directions_run

เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01500
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 191,625.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางโสภา อัมโร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
พื้นที่ดำเนินการ ใช้พื้นที่สองฝากถนนเป็นถนนแสนสวยด้วยพืชผัก / แล้วยังใช้พื้นที่บริเวณบ้านของแต่ละบ้านจัดเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้ ที่ว่างเปล่าจัดให้เป็นดาวล้อมเดือน,แปลงผักปลอดสารพิษ / และปลูกแบบไฮโรโครนิค /นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มในครัวเรือนตามแนวเศษรฐกิจ
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5284423866,99.8233257327place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 17 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 17 ม.ค. 2557 76,650.00
2 18 ม.ค. 2557 31 ส.ค. 2557 6 มี.ค. 2557 31 ส.ค. 2557 95,813.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 19,162.00
รวมงบประมาณ 191,625.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ครัวเรือนเกิดองค์ความรู้ในการใช้จ่ายอย่างประหยัดและหันมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครอบครัวโดยใช้แนวทางเศษรฐกิจพอเพียง
  • ครอบครัว 89 ครอบครัว พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานเกิดองความรู้ในการใช้จ่ายเงืนอย่างประหยัด และหันมาสร้างมูลค่าเพิ่มกับครอบครัวโดยใช้แนวทางเศษรฐกิจพอเพียง สามารถเป็นวิทยากรต่อไปเรื่อยๆเป็นการสร้างเครือข่าย  และสามารถวิเคราะห์ถอดบทเรียนนำมาใช้เป็นกระบวนการแก้หนี้แก้จน บ้านเกาะบน อย่างน้อยร้อยละ  50 ของครุวเรือน
  • ร้อยละ 50 ของครัวเรือนงดการสูบบุหรี่ /ดื่มสุราน้อยลง เนื่องจากมีความตระหนักในโทษของสิ่งเสพติดชนืดนี้ที่มีต่อสุขภาพของร่างกาย
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:55 น.