directions_run

โครงการจัดการพื้นที่สาธารณะประโยชน์สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้หมู่ที่ 4 บ้านห้วย ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการจัดการพื้นที่สาธารณะประโยชน์สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้หมู่ที่ 4 บ้านห้วย ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01608
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 212,850.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมาโนช ดิษฐเดช คณะทำงานชุมชนบ้านห้วย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านห้วย ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 9.3041562541525,99.691579362707place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 • ประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน  ชุมชนใกล้เคียง  องค์กรภาคี  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันก่อนดำเนินงานโครงการ
 • ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการทุกเดือนเพื่อสรุปการทำงานว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างอย่างไรรวมไปถึงการวางแผนการทำงานร่วมกัน
 • เวทีจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะประโยชน์จำนวน  14  ไร่
 • ปรับปรุงพื้นที่  ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะประโยชน์ (งบประมาณสนับสนุนโครงการชุมชนพอเพียง)
 • พัฒนาศูนย์เรียนรู้จัดทำสื่อภายในศูนย์
 • พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตำนานอาคารเรียนที่บ้านห้วย
 • นำเสนอข้อมูลประวัติตำนานโรงเรียนบ้านห้วย
 • ประชุมสืบประวัติตำนานโรงเรียนบ้านห้วย
 • พัฒนาแหล่งเรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพกับ  อสม.ในชุมชน
 • ประชุมระดมความคิดเห็นค้นหาพันธุ์สมุนไพรในชุมชน
 • จัดทำคู่มือสมุนไพรในชุมชนจำนวน  300  เล่ม
 • จัดทำแปลงสมุนไพร
 • พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธนาคารอาหารชุมชน
  • สระเลี้ยงปลา
  • ผักกินยอด
 • พัฒนาแหล่งเรียนรู้เรื่องกล้วยๆ
 • เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ลานปัญญาชุมชน)
 • ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมจำนวน  3  ครั้ง  (ก่อนดำเนินการ  ระหว่างดำเนินการ  หลังดำเนินการ)
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2554 08:46 น.