รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03813
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว อมรรัตน์ ธรรมรัตน์
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนซอยปลักควาย 37/2. หมู่ที่ 1 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.190636919802,100.35916579887
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 11 ก.พ. 2559 85,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 21 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
 • ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 50 คน มีความรู้การทำบัญชีครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่ม (ดูจากบัญชีครัวเรือน)
 • ร้อยละ 50 มีกลุ่มทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อให้เกิดพื้นที่อาหารของชุมชน
 • ร้อยละ 50 ของพื้นที่ปลูกยางพารา มีการปลูกร่วมยาง เช่น พืชประเภทไม้กินใบ กินยอด และไม้ใช้สอย
 • ร้อยละ 20 ของพื้นที่บ้าน มีการปลูกผักปลอดสารพิษ ,ผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน/แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ในชุมชน
 • ร้อยละ 10 ของพื้นที่สาธารณะ เช่น ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นไม้ เช่น มะม่วงหิมพานต์,สะเดา ,มะขาม
4 เพื่อให้เกิดแกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง
 1. เกิดแกนนำชุมชน จำนวน 30 คน เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการที่เป็นทางการและไม่ทางการ
 2. มีการประชุมประจำเดือนๆละ 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง และบันทึกการประชุมทุกครั้ง โดยการประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
 3. แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80และสภาผู้นำต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศน์โครงการ 2 2,000.00 600.00
16 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 3,000.00 1,000.00
18 - 25 ต.ค. 58 ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำ 30 6,300.00 6,300.00
25 ต.ค. 58 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ต.ค.58 30 1,000.00 1,000.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานโดยทีม สจรส.มอ. 2 2,000.00 300.00
22 พ.ย. 58 สภาผู้นำประชุมชี้แจงโครงการ 100 3,500.00 3,500.00
25 พ.ย. 58 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน พ.ย.58 30 1,000.00 1,000.00
29 พ.ย. 58 เรียนรู้ ทำสบู่สมุนไพร และน้ำยาล้างจาน 80 13,100.00 13,064.00
4 ธ.ค. 58 สนับสนุนต้นพันธุ์ผักเหรียงปลูกในโซนบ้าน และแปลงเกษตร 50 7,000.00 7,000.00
6 - 8 ธ.ค. 58 เรียนรู้ออกแบบเครื่องมือสำรวจชุมชน 40 4,000.00 1,950.00
13 ธ.ค. 58 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ธ.ค.58 30 1,000.00 1,000.00
10 ม.ค. 59 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ม.ค.59 และร่วมทำบุญตักบาตรซอย 30 1,000.00 1,000.00
10 ม.ค. 59 เสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พืชร่วมยาง กับวิถีเกษตรยุคใหม่ 200 14,200.00 14,200.00
16 ม.ค. 59 ซอแรงบ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที1 65 7,775.00 7,775.00
16 ม.ค. 59 เรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียง : ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่1 65 9,970.00 9,137.00
23 - 24 ม.ค. 59 เรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียง : ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่2 40 3,905.00 4,738.00
23 ม.ค. 59 ซอแรงบ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่2 65 1,875.00 1,875.00
2 ก.พ. 59 พัฒนาริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน (ซอยปลักควาย )เพื่อปลูกพืชกินยอด 30 6,050.00 2,300.00
11 - 12 ก.พ. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานปิดงวดที่1 โดยทีม สจรส.มอ. 2 2,000.00 1,700.00
21 ก.พ. 59 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ก.พ.59 30 1,000.00 1,000.00
20 มี.ค. 59 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน มี.ค.59 30 1,000.00 1,000.00
12 เม.ย. 59 เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : พลังงานใกล้ตัว แก๊สชีวภาพจากครัวเรือน 50 12,450.00 12,450.00
24 เม.ย. 59 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน เม.ย.59 30 1,000.00 1,000.00
8 พ.ค. 59 อบรมการปลูกพืช ผักปลอดสารพิษ และการปลูกมะนาวในลูกท่อ 12,800.00 13,100.00
17 พ.ค. 59 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน พ.ค.59 30 1,000.00 1,000.00
18 พ.ค. 59 บัญชีครัวเรือน เรียนรู้คู่ครัวไทย 100 12,550.00 5,936.00
4 มิ.ย. 59 เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : อาชีพเสริม ที่เพิ่มรายได้ ขนมไทยและเครื่องดื่มสมุนไพรจากพืชท้องถิ่นครั้งที1 60 10,400.00 10,400.00
18 มิ.ย. 59 ซอแรงบ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ครั้งที่3 65 1,625.00 1,875.00
19 มิ.ย. 59 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน มิ.ย.59 30 1,000.00 1,000.00
26 มิ.ย. 59 เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : ผึ้งน้อยจากลังไม้ ในป่ายาง 60 3,500.00 3,500.00
3 ก.ค. 59 ศึกษาดูงาน เกษตรธาตุ 4 50 18,900.00 18,900.00
16 ก.ค. 59 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ก.ค.59 30 1,000.00 1,000.00
22 ก.ค. 59 - 26 ส.ค. 59 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 100 12,550.00 15,534.00
23 ก.ค. 59 ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 300.00 300.00
23 ก.ค. 59 แกนนำชุมชน เด็กเยาวชน ประเมินครัวเรือนต้นแบบหน้าบ้าน หน้ามอง 80 9,450.00 10,750.00
29 ก.ค. 59 ย้อนอดีต ตามรอยเส้นทางวิถีชุมชน คนปลักควาย( ลงพื้นที่เก็บข้อมูล) 40 4,200.00 6,250.00
28 ส.ค. 59 ถอดบทเรียน และการก้าวต่อไปของชุมชน 100 13,900.00 13,900.00
11 ก.ย. 59 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การจัดทำรายงานปิดงวด2 โดยทีม สจรส.มอ. 2 1,700.00 1,600.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขคนใต้ 5 2,000.00 900.00
รวม 1,787 213,000.00 39 200,834.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 รายงานการประชุม18-10-58 การจัดตั้งสภาผู้นำ.doc (.doc) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
2 ข้อมูลการดำเนินงานโครงการซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง.pdf (.pdf) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
3 13-12-58 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ธ.ค.58.doc (.doc) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
4 22-11-58 สภาผู้นำประชุมประจำเดือนพ.ย.58.doc (.doc) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
5 สภาผู้ผู้ประชุมประจำเดือน ต.ค.58.doc (.doc) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
6 รายงานการประชุม25-10-58 การจัดตั้งสภาผู้นำ.doc (.doc) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
7 25-10-58 จัดตั้งสภาผู้นำ.doc (.doc) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
8 16-1-59 เรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น.doc (.doc) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
9 23-1-59 เรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น Q2.doc (.doc) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
10 10-1-59 เสวนาแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ พืชร่วมยาง.doc (.doc) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
11 ย้อนรอย-ออกแบบเครื่องมือ ครั้งที่1.doc (.doc) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
12 เรียนและอยู่อย่างพอเพียง อาชีพเสริมเพิ่มรายได้.doc (.doc) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
13 คู่มือการทำรังผึ้ง แบบปราชญ์ชาวบ้าน ของ สภาชุมชนคนปลักควาย.docx (.docx) นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์ นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 00:45 น.