รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-04023
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 193,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง วิภา หรันหลัง
พี่เลี้ยงโครงการ นภาภรณ์ แก้วเหมือน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0382015460821,99.786586761475
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 มี.ค. 2559 77,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 96,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,300.00
รวมงบประมาณ 193,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกลุ่มกลไกที่เข้มแข็งมาดำเนินงานด้านเด็กและสภาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
 1. จำนวนสมาชิกสภา20 คน เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ทุกครั้ง และมีการปรึกษาปัญหาของชุมชนตัวเองในการประชุมทุกครั้ง
 2. เกิดการประชุมสภาทุกเดือน
 3. เกิดแกนนำเด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน
 4. ได้แผนแม่บทชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและสภาเยาวชน
 5. ได้ข้อมูลพฤติกรรม เยาวชน 1 ชุด
2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ลดการติดเกมส์ออนไลน์
 1. เด็กใน 3 ชุมชน ลดการติดเกมส์ออนไลน์ร้อยละ 50
 2. เกิดแกนนำเด็กและเยาวชนทั้ง 3 ชุมชน
 3. เด็กและเยาวชนในชุมชนมีการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ร้อยละ 60
 4. พ่อแม่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจร้อยละ 80
 5. เกิดพื้นที่สาธารณะของเด็กและเยาวชน ในชุมชน
3

 

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 2,000.00 400.00
15 ต.ค. 58 สร้างแกนนำสภาชุมชนเด็ก นำพัฒนาบ้านกำแพง 0.00 -
17 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 1 1,000.00 850.00
19 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 20 790.00 740.00
23 - 25 ต.ค. 58 เปิดโครงการ สรรหาเยาวชน 30 12,500.00 4,125.00
31 ต.ค. 58 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 1 40 700.00 500.00
9 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 20 790.00 725.00
14 พ.ย. 58 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 2 30 700.00 2,000.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 2,000.00 300.00
5 ธ.ค. 58 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 1 30 2,000.00 2,500.00
9 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3 20 790.00 700.00
12 ธ.ค. 58 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 3 40 700.00 500.00
19 - 20 ธ.ค. 58 ค่ายอบรมการใช้สื่อที่เหมาะสม 100 34,000.00 32,083.00
2 ม.ค. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 2 30 2,000.00 2,000.00
11 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4 20 790.00 500.00
14 ม.ค. 59 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 4 40 700.00 500.00
6 ก.พ. 59 กีฬาสามัคคี 100 13,500.00 13,500.00
6 ก.พ. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 3 30 2,000.00 2,000.00
13 ก.พ. 59 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 5 40 700.00 500.00
27 - 28 ก.พ. 59 ปิดงวดที่ 1 2 1,000.00 1,404.68
29 ก.พ. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 5 30 2,000.00 -
29 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 20 790.00 -
5 มี.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน แกนนำเยาวชน และสภาเยาวชนทุก2 เดือน ครั้งที่ 1 35 0.00 -
7 มี.ค. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 4 30 2,000.00 -
10 มี.ค. 59 คืนข้อมูลและร่วมกันทำแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน 100 10,000.00 -
11 มี.ค. 59 เปิดลาน บ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ครั้งที่ 1 40 4,400.00 -
14 - 15 มี.ค. 59 ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและหาทีมเก็บข้อมูล 20 9,000.00 9,000.00
14 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 20 790.00 -
18 มี.ค. 59 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 6 40 700.00 -
21 - 22 มี.ค. 59 อบรมวิธีการเก็บข้อมูล 20 16,000.00 -
30 มี.ค. 59 พัฒนาการใช้สื่อแกนนำ 50 6,500.00 -
1 เม.ย. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 6 30 2,000.00 -
9 เม.ย. 59 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 7 40 700.00 -
11 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7 20 790.00 -
11 - 13 เม.ย. 59 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 3 วัน 20 6,000.00 -
13 เม.ย. 59 เปิดลาน บ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ครั้งที่ 2 40 4,400.00 -
18 เม.ย. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 7 30 2,000.00 -
7 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน แกนนำเยาวชน และสภาเยาวชนทุก2 เดือน ครั้งที่ 2 35 0.00 -
9 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8 20 790.00 -
14 พ.ค. 59 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 8 40 700.00 -
18 พ.ค. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 8 30 2,000.00 -
5 มิ.ย. 59 งานสร้างสุข 2 2,000.00 -
11 มิ.ย. 59 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 9 40 700.00 -
13 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9 20 790.00 -
15 มิ.ย. 59 เปิดลาน บ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ครั้งที่ 3 40 4,400.00 -
17 มิ.ย. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 9 30 2,000.00 -
9 ก.ค. 59 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 10 40 700.00 -
9 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน แกนนำเยาวชน และสภาเยาวชนทุก2 เดือน ครั้งที่ 3 35 0.00 -
11 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10 20 790.00 -
13 ก.ค. 59 เปิดลาน บ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ครั้งที่ 4 40 4,400.00 -
18 ก.ค. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 10 30 2,000.00 -
2 ส.ค. 59 ก่อกติกาชุมชน นำทำตามกติกา 30 5,500.00 -
8 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11 20 790.00 -
10 ส.ค. 59 เปิดลาน บ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ครั้งที่ 5 40 4,400.00 -
13 ส.ค. 59 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 11 40 700.00 -
18 ส.ค. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 11 30 2,000.00 -
24 ส.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเตรีมปิดงวด 2 2 1,000.00 -
26 - 27 ส.ค. 59 สังเคราะห์ปิดโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 2,000.00 -
27 ส.ค. 59 จัดทำรูปถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 -
3 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงาน แกนนำเยาวชน และสภาเยาวชนทุก2 เดือน ครั้งที่ 4 35 0.00 -
10 ก.ย. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 -
10 ก.ย. 59 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 12 40 700.00 -
12 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 12 20 810.00 -
19 ก.ย. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 12 30 2,000.00 -
14 ส.ค. 60 จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ 80 3,100.00 -
รวม 1,977 193,000.00 20 74,827.68
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางวิภา หรันหลัง นางวิภา หรันหลัง เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 23:00 น.