directions_run

โครงการชุมชนน่ามอง บ้านทุ่งรวงทองน่าอยู่ สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนน่ามอง บ้านทุ่งรวงทองน่าอยู่ สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01531
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 สิงหาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 185,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประหยัด หยงสตาร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.179245,99.690628place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
2.จัดกิจกรรมออกกำลังกายในชุมชน
3.กีฬาสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์ชุมชน
4.หอกระจายข่ายประจำหมู่บ้าน
5.อบรมให้ความรู้ตระหนังถึงความสำคัญของป่าชายเลน,ปลูกป่าชาย  เลน
6.อบรมการทำ EM Ball
7.อบรมให้ความรู้ รณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชนและติดป้ายรณรงค์  ในสถานที่ท่องเที่ยว
8.ประกวดบ้านสะอาดในระดับครัวเรือน 9.ร่วมสร้างถนนสวยงามสองข้างทาง
10.จัดตั้งะนาคารปูไข่นอกเพื่อการอนุรักษ์
11.สำรวจ/จัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน
12.จัดกิจกรรมวันฮารีรายอ
13.จัดกิจกรรมคนดีศรีหมู่บ้าน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2554 16:52 น.