info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดพัทลุง
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการเสริมสร้างวัคซีนชีวิตแก่เด็กเยาวชนและครอบครัวในยุควิถีชีวิตใหม่ ตำบลชัยบุรี 2566 0.00
โครงการสิ่งแวดล้อมที่ดี วิถีเยาวชน ตำบลบ้านพร้าว 2566 0.00
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลบ้านนา 2566 106,410.00
โครงการถ้ำเขากลางสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลปัน 2566 0.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลอ่างทอง 2566 106,300.00
โครงการพัฒนากลไกดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 2566 100,000.00
โครงการตลาดนัดเด็กและเยาวชนตะแพน 2566 0.00
โครงการสังคมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านสวน 2566 0.00
โครงการลดความรุนแรงในครอบครัวตำบลโคกม่วง 2566 0.00
โครงการอาหารปลอดภัยม.15 ควนกุฎ 2566 0.00
โครงการพลังอสม. ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตปลอดภัย สร้างกำไรสู่ชุมชน. 2566 0.00
โครงการ รักอย่างปลอดภัย ห่างไกลเอดส์ 2566 0.00
โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนในองค์กรประมง 2566 56,300.00
โครงการส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2566 106,300.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุต.พญาขัน 2566 0.00
โครงการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการสุขภาพเด็กและเยาวชน อำเภอศรีนครินทร์ 2566 151,900.00
โครงการครอบครัวรอบรู้ส่งเสริมเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ บ้านควนปอม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 2566 0.00
โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้สูงอายุบ้านทุ่งเลียบ 2566 50,000.00
โครงการส่งเสริมการขยับกายในชุมชน ตำบลชะรัด 2566 106,115.00
โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลฝาละมี 2566 106,400.00
โครงการขยับกายไร้มันด้วยคนไทรงาม 2566 0.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจในผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 บ้านลานช้าง 2566 0.00
โครงการการจัดการคนบริโภคผักไม่ปลอดภัย หมู่ที่ 12 บ้านปากทางเกาะทองสม 2566 0.00
โครงการ Environment Youth Junior (แด็กแวดล้อม) รุ่นที่ 1 2566 56,650.00
โครงการผู้หญิงออกกำลังกายสู้โรคที่ชุมชนโหล๊ะจันกระ 2566 56,500.00
ส่งเสริมการออกกำลังกาย 2 ช่วงวัย บ้านควนปอม 2566 106,990.00 paid1
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุของรพ สต บ้านทุ่งนารี 2566 106,300.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพที่ตำบลหนองธง 2566 106,440.00
กิจกรรมทางกายสร้างสรรค์ใช้เวลาร่วมกันของคนบ้านควนนกหว้า 2566 50,000.00
เสริมสร้างพลังชีวิต กู้สุขภาพจิตผู้สูงวัย ตำบลหารเทา 2566 100,000.00
ครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรงสื่อสารพลังบวก ตำบลนาท่อม 2566 100,000.00
โครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย 2565 104,620.00 paid1
โครงการเรียนรู้ทำนาข้าวปรานีตเพื่อบริโภคปลอดภัยที่ชุมชนตะโหมด 2565 105,085.00 paid1
โครงการเรียนรู้ทำนาข้าวปลอดภัย วิถีธรรมชาติที่โคกม่วง 2565 100,500.00 paid1
โครงการพิทักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะ พื้นที่อ่าวท่าต่อเรือ 2565 105,220.00 paid1
โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านคลองขุด จ.พัทลุง 2565 102,000.00 paid1
โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวสะทัง หมู่ที่ 12 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2565 102,000.00 paid1
โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวแหลมดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2565 101,960.00 paid1
โครงการฟื้นเลปากประ รักษาระบบนิเวศน์ ขยายแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 2565 103,080.00 paid1
โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม 2565 105,000.00 paid1
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านทุ่งแสงทอง 2565 105,870.00 paid1
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนในทอน 2565 105,895.00 paid1
โครงการฟื้นเล ฟื้นคลอง ที่บ้านชายคลองพัทลุง 2565 103,075.00 paid1
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านโหล๊ะจันกระ 2565 105,030.00 paid1
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านทางเกวียน 2565 105,000.00 paid1
โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือนชุมชนบ้านหนองบ่อ 2565 75,920.00 paid1
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านแร่ 2565 75,460.00
โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือน ชุมชนบ้านวังเนียง 2565 76,020.00
โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือน ชุมชนบ้านวังเนียง 2565 0.00
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านควนปรง 2565 75,555.00 paid1
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านนอก - ม่วงหวาน 2565 75,550.00 paid1
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านดอนรุน 2565 76,025.00 paid1
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านท่ามิหรำ 2565 75,875.00 paid1
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนตลาดเก่าท่ามิหรำ 2565 76,020.00 paid1
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนวัดนิโครธาราม - คลองน้ำใส 2565 75,065.00 paid1
โครงการการจัดการน้ำเสียบ้านส้มตรีดออก ปี 2 2565 74,870.00 paid1
โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลชุมพล 2565 55,000.00 paid1
โครงการการจัดการขยะอินทรีย์ในเทศบาลตำบลหารเทา 2565 54,875.00 paid1
โครงการโรงเรียนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ตำบลคลองเฉลิม 2565 55,000.00 paid1
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยหลักสูตรโรงเรียนขยะตำบลเขาหัวช้าง 2565 56,325.00 paid1
โครงการขยะจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยหลักสูตรโรงเรียนขยะตำบลหนองธง 2565 55,820.00 paid1
โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา 2565 55,000.00 paid1
โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด 2565 55,000.00 paid1
โรงเรียนขยะ (Zero Waste School ) เทศบาลตำบลเขาเจียก 2565 55,000.00 paid1
โครงการโรงเรียนขยะทองคำ นำสุขภาพสู่คนชะมวง 2565 49,130.00 paid1
โครงการคนโตนดด้วนรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดแหล่งนำโรค 2565 55,000.00 paid1
โครงการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารชุมชนบ้านลอน 2563 107,550.00 paid2
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน 2563 78,000.00 paid2
เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด 2563 107,650.00 paid2
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2563 157,915.00 paid2
การจัดการขยะ บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2563 78,000.00 paid2
ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 2563 157,250.00 paid2
อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 2563 108,000.00 paid2
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง 2563 77,040.00 paid2
สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน 2563 107,550.00 paid2
การจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชนเมืองบ้านโคกท้อนร่วมใจ 2563 123,665.00 paid2
เรียนรู้ บูรณาการ ควนพระสาครินทร์กรีนสคูล 2563 107,180.00 paid2
ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน 2563 108,000.00 paid2
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ 2563 77,945.00 paid2
ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ 2563 123,665.00 paid2
การจัดการทรัพยากรพื้นที่ต้นน้ำตำบลตะแพน 2563 162,100.00 paid2
ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์ 2563 108,000.00 paid2
การใช้ประโยชน์จากขยะเพื่อเป็นพลังงานในครัวเรือนชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2563 107,800.00
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง 2563 157,750.00 paid2
ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 2563 107,950.00 paid2
ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่ 2563 77,675.00 paid2
สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 2563 96,150.00 paid2
ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม 2563 108,300.00 paid2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 2562 99,400.00 paid2
โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด 2563 156,170.00 paid2
ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอำเภอกงหรา 2563 107,965.00 paid2
ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรผสมผสานผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยด้วยการสร้างพืชร่วมยางที่บ้านโคกไทร 2563 77,800.00 paid2
โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง 2561 99,505.00 paid2
ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี 2561 99,700.00 paid2
ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2561 97,800.00 paid2
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต 2561 75,075.00 paid2
การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน 2561 100,000.00 paid2
โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม 2563 108,000.00 paid2
การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน 2561 200,000.00 paid2
อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 2561 300,000.00 paid2
ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา 2561 97,600.00 paid1
โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ 2561 99,940.00 paid2
โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา 2561 199,760.00 paid2
โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2561 77,410.00 paid2
ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 2561 299,860.00 paid2
ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง 2561 72,910.00 paid2
ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 2561 88,480.00 paid2
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2561 97,790.00 paid2
สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง 2561 199,550.00 paid2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร 2561 99,890.00 paid2
ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง 2561 198,500.00 paid2
ทดสอบ node flagship 2561 0.00
บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ 2561 99,085.00 paid2