การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01891
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 173,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนวรัตน์ งาแก้วรันดรศักดิ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8054630422003,100.45293612629
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (173,500.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาดน่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
 • เกิดกลุ่มแกนนำในการจัดการปัญหาขยะในชุมชน
2 มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ีมีมาตรฐาน
 • คนในชุมชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
3 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • มีแผนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะร่วมกันในชุมชน
 • มีกฎ กติกาและแผนการดำเนินงานร่วมกับคนในชุมชน
4 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน
 • มีปริมาณขยะในชุมชนลดลง
 • มีทีมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
5 เพื่อให้มีแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ
 • มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะแบบครบวงจร
6 มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
 • มีธนาคารขยะในชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
7 เพื่อให้มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ
 • เกิดเครือข่ายภาคีร่วมกันในการจัดการขยะชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาล
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
 1. เพื่อให้ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาด น่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
 2. มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีมาตรฐาน
 3. เพื่อสร้างกระบวนการเรีนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 4. เพื่อส่งเสริมปฏิบัติ คัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน

 5. คณะทำงานประชุมหาแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ
 6. เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะในชุมชนย่างครบวงจร
 7. มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหาร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผ้รับทุนโครงการ 0 0.00 1,300.00
7 พ.ย. 55 จัดเวทีประชุม, และทำความเข้าใจและแนะนำโครงการ 0 0.00 13,555.00
8 พ.ย. 55 ประชุมแกนนำเยาวชน ครั้งที่ 1 0 0.00 10,820.00
21 พ.ย. 55 ประชุมวางแผนคณะทำงาน 0 0.00 9,070.00
12 ธ.ค. 55 ประชุมทีมอาสาสมัครเพื่อวางแผนปฏิบัติการในพื้นที่ 0 0.00 9,920.00
19 ธ.ค. 55 ประชุมแบ่งเขตความรับผิดชอบของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 0 0.00 7,500.00
25 ธ.ค. 55 จัดตั้งและประชุมทีมอาสาสมัครเพื่อวางแผนปฎิบัติงานในพื้นที่ 0 0.00 9,070.00
10 ม.ค. 56 แบ่งกลุ่มแกนนำเยาวชนลงสำรวจพื้นที่ในชุมชน 0 0.00 500.00
15 ม.ค. 56 นำเยาวชนศึกษาดูงานการดำเนินงานธนาคารขยะ 0 0.00 10,800.00
18 ม.ค. 56 การติดตามการดำเนินการตามโครงการครั้งที่ 1 ของ สจรส.มอ. 0 0.00 500.00
6 ก.พ. 56 คณะกรรมการโครงการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติการในพื้นที่ 0 0.00 4,400.00
8 มี.ค. 56 ติดตามโครงการของ สจรส.มอ.ครั้งที่2 0 0.00 500.00
20 มี.ค. 56 ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ 0 0.00 11,600.00
8 พ.ค. 56 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0 0.00 500.00
13 พ.ค. 56 ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ และกำหนดแนวทางของธนาคารขยะ 0 0.00 6,450.00
20 พ.ค. 56 ประชุมคณกรรมการ กำหนดแนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะ ร่วมกับ ทต.คลองแงะ 0 0.00 6,450.00
21 พ.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการและแกนนำเยาวชน เรื่องการดำเนินการธนาคารขยะ ร่วมกับ ทต.คลองแงะ 0 0.00 -
29 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานร่วมกับ เทศบาลคลองแงะ และ รพสต. 0 0.00 10,270.00
4 มิ.ย. 56 ดณะกรรมการ ประชุมร่วมกับ แกนนำเยาวชนสรุปการทำงานในพื้นที่ 0 0.00 10,270.00
13 มิ.ย. 56 การประชุมสรุปโครงการที่ทำมาให้หน่วย งานต่างๆในเทศบาลได้ทราบถึงการดำเนินงาน 0 0.00 0.00
26 มิ.ย. 56 เดินรณรงค์การจัดการขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลคลองแงะ 0 0.00 6,000.00
28 มิ.ย. 56 การฝึกเยาวชนแกนนำ ทำน้ำยาล้างจานจากเศษขยะเปรียก 0 0.00 11,670.00
29 มิ.ย. 56 ติดตามโครงการของ สจรส.มอ.ครั้งที่ 4 0 0.00 500.00
2 ก.ค. 56 สั่งทำกระเป๋าและประชุมคณะกรรมการ 0 0.00 11,620.00
16 ก.ค. 56 - ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างย่างยืนแก่คน ในชุมชน และทีมงานเทศบาล รพสต. อสม. 0 6,200.00 6,200.00
19 ก.ย. 56 คณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชน 0 0.00 0.00
24 ก.ย. 56 ติดตามโครงการ สจรส.มอ.ครั้งที่ 5 0 0.00 500.00
26 ก.ย. 56 ให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านพร้อมแจกถุงผ้าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ กลุ่มแกนนำสรุปงานให้ประชาชนรับทราบ ถึงผลการทำงาน ในแต่ละโซน 0 0.00 22,600.00
28 ก.ย. 56 ร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง 0 0.00 1,000.00
29 ก.ย. 56 ร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง 0 0.00 500.00
16 ต.ค. 56 เปิดป้ายธนาคารขยะที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยา 0 0.00 1,400.00
รวม 0 6,200.00 30 185,465.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. สร้างจิตสำนึกในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 2. จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองแงะ
 3. ฝึกเยาวชนในชุมชนให้เป็นแกนนำในเรื่องของการคัดแยกขยะ
 4. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
 5. จัดตั้งและประชุมทีมอาสาสมัครเพื่อวางแผนปฏิบัติการในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Peeraya Jindamanee Peeraya Jindamanee เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 16:43 น.