รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03909
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 191,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง หนูฟอง หนูทอง
พี่เลี้ยงโครงการ นายมนูญ พลายชุม, นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0488615688941,100.18868207932
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 76,760.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 14 ต.ค. 2559 95,950.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,190.00
รวมงบประมาณ 191,900.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง
  1. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
  2. การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
  3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น
2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยกระบวนการสร้างคลังอาหาร
  1. ทุกครัวเรือนปลูกผักกินเอง ร้อยละ 100
  2. ทุกครัวเรือนปฏิบัติตามข้อบัญญัติชุมชน ร้อยละ 100
  3. มีฐานเรียนรู้คลังอาหารชุมชน 5 ฐาน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,500.00 800.00
17 ต.ค. 58 การทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
6 พ.ย. 58 สภาชุมชนบ้านดอนโรงครั้งที่ 1 30 750.00 750.00
7 พ.ย. 58 สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 2 30 750.00 750.00
10 พ.ย. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 40 7,400.00 7,400.00
15 พ.ย. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2 40 5,400.00 5,400.00
20 พ.ย. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3 40 5,400.00 5,400.00
25 พ.ย. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 4 40 5,400.00 5,400.00
30 พ.ย. 58 สำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 5 40 5,400.00 5,400.00
6 ธ.ค. 58 คืนข้อมูลชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการ 200 27,300.00 27,300.00
7 ธ.ค. 58 ประชุมอบรมการเขียนรายงานและรายงานการเงิน 2 1,500.00 800.00
7 ม.ค. 59 สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 3 30 750.00 750.00
8 ม.ค. 59 สร้างคลังอาหารชุม ครั้งที่ 1 100 10,000.00 10,000.00
30 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ 2 1,500.00 1,500.00
31 ม.ค. 59 สร้างคลังอาหารชุมชน ครั้งที่ 2 100 10,000.00 10,000.00
7 ก.พ. 59 สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 4 30 750.00 750.00
11 ก.พ. 59 ปิดรายงานงวดท่ี่ 1 ร่วมกับพี่เลี้ยง 5 600.00 200.00
13 ก.พ. 59 การจัดทำเพื่อทำรายงาน งวดที่ 1 2 800.00 800.00
7 มี.ค. 59 สภาชุมชนบ้านดอนโรงครั้งที่ 5 30 750.00 750.00
19 มี.ค. 59 สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรพื้นบ้าน 130 15,500.00 15,500.00
23 มี.ค. 59 สร้างข้อบัญญัติชุมชนบ้านดอนโรง 100 10,000.00 10,000.00
26 มี.ค. 59 พบพี่เลี้ยงจังหวัดเพื่อปรับปรุุงรายงาน งวด 1 2 600.00 800.00
31 มี.ค. 59 สร้างแผนครัวเรือน แผนชีวิต 50 7,300.00 7,300.00
7 เม.ย. 59 สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 6 30 750.00 750.00
7 พ.ค. 59 สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 7 30 750.00 750.00
7 มิ.ย. 59 สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 8 30 750.00 750.00
26 ก.ค. 59 สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 3 100 10,000.00 10,000.00
2 ส.ค. 59 สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 4 100 10,000.00 10,000.00
9 ส.ค. 59 สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 9 30 750.00 750.00
26 ส.ค. 59 ตลาดสีเขียวชุมชน ครั้งที่ 1 50 6,000.00 6,000.00
29 ส.ค. 59 สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 5 100 10,000.00 10,000.00
3 - 4 ก.ย. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ 2 600.00 1,600.00
6 ก.ย. 59 สร้างคลังอาหารด้วยเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 6 100 10,000.00 10,000.00
7 ก.ย. 59 สภาชุมชนบ้านดอนโรง ครั้งที่ 10 30 750.00 750.00
10 ก.ย. 59 ตลาดสีเขียวชุมชน ครั้งที่ 2 50 6,800.00 6,800.00
14 ก.ย. 59 เพิ่มพื้นที่สาธารณะของชุมชน 0 0.00 0.00
17 ก.ย. 59 ประเมินผลและถอดบทเรียน 60 9,500.00 9,500.00
24 ก.ย. 59 การทำรายงานโครงการ 2 2,000.00 2,000.00
3 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,900.00 2,900.00
13 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำรายงานปิดโครงการ 2 0.00 1,100.00
รวม 1,765 191,900.00 40 192,400.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 แบบสำรวจสุขภาพชุมชนดอนโรง.pdf (.pdf) noothong

โครงการเข้าสู่ระบบโดย noothong noothong เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 09:31 น.