stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01933
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสถิต เลิศลัพย์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านต้นจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
ละติจูด-ลองจิจูด 9.0061884987586,99.909364005916place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เรียนรู้พฤติกรรมในการลดอาความอ้วน

1.1 กลุ่มเป้าหมายสามารถลดโรคอ้วนได้ 70% 1.2 คนมีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 70% 1.3 ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น

2 เพื่อคนในชุมชนปลูกและบริโภคพืชผัก พืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร

2.1สมาชิกในกลุ่มร้อยละ 70 ปลูกผัก 2.2 สมาชิกในกลุ่มร้อยละ 70 ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการปลูกพืชทุกครั้ง 2.3สมาชิกในกลุ่มร้อยละ 70 บริโภคพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร
2.4ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1แลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคอ้วน

กิจกรรมที่2 การออกกำลังกาย

กิจกรรม3 จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนอ้วน

กิจกรรมที่4 ฝึกอบรมสร้างกระบวนการเรียนรู้การปลูกพืชผักพื้นบ้านสมุนไพรพืชอาหารที่ลดโรคอ้วน

กิจกรรมที่5 การเพาะพันธ์กล้าต้นไม้

กิจกรรมที่ 6 แลกเปลี่ยนเรีนรู้การปลูกผักพื้นบ้านและสมุนไพรไว้กินเองเหลือกินไว้ขาย

กิจกรรมที่ 8  คนต้นจันทน์ไม่กินหวาน เล่าขานสืบสาน ตำนาน ขนมไทย”

กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมปฏิบัติการทำขนมไทย

กิจกรรมที่ 10 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องจักรกลทางเกษตร
กิจกรรมที่ 11 แลกเปลียนเรียนรู้และฝึกปฎิบัตการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตั้งประเด็นคำถามและให้กลุ่มช่วยกันคิด

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 14:13 น.