stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-04023
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 193,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง วิภา หรันหลัง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 084-9644422
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นภาภรณ์ แก้วเหมือน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0382015460821,99.786586761475place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 มี.ค. 2559 77,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 96,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,300.00
รวมงบประมาณ 193,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกลุ่มกลไกที่เข้มแข็งมาดำเนินงานด้านเด็กและสภาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
 1. จำนวนสมาชิกสภา20 คน เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ทุกครั้ง และมีการปรึกษาปัญหาของชุมชนตัวเองในการประชุมทุกครั้ง
 2. เกิดการประชุมสภาทุกเดือน
 3. เกิดแกนนำเด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน
 4. ได้แผนแม่บทชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและสภาเยาวชน
 5. ได้ข้อมูลพฤติกรรม เยาวชน 1 ชุด
2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ลดการติดเกมส์ออนไลน์
 1. เด็กใน 3 ชุมชน ลดการติดเกมส์ออนไลน์ร้อยละ 50
 2. เกิดแกนนำเด็กและเยาวชนทั้ง 3 ชุมชน
 3. เด็กและเยาวชนในชุมชนมีการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ร้อยละ 60
 4. พ่อแม่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจร้อยละ 80
 5. เกิดพื้นที่สาธารณะของเด็กและเยาวชน ในชุมชน
3

 

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 23:00 น.