เติมสุข..ด้วยรอยยิ้มที่สร้างสรรค์

photo  , 640x480 pixel , 51,944 bytes.

กิจกรรมต่างๆ ทยอยจัดให้มีขึ้นตามแผนงานที่วางไว้ หลังจากจบงวดงานไปแล้วในงวดที่ 1 โดยรวมเป็นกิจกรรมด้านกระบวนการทางความคิดเสียมากกว่า เป็นการวางแผนงานและ การกำหนดกลไกที่จะ ทำกิจกรรมในงวดงานที่ 2  ผลที่ได้ของเราไม่เป็นชิ้นงาน หรือพยานวัตถุใด ๆ สิ่งที่ได้มีค่าทางด้าน การร่วมมือของคนในชุมชน การเห็นคุณค่าของงานกลุ่มที่ต้องอาศัยช่วยเหลือกัน... มันยากน่ะ การที่จะรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมพร้อมกันกับคนในชุมชนที่ ต่างคนต้องทำมาหากิน หาเช้ากินค่ำ  แต่เพื่อลูกหลาน เพื่อแบบอย่างในการพัฒนาชุมชน ชาวบ้านหรือผุ้ปกครองกลับไม่มองข้ามในสิ่งนี้ เพียงแต่ผุ้นำที่จริงใจทำในสิ่งทีเป้นประโยชน์  หลักสูตรวิถีชุมชนตามแบบอิสลาม  เป็นผลงานที่จะนำมาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้แก่สาธารณะชนคนรุ่นหลังต่อไป ที่จะบอกถึงเรื่องราวของวิถีชุมชน บ้านนาเกาะไทร ตำบลปกาสัย  อะไรที่เป็นรากบานแห่งชีวิตที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการยึดมั่นตามหลักการของศาสนา...ความศรัทธาที่ต้องสืบทอดต่อไปเพื่อเป็นทางนำชีวิตวิถีแห่งชุมชน อิสลามบ้านนาเกาะไทร....

Relate topics