บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03883
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 203,650.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง รัชนู มีชนะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายมนูญ พลายชุม, นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนหนองหงส์ ม.3 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.04091537739,99.9041318893
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 14 ก.พ. 2559 81,460.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 101,830.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,360.00
รวมงบประมาณ 203,650.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง
 1. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
 2. การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น
2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้วิธีลดรายจ่ายด้วยเกษตรอินทรีย์
 1. ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 50 ครัวเรือน (ทั้งหมด 400 ครัว)
 2. ครัวเรือนเป้าหมายเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 100
 3. กลุ่มเป้าหมายลดรายจ่ายครัวเรือนได้ 500 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 4. มีแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ 1 แห่ง
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการใหม่ 2 1,500.00 1,199.00
9 ต.ค. 58 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 1 20 1,300.00 1,300.00
16 ต.ค. 58 จัดทำป้ายโครงการและป้ายปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
17 ต.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการ 200 16,750.00 16,750.00
7 พ.ย. 58 ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน ครั้งที่ 1 25 3,500.00 3,500.00
9 พ.ย. 58 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 2 20 800.00 800.00
29 พ.ย. 58 ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน ครั้งที่ 2 25 3,000.00 3,000.00
29 พ.ย. 58 เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ครั้งที่ 1 80 9,400.00 9,400.00
7 ธ.ค. 58 การติดตามโครงการจาก สจรส.มอ 2 700.00 700.00
9 ธ.ค. 58 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 3 20 1,300.00 1,300.00
12 ธ.ค. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 30 8,100.00 8,100.00
13 ธ.ค. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2 30 3,600.00 3,600.00
19 ธ.ค. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3 30 3,600.00 3,600.00
20 ธ.ค. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 4 25 3,600.00 3,600.00
26 ธ.ค. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 5 30 3,600.00 3,600.00
27 ธ.ค. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 6 30 3,600.00 3,600.00
9 ม.ค. 59 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 4 20 800.00 800.00
16 ม.ค. 59 เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2 80 5,600.00 5,600.00
30 ม.ค. 59 ติดตามผลการดำเนินงานจากพี่เลี้ยงโครงการ 2 650.00 650.00
9 ก.พ. 59 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 5 20 1,000.00 1,300.00
11 ก.พ. 59 ปิดรายงานงวดที่ 1 ร่วมกับพี่เลี้ยง 2 600.00 0.00
13 - 14 ก.พ. 59 จัดทำรายงาน ปิดงวดที่ 1 2 700.00 700.00
9 มี.ค. 59 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 6 20 800.00 800.00
12 มี.ค. 59 เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้งที่ 1 90 6,800.00 6,800.00
23 มี.ค. 59 เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่1 90 9,300.00 9,456.00
26 มี.ค. 59 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 2 700.00 700.00
29 มี.ค. 59 เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้งที่ 2 90 6,300.00 6,300.00
9 เม.ย. 59 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 7 20 1,600.00 1,300.00
9 พ.ค. 59 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 8 20 800.00 800.00
14 พ.ค. 59 สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 1 80 8,400.00 8,400.00
21 พ.ค. 59 เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่ 2 90 9,300.00 9,300.00
9 มิ.ย. 59 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 9 20 800.00 800.00
18 ก.ค. 59 ปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 1 100 7,000.00 7,000.00
20 ก.ค. 59 สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 2 80 5,600.00 5,600.00
22 ก.ค. 59 การปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 2 100 13,000.00 12,306.00
23 ก.ค. 59 ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่ 1 20 2,800.00 2,800.00
25 ก.ค. 59 เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่ 3 90 6,300.00 6,300.00
29 ก.ค. 59 เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้ืงที่ 3 90 6,300.00 6,300.00
2 ส.ค. 59 การปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 3 100 7,000.00 7,000.00
9 ส.ค. 59 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 10 20 800.00 800.00
13 ส.ค. 59 วิเคราะห์เส้นสร้างรายได้ชุมชน 70 15,900.00 15,900.00
30 ส.ค. 59 ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่ 2 20 1,400.00 1,400.00
2 ก.ย. 59 สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 3 80 5,600.00 5,600.00
3 - 4 ก.ย. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการงวด2 2 1,400.00 1,400.00
30 ก.ย. 59 ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่3 20 1,400.00 1,400.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 3,050.00 2,716.00
8 ต.ค. 59 ถอดบทเรียนการพัฒนา 40 3,900.00 3,900.00
13 ต.ค. 59 การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
14 - 15 ต.ค. 59 การประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 700.00 1,400.00
รวม 2,057 203,650.00 49 202,577.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางรัชนู มีชนะ นางรัชนู มีชนะ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 09:44 น.