เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2563 โครงการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารชุมชนบ้านลอน 107,550.00 15/21
2563 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน 78,000.00 21/21
2563 เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด 107,650.00 31/32
2563 การจัดการขยะ บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 78,000.00 16/17
2563 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 157,915.00 21/21
2563 ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 157,250.00 29/29
2563 สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน 107,550.00 14/16
2563 อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 108,000.00 40/40
2563 ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 107,950.00 27/27
2563 การจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชนเมืองบ้านโคกท้อนร่วมใจ 123,665.00 20/20
2563 ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง 77,040.00 31/31
2563 ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่ 77,675.00 21/23
2563 เรียนรู้ บูรณาการ ควนพระสาครินทร์กรีนสคูล 107,180.00 26/26
2563 ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน 108,000.00 25/25
2563 ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ 77,945.00 10/22
2563 สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 96,150.00 15/18
2563 ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ 123,665.00 27/27
2563 การจัดการทรัพยากรพื้นที่ต้นน้ำตำบลตะแพน 162,100.00 5/10
2563 ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม 108,300.00 20/20
2563 โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด 156,170.00 36/36
2563 ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอำเภอกงหรา 107,965.00 12/26
2563 ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์ 108,000.00 23/23
2563 การใช้ประโยชน์จากขยะเพื่อเป็นพลังงานในครัวเรือนชุมชนอำเภอเขาชัยสน 107,800.00 0/1
2563 จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง 157,750.00 23/25
2563 ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรผสมผสานผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยด้วยการสร้างพืชร่วมยางที่บ้านโคกไทร 77,800.00 14/25
2563 โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม 108,000.00 26/26
2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 99,400.00 13/15
2561 โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง 99,505.00 29/29
2561 การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน 200,000.00 15/15
2561 ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี 99,700.00 11/11
2561 โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 77,410.00 8/8
2561 ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 97,800.00 9/9
2561 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต 75,075.00 11/10
2561 การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน 100,000.00 26/26
2561 ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 299,860.00 33/33
2561 ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง 72,910.00 17/17
2561 ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 88,480.00 10/10
2561 อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 300,000.00 39/39
2561 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 97,790.00 8/8
2561 ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา 97,600.00 6/10
2561 สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง 199,550.00 23/23
2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร 99,890.00 23/23
2561 บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ 99,085.00 20/19
2561 โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ 99,940.00 31/31
2561 โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา 199,760.00 24/24
2561 ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง 198,500.00 24/13
2561 ทดสอบ node flagship 0.00 0/5
5,597,325.00 928/986
info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดพัทลุง
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
people
เจ้าหน้าที่องค์กร
Little Bear Little Bear OFFICER
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) ADMIN
เสณี จ่าวิสูตร เสณี จ่าวิสูตร ADMIN
Churee Churee ADMIN
จุรีย์ จุรีย์ ADMIN
group
คณะกรรมการ