ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เวทีสรุปบทเรียนคืนข้อมูลให้กับชุมชน มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ ปลอดขยะ”

27 มิถุนายน 2562
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการ มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ ปลอดขยะ” วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรมสี่แยกทางเข้าวัดบ่อพระโสภณประชาสรรค์

  เวลา                                      กิจกรรม ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐  น.     ลงทะเบียน ๐๘.๓๐ น. –  ๑๐.๐๐ น.           ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ๑๐.๐๐ น. –  ๑๐.๐๕ น.               พิธีเปิดกล่าวรายงานกิจกรรมโดย นายสุทธิพงค์  รักษ์พันธ์
                ผอ.รพ.สต. บ้านควนดินแดง ๑๐.๐๕ น. –  ๑๐.๓๐ น.                          ประธานในพิธีโดย ดร.ศุภพงค์ ทองศรีนุ่น นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายกล่าวเปิดงาน ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.                          มอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ ๑๑.๐๐ น. –  ๑๑.๓๐ น.                          มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.                          จับสลากมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.                          พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี่้ มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมทั้งหมด 132 คน แบ่งเป็น ตัวแทนครัวเรือน นักเรียน และผู้นำชุมชนโดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะใน ชุมชน มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะ แบ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์และแบบสวยงาม มีผลงานลงทะเบียนร่วมประกวดจำนวน 18 ผลงาน นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ พร้อมทั้งให้ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมารวมกันเพื่อส่งต่อไปยังร้านรับซื้อของเก่าต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00

ประกวดครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ

26 มิถุนายน 2562
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา                          กิจกรรม 09.00 - 09.30 น.        ลงทะเบียน 09.30 - 10.00 น.          ชี้แจงรายละเอียดของการประกวด 10.00 - 12.00 น.          ลงประเมินบ้านต้นแบบ 12.00 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 16.00 น.          ลงประเมินบ้านต้นแบบ วันที่ 27  มิถุนายน 2562 09.00 - 09.30 น.        ลงทะเบียน 09.30 - 10.00 น.          วางแผนการลงประเมินบ้านต้นแบบ 10.00 - 12.00 น.          ลงประเมินบ้านต้นแบบ 12.00 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 16.00 น.          สรุปผลการประกวดบ้านต้นแบบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงประเมินบ้านต้นแบบโดยใช้เกณฑ์การประกวดบ้านต้นแบบโดยมีคณะกรรมการ ทั้งหมด 10 คน  ดำเนินการประเมินในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 โดยดำเนินการสำรวจทั้งหมด 162 ครัวเรือน จากการประเมินผลมีครัวเรือนที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์ครัวเรือน ต้นแบบ จำนวน 10 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,320.00 3,000.00 0.00 0.00 6,320.00

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ครั้งที่ 3

3 พ.ค. 2562
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                                    กิจกรรม 13.00 - 13.30 น.                  ลงทะเบียน 13.00 - 15.00 น.                  รณรงค์เก็บขยะบริเวณคูถนนตลอดสายบ้านควนเหลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการดำเนินการรณรงค์จัดเก็บขยะ มีการร่วมกันจัดเก็บขยะตลอด 2 เส้นทางถนน มีผู้เข้าร่วมเก็บขยะจำนวน 70 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ครั้งที่ 2

4 มีนาคม 2562
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                                                      กิจกรรม 13 .00 – 13.30 น.                                ลงทะเบียน 13.30 – 13.50 น.                                แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการเก็บขยะและรณรงค์การคัดแยก 13.50 – 14.00 น.                                พักรับประทานอาหารว่าง 14.00 – 16.30 น.                              จัดเก็บขยะและรณรงค์การคัดแยกขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน มีการรณรงค์การจัดเก็บขยะบริเวณถนน โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลดอนทราย และได้รับการสนับสนุนรถประชาสัมพันธ์พร้อมบุคลากรจากเทศบาล โดยมีการจัดเก็บขยะจากคูถนน ได้ปริมาณขยะทั้งหมด 28 กิโลกรัม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการในลดการนำเข้าขยะในชุมชน เพื่อยกร่างกฎกติกาของชุมชน ขอมติ และประกาศใช้ในชุมชน

28 กุมภาพันธ์ 2562
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                                                      กิจกรรม 13 .00 – 13.30 น.                                ลงทะเบียน 13.30 – 14.00 น.                                ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการลดการนำเข้าถุงพลาสติก 14.00 – 14.10 น.                                พักรับประทานอาหารกลางวัน 14.10 – 14.30 น.                              iร่วมกันกำหนดมาตรการลดขยะของหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 66 คน โดยได้มีการกำหนดมาตรการและข้อตกลงในการจัดการขยะในชุมชน 1 ฉบับ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,400.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00

อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องในการคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์

22 กุมภาพันธ์ 2562
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                                                      กิจกรรม 09 .00 – 09.30 น.                                ลงทะเบียน 09.30 – 12.00 น.                                อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 12.00 – 13.00 น.                                พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น.                                แนวทางการคัดแยกขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 67 คนจากเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ุ60 คน โดยได้มีการสอนการคัดแยกขยะ โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 95 และนำเสนอข้อมูลจากการเก็บข้อมูลนำเสนอนี้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 7,000.00 8,000.00 4,000.00 0.00 0.00 22,600.00

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ครั้งที่ 1

4 มกราคม 2562
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                            กิจกรรม 13 .00 – 13.30 น.                ลงทะเบียน 13.30 – 13.50 น.                แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการเก็บขยะและรณรงค์การคัดแยก 13.50 – 14.00 น.                พักรับประทานอาหารว่าง 14.00 – 16.30 น.                จัดเก็บขยะและรณรงค์การคัดแยกขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน มีการรณรงค์การจัดเก็บขยะบริเวณถนน โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลดอนทราย และได้รับการสนับสนุนรถประชาสัมพันธ์พร้อมบุคลากรจากเทศบาล โดยมีการจัดเก็บขยะจากคูถนน ได้ปริมาณขยะทั้งหมด 35 กิโลกรัม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,000.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00

สำรวจและจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะก่อนดำเนินกิจกรรม

28 ธันวาคม 2561
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                                                      กิจกรรม 09 .00 – 09.30 น.                                ลงทะเบียน 09.30 – 12.00 น.                                ประชุมแบ่งพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลพร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูล 12.00 – 13.00 น.                                พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 1ุ6.30 น.                                จัดเก็บข้อมูลต่อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากกิจกรรมสำรวจข้อมูลปริมาณขยะในชุมชนบ้านควนเหลง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโดยคณะทำงานจำนวน 40 คน โดยมีครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด 192 หลังคาเรือน จากการเก็บข้อมูลโดยคณะทำงานได้ดำเนินการเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 160 หลังคาเรือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน

24 ธันวาคม 2561
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล
 • photo วางแผนการเก็บข้อมูลวางแผนการเก็บข้อมูล
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแบบสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแบบสอบถาม
 • photo เสนอแนะการสร้างแบบสอบถามเสนอแนะการสร้างแบบสอบถาม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                                                      กิจกรรม 09 .00 – 09.30 น.                                ลงทะเบียน 09.30 – 12.00 น.                                  ประชุมรวบรวมข้อมูลจากชุมชนเพื่อทำแบบสอบถาม 12.00 – 13.00 น.                                  พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น.                                  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแบบสอบถามและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างแบบสอบถามและจัดเก็บปริมาณขยะในชุมชน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะทำงาน ผู้นำชุมชน ทีมสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องปริมาณขยะในชุมชน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรื่องชนิดของขยะในครัวเรือน ซึ่งทั้งหมดทั้ง 40 คน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 360.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 6,760.00

เวทีประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและวางแผนการทำงานร่วมกัน

20 ธันวาคม 2561
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                      กิจกรรม 09.00 -09.30 น.      ลงทะเบียน 09.30 - 12.00 น.      ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงกิจกรรมโครงการให้แก่คณะทำงานรับฟัง 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหาร 13.00-14.00 น.      วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คนจากกลุ่มเป้าหมาย 40 คน โดยทั้ง 40 คนมีความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการร่วมกัน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00