stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03813
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว อมรรัตน์ ธรรมรัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 084-860-4512
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนซอยปลักควาย 37/2. หมู่ที่ 1 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.190636919802,100.35916579887place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 11 ก.พ. 2559 85,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 21 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
 • ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 50 คน มีความรู้การทำบัญชีครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่ม (ดูจากบัญชีครัวเรือน)
 • ร้อยละ 50 มีกลุ่มทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อให้เกิดพื้นที่อาหารของชุมชน
 • ร้อยละ 50 ของพื้นที่ปลูกยางพารา มีการปลูกร่วมยาง เช่น พืชประเภทไม้กินใบ กินยอด และไม้ใช้สอย
 • ร้อยละ 20 ของพื้นที่บ้าน มีการปลูกผักปลอดสารพิษ ,ผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน/แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ในชุมชน
 • ร้อยละ 10 ของพื้นที่สาธารณะ เช่น ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นไม้ เช่น มะม่วงหิมพานต์,สะเดา ,มะขาม
4 เพื่อให้เกิดแกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง
 1. เกิดแกนนำชุมชน จำนวน 30 คน เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการที่เป็นทางการและไม่ทางการ
 2. มีการประชุมประจำเดือนๆละ 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง และบันทึกการประชุมทุกครั้ง โดยการประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
 3. แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80และสภาผู้นำต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 00:45 น.