stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่า
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01778
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2012 - 31 ตุลาคม 2013
งบประมาณ 202,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสายันต์ ชูหาญ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวนป่า ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
ละติจูด-ลองจิจูด 7.819337286365,99.395687851612place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2012 28 ก.พ. 2013 1 ต.ค. 2012 28 ก.พ. 2013 0.00
2 1 มี.ค. 2013 31 ต.ค. 2013 1 มี.ค. 2013 31 ต.ค. 2013 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (202,400.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์
 1. มีเกณฑ์ครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์ และสวนอาสาเกษตรอินทรีย์
 2. มีสมาชิกครอบครัวอย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน มีความรู้ในการวิเคราะห์สภาพดิน รวมอย่างน้อย 30 คน
 3. มีครอบครัวที่รู้โทษภัยของสารเคมีจากพืชผักปลอดสารพิษและพืชสมุนไพรอย่างน้อย 20 ครัวเรือน
 4. มีครอบครัวอาสาการทำสวนเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 10 ครัวเรือน
2 เพื่อสร้างพื้นที่แปลงสาธิตการทำสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
 1. มีพื้นที่แปลงสาธิตในการทำสวนเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานที่สามารถสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ การขยายพันธุ์ผัก สมุนไพร การปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นที่ 50 ไร่ จำนวน 1 แปลง
 2. มีพื้นที่ในการทำสวนเกษตรแบบอินทรีย์อย่างน้อย 10 แปลง
3 เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์ในชุมชน
 1. มีแผนที่ศักยภาพชุมชนและพื้นที่เสี่ยง 1 ชุด
 2. มีกองทุนสวัสดิการในการหนุนเสริมการทำเกษตร
 3. มีฐานข้อมูลเกษตรกรในชุมชน
 4. มีศูนย์เพื่อนเกษตรกรให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 1 ศูนย์
 5. เกิดแผนชุมชนที่มีการหนุนเสริมการทำเกษตรแบบอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมเพื่อคณะกรรมการร่วมกับตัวแทนหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่
 2. เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญาชุมชน
 3. ประชาคมหมู่บ้านรับสมัครครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์
 4. กิจกรรมสำรวจข้อมูลครอบครัว
 5. อบรมเชิงปฏิบัติการครอบครัวอาสาวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ
 6. อบรมเชิงปฏิบัติการครอบครัวอาสารับรู้โทษภัยสารเคมีและวิเคราะห์สภาพดินพื้นที่ทำการเกษตร
 7. ครอบครัวอาสาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการทำเกษตรอินทรีย์
 8. คณะทำงานเยี่ยมเยียนเก็บข้อมูลครอบครัวอาสาทุก 2 เดือน
 9. ประชุมคณะทำงานร่วมกับภาคีพัฒนาออกแบบพื้นที่แปลงสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
 10. กิจกรรมพัฒนาแปลงสาธิต
 11. การทำแปลงเพาะชำไม้ พันธุ์ผัก พันธุ์สมุนไพร
 12. การทำผังพื้นที่แปลงสาธิต
 13. กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์
 14. กิจกรรมเพาะกล้าพันธุ์ผัก พันธุ์สมุนไพร
 15. การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรของหมู่บ้าน
 16. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
 17. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบครัวอาสา 2 ครั้ง
 18. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการในการหนุนเสริมการทำเกษตร
 19. ประชุมคณะกรรมการกองทุนออกแบบฟอร์มสมาชิกกองทุน
 20. การจัดทำแผนที่ศักยภาพชุมชนและพื้นที่เสี่ยง
 21. จัดทำแผนชุมชนที่มีการหนุนเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
 22. ประชาคมหมู่บ้านปรับแผนชุมชนหนุนเสริมการทำงานเกษตรอินทรีย์
 23. ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินโครงการร่วมกับภาคีพัฒนา
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2012 09:28 น.