directions_run

การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01891
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 173,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนวรัตน์ งาแก้วรันดรศักดิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8054630422003,100.45293612629place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (173,500.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาดน่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
 • เกิดกลุ่มแกนนำในการจัดการปัญหาขยะในชุมชน
2 มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ีมีมาตรฐาน
 • คนในชุมชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
3 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • มีแผนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะร่วมกันในชุมชน
 • มีกฎ กติกาและแผนการดำเนินงานร่วมกับคนในชุมชน
4 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน
 • มีปริมาณขยะในชุมชนลดลง
 • มีทีมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
5 เพื่อให้มีแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ
 • มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะแบบครบวงจร
6 มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
 • มีธนาคารขยะในชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
7 เพื่อให้มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ
 • เกิดเครือข่ายภาคีร่วมกันในการจัดการขยะชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาล
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. สร้างจิตสำนึกในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 2. จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองแงะ
 3. ฝึกเยาวชนในชุมชนให้เป็นแกนนำในเรื่องของการคัดแยกขยะ
 4. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
 5. จัดตั้งและประชุมทีมอาสาสมัครเพื่อวางแผนปฏิบัติการในพื้นที่
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555 16:43 น.