ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 10

28 กันยายน 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo สรุปผลการดำเนินงานตามบันไดผลลัพธ์สรุปผลการดำเนินงานตามบันไดผลลัพธ์
 • photo แจ้งการร่วมคืนข้อมูลผลลัพธ์การเปลี่ยนโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารเคมีในการเกษตรบ้านควน ร่วมกับหน่วยจัดการพื้นที่แจ้งการร่วมคืนข้อมูลผลลัพธ์การเปลี่ยนโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารเคมีในการเกษตรบ้านควน ร่วมกับหน่วยจัดการพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานโครงการ จำนวน 13 คน ณ ที่ศาลาหมู่บ้าน นายกระจ่าง นุ่นดำ แจ้งวารการประชุม วาระที่ 1 สรุปผลเวทีการคืนข้อมูล วาระที่ 2 แจ้งการร่วมคืนข้อมูลผลลัพธ์การเปลี่ยนโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารเคมีในการเกษตรบ้านควน ร่วมกับหน่วยจัดการพื้นที่
วาระที่ 1 ทบทวนผลลัพธ์เวทีคืนข้อมูลโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการทำเกษตรอินทร์ที่บ้านควนคง มีผลการเปลี่ยนเแปลงตาม บันไดผลลัพธ์


บันไดผลลัพธ์ของโครงการ

ร้อยละการตรวจพบสารเคมีในเลือด จำนวน 2 ครั้ง

ไม่พบ  ครังที่ 1 ร้อยละ2    ครั้งที่ 2 ร้อยละ 2.3 พบปลอดภัย  ครั้งที่ 1 ร้อยละ 12.3  ครั้งที่ 2 ร้อยละ 39.5
พบเสี่ยง  ครั้งที่ 1 ร้อยละ 18.3    ครั้งที่ 2 ร้อยละ 55.8 พบไม่ปลอดภัย ครั้งที่ 1 ร้อยละ 46.9  ครั้งที่ 2 ร้อยละ 0

กติกา
จำนวน 4 ข้อ

ข้อ1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 1. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง

 2. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก

 3. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด


  ครัวเรือนปฏิบัติการ 40 ครัวเรือน ปฏิบัติตามกติกาการทำเกษตรปลอดสารเคมี

 4. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 40 ครัวเรือนทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 35 ครัวเรือนใช้ปุ๋ยอินทรีย์

 5. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง 40 เรียนรู้การทำสารไล่แมลง 35 ครัวเรือนใช้สารไล่แมลง
 6. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก 40 ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า 40 ครัวเรือนไม่เผาหญ้า 40 หมักหญ้าเป็นปุ๋ย
 7. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด 40 ปลูกผักสวนครัวเกิน 5 ชนิด 20 ครัวเรือนปลูกน้อยกว่า 5 ชนิด 5 ครัวเรือนปลูกเพื่อขาย

เกิดครัวเรือนต้นแบบในการทำเกษตรปลอดสารเคมีจากครัวเรือนปฏิบัติการ 3 ครัวเรือน เกิดแหล่งเรียนรู้ 1 แหล่ง
214 คน กินผักผลไม้ไม่น้อยกว่า 400 กรัมต่อวัน 85 ครัวเรือนไม่ใช้สารเคมีในบริเวณบ้าน ร้อยละ 98.8


วาระที่ 2 แจ้งการร่วมคืนข้อมูลผลลัพธ์การเปลี่ยนโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารเคมีในการเกษตรบ้านควน ร่วมกับหน่วยจัดการพื้นที่
ทางหน่วยจัดการ มีการจัดเวที การคืนผลลัพธ์การเปลี่ยน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ ครั้งที่ 3 สถานที่ โรงแรมโนราห์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ในประเด็น การดำเนินงาน ของแต่ละยุทธ์ศาสตร์ ซึ่งมี 3 ยุทธ สิงแวดล้อม อาหารปลอดภัย ทรัพยากร มีการจัดบูธผลการเปลี่ยนแปลงของแต่ละพื้นที่ และมีหน่วยงานของภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเข้าร่วม โดยมีประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัด  พื้นที่บ้านควนคงจัดบูธในประเด็นยุทธศาสตร์ อาหารปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการดำเนินงานในการคืนข้อมูล การเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามบันไดผลลัพธ์ ลดสารเคมีส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00

เวทีสรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูล

17 กันยายน 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ตรวจวัดสารเคมีตกค้างในเลือดตรวจวัดสารเคมีตกค้างในเลือด
 • photo ตรวจวัดสารเคมีตกค้างตัวเรือนต้นแบบตรวจวัดสารเคมีตกค้างตัวเรือนต้นแบบ
 • photo ตรวจวัดสารเคมีตกค้างในเลือดแก่สมาชิกตรวจวัดสารเคมีตกค้างในเลือดแก่สมาชิก
 • photo คืนข้อมูลการตรวจเลือดของสามาชิกคืนข้อมูลการตรวจเลือดของสามาชิก
 • photo คืนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานโครงการคืนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานโครงการ
 • photo คืนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานโครงการคืนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานโครงการ
 • photo คืนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานโครงการคืนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานโครงการ
 • photo คณะทำงานและภาคีเครือข่ายคณะทำงานและภาคีเครือข่าย
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีสรุปผลกำารดำเนินงานและคืนข้อมูล ช่วงเช้ามีการตรวจเลือดสารเคมีตกค้างในเลือด ตัวแทนครัวเรือนปฎิบัติการและคณะทำงาน 50 ครังที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโตร๊ะ และมีการคืนข้อมูลการตรวจเลือดสารเคมีตกค้างในเลือด  การตรวจสารเคมีในเลือดของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1จำนวน 50 คน โดย คุณสมนึก นุ่นด้วง นักวิชาการสาธาสุข ผลเป็นดังนี้

 1. ไม่พบ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4

 2. พบปลอดภัย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16

 3. พบเสียง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22

 4. พบไมปลอดภัย จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58

สรุป ผลการการตรวจเลือด ไม่พบ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 รวมพบ 46 คิดเป็นร้อยละ 96

นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดโครงการ ลดสารเคมี ส่งเสริมการทำเกษตรอนทรีที่บ้านควนคง สรุปคืนข้อมูลผลการดำเนินงาน มีผลการเปลี่ยนแปลง ด้วย กลไกลการขับเคลื่อนโครงการ ที่ผู้นำชุมชน ที่ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย 4 คน แกนนำกลุ่ม ที่มาจากกลุ่มบ้าน 3 กลุ่มบ้านๆละ 2 คน จำนวน 6 คน มีภาคีเข้าร่วม กำนัน ตำบลตำนาน 1 คน เจ้าที่ รพ.สต. 1 คน หมอดินประจำตำบล 1 คน รวมเป็น 13 คน มีโครงสร้างการทำงาน แบ่งบทบาทหน้าที่ เป็น 3 ดับ ระดับที่ 1 เป็นคณะทำงานดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ระดับ ตัวแทนกำลุ่มบ้านทั้ง 3 กลุ่ม เป็นคณะทำงานร่วม และเป็นผู้ติดตามประเมิน เก็บข้อมูล ครัวเรือนปฏิบัติการจำนวน 40 ครัวเรือน ระดับที่ 3 เป็นคณะทำงานร่วม และติดประเมินผล สนันสนุนด้านวิชาการ  เพื่อมีกลไกร่วมคณะทำงาน มีการประชุมอย่างเนื่อง ร่วมกำหนดวางแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล ร่วมวิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ปัญหา ร่วมกัน การดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าในในประชาชนตระหนักถึงปัญหาของการใช้สารเคมีและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีร่วมเข้าร่วม 120คน รับทราบสถานการณ์และผลกระทบใช้สารเคมี มีครัวเรือน 40 ครัวเรือนเข้าร่วมเป็นครัวเรือนปฏิบัติการ 40 ครัวเรือน ในการทำเกษตรปลอดสารเคมี ภายใต้ กติกา
จำนวน 4

ข้อ1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 1. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง

 2. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก

 3. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด

ตัวแทนนครัวเรือนปฎิบัติการ คณะทำงาน เรียนรู้ดูการงาน การทำเกษตรปลอดสารเคมี เรียนรู้การทำปุ๋ย น้ำหมัก ปุ๋ยหมักแห้ง และเรียนรู้การทำสารทดแทนจากพืชสมุนไพร ครัวเรือนปฏิบัติการ นำร่องปฏิบัติการเกษตรปลอดสารเคมี เรียนรู้ และลงมือปฏิบัต การทำปุ๋ยหมัก สารทดแทนการใช้สารเคมี คณะทำงานแกนกลุ่ม ภาคีเครือข่าย ติดตามประเมินผล คัดเลือก ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 3 ครัวเรือน หนุนเสริมการสร้างนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 1 แหล่ง

ครัวเรือนปฏิบัติการ 40 ครัวเรือน ปฏิบัติตามกติกาการทำเกษตรปลอดสารเคมี

 1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 40 ครัวเรือนทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 35 ครัวเรือนใช้ปุ๋ยอินทรีย์
 2. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง  40 เรียนรู้การทำสารไล่แมลง 35 ครัวเรือนใช้สารไล่แมลง
 3. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก 40 ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า 40 ครัวเรือนไม่เผาหญ้า 40 หมักหญ้าเป็นปุ๋ย
 4. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด 40 ปลูกผักสวนครัวเกิน 5 ชนิด 20 ครัวเรือนปลูกน้อยกว่า 5 ชนิด 5 ครัวเรือนปลูกเพื่อขาย

เกิดครัวเรือนต้นแบบในการทำเกษตรปลอดสารเคมีจากครัวเรือนปฏิบัติการ 3 ครัวเรือน เกิดแหล่งเรียนรู้ 1 แหล่ง
214 คน กินผักผลไม้ไม่น้อยกว่า 400 กรัมต่อวัน 85 ครัวเรือนไม่ใช้สารเคมีในบริเวณบ้าน ร้อยละ 98.8

ร้อยละการตรวจพบสารเคมีในเลือด จำนวน 2 ครั้ง

ไม่พบ    ครังที่ 1 ร้อยละ2      ครั้งที่ 2 ร้อยละ 2.3 พบปลอดภัย  ครั้งที่ 1 ร้อยละ 12.3    ครั้งที่ 2 ร้อยละ 39.5
พบเสี่ยง    ครั้งที่ 1 ร้อยละ 18.3    ครั้งที่ 2 ร้อยละ 55.8 พบไม่ปลอดภัย  ครั้งที่ 1 ร้อยละ 46.9    ครั้งที่ 2 ร้อยละ 0

เป็นการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินการโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควน ด้วยกลไกการการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีเครือข่าย มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเมืองพัทลุง ประธานการสร้างความเข้าใจโครงการ เกษตรอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกษตรอำเภอตำบล เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สอนการทำสารทดแทน กำนันเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจ โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพบ้านโตระ เป็นการร่วมมือ ท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยราชการ  เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ของโครงการ ตามวัถตุประสงค์ พร้อม ด้วยชี้วัดความสำเร็จ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชาในชุมชน 120 คน ได้รับทราบการคืนข้อมูล การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,300.00 0.00 10,500.00 3,250.00 0.00 0.00 15,050.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9

17 สิงหาคม 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • photo การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • photo การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมประจำเดือน คณะทำงานโครงการ จำนวน 13 คน ณ ที่ศาลาหมู่ ประชุม ผลการดำเนินงานโครงการ ลดสารเคมีส่งการทำเกษตรอินทรีย์ ในการประชุมในครั้งที่เป็นครั้งที่ 9 นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการประชุม


วาระที่1. ทบทวนการทำกิจกรรม การเก็บรวบรการใช้ และผลกระทบจากการใช้สารเคมี มีการออกสำรวจข้อมูลไปแล้ว โดยคณะทำงานโครงการออกสำรวจ ครัวเรือนปฏิบัติการและสมาชิกในชุมชน จำนวน 86 ครัวเรือน และได้นำข้อมูลการสำรวจ มาวิเคราะห์ร่วมกัน สรุปข้อมูลการการวิเคราะห์ข้อมูล 1. จำนวนประชากร 267 คน 2. มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง ซึ่งเป็นครัวเรือนปฎิบัติการ 40 ครัวเรือน ไม่ได้เข้าร่วม 46 ครัวเรือน แต่มีความสนใจเป็นสมาชิกกลุ่มครัวเรือนปฏิบัติการ 3.มีการทำเกษตร สวนยาง 596 ไร่ ทำนา 308 ไร่ ปลูกผักเพื่อขาย 34 ไร่ สวนปาล์ม 17 ไร่ อื่นๆ 26 ไร่ 4. ครอบครัว มีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี จำนวน 16400 กิโลกรัม ไม่ใช้ยากำจัดวัชพืช 41 ลิตร ไม่มีการใช้ยากำจัดศูตรูพืช 5. การใช้สารเคมีได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 6. ทุกครัวเครือเชื่อว่าการใช้สารเคมี มีสารพิษตกค้างและมีอันตรยต่อสุขภาพ และสิงงแวดล้อม 7. ครัวเรือนมีการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ในการทำเกษตร ทำและใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 40 ครัวเรือน ไม่ทำแต่ใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก/ ปุ๋ยอินทรีย์ 44 ครัวเรือน ไม่ใช้ (ยังคงใช้สารเคมีตลอด) 2 ครัวเรือน 8. มีการปลูกพืชผักสวนครัว ทุกครัวเครือ 9. ได้ข่าวสารส่งเสริมการ ลด หรือเลิกใช้สารเคมีจากสื่อ สื่อวิทยุ โทรทัศน์และสื่อในโทรศัพท์มือถือ 10. ทุกครัวเรือน สนับสนุนการส่งเสริมให้เกษตรกร ลด เลิก ใช้สารเคมี โดยสนับสนุนด้วยการลงมือปฏิบัติเลิกใช้สารเคมีเป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบ


  สรุปภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านควนคง ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ มีสามาชิกในชุมชนเข้าร่วมในการทำเกษตรอินทรีย์ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยการทำปุ๋ยน้ำหมัก ปุ๋ยหมักแห้ง และการทำสารทดแทนการใช้สารเคมี ยังคงมีการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่บ้าง ในการทำสวนยาง สวนปาล์ม และมีการใช้ยาฆ่าหญ้าในการกำจัดวัชพืช ในสวนยาง แต่เป็นจำนวนน้อยในการใช้ ในส่วนการปลูกพืชผักในครัวเรือน ในบริเวณบ้านไม่การใช้สารเคมี เพราะว่าสามาชิกในชุมชนเชื่อว่าการใช้สารเคมีมีสารพิษตกค้างและมีอันตรายต่อสุขภาพและสิงแวดล้อม สามาชิกได้รับข่าวสารการส่งเสริม การ ลด หรือ เลิก การใช้สารเคมีโดยช่อง สื่อวิทยุ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์

  ในการทำโครงการ ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีที่บ้านควนคง พบว่า ประชาชนในความสนใจเป็นจำนวนมาก เกิดความตระหนักในการใช้สารเคมีที่ผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ใช้สารทดแทนการใช้สารคมี แต่ยังไม่สามารถที่จะ เลิก การใช้สารเคมีในการเกษตรได้ทุกครัวเรือน ทางคณะทำงานและครัวเรือนปฏิบัติ มีความคิดเห็นร่วมกันว่า ยังคงจะดำเนินโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้สามาชิกในชุมชน เลิก การใช้สารเคมีในการเกษตรได้ ทุกครัวเรือน โดยการ ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าหนุมเสริม
เป็นการวิเคาระห์ร่วมของคณะทำงานโครงการ นำข้อมูลเสนอคืนในเวทีปิดโครงการ งบประมาณค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเก็บรวบรวมสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีและผลกระทบจากสารเคมี 3380 บาท ค่าอาหารว่างและค่าอาหารกลางวัน 13 คนๆละ130 บาท จำนวน 2 วันเป็นเงิน 3380

วาระที่ 2. กำหนดการทำกิจกรรม เวทีสรุปผลคืนข้อมูล มีการกำหนดเวทีคืนข้อมูล ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ศาลาหมู่บ้าน เวลา 10.00-15.00 น. มีการแบ่งหน้าที่ ในการประสานงาน การจัดเตรียมสถานที่ การรับลงทะเบียนและฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน ฝ่ายจัดบูธนิทรรศการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลการและผลกระทบการใช้สารในการทำเกษตร
2.ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผน เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00

การเก็บรวบรวมสำรวจข้อมูลการใช้ และผลกระทบจากสารเคมี

27 กรกฎาคม 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo สำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีในการทำเกษตรสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
 • photo สำรวจข้อมูลผลกระทบการใช้สารเคมีสำรวจข้อมูลผลกระทบการใช้สารเคมี
 • photo สำรวจข้อมูลการ เข้าโครงการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีสำรวจข้อมูลการ เข้าโครงการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรม การเก็บรวบสำรวจข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการสารเคมี  คณะทำงานโครงการ 13 คน  ประชุมออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี  ณ ศาลาหม่บ้าน  มีการแสดงความคิดเห็น การออกแบบเก็บข้อมูล ที่ครอบคลุม ในเรื่องของการใช้สารเคมี  และผลกระทบที่ส่งผลในระบบนิเวศ  และการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี  มีผลสรุปแบบเก็บข้อมูล การใช้สารเคมีในการเกษตร บ้านควนคง ดังนี้ ข้อ1.  จำนวนสมาชิกในครอบครัว...................... คน ข้อ 2  ครัวเรือนของท่านสมัครเข้าร่วม  ลดการใช้สารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง  หรือไม่ ข้อ 3. ครอบครัวของท่านทำการเกษตรหรือไม่ ข้อ 4. ครอบครัวของท่านใชสารเคมีต่อไปนี้หรือไม่ ข้อ 5. ขณะใช้สารเคมีท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะในฉลากหรือไม่อย่างไร ข้อ 6. ท่านเชื่อหรือไม่ว่า ยาฆ่าหญ้า (กรัมม็อกโซน,ไกลโฟเซ็ต) ยาฆ่าหน ยาฆ่าปู ยาฆ่าหอย มีผลตกค้างในดิน ในน้ำ  ในอาหาร ข้อ 7. การทำและใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ในการทำการเกษตร ครอบครัวของบท่านได้ดำเเนินการอยางไร ข้อ 8.  การปลูกพืชผักสวนครัว  ไม่ปลูก  ปลูกพื้นที่ประมาณ ข้อ9.  ท่านได้รับข่าวสารส่งเสริมการ ลด หรือเลิดใช้สารเคมีจากสื่อช่องทางไหนบ้านบ้าง ข้อ 10. ท่านสนับสนุนการส่งเสริมให้เกษตรกร ลด เลิก ใช้สารเคมี หรือไม่ อยางไร

เป็นแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล  จำนวน 10 ข้อ  มีรายละเอียดในแบบเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการใช้สารเคมี ผลกระทบ การลด ละ เลิก  การใช้สารเคมี  การส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทนรีย์ชีวภาพ  จากนั้นคณะทำงานแบบกลุ่มกันออกเก็บข้อมูล มีการเก็บข้อมลจำนวน 2 วัน  เมื่อเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนทุกครัวเรือน จะนำข้อมูลมาร่วมกันวิเคราห์ข้ออีกครั้ง ในการประชุมเดือนถัดไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานโครงการ 13 คน  ประชุมออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี
 2. ได้แบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมี
 3. คณะทำงานออกสำรวจเก็บข้อมูล การใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,380.00 0.00 0.00 0.00 3,380.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8

10 กรกฎาคม 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ประชุมทบทวนการดำเนิน คณะทำงานและภาคีประชุมทบทวนการดำเนิน คณะทำงานและภาคี
 • photo กำหนดการดำเนินงานตามแผนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกำหนดการดำเนินงานตามแผนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานจำนวน 13 คน ร่วมกันประชุม ผลการดำเนินงานโครงการ ลดสารเคมีส่งการทำเกษตรอินทรีย์ ในการประชุมในครั้งที่เป็นครั้งที่ 8 ประชุม ณ ศาลาหมู่บ้าน การประชุมคณะทำงานของโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมประชุม นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการประชุม
1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้ 2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี

  1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้
สรุปการคัดเลือกครัวเรือนต้บแบบที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรปลอดสารเคมี 1. ได้ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน
2. ได้แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี จำนวน 1 แปลง ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน จะได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปรกรณ์ ในการทำเกษตรปลอดสารเคมีและส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน งบประมาณกิจกรรม - ค่าวัสดุแปลงสาธิต กระบะถุงแสนดีขนาด เมตร 2 คณู 60 ราคาชุดละ 200 บาท จำนวน 3 ครัวเรือนๆละ 4 ชุด เป็นเงิน 2400 บาท - เมล็ดพันธ์ จำนวน 3 ครัวเรือนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท - ค่าวัสดุทำปุ๋ย จำนวน 3 ครัวเรือนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1500 บาท - ค่าวัสดุทำสารทดแทนสารเคมี จำนวน 3 ครัวเรือนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1500 บาท รวมงบประมาณ 6000 บาท   2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี กำหนดวันเป็นวันที่ 27และ 28 กราฎาคม 2562 แบ่งหน้าที่คณะทำงานออกเก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลที่เก็บมาวิเคราะห์ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชน ในเวที่คืนข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้  สรุปการคัดเลือกครัวเรือนต้บแบบที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรปลอดสารเคมี

 2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี แบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 7 ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

20 มิถุนายน 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo การติดตามเยี่ยมแปลงครัวเรือนปฏิบัติการการติดตามเยี่ยมแปลงครัวเรือนปฏิบัติการ
 • photo ติดตามประเมินผลติดตามประเมินผล
 • photo คณะทำงานและภาคีติดตามประเมินการทำเกษตรปลอดสารเคมีคณะทำงานและภาคีติดตามประเมินการทำเกษตรปลอดสารเคมี
 • photo ติดตามเยี่ยมแปลงครัวเรือนปฏิบัติการติดตามเยี่ยมแปลงครัวเรือนปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 7 ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ณ ศาลาหมู่บ้าน มีผู้ร่วมเข้าประชุม 13 คน คณะทำงานและ ภาคีเครือข่าย วาระในการประชุมติดตาม 1. ผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา วาระที่ 2 กำหนดแผนการการดำเนินงานกิจกรรมที่คงเหลืออยู่
วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน กิจกรรมที่ 2 เวทีสร้างความเข้าใจโครงการ กิจกรรมที่ 3 ประชุมสามาชิกครัวเรือนต้นแบบการเกษตรปลอดสารเคมี กิจกรรมที่ 6 เรียนรู้การทำ และใช้สิ่งทดแทนสารเคมี กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ เกิดผลลัพธ์ตามบันไดผลลัพธ์โครงการ การทำเกษตรอินทรีย์บ้านควนคง

ขัั้นที่ 1 ผลลัพธ์ มีการเรียนรู้สถานการณ์และกระทบการใช้สารเคมี มีครัวเรือนเข้าร่วมปรับเปลี่ยน 100 ครัวเรือน เกิดครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารเคมี 40 ครัวเรือน ขั้นที่ 2 ผลลัพธ์ เกิดกลไกและกติกาการทำเกษตรปลอดสารเคมีในกลุ่มบ้านต้นแบบ กติกาครัวเรือนต้นแบบเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี

 1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 2. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง

 3. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก

 4. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด
  เกิดกลไกร่วมกับภาคีการขับเคลื่อน 13 คน มีการติดตามประเมินผลมีรายงานผลในที่ประชุมทุกเดือน เกิดคณะทำงานที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการทำเกษตรในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ขั้นที่ 3 ผลลัพธ์ มีครอบบครัวต้นแบบทำเกษตรปลอดสารเคมี เกิดแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี 1 แปลง จากครัวเรือนต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบนำร่องปฏิบัติการเรียนรู้การทำ ปุ๋ยหมักน้ำ ปุ๋ยแห้ง และการทำสิ่งทดแทนการใช้สารเคมี 40 ครัวเรือน สรุปผลลัพธ์อยู่บันได ขั้นที่ 3

วาระที่ 2 กำหนดแผนการการดำเนินงานกิจกรรมที่คงเหลืออยู่ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 5 การเก็บสำรวจข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี กิจกรรมที่ 8 เวทีสรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูล กิจกรรมที่ยังเหลืออยู่จะดำเนินงานอย่างต่อและจะมีการกำหนดแผนงานในการประชุมเดือนถัดไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการติดตามประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงตามขั้นบันไดผลลัพธ์มีตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่มีข้อมูลชัดเจน
มีครัวเรือนเข้าร่วมปรับเปลี่ยน  100 ครัวเรือน  เกิดครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารเคมี 40 ครัวเรือน เกิดกลไกร่วมกับภาคีการขับเคลื่อน 13 คน มีการติดตามประเมินผลมีรายงานผลในที่ประชุมทุกเดือน กติกาครัวเรือนต้นแบบเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี

 1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 2. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง

 3. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก

 4. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด


  เกิดแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี 1 แปลง จากครัวเรือนต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบนำร่องปฏิบัติการเรียนรู้การทำ ปุ๋ยหมักน้ำ ปุ๋ยแห้ง และการทำสิ่งทดแทนการใช้สารเคมี 40 ครัวเรือน สรุปผลลัพธ์อยู่บันได ขั้นที่ 3

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

15 มิถุนายน 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo บุคคลครัวเรือนต้นแบบ การทำเกษตรอินทรีย์บุคคลครัวเรือนต้นแบบ การทำเกษตรอินทรีย์
 • photo แปลงปลูกการทำเกษตรอินทรีย์แปลงปลูกการทำเกษตรอินทรีย์
 • photo บุลคลต้นแบบ นวัตกรรมการปลูกพืชผักในกระบะแสนดีบุลคลต้นแบบ นวัตกรรมการปลูกพืชผักในกระบะแสนดี
 • photo นวัตกรรมการปลูกพืชผักในกระแสนดีนวัตกรรมการปลูกพืชผักในกระแสนดี
 • photo นวัตกรรมกระบะแสนดีนวัตกรรมกระบะแสนดี
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรม สนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีสร้างความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มต้นแบบการเกษตรปลอดสารเคมี จำนวน 40 ครัวเรือน ในการคัดเลือกครัวเรือนที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 ครัวเรือน และจะมีการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การสร้างนวัฒกรรมแก่ครอบครัวที่ได้รับคัดเลือดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ครัวเรือนต้นแบบที่มีความโดดเด่น 3 ครัวเรือน 1. ครัวเรือนของ นายกระจ่าง นุ่นดำ 2. ครัวเรือน 3. ครัวเรือน
คัดเลือดโดยสมาชิกกลุ่มครัวเรือนต้นแบบ ทั้ง 3 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการดูแลรักษา การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมัก ปุ๋ยหมักแห้ง การใช้สารทดแทนสารเคมี ที่สามารถผลิตใช้เองได้ และสามารถทอดถ่ายวิธีการทำให้แก่สมาชิกครัวเรือนต้นแบบและบุคคลที่สนใจ ได้เป็นอย่างดี มีการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการเลิกใช้สารเคมี ในการทำเกษตร เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สรุปการคัดเลือกครัวเรือนต้บแบบที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรปลอดสารเคมี 1. ได้ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน
2. ได้แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี จำนวน 1 แปลง ครัวเรือนต้นแบบ 3 ครัวเรือน จะได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปรกรณ์ ในการทำเกษตรปลอดสารเคมีและส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 ครัวเรือน ที่สามารถถ่ายทอดความรู้เป็นวิทยากร ในการทำเกษตรอินทรย์
 2. เกิดแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 แปลง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6

10 พ.ค. 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานและครัวเรือนปฏิบัติการประชุมคณะทำงานและครัวเรือนปฏิบัติการ
 • photo ชุมคณะทำงานและครัวเรือนปฏิบัติการชุมคณะทำงานและครัวเรือนปฏิบัติการ
 • photo ชุมคณะทำงานและครัวเรือนปฏิบัติการชุมคณะทำงานและครัวเรือนปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานจำนวน 13 คน ร่วมกันประชุม ผลการดำเนินงานโครงการ ลดสารเคมีส่งการทำเกษตรอินทรีย์ ในการประชุมในครั้งที่เป็นครั้งที่ 6 ประชุม ณ ศาลาหมู่บ้าน การประชุมคณะทำงานของโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการประชุม
1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนรู้ การทำและใช้สารทดแทนสารเคมี 2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการสารเคมี

 1. กิจกรรมการ เรียนรู้การทำ และใช้สารทดแทนสารเคมี มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 41 คน เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแห้ง และปุ๋ยน้ำหมัก เรียนรู้การใช้สารเกษตรชีวภัณฑ์ เช่นการดักจับแมลง สารไล่แมลง สมาชิกกลุ่มต้นแบบ ให้ความสนใจเรียนรู้การทำ และปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักแห้ง และทำสารเกษตรชีวภาพจับแมลง สารไล่แมลง โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการและหมอดินอาสา ให้ความรู้ สร้างความเช้าใจ งบประมาณค่าใช้จ่าย กิจกรรม ทั้งหมด 12900 บาท ค่าประสานงาน 300 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 3200 บาท ค่าตอบแนวิทยากรจำนวน 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2400 บาท ค่าวีสดุสนับสนุนการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก 3000 บาท ค่าวัสดุสนับสนุนการเรียนรู้การทำสารทดแทนสารเคมี 2000 บาท
  ผลลัพัธ์ที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการเรียนรู้การทำและใช้สารสิ่งทดแทนสารเคมี
 2. สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 40 ครัวเรือน ได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแห้งและลงมือปฏิบัติทดลองทำจริง
 3. สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 40 ครัวเรือน ได้เรียนรู้การทำสารไล่แมลงจากสมุนธรรมชาติ ที่หาวัสดุดิบได้ตามท้องถิ่น


 4. กำหนดการทำกิจกรรม
  สนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้ แจ้งรายละเอียดกิจกรรม 1. คัดเลือกครอบครัวที่มีความโดดเด่นในการทำเกษตรปลอดสารเคมี 2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมแก่ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ร่วมกำหนดแผนกิจกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2562 แบ่งหน้าที่มอบหมายงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทบทวนติดตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรมเรียนรู้การทำ และใช้สารทดแทนสารเคมี

 2. ร่วมกำหนดแผนงานการดำเนินงาน กำหนดการทำกิจกรรมสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

 3. มอบหมายหน้าที่ในการทำกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00

เรียนรู้การทำ และใช้สารสิ่งทดแทนสารเคมี

7 พ.ค. 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo วิทยากรให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแห้งวิทยากรให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแห้ง
 • photo สมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้สมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้
 • photo วิทยากรให้ความรู้การทำสารไล่แมลงจากวัสดุดิบธรรมชาติวิทยากรให้ความรู้การทำสารไล่แมลงจากวัสดุดิบธรรมชาติ
 • photo วิทยากร เกษตรตำบลวิทยากร เกษตรตำบล
 • photo ลงมือปฏิบัติการทำสารไล่แมลงลงมือปฏิบัติการทำสารไล่แมลง
 • photo ผลงานการทำปุ๋ยหมักแห้งผลงานการทำปุ๋ยหมักแห้ง
 • photo สมาชิกต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารเคมีสมาชิกต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารเคมี
 • photo ลงมือปฏิบัติทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักแห้งลงมือปฏิบัติทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักแห้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรม เรียนรู้การทำปุ๋ย และใช้สารทดแทนสารเคมี จัดขึ้นที่พื้นที่บ้านต้นแบบ บ้านผู้ใหญ่บ้าน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน  เพื่อเข้าร่วมเรียนรู้การำปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยหมักน้ำ และเรียนรู้การใช้เกษตรชีวภัณฑ์ โดยช่วงเช้าเรียนร้ํูการทำปุ๋ยหมักแห้ง และการปุ๋ยหมักน้ำ มีวิทยากร นายเสนอ  จันทร์งาม  หมอดินอาสาประจำตำบล ตำนาน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ย หมักแห้ง ปุ๋ยหมักน้ำ  และให้สมาชิกมีการลงมือปฏิบัติทำจริง ในการทำปุ๋ยหมักแห้ง  มีวัสดุดิบ  มูลวัว เศษหญ้าแห้ง ฟ่างแห้ง และใบไม้  กากน้ำตาล  สารเร่ง พ.ด 1
วิธีทำการทำปุ๋ยหมักแห้ง
1. นำวัสดุดิบมาฝากซ้อนเป็นชั้นๆ 2. แล้วรดด้วยกากน้ำตาล สารเร่ง พ.ด 1 3. คลุมด้วยพลาสติกสีดำ
4. เมื่อถึงระยะที่กำหนดในการพริก 10 วัน/ครั้ง เป็นจำนวน 3 ครั้ง เมื่อกำหนดก็นำปุ๋ยหมักแห้งมาใช้ได้เลย

ช่วงบ่าย เรียนรู้การทำสมุนไพรไล่แมลง โดย วิทยากร นายพงค์พันธ์  เตชะนราสงค์  เกษตรตำบลตำนาน
ส่วนผสมของน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  ได้แก่ 1. ตะไคร้ 2. ข่าแก่ 3. น้ำส้มสายชู 4. แอลกฮอล์ 40 ดีกรี(เหล้าขาว)

วิธีทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง 1.  นำข่าแก่ กับ ตะไคร้ ซอยเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงในถังหมัก คลุมเคล้าให้เข้ากัน 2. จากนั้นนำน้ำส้มสายชู 1 แก้ว ใส่ตามลงไป น้ำส้มสายชูนั้นมีกลิ่นฉุนรุนแรง และมีฤทธิ์กัดกร่อนช่วยกำจัดไข่แมลงได้ดีระดับหนึ่ง 3. นำแอกฮอลล์ 40 ดีกรีใส่ตามลงไปพอท่มสมุนไพร แอกฮออล์จะไปทำปฎิกิริยากับ ข่า ตะไคร้ ในถังหมักช่วยสกัดน้ำมนหอมระเหย และกลิ่นฉุนจากสมุนไพร อย่าง ตะไคร้ และ ข่า ออกมาได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกลิ่นฉุนที่แมลงไม่ชอบ ช่วยขับไล่แมลงได้ผลดี 4. จากนั้นปิดฝาถังหมัก หมักทิงไว้ 24 ชั่วโมง  สูตรนี้เป็นน้ำหมักสมุนไพรแบบเร่งด่วนหมักไว้แค่ 1 วัน ก็สามารถนำออกมาใช้ได้เลย แต่หากหมักไว้แล้วใช้ไม่หมดสามารถหมักเก็บไว้ได้เรื่อย ๆ เพาระสูตรนี่ยิ่งหมักนานตัวน้ำมันหอมระเหยในพืชก็เข้มข้น ทำให้น้ำหมักสมุนไพรเข้มข้นและใช้ผลมากขึ้น

การใช้งาน  อัตราส่นในการใช้ คือ น้ำหมักสมุนไพร 2 ช้อนโต๊ะ น้ำยาล้างจาน 2 ช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร เก็บไว้ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดด สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปี ยิ่งหมักนาน ยิ่งใช้ได้ผลดีเยี่ยม เวลาที่เหมาะสมในการใช้น้ำหมักสมุนไล่แมลงตัวนี้ คือ ช่วงพลบค่ำ ซึ่งแมลงจะชอบออกมาหากินในช่วงนั้น  ทั้งนี้ กลิ่นฉุน จากน้ำหมักนั้นใช้ได้ผลสำหรับการขับไล่แมลงเท่านั้น ไม่สามารถกำจัดได้แบบสารเคมี  แต่ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้ และ ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้เอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 40 ครัวเรือน ได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแห้งและลงมือปฏิบัติทดลองทำจริง
 2. สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 40 ครัวเรือน ได้เรียนรู้การทำสารไล่แมลงจากสมุนธรรมชาติ ที่หาวัสดุดิบได้ตามท้องถิ่น
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,700.00 0.00 5,200.00 5,000.00 0.00 0.00 12,900.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5

10 เมษายน 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ทบทวนการดำเนินงาน กำหนดวางแผนงานทบทวนการดำเนินงาน กำหนดวางแผนงาน
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานจำนวน 13 คน ร่วมกันประชุม ผลการดำเนินงานโครงการ ลดสารเคมีส่งการทำเกษตรอินทรีย์ ในการประชุมในครั้งที่เป็นครั้งที่ 5 ประชุม ณ ศาลาหมู่บ้าน การประชุมคณะทำงานของโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการประชุม
  1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนรู้ดูงานที่พื้นที่ต้นแบบเกษตรปลอดสารเคมี/เกษตรอินทรีย์ 2. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการสารเคมี การทำกิจกรรมการเรียนรู้ดูงานพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารเคมี/เกษตรอินทรีย์ และเรียนรู้การสร้างความร่วมมือเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมีที่ บ้านทุงยาว หมู่ที่11 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จุงหวัดพัทลุง และการเรียนรู้ดูงานการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ยน้ำ ที่บ้านเกาะทองสมใหม่ หมู่ที่15 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม คณะทำงานแกนนำกลุ่มและภาคี จำนวน 13 คน การเรียนรู้ดูงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และ สมาชิกผู้เข้าเรียนรู้สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ มีการพูดคุยซักถาม สูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วิธีการทำ วิธีการใช้ ถือว่าเป็นการไปเรียนรู้ดูงานที่ถูกต้องตามกระบวนการ ไปเรียนรู้ นำม่สู่การปฏิบัติ การทำเกษตรปลอดสารเคมี งบประมาณค่าใช้จ่าย ใช้จ่ายตามแผน งบกิจกรรม 6180 บาท
1. ค่าประสานงาน 300 บาท 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 13 คนๆละ 30 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 780 บาท 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1300 บาท 4. ค่าอาหารกลางวัน 13 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1300 บาท 5. ค่าเช่ารถตู้1 คันๆละ 1800 บาท บวกค่านำ้เหมาจ่าย เป็นเงิน 2600บาท รวมงบกิจกรรมทั้งหมด 6180 บาท

 1. กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการสารเคมี แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม 1. เก็บข้อมูลการใช้สารเคมี และข้อมูลผลกระทบจากการใช้สารเคมีในชุมชน ตามแบบที่คณะทำงานงานกำหนด 2. นำข้อมูลการใช้สารเคมีมาวิเคราะห์ โดยคณะทำงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วนำข้อมูลคืนสู่ชุมชนในเวทีปิดโครงการ การทำกิจกรรมการเก็บรวบรวมสำรวจข้อมูลการใช้และผลกระทบจากสารเคมี จะแบ่งงานกัน เป็น 2 ช่วง การดำเนินงาน ช่วงที่ 1 จะเป็นการออกสำรวจข้อมูลโดยคณะทำงาน จำนวน 2 วัน กำหนดวันในวันที่ 25-26 พค 2562 ช่วงที่ 2 จะนำข้อมูลที่เก็บมาวิเคราะห์ข้อมูล โดย คณะทำงาน แกนนำกลุ่ม ภาคีเครือข่าย ร่วมกันวิเคราะห์ในวันประชุมคณะทำงานของเดือนถัดไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทบทวนการทำกิจกรรมการเรียนรู้ดูงานที่พื้นที่ต้นแบบเกษตรปลอดสารเคมี/เกษตรอินทรีย์

 2. ร่วมกำหนดแผนงานการดำเนินงาน กำหนดการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการสารเคมี

 3. มอบหมายหน้าที่ในการทำกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4

10 มีนาคม 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงาน กำหนดแผนงานร่วมกันประชุมคณะทำงาน กำหนดแผนงานร่วมกัน
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมคณะทำงานของโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน นายกระจ่าง  นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการประชุม
1. ทบทวนการทำกิจกรรมประชุมตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ 2. กำหนดการทำกิจกรรม การเรียนรู้ดูงานที่บ้านทุ่งยาว

การทำกิจกรรมประชุมตัวแทนครัวเรือนต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 40 คน คณะทำงาน 10 คน ผู้เข้าร่วมประชุมครบตามเป้าที่กำหนดไว้ การดำเนินงานในส่วนกิจกรรมเป็นไปตามแผน เพราะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนขึ้น สถานที่พร้อม ฝ่ายประสานงานประสานได้ครบ ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน เรียบร้อย ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มไม่ขาดตกบกพร่อง การจัดสรรเวลาในการทำกิจกรรมเป็นตามที่วางแผนงานไว้ งบประมาณในทำกิจกรรม 1. ค่าประสานงาน 300 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50คนๆละ25บาทจำนวน2มื้อเป็นเงิน 2,500 บาท  3.ค่าอาหารกลางวัน 50คนๆละ80 บาทเป็นเงิน 4,000 บาท 4.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจสารเคมี 1,000 บาท 5. ค่าวัสดุในการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือกจำนวน50คนๆละ45บาทเป็นเงิน 2,250 บาท  รวมงบกิจกรรมที่ 3 10,050 บาท ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนการจ่าย

กำหนดการทำกิจกรรม การเรียนรู้ดูงาน 1. เรียนรู้ดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรปลอดสารเคมี /เกษตรอินทรีย์ ที่บ้านทุ่งยาว หมูที่ 11 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2. เรียนรู้ดูงานเกี่ยวการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ยน้ำที่บ้านเกาะทองสมใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3. เรียนรู้การสร้างความร่วมมือเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี

แบ่งบทบาทหน้าที่รับผิด 1. การประสานงานเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการ 2. การจดบันทึก รายละเอียดในการดูงานแต่ละที่ เป็นหน้าที่ของ ผู้รายงานกิจกรรมผ่านเว็ป

กำหนดวันที่จะไปศึกษาเรียนรู้ดูงาน ทั้ง 2 ที่ ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 พร้อมกันที่ศษลาหมู่บ้าน เวลา 9.00 น.  ปิดการประชุมของคณะงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทบทวนการทำกิจกรรมประชุมตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ
 2. กำหนดการทำกิจกรรม การเรียนรู้ดูงานที่บ้านทุ่งยาว แบ่งหน้าที่คณะทำงานในการรับผิดชอบ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00

การเรียนรู้ดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรปลอดสารเคมี/เกษตรอินทรีย์

9 มีนาคม 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo รับฟังการบรรยายการทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านเกาะทองสมใหม่รับฟังการบรรยายการทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านเกาะทองสมใหม่
 • photo ลงพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ที่บ้านทุ่งยาวลงพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ที่บ้านทุ่งยาว
 • photo แปลงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านต้นแบบ คุณสมมิตร ปานเพ็ชรแปลงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านต้นแบบ คุณสมมิตร ปานเพ็ชร
 • photo ผู้ใหญ่ มนูญ สุขรัตน์ บรรยายการสร้างความร่วมมือในการทำเกษตรอินทรีย์ผู้ใหญ่ มนูญ สุขรัตน์ บรรยายการสร้างความร่วมมือในการทำเกษตรอินทรีย์
 • photo รับฟังการบรรยายการทำเกษตรที่บ้านทุ่งยาวรับฟังการบรรยายการทำเกษตรที่บ้านทุ่งยาว
 • photo ฟังการบรรยายการทำปุ๋ยอินทรีย์และสูตรการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ จากบุคคลต้นแบบบ้านเกาะทองสมใหม่ฟังการบรรยายการทำปุ๋ยอินทรีย์และสูตรการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ จากบุคคลต้นแบบบ้านเกาะทองสมใหม่
 • photo รับฟังการบรรยายการทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านเกาะทองสมใหม่รับฟังการบรรยายการทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านเกาะทองสมใหม่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานของชุมชนและตัวแทนกลุ่มการปลูกผักและภาคี ได้ไปศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการจัดการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี และเรียนรู้การสร้างความร่วมมือเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี ที่บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 11 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังพัทลุง  และ ศึกษาดูงานการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การทำปุ๋ยน้ำ ที่บ้านเกาะทองสมใหม่ หมู่ที่15 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
    การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านทุ่งยาว  มี ผู้ใหญ่บ้าน นายมนูญ สุขรัตน์ และ คณะทำงาน ต้อนรับ  บ้านทุ่งยาวมีการทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ เนื่องจาก ราคายางพาราตกต่ำ รายได้ไม่เพี่ยงในครัวเรือน ทางชุมชนเอง หันมาสร้างอาชีพเสริมโดยการปลูกพืชอาหารสวนผสมผสานในสวนยาง มีการปลูกพืชผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน แบ่งปัน และ ขายพืชผัก โดยการปลูกหรือขั้นตอนผลิตจะไม่มีการใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ผลิตเองในชุมชน มีหน่วยงานที่เข้ามาหนุนเสริมให้ความรู้เรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มอ.ทักษิณสงขลา เข้ามาส่งเสริมกระบวนการผลิตผักอินทรีย์เพื่อจำหน่าย ให้ความรู้ความเข้าใจช่องทางตลาด เพราะปัจจุบันคนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ     ส่วนในเรืองการสร้างความร่วมมือในการทำเกษตรปลอดสารเคมี ของชุมชน คำนึงถึงกระบวนการการผลิตที่ปลอดสารเคมี ที่จะส่งผลผู้บริโภค โดยตรง กลุ่มสมาชิกการทำเกษตร จะมีข้อตกลง ในกระบวนการผลิต เพื่อจัดจำหน่าย มีกลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กระจายปุ๋ยในแก่สมาชิก และจะมีช่องทางจัดจำหน่ายพืชผักปลอดสารให้แก่สมาชิก จึงเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ที่สมาชิกเข้าใจร่วมกัน     ลงดูพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรปลอดสารปลูกพืชอาหารผสมผสาน ของ คุณสมมิตร ปานเพ็ชร  ในบริเวณบ้านที่มีพื้นที่สามารถปลูกพืชผัก สวนครัวเรือน ไว้บริโภค ในครัวเรือน อีกส่วนหนึ่งปลูกพืชผลผสมผสาน เช่น ข้าวโพด มะนาว พริกไทย กล้วย มะพร้าว  และมีการปลูกพืชผักอินทรีย์เพื่อจำหน่าย ส่วนหนึ่งจะ เป็นโรงเรือนเพาะชำต้นกล้า
การทำเกษตรอินทรีย์ ของคุณสมมิตร ปานเพ็ชร ได้รับการสนับสนุนจาก มอ.ทักษิณสงขลา เรื่องความรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการเกษตรผสมผสาน

    ศึกษาดูงานการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การทำปุ๋ยน้ำ ที่บ้านเกาะทองสมใหม่ หมู่ที่15 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ผู้ใหญ่บ้าน นายวิโรจน์ เหตุทอง ชุมชนบ้านเกาะทองสมใหม่ ได้กล่าวว่า การที่ได้มาเป็นศูนย์เรียนรู้นั้นมาจาก การทำหมู่บ้านปรับปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ปฏิบัติโดยยึดหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมย์ จุดเปลี่ยนเริ่มต้นที่ ร.พ.ส.ต มาเจาะเลือดตรวจหาสารพิษในร่างกาย ผลการตรวจของสมาชิกในชุมชนเป็นกลุ่มเลี่ยงเป็นจำนวนมาก ทางชุมชนจึงเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ ด้วยการเริ่มต้นที่การผลิตอาหารที่ปลอดภัย ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยหมัก วัสดุดิบส่วนมามีอยู่แล้วในชุมชน ประกอบไปด้วย มูลสัตว์ ขี้หมู ขี้วัว ขี้เป็ด ขี้ไก่ ขี้แพะ หรือจะเป็นเศษอาหารก็นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักน้ำ แล้วแต่สูตรในการทำปุ๋ย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานและตัวแทนกลุ่มจำนวน 13 คน ได้เรียนรู้การจัดการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี จากพื้นที่ปฏิบัติการจริงและมีผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง

 1. ได้เรียนรู้กระบวนการ การทำเกษตรปลอดสารเคมี ทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ

2.ได้เรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

3.เรียนรู้การสร้างความร่วมมือเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 3,880.00 0.00 0.00 0.00 5,380.00

ประชุมสมาชิกครัวเรือนต้นแบบการเกษตรปลอดสารเคมี

26 กุมภาพันธ์ 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ผลการตรวจเลือกสารเคมีตกค้างของกลุ่มสมาชิกผลการตรวจเลือกสารเคมีตกค้างของกลุ่มสมาชิก
 • photo การเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้างการเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้าง
 • photo การเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้างการเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้าง
 • photo การเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้างการเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้าง
 • photo ร่วมกำหนดกติกาในการทำเกษตรอินทรีย์ร่วมกำหนดกติกาในการทำเกษตรอินทรีย์
 • photo ร่วมกำหนดกติกาในการทำเกษตรอินทรีย์ร่วมกำหนดกติกาในการทำเกษตรอินทรีย์
 • photo คัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตรคัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตร
 • photo คัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตรคัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตร
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรม จัดประชุมตัวแทนครัวเรือนต้นแบบจำนวน 40 คน พร้อมกับคณะทำงาน ที่ศาลาหมู่บ้าน นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม จากเวทีสร้างความเข้าใจของโครงการ ได้มีการรับสมัครตัวแทนครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 40 คน ได้ตามที่กำหนด และมีการนัดแนะ มาทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติการทำเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องได้ผลจริง และ จะมีการ คัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตรจาก 3 กลุ่มบ้านรวม 6 คน ร่วมกับคณะทำงานตามโครงการ 4 คน รวมเป็น 10 คน เพื่อการทำงานขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ในระยะดำเนินงานเป็น เวลา 10 เดือน เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมทั่วชุมชน และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ การทำเกษตรอินทนรีย์ เป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชนได้เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และชุมชนอื่นๆที่สนใจ การลด ละ เลิก หันมา ทำการเกษตรอินทรีย์ ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 40 คน ต้องมีการทำกิจกรรมตามแผน การเรียนรู้ดูงานพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้การทำ และใช้สารสิ่งทดแทนสารเคมี การสร้างวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ และร่วมสรุปการทำเกษรตรของกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คืนข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชน ทั้งหมดเป็นเรียนรู้และสู่การปฏิบัติ เป็นตัวแทนของคนในชุมชนตามแผนสู่การทำเกษตรอินทรีย์พื้นที่บ้านควนคง

ช่วงบ่าย คณะทำงานและ ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ ร่วมกำหนดกติกาครัวเรือนต้นแบบเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี มี ดังนี้

 1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 2. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง
 3. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก
 4. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด

การตรวจสารเคมีในเลือดของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1จำนวน 50 คน โดย คุณสมนึก นุ่นด้วง นักวิชาการสาธาสุข ผลเป็นดังนี้

 1. ไม่พบ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4

 2. พบปลอดภัย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16

 3. พบเสียง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22

 4. พบไมปลอดภัย จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58


  สรุป ผลการการตรวจเลือด ไม่พบ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 รวมพบ 46 คิดเป็นร้อยละ 96

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดประชุมตัวแทนครัวเรือนต้นแบบจำนวน 40 คน พร้อมกับคณะทำงาน 10 คน เพื่อ   - คัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตรจาก 3 กลุ่มบ้านรวม 6 คน ร่วมกับคณะทำงานตามโครงการ 4 คน รวมเป็น 10 คน


ร่วมกำหนดกติกาครัวเรือนต้นแบบเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี

 1. ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 2. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง

 3. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก

 4. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด


  ตรวจวัดสารเคมีตกค้างในเลือดตัวแทนครัวเรือนต้นแบบจำนวน 40 คน พร้อมกับคณะทำงาน 10 คน ครั้งที่ 1 ผลการการตรวจเลือด ไม่พบ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4  รวมพบ 46 คิดเป็นร้อยละ 96

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,300.00 0.00 6,500.00 2,250.00 0.00 0.00 10,050.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

10 กุมภาพันธ์ 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงาน
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมครั้งที่ 3 ที่ศาลาหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน 13คน ผ้ํูรับผิดชอบโครงการ นายกระจ่าง นุ่นดำ แจ้งวาระการประชุม 1. การทบทนวการทำงานของเวทีสร้างความเข้า 2. วางแผนการดำเนินกิจกรรมประชุมต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 40 คน


วาระที่ 2. คณะทำงานทบทวนผลการทำกิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจ การทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และตามที่การกำหนดแบ่งบทบาทหน้าที่กันทำ เริ่มจากการจัดสถานที่ มีการปรับภูมิทัศน์ มีการเตรียมเต้นท์ เพื่อเป็นที่รับประทานอาหารกลางวัน มีป้ายต้อนรับ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายลงทะเบียนจัดไว้ที่หน้าศาลาสะดวกต่อการ ต้อนรับและการลงเบียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพัน์อย่างเนื่อง ฝ่ายประสานงานติดต่อสื่อสารเชิญหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ท้องที ท้องถิ่น หน่วยงาน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กลุ่มเป้าหมายได้ตามเป้า การรับสมัครตัวแทนครัวเรือนต้นแบบได้ครบ 40 ครัวเรือน การใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม จ่ายตามงบ มีค่าประสานงาน 300 บาท ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1000 บาท ค่าอาหารว่าง 5000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 8000 บาท รวมค่าใช้จ่าย 13000 บาท  ส่งที่ควรประปรุงหรือปัญหาอุปสรรค ต้องปรับในเรื่องกำหนดการและเวลา ให้กระชับ สรุปกิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจเป็นไปตามที่วางแผนงาน


วาระที่ 2. การจัดประชุมตัวแทนครัวเรือนต้นแบบจำนวน 40 คน พร้อมกับคณะทำงาน 10 คน เพื่อ   - คัดเลือกแกนนำครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนการลดสารเคมีในการเกษตรจาก 3 กลุ่มบ้านรวม 6 คน ร่วมกับคณะทำงานตามโครงการ 4 คน รวมเป็น 10 คน   - ร่วมกำหนดกติกาครัวเรือนต้นแบบเพื่อการเกษตรปลอดสารเคมี 2. ตรวจวัดสารเคมีตกค้างในเลือดตัวแทนครัวเรือนต้นแบบจำนวน 40 คน พร้อมกับคณะทำงาน 10 คน ครั้งที่ 1 กำหนดในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ ดังนีี้
1.การประชาชนแจ้งข่าวสมาชิกครัวเรือนต้นแบบ เป็น หน้าที่ของ นายกระจ่าง นุ่นดำ ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และทำหนังสือเชิญ 2. ฝ่ายประสานงาน เชิญ วิทยากรและเจ้าหน้าสาธารณสุขในการเจาะเลือดตรวจสารคมีตกค้าง นายสมคิด ฝ้ายทอง 3. ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ นายเฉลิม เชนพูล 4. ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน นายชำเนิน หนูเกลี้ยง 5. ฝ่ายบริการอาหาร กลุ่มแม่บ้าน ปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การทบทนวการทำงานของเวทีสร้างความเข้าใจ
 2. วางแผนการดำเนินกิจกรรมประชุมต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 40 คน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00

เวทีสร้างความเข้าใจโครงการ

15 มกราคม 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo รับฟังการชี้แจงการทำโครงการรับฟังการชี้แจงการทำโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo การบรรยายสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากสารเคมี โดยเจ้าหน้าสาธารสุขการบรรยายสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากสารเคมี โดยเจ้าหน้าสาธารสุข
 • photo
 • photo นักวิชาเกษตรในคำแนะนำการทำเกษตรอินทรีย์นักวิชาเกษตรในคำแนะนำการทำเกษตรอินทรีย์
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีสร้างความเข้าใจโครงการลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ที่บ้านควนคง มีผู้เข้าร่วมเวทีตามเป้าหมาย คนในชุมชน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวเปิดรายงาน ต่อประธานในพิธี ในเรื่องความเป็นมาในการของโครงการมาปรับแก้ปัญหาในด้านสุขภาพ เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโตระ ได้มีการสำรวจตรวจเลือดเพืี่อคัดกลองผู้ที่มีสารเคมีตกค้างในเลือกจากผู้เข้าเจาะเลือดในช่วงอายุ35ปีขึ้นไป จำนวน 40 คน พบว่า มีสารเคมีตกค้างในร่างกายทุกคน และผู้ที่อยู่ในขั้นภาวะเสี่ยงถึง 35 คน เมื่อทราบข้อมูลแล้ว ทางหมู่บ้านโดยคณะกรรมการ เป็นแกนนำประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีมิติที่ประชุมให้มีการเขียนโครงการ การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เนื่องจากเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้คนในชุมชนมีภาวะเลี่ยงมีสารตกค้างในเลือด ได้เสนอขอโครงการจากกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผ่านหน่วยจัดการพัทลุง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงการในครั้งนี้

นายพงค์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองัทลุง ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ได้กล่าวชื่มชมผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่เล้งเห็นความสำคัญเรื่องด้านสุขภาพของคนในชุมชน และนำเอาโครงการดีๆเข้ามาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ปัจจุบันคนไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องดูแลสุขภาพกันสักเท่าไร เพราะรีบเร่งกับการทำงานเสียมากกว่า และอาศัยความสะดวกรวดเร็วในการซื้อหา ในการบริโภค ละเลยที่จะดูแลสุขภาพ ส่วนการทำเกษตรในปัจจุบันเน้นเชิงประมาณทำมากเข้าว่าและเน้นพืชผักที่สวย เลยต้อใช้สารเคมีเป็นตัวช่วย ไม่คิดถึงผลกระทบที่ตามมา ไม่ว่าเป็นเรื่องของสุขภาพที่ต้องเสี่ยงต่อการใช้สารเคมี ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และยังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดินเสื่อม มีสารเคมปนเปลื้อนในน้ำ สัตว์น้ำสูบหาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งกระทบเป็นระยะ ถ้าเราไม่หันมาช่วยกัน จึงอยากจะฝากไว้ในเรื่องการ ลด ละ เลิก การใช้สารเกษตรในการเกษตร ให้หันมาใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การปลูกผักผลไม้ ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปลูกเองกินเองเป็นสิ่งเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ ลดการสะสมของสารเคมีในร่างกาย สุดท้ายของให้คนในชุมชนดำรงค์ชีวิตตามแนวของในหลวงรัชกาลที่9 อยู่แบบเรียบง่ายใช้เศรษฐกิจพอเพียง

นางตรีภัช คงแก้ว ตำแหน่ง พยายาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโตระ วิทยากรมาให้ความรู้ ในปัจจุบันนี้มีการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการในการปลูกพืขผักผลไม้ เพราะเน้นเชิงประมาณเป็นเชิงธุระกิจ มีการใช้ตั้งแต่การเตรียมการปลูก ฉีดยาหญ้า หรือใช้สารคุมหญ้าเป็นการกำจัดวัชพืช ต่อจากนั้นแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการบำรุงให้ผักผมไม้เจริญเติบแบบเร่งด่วนเพื่อในทันในการขาย ก็ใช้ปุ๋ยเคมีแบบต่างๆ บำรุงต้น บำรุงใบ ใส่กันเข้าไป ยังไม่พอต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มากินทำให้ใบไม่สวยลำต้นเป็นแผบ เวลาไปขายทำให้ขาดราคา ถ้าเป็นผลไม้ก็ใช้ยาเร่งให้สุกเร็ว จะเห็นได้ตั้งแต่การปลูกจนถึงกระบวนการดูแล มีการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง ผลให้มีสารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม้ และส่งต่อมายังผู้บริโภครับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดโรคภัย เช่นโรคมะเร็ง ที่เป็นกันจำนวนมากในปัจจุบัน และนอกจากการใช้สารเคมีจะส่งกระทบต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตเองก็ต้องรับสารเคมีที่ใช้ ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคผิวหลังที่เกิดจากการแพ้สารเคมี โรคทางเดินหายใจที่สูดดมเข้าไป ตามมาก็คือโรค มะเร็ง สาเหตุที่สารเคมีเข้าสู่ร่างของคนเรามี 3 ทางด้วยกัน 1. การกิน โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ 2. การสัมผัดโดยตรง 3. การหายใจสูดดมเข้าไป นี้คือผลกระทบที่มีต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และผลกระทบอีกอย่างคือ กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดินและน้ำ การใช้สารเคมีจำนวนมากทำให้สภาพดินเสื่อม ดินกระด้าง มีสารปนเปลื้อนในแหล่งน้ำ ทำให้สัตว์น้ำสูญพันธ์ สังเกตุกันได้ง่ายๆ สมัยปู่ ย่า ตา ยายปลูกผัก ทำนา ไม่ใช้สารเคมี ในนาข้าวยังมี กุ้ง หอย ปู ปลา อุดมสมบรูณ์และสามารถจับมาบริโภคกันได้โดยต้องกลัวสารเคมีตกค้าง แต่ต่างจากปัจจุบันไม่มี กุ้ง หอย ปู ปลา ให้เห็นมากนักเนื่องจากการใช้สารเคมี สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง หลีกเลี่ยงการบริโภคที่ไม่ปลอดภัย  ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการเกษตร เราควรแก้ที่ต้นเหตุ มิใช่แก้ที่ปลายเหตุ

เมื่ือเสร็จพิธีการในช่วงเช้าแล้ว    ช่วงบ่ายรับสมัครผู้ที่สนใจเป็นต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์ มีผู้เข้าร่วมที่จะเป็นต้นแบบ จำนวน 40 คน      ตามเป้าหมายของโครงการ
นายกระจ่าง นุ่นดำ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วม การเป็นต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี    จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ 1 ร่วมเรียนรู้ตามกระบวนการ 2 ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนกำหนดกติกาและปฏิบัติการเป็นต้นแบบของชุมชน 3 ร่วมดำเนินการอย่างจริงจังสร้างนวัตกรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบให้คนในชุมชนได้ทำเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน และได้มีการกำหนดวันประชุมสร้างความเข้าใจของกลุ่ม ร่วมกันกำหนดกติกาของการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการเกษตร และตรวจเลือดสารเคมีตกค้าง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีสร้างความเข้าใจเปิดโครงการลดสารเคมีส่งเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง มีผู้เข้าร่วมตามเป้าหมาย มีหน่วยงานภาคีเข้า เกษตรอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน กำนันตำบลตำนาน เจ้าหน้าพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล นักวิชากการเกษตรอำเภอ ได้มีการสร้างความเข้าในเรื่องการดำเนินงานโครงการ โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกระจ่าง นุ่นดำ แนวทางการดำเนินงาน เริ่มต้นจากการร่วมกลุ่มที่จะเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ในทำเกษตรอินทรีย์จากการรับสัมครจำนวน 40 คน มีการตรวจเลือดก่อนและ หลัง ในการตรวจเลือดสารตกค้างในเลือด และจะมีการดำเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจะแจ้งผลการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนหมู่ทุกครั้ง

    คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมี และผลกระทบในการใช้สารเคมี จากวิทยากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบ้านโตระ เพื่อในคนในชุมชนเกิดการตระหนักถึงพิษภัยของการใช้สารเคมีในการเกษตร และผลกระทบที่มีต่อการบริโภคที่ไม่ปลอดภัยส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ และยังส่งกระทบต่อสิงแวดล้อมอีกด้วย

    รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ ได้ตามที่กำหนดไว้ จำนวน 40 คน มีการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น ในการทำกิจกรรมร่วมกันในการเป็นตัวแทนหรือต้นแบบในการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีและปฏิบัติการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี และจะมีการประชุมกลุ่มอีกครั้งใน วันที่ 26 มีนาคม 2562

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

10 มกราคม 2562
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงงาน ร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานประชุมคณะทำงงาน ร่วมกำหนดแผนการดำเนินงาน
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน จำนวน 13 คน ที่ศาลาหมู่บ้าน นายกระจ่าง นุ่นดำ แจ้งวาระในการประชุม เป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน เวทีสร้างความเข้า ชี้แจ้งรายละเอียดใน ของการดำเนินของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ ดังนีี้
1.การประชาชนแจ้งข่าวสมาชิกครัวเรือนต้นแบบ เป็น หน้าที่ของ นายกระจ่าง นุ่นดำ ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และทำหนังสือเชิญ
2. ฝ่ายประสานงาน เชิญ วิทยากรและหน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวที นายชำเนิน หนูเกลี้ยง 3. ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ นายเฉลิม เชนพูน และทีม 4. ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  นายสมคิด ฝ้ายทอง และทีม 5. ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มแม่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การแบ่งบทบาทหน้าที่ ในการทำงานของคณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่1

10 ธันวาคม 2561
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงาน
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมคณะทำงานโครงการ ลดสารเคมีการทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง ที่ศาลาหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมตามเป้าหมาย มีคณะทำงาน และ ภาคีเข้าร่วม จำนวน 10 คน นายกระจ่าง นุ่นดำ  ผู้ใหญ่บ้าน ได้แจ้งวาระ ในการประชุม สำหรับบ้านควนคงมีกษารเสนอโครงการเพื่อรับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในนามโครงการลดสารเคมีส่งการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง เนื่องด้วยมีการประชุมกรรมการหมู่บ้านและได้เล้งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพประกอบการตรวจเลือดคนในชุมชน พบว่ามีสารเคมีตกค้างในเลือด ร้อยละ 90 เปอร์เชนต์ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันต้องหาแนวทางแก้ไข มีมิติให้มีการเขียนโครงการเสนอของทุนจากหน่วยงานกองทุนสำนักงานสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ และมีการเสนอไปในเดือน พฤศจิกายน 2561 คณะทำงาน จำนวน 3 คน ได้เข้าให้ข้อมูลความสำคัญที่จะแก้ไขปัญหากับผู้ทรงคุณวุฒิ และต่อมาในต้นเดือน ที่ผ่านมา ได้มีหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านแจ้ง ว่า ทางกองทุนสำนักงานสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) อนุมัติงบประมาณให้โครง ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ที่บ้านควนคง เป็นที่เรียนร้อยแล้ว  และมีการนัดทำสัญญารับทุนพร้อมชี้แจงรายละเอียด ผู้ที่ต้องเข้าร่วมในครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ  การเงินโครงการ  ที่เทศบาลเมือง  จึงแจ้งในผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

และเมื่อการเซ็นต์สัญญาเป็นที่เรียบร้อย  ทางคณะทำงานจะมีประชุมสร้างความเข้าใจ ในส่วนของการรับผิดชอบแบ่งบทบาทหน้าที่กันให้ชัดเจนอีกครั้ง  พร้อมร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานของโครงการ  เป็นการทำกิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจ กำหนดวันประชุมคณะทำงานอีกครั้ง  ในวันที่  10 มกราคม  2562

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุม ของคณะทำงานโครงการ จำนวน 10 คน  แจ้งรายละเอียดของการได้รับทุนสนับสนุนโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควน และเรื่องของงบประมาณที่ได้รับมา  กำหนดหน้าที่แบ่งบทบาทกันทำในการเข้าร่วมเซ็นต์สัญญารับทุน ผู้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ  กำหนดวันประชุมเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมเวทีสร้างเข้าใจ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,125.00 1,000.00 0.00 0.00 2,125.00