info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดพัทลุง
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการเสริมสร้างวัคซีนชีวิตแก่เด็กเยาวชนและครอบครัวในยุควิถีชีวิตใหม่ ตำบลชัยบุรี 2566 106,300.00 10/12 paid1
โครงการสิ่งแวดล้อมที่ดี วิถีเยาวชน ตำบลบ้านพร้าว 2566 83,650.00 9/9 paid1
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลบ้านนา 2566 106,410.00 10/14 paid1
โครงการถ้ำเขากลางสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลปัน 2566 106,300.00 4/15 paid1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลอ่างทอง 2566 106,300.00 20/21 paid1
โครงการพัฒนากลไกดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 2566 106,300.00 15/26 paid1
โครงการตลาดนัดเด็กและเยาวชนตะแพน 2566 105,280.00 9/10 paid1
โครงการสังคมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านสวน 2566 0.00 0/0
โครงการลดความรุนแรงในครอบครัวตำบลโคกม่วง 2566 106,275.00 8/15 paid1
โครงการอาหารปลอดภัยม.15 ควนกุฎ 2566 56,300.00 0/10
โครงการพลังอสม. ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตปลอดภัย สร้างกำไรสู่ชุมชน. 2566 156,290.00 7/16 paid1
โครงการ รักอย่างปลอดภัย ห่างไกลเอดส์ 2566 56,300.00 4/7 paid1
โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนในองค์กรประมง 2566 56,300.00 12/19 paid1
โครงการส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2566 106,300.00 15/18 paid1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุต.พญาขัน 2566 56,300.00 14/23 paid1
โครงการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการสุขภาพเด็กและเยาวชน อำเภอศรีนครินทร์ 2566 151,900.00 11/11 paid1
โครงการครอบครัวรอบรู้ส่งเสริมเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ บ้านควนปอม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 2566 56,300.00 9/13 paid1
โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้สูงอายุบ้านทุ่งเลียบ 2566 56,300.00 10/15 paid1
โครงการส่งเสริมการขยับกายในชุมชน ตำบลชะรัด 2566 106,115.00 20/34 paid1
โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลฝาละมี 2566 106,400.00 8/12 paid1
โครงการขยับกายไร้มันด้วยคนไทรงาม 2566 0.00 0/0
โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจในผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 บ้านลานช้าง 2566 56,300.00 15/18 paid1
โครงการการจัดการคนบริโภคผักไม่ปลอดภัย หมู่ที่ 12 บ้านปากทางเกาะทองสม 2566 56,300.00 19/17 paid1
โครงการ Environment Youth Junior (แด็กแวดล้อม) รุ่นที่ 1 2566 56,650.00 12/18 paid1
โครงการผู้หญิงออกกำลังกายสู้โรคที่ชุมชนโหล๊ะจันกระ 2566 56,500.00 12/24 paid2
ส่งเสริมการออกกำลังกาย 2 ช่วงวัย บ้านควนปอม 2566 106,990.00 23/24 paid1
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุของรพ สต บ้านทุ่งนารี 2566 106,300.00 25/25 paid1
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพที่ตำบลหนองธง 2566 106,440.00 38/40 paid1
กิจกรรมทางกายสร้างสรรค์ใช้เวลาร่วมกันของคนบ้านควนนกหว้า 2566 50,000.00 10/11 paid1
เสริมสร้างพลังชีวิต กู้สุขภาพจิตผู้สูงวัย ตำบลหารเทา 2566 100,000.00 7/7 paid1
ครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรงสื่อสารพลังบวก ตำบลนาท่อม 2566 106,150.00 10/15 paid1
โครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย 2565 104,620.00 27/26 paid1
โครงการเรียนรู้ทำนาข้าวปรานีตเพื่อบริโภคปลอดภัยที่ชุมชนตะโหมด 2565 105,085.00 37/37 paid2
โครงการเรียนรู้ทำนาข้าวปลอดภัย วิถีธรรมชาติที่โคกม่วง 2565 100,500.00 30/31 paid1
โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านคลองขุด จ.พัทลุง 2565 102,000.00 32/32 paid2
โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวสะทัง หมู่ที่ 12 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2565 102,000.00 31/31 paid2
โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวแหลมดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2565 101,960.00 25/25 paid2
โครงการฟื้นเลปากประ รักษาระบบนิเวศน์ ขยายแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 2565 103,080.00 24/23 paid2
โครงการฟื้นเล ฟื้นคลอง ที่บ้านชายคลองพัทลุง 2565 103,075.00 25/28 paid2
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านโหล๊ะจันกระ 2565 105,030.00 30/30 paid2
โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม 2565 105,000.00 35/36 paid1
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านทุ่งแสงทอง 2565 105,870.00 37/37 paid2
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนในทอน 2565 105,895.00 34/33 paid1
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านทางเกวียน 2565 105,000.00 28/28 paid1
โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือนชุมชนบ้านหนองบ่อ 2565 75,920.00 25/25 paid2
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านแร่ 2565 75,460.00 1/3
โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือน ชุมชนบ้านวังเนียง 2565 76,020.00 3/3
โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือน ชุมชนบ้านวังเนียง 2565 0.00 0/0
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านควนปรง 2565 75,555.00 25/25 paid2
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านนอก - ม่วงหวาน 2565 75,550.00 21/21 paid2
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนวัดนิโครธาราม - คลองน้ำใส 2565 75,065.00 25/25 paid2
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านดอนรุน 2565 76,025.00 13/25 paid1
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านท่ามิหรำ 2565 75,875.00 25/25 paid2
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนตลาดเก่าท่ามิหรำ 2565 76,020.00 23/23 paid2
โครงการการจัดการน้ำเสียบ้านส้มตรีดออก ปี 2 2565 74,870.00 29/29 paid2
โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลชุมพล 2565 55,000.00 21/21 paid2
โครงการการจัดการขยะอินทรีย์ในเทศบาลตำบลหารเทา 2565 54,875.00 25/25 paid2
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยหลักสูตรโรงเรียนขยะตำบลเขาหัวช้าง 2565 56,325.00 36/36 paid2
โครงการขยะจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยหลักสูตรโรงเรียนขยะตำบลหนองธง 2565 55,820.00 32/32 paid2
โครงการโรงเรียนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ตำบลคลองเฉลิม 2565 55,000.00 10/16 paid2
โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา 2565 55,000.00 46/46 paid2
โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด 2565 55,000.00 30/30 paid2
โรงเรียนขยะ (Zero Waste School ) เทศบาลตำบลเขาเจียก 2565 55,000.00 44/44 paid2
โครงการโรงเรียนขยะทองคำ นำสุขภาพสู่คนชะมวง 2565 54,130.00 16/16 paid2
โครงการคนโตนดด้วนรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดแหล่งนำโรค 2565 55,000.00 18/18 paid1
โครงการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารชุมชนบ้านลอน 2563 107,550.00 23/23 paid2
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน 2563 78,000.00 22/22 paid2
เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด 2563 107,650.00 33/33 paid2
การจัดการขยะ บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2563 78,000.00 17/17 paid2
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2563 157,915.00 19/23 paid2
อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 2563 108,000.00 41/41 paid2
ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 2563 157,250.00 35/35 paid2
สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน 2563 107,550.00 15/18 paid2
การจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชนเมืองบ้านโคกท้อนร่วมใจ 2563 123,665.00 22/22 paid2
ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่ 2563 77,675.00 22/24 paid2
เรียนรู้ บูรณาการ ควนพระสาครินทร์กรีนสคูล 2563 107,180.00 27/27 paid2
ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน 2563 108,000.00 26/26 paid2
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ 2563 77,945.00 27/28 paid2
ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 2563 107,950.00 27/28 paid2
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง 2563 77,040.00 33/33 paid2
สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 2563 96,150.00 14/18 paid2
ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ 2563 123,665.00 28/28 paid2
การจัดการทรัพยากรพื้นที่ต้นน้ำตำบลตะแพน 2563 162,100.00 10/16 paid2
ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์ 2563 108,000.00 24/24 paid2
การใช้ประโยชน์จากขยะเพื่อเป็นพลังงานในครัวเรือนชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2563 107,800.00 0/1
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง 2563 157,750.00 27/27 paid2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 2562 99,400.00 13/15 paid2
ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม 2563 108,300.00 20/22 paid2
โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด 2563 156,170.00 36/36 paid2
โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง 2561 99,505.00 29/29 paid2
ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี 2561 99,700.00 11/11 paid2
ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2561 97,800.00 9/9 paid2
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต 2561 75,075.00 11/10 paid2
ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอำเภอกงหรา 2563 107,965.00 28/28 paid2
ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรผสมผสานผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยด้วยการสร้างพืชร่วมยางที่บ้านโคกไทร 2563 77,800.00 27/27 paid2
โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม 2563 108,000.00 27/27 paid2
การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน 2561 100,000.00 26/26 paid2
อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 2561 300,000.00 39/39 paid2
การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน 2561 200,000.00 15/15 paid2
โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2561 77,410.00 8/8 paid2
ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 2561 299,860.00 33/33 paid2
ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา 2561 97,600.00 6/10 paid1
โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ 2561 99,940.00 31/31 paid2
โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา 2561 199,760.00 24/24 paid2
ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง 2561 72,910.00 17/17 paid2
ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 2561 88,480.00 10/10 paid2
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2561 97,790.00 8/8 paid2
สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง 2561 199,550.00 23/23 paid2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร 2561 99,890.00 23/23 paid2
บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ 2561 99,085.00 20/19 paid2
ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง 2561 198,500.00 24/13 paid2
ทดสอบ node flagship 2561 0.00 0/5