รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล
ภายใต้โครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
รหัสโครงการ 61-00-63
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
วันที่อนุมัติ 16 กรกฎาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 กรกฎาคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2562
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ภาคใต้ และ ภาคเหนือ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 0.00
2 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 0.00
3 1 มี.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (2,000,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม
ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยมีการจัดสรรทุนให้กับภาคีผู้รับทุนในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ประมาณปีละ 2,000-3,000 โครงการ ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า พันธกิจของ สสส. จะสำเร็จได้ต้องอาศัยผลงานของโครงการทั้งหมดที่ภาคีดำเนินการ ดังนั้น การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการจึงมีความสำคัญอย่างสูง เพราะข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือจะสามารถใช้แสดงต่อสาธารณชนถึงความสำเร็จ ความรับผิดชอบ ตลอดจนความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจและการใช้จ่ายงบประมาณในการสนับสนุนแผนงาน/โครงการต่างๆ อีกทั้ง ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเท่านั้นที่จะสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและการนำไปขยายผลต่อไปได้

  ฝ่ายติดตามและประเมินผลซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของสำนักงาน จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆในระดับพื้นที่ เช่น ระดับภาค หรือ ระดับเขตสุขภาพ โดยการพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของนักประเมินในด้านการ ติดตามและประเมินผลโครงการของ สสส. ให้ตระหนักและเข้าใจวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ ทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อทำให้โครงการเหล่านั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดเป็นข้อมูล/องค์ความรู้/ข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยน/ขยายผลกับนักประเมินผลในภาคอื่นๆต่อไปได้

  ทั้งนี้โครงการนี้เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อภาคีเครือข่ายผ่านกระบวนการเพิ่มศักยภาพทำให้

  1. สามารถออกแบบการติดตามประเมินผล แผนและชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
  2. มีทักษะในการทำงานการติดตามประเมินผล แผนและชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
  3. สามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้รับผิดชอบโครงการติดตามประเมินผล
  4. สามารถสร้างทีมนักการติดตามประเมินผลในพื้นที่ และสามารถจัดการพัฒนาศักยภาพเรื่องการติดตามประเมินผลให้กับเครือข่ายในพื้นที่
  5. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลออนไลน์

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ นักติดตามประเมินผลงานฯ
  • มีหลักสูตรอบรม นักติดตามประเมินผลงานฯ อย่างน้อย 1 หลักสูตร
  • มีนักติดตามประเมินผลงานฯ ในพื้นที่ จำนวน 50 คน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
10 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 10 1.00 0.00
23 ส.ค. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของหลักสูตร 10 1.00 0.00
31 ส.ค. 61 งานกลาง - คณะทำงาน 4 1.00 -
9 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม 9 1.00 0.00
10 - 12 ก.ย. 61 จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ครั้งที่ 1 40 0.00 0.00
19 - 21 ต.ค. 61 จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 25 1.00 0.00
25 ก.พ. 62 ลงพิ้นที่ สนับสนุนนักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 25 0.00 0.00
1 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุบทีม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ 30 0.00 -
12 - 13 มี.ค. 62 จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 30 0.00 0.00
15 มี.ค. 62 ตรวจการเงินงวด/รายงานสรุป นักติดตามและประเมินผลโครงการ 21 0.00 -
30 - 31 มี.ค. 62 จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ครั้งที่ 2 30 0.00 -
รวม 234 5.00 7 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 05:52 น.