คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ J9604
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 180,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ปักรูเด็น มิง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านซีโปร์ หมู่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (180,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ด้วยปัญหาความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับวันยิ่งเลวร้ายขึ้นทุกที ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนเองรู้สึกเบื่อและไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก จนทำให้การร่วมมือร่วมพลังต่อสู้กับสถาณการถูกชะลอลงตามลำดับ
          เยาวชนในวันนี้ นับเป็นอนาคตของชาติ ที่เราทุกคนละเลยไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว ซึ่งสถารณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันก็บ่งบอกให้เห็นถึงสภาพการจัดการกับเยาวชนในอดีตทั้งทางตรงและทางอ้อม และประเทศชาติในภายภาคหน้าจะสงบสุขหรือยืดเยื้อต่อไปก็ขึ้นอยู่กับการที่ทุกคนช่วยกันพัฒนา กำหนดทิศทางเยาวนในวันนี้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
          เยาวชนที่อยูในระบบโรงเรียนและเรียนต่อในระดับสูงๆเพื่อหางานทำ รับราชการ ก็ถือว่ามีความหวังอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเรามองถึงเยาวชนนอกระบบ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนซึ่งมีอยู่ในชุมชนบ้านเรา ณ ปัจจุบันไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งถ้าเราบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเยาวชนกลุ่มนี้จะถูกละเลย ก็ถือว่าไม่ผิด เพราะทั้งปัญหาการศึกษา ปัญหาขาดคุณธรรมจริยธรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาไม่มีงานทำ ขาดรายได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ อาจจะเป็นตัวเชื่อมของการเกิดปัญหาความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใด้ด้วยก็ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันของเยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนชนบทหรือชุมชนเมือง ไม่เว้นแต่ชุมชนไทยพุทธหรือมุสลิม           เมื่อ พ.ศ 2550 กลุ่มเยาวชนบ้านซีโปร์ได้มารวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมทางศาสนา ละหมาดห้าเวลา อ่านอัลกุรอาน เรียนรู้หลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้อง และกิจกรรมอื่นๆ เช่นกิจกรรมกีฬา งานวันพ่อ วันแม่ วันสำคัญต่างๆตลอดจน กิจกรรมการอบรมอาชีพระยะสั้น อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมทั้ง ทางด้านการศึกษา สายสามัญ( ก ศ น ) ศาสนาและสายอาชีพเพื่อหวังเป็นพื้นฐานหลักในการดำรงชีวิติในอนาคต อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงจากภัยยาเสพติดอีกด้วย
          ย่างเข้าสิบปีกับการรวมกลุ่มของเยาวชนบ้านซีโปร์ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่เห็นได้ชัดได้แก่
1 การเพิ่มของสมาชิคจากหกคนเป็นสิบคนเป็นสิบห้าและปัจจุบันมีสมาชิคที่มารวมกลุ่มกันจากในหมุ่บ้านและชุมชนใกล้เคียงจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ทั้งหญิงและชาย อายุตั้งแต่ 6 – 25 ปี ทุกคนไม่มั่วสุมกับยาเสพติดแม้กะทั่งบุหรี่แม้แต่คนเดียว เป็นเยาวชนนอกระบบ 50 คน 2 มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ มีการออมเงินอาทิตย์ละครั้ง 3 ทางด้านอาชีพได้มีการกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ ซื้อแม่พันธุ์วัว ควาย และแพะมาเลี้ยง 4 ส่วนมูลสัตว์ได้ทำเป็นปุ๋ยหมัก และจัดทำเป็นแปลงผักปลอดสารพิษไว้กินในกลุ่ม เป็นต้น
          ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับกลุ่มอาชีพของเยาวชนอันเป็นจุดประกายของการสร้างรากฐานอาชีพแก่ชุมชน และเพื่อหลีกเลี่ยงเยาวชนให้พ้นจากภัยอันตรายของยาเสพติดอันนำไปสู่ความสันติสุขของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอเสนอโครงการนี้เพื่อรับการสนับสนุนต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 78,850.01 28 180,000.00
17 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 61 บรรยายธรรมแก่เด็กนักเรียนตาดีกา ต้อนรับฮิจรอฮศักราชแห่งอิสลาม 0 0.00 0.00
17 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 61 การจัดธรรมชมรมตาดีกาตำบลนานาค 0 0.00 0.00
16 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 5 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการ 0 6,250.00 6,250.00
20 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 การวางแผนการดำเนินงาน 0 2,350.00 2,650.00
1 พ.ย. 60 - 30 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 3 ค่าเดินทางและติดต่อประสานงาน 0 8,000.00 8,000.00
16 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 4 จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 0 550.00 550.00
20 พ.ย. 60 กิจกรรมที่8 ปรับฐานเรียนรู้ทั้ง 7 ฐาน 0 15,000.00 105,000.00
7 ธ.ค. 60 ประชุมครั้งที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงาน 0 2,650.00 2,650.00
13 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 6 อบรมเรื่องวิทยากรเศรษฐกิจ 0 9,900.00 9,900.00
17 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 การสือสารข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มเป้าหมาย 0 2,650.00 2,650.00
18 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมศึกษาดูงาน 0 9,100.00 9,100.00
20 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 เตรียมสรุปบทเรียนภาพรวมโครงการ 0 2,650.00 2,650.00
26 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 9 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอต่อสาธารณชน 0 19,750.00 19,750.00
28 ธ.ค. 60 - 28 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 0.00 10,850.00
15 มี.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 0 0.00 0.00
17 ก.ค. 61 ต้อนรับ ผอ.ปรีชา ชนะกิจคำจร และคณะทีมงานจาก ศอ. บต. ลงพื้นที่เยี่ยม 7 องค์กรภาคประชาสังคมในอำเภอตากใบ 0 0.00 0.00
25 ก.ค. 61 ประชุมร่างโครงการวิจัยทางเลือกประเด็นอาชีพของเยาวชนปอเนาะซีโป 0 0.00 0.00
25 ส.ค. 61 ถอดบทเรียนการดำเนินงานพัมนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหัวข้อ อำเภอสุขใจ 0 0.00 0.00
27 ส.ค. 61 ประชุมปรึกษาหารือกับผู้ประสานงานแต่ละตำบล(ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอตากใบ) เพื่อวางแผนจัดโครงการสร้างเครือข่ายแกนนำจัดการขยะและจัดการชุมชน(โครงการปี62ที่เสนอต่อ ศอ.บต) 0 0.00 0.00
29 ส.ค. 61 ต้อนรับทีมงาน หน่วยงานระดับอำเภอ คณะติดตามความคืบหน้าการจัดการขยะของปอเนาะซีโปร์และร่วมตกลงวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างแกนนำนักจัดการขยะและจัดการชุมชน(โครงการเสนอ ศอ.บต งบปี 62) 0 0.00 0.00
3 ก.ย. 61 กิจกรรม สร้างแกนนำการจัดการขยะและจัดการชุมชน (ระดับตำบล)ภายในตำบลโฆษิต ครั้งที่ 1 0 0.01 0.00
4 ก.ย. 61 กิจกรรมสร้างเครือข่ายแกนนำนักจัดการขยะและจัดการชุมชน (ระดับตำบล) ภายในตำบลโฆษิต ครั้งที่ 2 0 0.00 0.00
5 ก.ย. 61 ร่วมเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคัดเลือกอำเภอสะอาดในโครงการ จังหวัดสะอาด 0 0.00 0.00
9 ก.ย. 61 อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษร่วมกับสำนักงานกองทุนฝื้นฟูและพัฒนาเกษตร จังหวัดนราธิวาส 0 0.00 0.00
10 - 12 ก.ย. 61 อบรมพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคมรุ่นที่ 2 0 0.00 0.00
13 ก.ย. 61 อบรมการจัดการขยะ ขัดแยกขยะ จัดตังธนาคารขยะในตาดีกา 0 0.00 0.00
19 ก.ย. 61 ร่วมงานประเมินคัดเลือกมัสยิดพอเพียงหรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำมัสยิดระดับจังหวัดนราธิวาส 0 0.00 0.00
19 ต.ค. 61 ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 09:44 น.