directions_run

เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01521
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 158,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุบัญชา มีเมือง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสมบูรณ์ ขวัญสง อาจารย์กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ ม.14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 9.2624934529062,99.815834469611place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 63,480.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 31 ส.ค. 2557 79,350.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 15,870.00
รวมงบประมาณ 158,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชุมชนลดการใช้สารเคมี เรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารพิษ
  1. กลุ่มสมาชิกในครัวสาธิตทุกครัว ปลูกผัก สมุนไพรปลอดสารพิษข้างบ้านโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ อย่างน้อย 15 ชนิด
  2. สมาชิกในครัวเรือนได้รับการตรวจสารเคมีก่อนและหลังทำ ผลคือมีสารเคมีในเลือดน้อยลง ร้อยละ 20
  3. ครัวสาธิตร่วมทำบัญชีครัวเรือนเพื่อสรุปต้นทุนการผลิต มีต้นทุนลดลง ร้อยละ 10
  4. สมาชิกนำผักมาแลกเปลี่ยน ไม่ซื้อผักจากตลาด และตำเครื่องแกงเองจากสิ่งที่ปลูก ทุกครัวเรือน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:41 น.