่ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้าและสิ่งแวดล้อมสมดุล หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการร่วมสร้างสรรค์ให้บ้านควนน่าอยู่ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้าและสิ่งแวดล้อมสมดุล หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01528
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 ธันวาคม 2555
งบประมาณ 185,070.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศิลปชัย สมัยรัฐ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านควน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.179245,99.690628place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ตรวจสุภาพประจำปีภาคสนามและบันทึกสุขภาพประจำปี
2.หลากหลาย สร้างสรรค์สุภาพ
3.Family Bicycle,Rally Bicycle
4.อบรมให้ความรู้ส่งเสริมให้คนในชุมชนทำ EM Ball และเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน   -กล้าไม้ดอกไม้ประดับ  ผักสวนครัว
5.รณค์การจัดการขยะชุมชน (ขยะรีไซเคิล)
6..ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการลดปริมาณขยะ
7.จัดประกวดและมอบเกียรติบัตรชุมชนที่มีบ้านสะอาด ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
8.ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชน
9.จัดทำประชาสัมพันธ์เสริมสร้างสุขภาพบ้านควน(หยงสตาร์) 10.อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะปฎิบัติการการเล่นดนตรี
11.อบรมคุณธรรม จริยธรรมภาคฤดุร้อน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2554 16:47 น.