stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01512
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 212,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางหนูฟอง หนูทอง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเีชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0437624264768,100.17520666122place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 16 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 16 ม.ค. 2557 84,800.00
2 17 ม.ค. 2557 31 ก.ค. 2557 17 ม.ค. 2557 31 ส.ค. 2557 106,000.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 21,200.00
รวมงบประมาณ 212,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบ้านดอนโรง

1กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาชุมชนบ้านดอนโรงทุกครั้ง ร้อยละ 80 2.มีรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชนบ้านดอนโรงที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน 1 แนวทาง

2 2.เพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีจากการเกษตร และร่วมกันปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตอาหารจากชุมชน
  1. มีฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรเพื่อลดการใช้สารเคมี 4 ฐาน ได้แก่
        (1) ฐานทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ 2 แห่ง     (2) ฐานปรับปรุงดินและน้ำ 2 แห่ง
        ( 3) ฐานปลูกผักปลอดสารพิษ  2  แห่ง     (4)  ฐานสมุนไพรเพื่อใช้ในการเกษตร 2 แห่ง
3 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยทีม สสส.และสจรส.
  1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมที่สสส./สจรส.ม.อ.จัดขึ้น
  2. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่งสสส.
  3. มีการถ่ายภาพทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ และติดตั้งป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:43 น.