คนสร้างสุข

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดพัทลุง
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณ
โครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย 2565 104,620.00
โครงการเรียนรู้ทำนาข้าวปรานีตเพื่อบริโภคปลอดภัยที่ชุมชนตะโหมด 2565 105,080.00
โครงการเรียนรู้ทำนาข้าวปลอดภัย วิถีธรรมชาติที่โคกม่วง 2565 100,500.00
โครงการพิทักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะ พื้นที่อ่าวท่าต่อเรือ 2565 103,220.00
โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านคลองขุด จ.พัทลุง 2565 102,000.00
โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวสะทัง หมู่ที่ 12 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2565 102,000.00
โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวแหลมดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2565 101,960.00
โครงการฟื้นเลปากประ รักษาระบบนิเวศน์ ขยายแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 2565 103,080.00
โครงการฟื้นเล ฟื้นคลอง ที่บ้านชายคลองพัทลุง 2565 103,075.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านโหล๊ะจันกระ 2565 105,030.00
โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม 2565 105,000.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านทุ่งแสงทอง 2565 105,870.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนในทอน 2565 105,000.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านทางเกวียน 2565 105,000.00
โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือนชุมชนบ้านหนองบ่อ 2565 75,920.00
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านแร่ 2565 75,460.00
โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือน ชุมชนบ้านวังเนียง 2565 76,020.00
โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือน ชุมชนบ้านวังเนียง 2565 0.00
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านควนปรง 2565 75,555.00
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านนอก - ม่วงหวาน 2565 75,550.00
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนวัดนิโครธาราม - คลองน้ำใส 2565 75,065.00
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านดอนรุน 2565 76,025.00
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านท่ามิหรำ 2565 75,875.00
โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนตลาดเก่าท่ามิหรำ 2565 0.00
โครงการการจัดการน้ำเสียบ้านส้มตรีดออก ปี 2 2565 74,870.00
โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลชุมพล 2565 55,000.00
โครงการการจัดการขยะอินทรีย์ในเทศบาลตำบลหารเทา 2565 62,875.00
โครงการโรงเรียนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ตำบลคลองเฉลิม 2565 55,000.00
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยหลักสูตรโรงเรียนขยะตำบลเขาหัวช้าง 2565 56,605.00
โครงการขยะจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยหลักสูตรโรงเรียนขยะตำบลหนองธง 2565 55,820.00
โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา 2565 55,000.00
โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด 2565 55,000.00
โรงเรียนขยะ (Zero Waste School ) เทศบาลตำบลเขาเจียก 2565 55,000.00
โครงการโรงเรียนขยะทองคำ นำสุขภาพสู่คนชะมวง 2565 49,130.00
โครงการคนโตนดด้วนรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดแหล่งนำโรค 2565 55,000.00
โครงการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารชุมชนบ้านลอน 2563 107,550.00
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน 2563 78,000.00
เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด 2563 107,650.00
การจัดการขยะ บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2563 78,000.00
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2563 157,915.00
ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 2563 157,250.00
สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน 2563 107,550.00
อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 2563 108,000.00
ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 2563 107,950.00
การจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชนเมืองบ้านโคกท้อนร่วมใจ 2563 123,665.00
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง 2563 77,040.00
ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่ 2563 77,675.00
เรียนรู้ บูรณาการ ควนพระสาครินทร์กรีนสคูล 2563 107,180.00
ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน 2563 108,000.00
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ 2563 77,945.00
สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 2563 96,150.00
ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ 2563 123,665.00
การจัดการทรัพยากรพื้นที่ต้นน้ำตำบลตะแพน 2563 162,100.00
ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม 2563 108,300.00
โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด 2563 156,170.00
ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอำเภอกงหรา 2563 107,965.00
ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์ 2563 108,000.00
การใช้ประโยชน์จากขยะเพื่อเป็นพลังงานในครัวเรือนชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2563 107,800.00
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง 2563 157,750.00
ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรผสมผสานผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยด้วยการสร้างพืชร่วมยางที่บ้านโคกไทร 2563 77,800.00
โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม 2563 108,000.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 2562 99,400.00
โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง 2561 99,505.00
การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน 2561 200,000.00
ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี 2561 99,700.00
โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2561 77,410.00
ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2561 97,800.00
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต 2561 75,075.00
การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน 2561 100,000.00
ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 2561 299,860.00
ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง 2561 72,910.00
ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 2561 88,480.00
อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 2561 300,000.00
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2561 97,790.00
ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา 2561 97,600.00
สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง 2561 199,550.00
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร 2561 99,890.00
บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ 2561 99,085.00
โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ 2561 99,940.00
โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา 2561 199,760.00
ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง 2561 198,500.00
ทดสอบ node flagship 2561 0.00