stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00272
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2556 - 30 มิถุนายน 2557
งบประมาณ 171,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา นิยมไทย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางบุษกร อุ่ยเต็กเค่ง
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา เทศบาลตำบลน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 10.64981105575,98.8730049133place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2556 1 ต.ค. 2556 1 มิ.ย. 2556 31 ธ.ค. 2556 68,500.00
2 1 พ.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 1 ม.ค. 2557 30 มิ.ย. 2557 96,000.00
3 1 พ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2557 17,000.00
รวมงบประมาณ 181,500.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (181,500.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (171,500.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และสร้างจิตสำนึกในการออกกำลังกาย
 1. ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการบริโภคอาหาร
 2. สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
 3. สามารถให้คำแนะนำกับคนรอบข้างได้
 4. ออกกำลังการสมำเสมอ
2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน กาย จิต สังคม ปัญญาของคนในชุมชน
 1. ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการจัดการความเครียด
 2. สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับการดูแลติดตามภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่องสมำเสมอ
 3. มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 4. เกิดกลุ่มการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน
 5. ได้ศึกษาปฏิบัติธรรม ณ.สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
3 ชุมชนร่วมกันจัดการปัญหาของชุมชน
 1. สร้างและมีคณะทำงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
 2. จัดตั้งกลุ่มสร้างความสามัคคีสานสัมพันธ์
 3. มีการจัดทำข้อมูลสุขภาพในครัวเรือน
4 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
 1. ผู้เข้าร่วมการประชุมกับสสส./สจรส.มอ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. ส่งรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับสสส.ตามระยะเวลาที่กำหนด
 3. มีป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ และมีภาพถ่ายตลอดโครงการ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.มีความรู้ในการบริโภคอาหารและออกกำลังกายอย่างสมำ่เสมอ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับการดูแลและติดตามภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่องสมำเสมอ เกิดกลุ่มการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน  จัดทำข้อมูลสุขภาพในครัวเรือน 3.ศึกษาปฏิบัติธรรม ฝึกจิต สร้างสมาธิที่สำนักสวนโมกขพลาราม ไชยา 4.กีฬาสัมพันธ์รวมกลุ่มออกกำลังกาย 5.รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ จัดนิทรรศการ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 11:18 น.