ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

เวทีปิดโครงการ ฟื้นเลให้สมบรูณ์ด้วยเขตอนุรักษ์พื้นที่ทะเลสาบสงขลา ตอนกลาง จังหวัดพัทลุง

29 กันยายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการ -ความสมบรูณ์ของสัตว์น้ำทั้งชนิด/ปริมาณก่อนหลังการทำเขตอนุรัษ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเช่นปลากระบอก/ปลาลาปัง/นวลจันทร์/ปลากด/ปลาจิ้มฟันเข้/ปลากระเบน/ปลาวัว/กุ้งก้ามกาม - จำนวนเรือเพิ่มขึ้น หมู่6บ้านบางขวน เดิม27ลำ เพิ่มเป็น32ลำ หมู่ที่14บ้านคลองกะอาน เดิม50ลำ เพิ่มเป็น 51ลำ หมู่11บ้านหัวปอ เดิม25ลำ เพิ่มเป็น27ลำ
- รายได้จาการทำประมงก่อนหลังการมีเขตอนุรักษ์ จาก500บาทถึ่ง1000บาท - การบริโบริโภคสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น - จำนวนประมงอาสาบทบาทของารทำมือ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริงคณะทำงาน ละผู้เข้าร่วมตลอดถึงชาวประมงและสมาชิกในชุมชนแต่ละพื้ที่มีความรู้ความเช้าใจ​ถึง เป้าหมาย วัตถุประสงค์และแนวทางในการดำเนินงานโครงการที่เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของชนิดแลพันธ์ุสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาตลอนกลางและได้ทราบ ถึงปัญหาสถานการณ์​ทะเลสาบและสามารถบอกต่อกันได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 500.00 14,600.00 500.00 0.00 0.00 18,500.00

เวทีคืนข้อมูลชุมชน ครั้งที่ 6 -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง

26 กันยายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอและจัดทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งแต่ละพื้นที่ นำเสนอร่างข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำ และเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จัดทำข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลัง 10 ปีเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ตลอดถึงออสามัครทำหน้าที่ในการดูแลเขตแต่ละพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง จัดทำแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแต่ละพื้นที่ รวม 5 พื้นที่พร้อมทั้งจัดทำต้นฉบับข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลังปีเพื่อนำไปสู้การเผยแพร่โดยมีคณะทำงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ผลผลิต- ได้มีการจัดทำแผนฟื้นฟูและแนวเขตอนุรัก์ที่ชัเจน ทั้ง 5 พื้นที่ พร้อม ระมงอาสา พื้นที่ละ 15 คน ทำหน้าที่ในการตรวจตราดูแลเขตอรชนุรักษ์ของแต่ละชุมชน ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมสามรถบอกเล่าแผนการฟื้นฟูทรัยากรชายฝั้งได้ตลอดึงมี ระมงอาสาทำหน้าที่ออกตรวจตราดูแลเขตอนุรักษ์ของตัวเองอย่างชัดเจน ผลสรุปที่ได้จากกิจกรรม. - ทั้ง5 ชุมชนมีแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพร้อมอาสาสมัครทำหน้าที่ในการออกตรวจตราดูแลเขตอย่างชชต่อเนื่องชัดเจน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 2,100.00 490.00 0.00 0.00 4,990.00

เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับพื้่นที่ บ้านช่องฟืนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุง

19 กันยายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo สุภาภรณ์พรรณราย ชี้แจงแนวเขตอนุรักษ์สุภาภรณ์พรรณราย ชี้แจงแนวเขตอนุรักษ์
 • photo สมาชิกประมงอาสาผู้เข้ารว่มประชุมสมาชิกประมงอาสาผู้เข้ารว่มประชุม
 • photo ประมงอาสาหมู่8บางขวนบอกถึงปัญหาการทำเขตอนุรักษ์ประมงอาสาหมู่8บางขวนบอกถึงปัญหาการทำเขตอนุรักษ์
 • photo ตัวแทนประมงอาสาได้แสดงความคิดเห็นตัวแทนประมงอาสาได้แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แลกเปลียนประสบการณ์ การทำงานของประมงอาสา พื้นทีทะเลสาบตอนกลาง กับบ้านช่องฟืน ความคาดหวังที่มาวันนี้ -แนวคิดการทำงานเป็นประมงอาสา -บทบาทหน้าที่ของประมงอาสา -การทำงานมีปัญหาอุปสรรคและผลสำเร็จ -ทิศทางข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการทำงาน ชี้แจงแนวเขตอนุรักษ์และการทำเขตอนุรักษ์ ตั่งแต่เริ่มทำจนถึงปัจจุบัน ปัญหาของการเริ่มต้นการทำเขตอนุรักษ์ การปล่อยพ้นธ์สัตว์น้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนการทำงานของประมงอาสาแต่ละพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 6,120.00 0.00 0.00 0.00 6,420.00

เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

14 กันยายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo สมาชิกผู้เข้ารวมประชุมสมาชิกผู้เข้ารวมประชุม
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีประชุมคณะทำงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารวมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ กำหนดทิศทางวางแผนการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการและการหนุนเสริมอุดช่องว่งการทำกิจกรรมให้สามรถดำเสินงานไปได้ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คนโครงการสามารถนำไปช่วยในการดำเนินโครงการตามบทบาทหน้าที่ได้ ณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการจัดการโครงการและบททาบภาระกิจของแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,600.00 215.00 0.00 0.00 2,815.00

เวทีสรุปและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน4เดือน/ครั้ง (ARE)

3 กันยายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สรุปติดตามประเมินผลการดำเนินงาน4เดือนครั้ง ประชุมคณะทำงานโครงการและผู้ที่เกียวข้องทบทวนการทำกิจกรรมที่ผ่านมากำหนดทิศทางแผนการทำงานแต่ละช่วง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง ทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมในรอบ4เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามที่วางไว้และกำหนดแผนในการดำเนินงานของกิจกรรมครั่งต่อไปตลอดถึงปัญหาอุสรรค พร้อมแนวทางแก้ไขในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,600.00 269.00 0.00 0.00 2,869.00

เวทีคืนข้อมูลชุมชน ครั้งที่ 5 -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง

2 กันยายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอและจัดทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งแต่ละพื้นที่ นำเสนอร่างข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำ และเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จัดทำข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลัง 10 ปีเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ตลอดถึงออสามัครทำหน้าที่ในการดูแลเขตแต่ละพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง จัดทำแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแต่ละพื้นที่ รวม 5 พื้นที่พร้อมทั้งจัดทำต้นฉบับข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลังปีเพื่อนำไปสู้การเผยแพร่โดยมีคณะทำงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ผลผลิต- ได้มีการจัดทำแผนฟื้นฟูและแนวเขตอนุรัก์ที่ชัเจน ทั้ง 5 พื้นที่ พร้อม ระมงอาสา พื้นที่ละ 15 คน ทำหน้าที่ในการตรวจตราดูแลเขตอรชนุรักษ์ของแต่ละชุมชน ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมสามรถบอกเล่าแผนการฟื้นฟูทรัยากรชายฝั้งได้ตลอดึงมี ระมงอาสาทำหน้าที่ออกตรวจตราดูแลเขตอนุรักษ์ของตัวเองอย่างชัดเจน ผลสรุปที่ได้จากกิจกรรม. - ทั้ง5 ชุมชนมีแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพร้อมอาสาสมัครทำหน้าที่ในการออกตรวจตราดูแลเขตอย่างชชต่อเนื่องชัดเจน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 2,100.00 360.00 0.00 0.00 4,860.00

เวทีคืนข้อมูลชุมชน ครั้งที่ 4 -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง

25 สิงหาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอและจัดทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งแต่ละพื้นที่ นำเสนอร่างข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำ และเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จัดทำข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลัง 10 ปีเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ตลอดถึงออสามัครทำหน้าที่ในการดูแลเขตแต่ละพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง จัดทำแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแต่ละพื้นที่ รวม 5 พื้นที่พร้อมทั้งจัดทำต้นฉบับข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลังปีเพื่อนำไปสู้การเผยแพร่โดยมีคณะทำงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ผลผลิต- ได้มีการจัดทำแผนฟื้นฟูและแนวเขตอนุรัก์ที่ชัเจน ทั้ง 5 พื้นที่ พร้อม ระมงอาสา พื้นที่ละ 15 คน ทำหน้าที่ในการตรวจตราดูแลเขตอรชนุรักษ์ของแต่ละชุมชน ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมสามรถบอกเล่าแผนการฟื้นฟูทรัยากรชายฝั้งได้ตลอดึงมี ระมงอาสาทำหน้าที่ออกตรวจตราดูแลเขตอนุรักษ์ของตัวเองอย่างชัดเจน ผลสรุปที่ได้จากกิจกรรม. - ทั้ง5 ชุมชนมีแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพร้อมอาสาสมัครทำหน้าที่ในการออกตรวจตราดูแลเขตอย่างชชต่อเนื่องชัดเจน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 2,100.00 493.00 0.00 0.00 4,993.00

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

20 สิงหาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 2. พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นของแกนนำชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่เกี้ยวข้องเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
 3. จัดทำเอกสารเพื่อจัดทำรายงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คนในชุมชนอย่างน้อย ร้อยละ40เข้าใจปัญหาที่ผ่านมาเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลาและร่วมกันแก้ใขปัญหาได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 1,350.00 292.00 0.00 0.00 1,942.00

เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

14 สิงหาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีประชุมคณะทำงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารวมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ กำหนดทิศทางวางแผนการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการและการหนุนเสริมอุดช่องว่งการทำกิจกรรมให้สามรถดำเสินงานไปได้ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คนโครงการสามารถนำไปช่วยในการดำเนินโครงการตามบทบาทหน้าที่ได้ ณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการจัดการโครงการและบททาบภาระกิจของแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,600.00 215.00 0.00 0.00 2,815.00

เวทีสรุปและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน4เดือน/ครั้ง (ARE)

28 กรกฎาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สรุปติดตามประเมินผลการดำเนินงาน4เดือนครั้ง ประชุมคณะทำงานโครงการและผู้ที่เกียวข้องทบทวนการทำกิจกรรมที่ผ่านมากำหนดทิศทางแผนการทำงานแต่ละช่วง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง ทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมในรอบ4เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามที่วางไว้และกำหนดแผนในการดำเนินงานของกิจกรรมครั่งต่อไปตลอดถึงปัญหาอุสรรค พร้อมแนวทางแก้ไขในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,600.00 420.00 0.00 0.00 3,020.00

เวทีคืนข้อมูลชุมชน ครั้งที่ 3 -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง

16 กรกฎาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอและจัดทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งแต่ละพื้นที่ นำเสนอร่างข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำ และเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จัดทำข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลัง 10 ปีเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ตลอดถึงออสามัครทำหน้าที่ในการดูแลเขตแต่ละพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง จัดทำแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแต่ละพื้นที่ รวม 5 พื้นที่พร้อมทั้งจัดทำต้นฉบับข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลังปีเพื่อนำไปสู้การเผยแพร่โดยมีคณะทำงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ผลผลิต- ได้มีการจัดทำแผนฟื้นฟูและแนวเขตอนุรัก์ที่ชัเจน ทั้ง 5 พื้นที่ พร้อม ระมงอาสา พื้นที่ละ 15 คน ทำหน้าที่ในการตรวจตราดูแลเขตอรชนุรักษ์ของแต่ละชุมชน ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมสามรถบอกเล่าแผนการฟื้นฟูทรัยากรชายฝั้งได้ตลอดึงมี ระมงอาสาทำหน้าที่ออกตรวจตราดูแลเขตอนุรักษ์ของตัวเองอย่างชัดเจน ผลสรุปที่ได้จากกิจกรรม. - ทั้ง5 ชุมชนมีแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพร้อมอาสาสมัครทำหน้าที่ในการออกตรวจตราดูแลเขตอย่างชชต่อเนื่องชัดเจน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 2,100.00 370.00 0.00 0.00 4,870.00

เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

14 กรกฎาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีประชุมคณะทำงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารวมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ กำหนดทิศทางวางแผนการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการและการหนุนเสริมอุดช่องว่งการทำกิจกรรมให้สามรถดำเสินงานไปได้ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คนโครงการสามารถนำไปช่วยในการดำเนินโครงการตามบทบาทหน้าที่ได้ ณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการจัดการโครงการและบททาบภาระกิจของแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,600.00 215.00 0.00 0.00 2,815.00

ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำอย่างน้อยปีละ2ครั้ง

8 กรกฎาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประมงอาสาร่วมกับชาวประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมนรูณ์ให้กับทะเบสาบสงขลาตอนกลาง
 2. คณะทำงานจัดทีมติดตามสังเกตอัตราการรอดของสัตว์น้ำที่ปล่อยโดยการถ่ายภาพสัตว์น้ำหลังจากการปล่อยประมาณ3-4 เดือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พันธ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่ตำ่กว่า3ชนิดเช่นปลาแป้น(ปลาลาปัง)ปลากระบอกกุ้งก้ามกราม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 1,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00

ซ่อมแซมปรับปรุงและขยายพื้นที่เขตอนุรักษ์ทั้ง6ชุมชน

5 กรกฎาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดทำซอมแซมปรับปรุงโดยการปักหลักเขตและแนวเขต
 2. บำรุงดูแลรักษาป้ายและแนวเขตอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีพื้นที่เขตอนุรักษ์จากแนวเดิมออกไปเพิ่มขึ้นไม่ตำ่กว่า100เมตร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 29,900.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 36,200.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

14 มิถุนายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีประชุมคณะทำงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารวมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ กำหนดทิศทางวางแผนการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสามารถนำไปช่วยในการดำเนินโครงการตามบทบาทหน้าที่ได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,600.00 215.00 0.00 0.00 2,815.00

เวทีคืนข้อมูลชุมชน -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง

12 มิถุนายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอและจัดทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งแต่ละพื้นที่ นำเสนอร่างข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำ และเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จัดทำข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลัง 10 ปีเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ตลอดถึงออสามัครทำหน้าที่ในการดูแลเขตแต่ละพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง จัดทำแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแต่ละพื้นที่ รวม 5 พื้นที่พร้อมทั้งจัดทำต้นฉบับข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลังปีเพื่อนำไปสู้การเผยแพร่โดยมีคณะทำงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ผลผลิต- ได้มีการจัดทำแผนฟื้นฟูและแนวเขตอนุรัก์ที่ชัเจน ทั้ง 5 พื้นที่ พร้อม ระมงอาสา พื้นที่ละ 15 คน ทำหน้าที่ในการตรวจตราดูแลเขตอรชนุรักษ์ของแต่ละชุมชน ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมสามรถบอกเล่าแผนการฟื้นฟูทรัยากรชายฝั้งได้ตลอดึงมี ระมงอาสาทำหน้าที่ออกตรวจตราดูแลเขตอนุรักษ์ของตัวเองอย่างชัดเจน ผลสรุปที่ได้จากกิจกรรม. - ทั้ง5 ชุมชนมีแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพร้อมอาสาสมัครทำหน้าที่ในการออกตรวจตราดูแลเขตอย่างชชต่อเนื่องชัดเจน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 2,100.00 370.00 0.00 0.00 4,870.00

เก็บขัอมูลการเปลี่ยนแปลงชนิดพันธ์สัตว์น้ำหลังการมีเขตอนุรัก

4 มิถุนายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดเก็บขัอมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
 2. ใช้แบบสอบถามในการหาข้อมูล
 3. แบ่งทีมรับผิดชอบในการทำแบบสอบถาม และมีช่วงเวลาที่ชัดเจนในการนัดสรุปงานแต่ละครั้งและข้อมูลที่สรุปได้ไปนำเสนอที่เวทีประชุมสมาคมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและสมบรูณ์มากที่่สุด
 4. นำข้อมูลเพื่อนำเสนอเข้าแผนยุทธศาสตร์จัวหวัดผ่านกลไกลกรรมการประมงจังหวัด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นิเวศทะเลสาบสงขลาตอนกลางมีสัตว์น้ำอุดมสมบรูณ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 22,500.00 858.00 0.00 0.00 24,258.00

เวที่ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

14 พ.ค. 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo ประมงอาสาและสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมงอาสาและสมาชิกเข้าร่วมประชุม
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการชุดก่อตั่ง การทำโลโก เอกสารของกรรมการ แผนที่ของ ม.6 บ้านบางขวน ความคืบหน้าของการจัดตั่งสมาคมฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสามารถนำไปช่วยในการดำเนินโครงการตามบทบาทหน้าที่ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจดทะเบียนของสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัดพัทลุง ผลสรุปที่ได้จากการทำกิจกรรม - คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่. และสามรถปฎิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจดทะเบียนสมาคมชาวประมงรักษ์ทะเลสาบตอนกลางจังหวัดพัทลุง ที่แสดงเห็นถึงการทำงานขององค์กรชาวประมงถูกต้องตามกฎหมาย มีแผนการทำงานที่ชัดเจน มีกลไกการขับเคลื่อนสอดคล้องกับความถนัด และมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,600.00 215.00 0.00 0.00 2,815.00

เวทีแลกเปลียนเรียนรู้บทบาทการทำงานของประมงอาสาในนอกพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับพื้นที่บ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

24 เมษายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo คณะทำงานและประมงอาสาช่วยกันเอาลูกปูม้าลงเรือเพื่อจะปล่อยลงทะเลคณะทำงานและประมงอาสาช่วยกันเอาลูกปูม้าลงเรือเพื่อจะปล่อยลงทะเล
 • photo ถา่ยรูปร่วมกันที่ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง จ.นครศรีฯถา่ยรูปร่วมกันที่ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง จ.นครศรีฯ
 • photo บังหมาดได้ผูดคุยที่มาที่ไปของร้านคนจับปลานครศรีฯบังหมาดได้ผูดคุยที่มาที่ไปของร้านคนจับปลานครศรีฯ
 • photo ช่วยกันปล่อยลูกปูม้าลงทะเลช่วยกันปล่อยลูกปูม้าลงทะเล
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทการทำงานของประมงอาสา5 หมู่บ้าน ม.1 บ้านจองถนน ม. 6 บ้านบางขวน ม. 8 บ้านแหลมไก่ผู้ ม.11 บ้านหัวปอ ม. 14 บ้านคลองกะอาน ได้มาศึกษาดูงานที่ บ้านในถุ้ง ม.5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช การทำธนาคารปูม้า แลร้านคนจับปลา ท่าศาลาอ่าวทองคำ จ.นครศรีฯได้รวมกันลงเรือเพื่อปล่อยลูกปูม้าผูดคุยที่มาที่ไปของการก่อตั่งธนาคารปูม้า และร้านคนจับปลา ท่าศาลาอ่าวทองคำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - ประมงอาสาคณะทำงานจำนวน24คนได้ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรโดยมีประมงอสาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการดูแลเขตอนุรักษ์ ผลลัพธ์ - ประมงอาสาคณะทำงานได้รับรู้และเข้าใจถึงการทำงานการจัดการของธนาคารปูม้าและร้านคนจับปลา ท่าศาลาอ่าวทองคำ จ.นครศรีฯ ผลที่เกิดขึ้นจริง - ประมงอาสาคณะทำงานทุกพื้นที่ได้เอาไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง จำนวน 5 พื้นที่ในเขตทะเลสาบตอนกลาง จังหวัดพัทลุง ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม -ประมงอาสาและแกนนำที่ไปศึกษาดูงานมีความรู้ ได้เข้าใจและได้เอาไปปฎิบัติจริงในพื้นที่ของตนเอง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 42,840.00 0.00 0.00 0.00 43,140.00

เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

10 เมษายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo การผูดคุยและทบทวนการผูดคุยและทบทวน
 • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู้ใหญ่หมู่6ได้ผูดคุยการทำงานที่ผ่านมาผู้ใหญ่หมู่6ได้ผูดคุยการทำงานที่ผ่านมา
 • photo ประมงอาสาและสมาชิกผู็เข้ารวมประชุมประมงอาสาและสมาชิกผู็เข้ารวมประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม 15 คน ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการชุดก่อตั่ง การทำโลโก เอกสารของกรรมการ แผนที่ของ ม.6 บ้านบางขวน ความคืบหน้าของการจัดตั่งสมาคมฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ตลอดถึงการสรุปทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไป ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจดทะเบียนของสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัดพัทลุง ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการทำกิจการม - คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรม พร้อมกับมการทบทวนความชัดเจน ของคณะกรรมการ ที่จจะยื่นจดทะเบียนในนามสมาคมชาวประมงรักษ์ทะเลสาบ กอภอปากพะยูน นังหวัดพัทลุง พร้อมโลโก้ที่สอดคล้องกับการเป้าหมายการทำงานของสมาคมที่ มุ่งหวังสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการฟื้นฟูทะเลสาบ. ละเกิดอาชีพประมงที่สั่งยืนในอนาคต

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,818.00 0.00 0.00 0.00 2,818.00

เวทีสรุปและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน4เดือน/ครั้ง (ARE)

28 มีนาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo คณะทำงานร่วมสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะทำงานร่วมสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา
 • photo สมาชิกและประมงอาสาเข้าร่วมประชุมสมาชิกและประมงอาสาเข้าร่วมประชุม
 • photo คณะทำงานสรุปผลการดำเนืนงานที่ผ่านมาคณะทำงานสรุปผลการดำเนืนงานที่ผ่านมา
 • photo คณะทำงานร่วมสรุปผลการทำงานที่ผ่านมาคณะทำงานร่วมสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สรุปติดตามประเมินผลการดำเนินงาน4เดือนครั้ง ประชุมคณะทำงานโครงการและผู้ที่เกียวข้องทบทวนการทำกิจกรรมที่ผ่านมากำหนดทิศทางแผนการทำงานแต่ละช่วง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง ทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมในรอบ4เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามที่วางไว้และกำหนดแผนในการดำเนินงานของกิจกรรมครั่งต่อไปตลอดถึงปัญหาอุสรรค พร้อมแนวทางแก้ไขในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลผลิต- มีคณะกรรมการและแกนนำชาวประมงพร้อมด้ายพีเลี้ยงและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปประเมิลผลการทำกินกรรม จำนวน 26 คน ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันสรุปสะท้อนผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ผ่านมาโดยดูตามบันไดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ ทำให้รู้ความคืบหน้าในการทำงาน พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม จุดออ่น จุดแข็ง และแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานในระยะต่อไปที่ตอบโจทย์เป้าหมาย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้ผลลัพธ์. และสามารถนำไปอกเล่าได้ ผลทที่เกิดขึ้นจากดารทำกิจกรรม. ได้ผลการสรุปประเมิลในการขับเคลื่อนโครงการ พร้อมทั้งแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหทายความสำเร็จตามตัวชี้วัดและบันไดผลลัพธ์ที่แกนนำสามรถนำไปวางแผนขับเคลื่อนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,600.00 400.00 0.00 0.00 3,000.00

ทำป้ายประชาสัมพันธ์กติกาข้อตกลงของเขตอนุรักษ์แต่ละพื้นที่

20 มีนาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo ประมงอาสาช่วยกันทำป้ายเขตอนุรักษ์ประมงอาสาช่วยกันทำป้ายเขตอนุรักษ์
 • photo ป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่8บ้านแหลมไก่ผู้ป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่8บ้านแหลมไก่ผู้
 • photo ป้ายเขตอนุรักษ์หมู่8บ้านแหลมไก่ผู้ป้ายเขตอนุรักษ์หมู่8บ้านแหลมไก่ผู้
 • photo ประมงอาสาร่วมกันทำป้ายประมงอาสาร่วมกันทำป้าย
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำป้ายประชาสัมพันธ์กติกาข้อตกลงของเขตอนุรักษ์ของแต่ละพื้นที่ ทั้ง5พื้นที่ 1.หมู่ 6 บ้านบางขวน 2. หมู๋ 8 บ้านแหลมไก่ผู้ 3.หมู่ 11 บ้านหัวปอ 4. หมู่ 14 บ้านคลองกะอาน 5. หมู่ 1บ้านแหลมจองถนน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง- ทั้ง5พื้นที่มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเขตอนุรักษ์ กติกาข้อตกลงชุมชนในการดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตวน้ำ ผลผลิต -แต่ละพื้นที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายใหญ่ ป้ายเขตอนุรักษ์ 2 ป้าย ผลลัพธ์ - ประชาชนคนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงข้อกำหนดกฎกติกาและสามารถนำไปปฎิบัติและบอกเล่าสมาชิกทั้งในแลนอกชุมชนได้ ผลที่ได้จากการทำกิจการม - มีป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์บอกเล่าเผยแพร่ระเบียบกติกาข้อตกลงในการร่วมดูแลเขตอนุรักษ์ที่สมาชิกในและนอกชุมชนยอมรับและตกลงที่จะปฎิบัติร่วมกันอันจะส่งผลในการเพิ่มความสมบูรณ์ของชนิดและปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลสาบและอาชีพประมงที่ยั่งยืน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 7,500.00 2,125.00 0.00 0.00 0.00 9,625.00

เวทีทบทวนและปรับปรุงกติกาเขตอนุรักษ์

11 มีนาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo สมาชิกประมงอาสาได้ชี้แจ้งแนวเขตอนุรักษ์ของบ้านตัวเองสมาชิกประมงอาสาได้ชี้แจ้งแนวเขตอนุรักษ์ของบ้านตัวเอง
 • photo ประมงอาสาบ้านแหลมได้ชี้แจ้งเขตอนุรักษ์หน้าบ้านประมงอาสาบ้านแหลมได้ชี้แจ้งเขตอนุรักษ์หน้าบ้าน
 • photo การลงทะเบีียนผู้เข้าร่วมประชุมการลงทะเบีียนผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo คณะทำงานผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 8และหมู่6คณะทำงานผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 8และหมู่6
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

: เวทีทบทวน กติกาขอตกลง เรื่องเขตรักษ์ -พื้ที่แนวเขตแต่ละพื้ที่ -ประมงอาสาที่มีอยู่แต่ละเขต -กติกาข้อตกลงแต่ละพื้ที่ กฏกติกาข้อตกลงพื้ที่เขตอนุรักษ์ 2 พื้นที่ 1. หมู่ที่ 8 บ้านแหลมไก่ผู้ 2. หมู่ที่ 6 บ้านบางขวน 1.กำหนดตาอวนไม่ตำ่กว่า4.5ซม. 2.ห้ามทำการประมงทุกชนิดในพื้ที่เขตอนุรักษ์(ยกเว้นช่วงมรสุม งมหอย) 3.ห้ามช็อดปลา 4.ห้ามใช้เครื่องมือผิดกฎหมายทุกชนิด (ตามประกาศกรมประมง) 5.ในกรณีทำประมงด้วยอวนล้อมกระทุ้งน้ำจะต้องทำประมงนอกเขตอนุรักษ์ 50 เมตรเป็นกันชน บทลงโทษ -พบผู้กระทำผิด ครั้งที่1 ตักเตือน ครั้งที่ 2 จับริบเครื่งมือและนำไปประมูลที่ศาลาหมู่บ้านตามราคาประมูลของเครื่องมือแต่ละชนอดภายใน1เดือน ครั้งที่3 เงินที่ได้จากการประมูลนำไปใช้ในการตรวจตราเขตอนุรักษ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง -ได้มีกติกาข้อตกลงชุมชนว่าด้วยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นทั้ง5หมู่บ้าน ผลผลิต- เกิดการทบทวนกติกาข้อตลลงชุมชในการดูแลเขตอนุรักษ์ ที่มาจากความต้องการของชุมชนและนำไปใช้ปฎิบัติจริง จำนวน 5 พื้นที่ ผลลัพธ์- สมาชิกและแกนนำชาวประมงในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงรู้และเข้าใจในกติกาข้อตกลงพร้อมที่จะนำไปสู่ปฎิบัติการจริงได้ ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม- ได้ทำความเข้าใจร่วมกันคิดและตกลงกติกาข้อตกลงในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่และเกิดการยอมรับนำไปสู่การใช้ปฎิบัติจริงได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,700.00 0.00 4,300.00 264.00 0.00 0.00 7,264.00

เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

7 มีนาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo ทบทวนแนวเขตอนุรักษ์แต่ละพื้นที่ทบทวนแนวเขตอนุรักษ์แต่ละพื้นที่
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo คณะทำงานร่วมประชุมคณะทำงานร่วมประชุม
 • photo นายนอ้ยแก่นแท่นได้คุยเรื่องเขตอนุรักษ์นายนอ้ยแก่นแท่นได้คุยเรื่องเขตอนุรักษ์
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีประชุมคณะทำงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารวมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ กำหนดทิศทางวางแผนการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง- มีการประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปทบทวนการทำงานที่ผ่านมาพร้อมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะวางแผนการทำงานในระยะต่อไปผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการและการหนุนเสริมอุดช่องว่งการทำกิจกรรมให้สามรถดำเสินงานไปได้ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการจัดการโครงการและบททาบภาระกิจของแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,818.00 0.00 0.00 0.00 2,818.00

เก็บข้อมูลรายได้จากการทำประมงย้อนหลัง10ปี

26 กุมภาพันธ์ 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo ร่วมกันเก็บข้อมูลร่วมกันเก็บข้อมูล
 • photo ลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงพื้นที่เก็บข้อมูล
 • photo ช่วยกันทำข้อมูลช่วยกันทำข้อมูล
 • photo ลงพื้นมี่เก็บข้อมูลลงพื้นมี่เก็บข้อมูล
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรายได้ จากการทำประมงของชาวประมงในแต่ละพื้นที่ใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูลรายได้เศรษฐกิจในพื้นที่ ย้อนหลัง10ปี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง คณะทำงานใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูล จัดทำข้อมูลรายได้เศรษฐกิจในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ผลผลิต - การจัดเก็บข้อมูลรายได้ของชาวประมงในพื้นที่นิเวศน์ทะเลสาบรอนกลางโดยใช้แบบสอบถามและสนทนากลุ่มย่อย จำนวน 100 ชุด ผลลัพธ์ - ได้ข้อมูลลรายได้จากการประกอบอาชีพประมงที่เป็นรายได้หลักของครอบครัว เฉลี่ย วันละ 500-800 บาทต่อวัน เฉลี่ย ดือนละ12,000- 14,000 บาท สรุปผลที่สำคัญจากการทำกิจกรรม - ชุมชนมีระบบฐานข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนที่มาจากการประกอบอาชีพประมง ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่จะนำไปเปรียบเทียบวางแผนการทำงานในอนาคตที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 15,000.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 18,600.00

เวทีค้นหาจิตอาสาเพื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมบริหารจัดการโครงการ

13 กุมภาพันธ์ 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo ประมงอาสาเลือกคณะกรรมการสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัด พัทลุงประมงอาสาเลือกคณะกรรมการสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัด พัทลุง
 • photo ประมงอาสาและสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมงอาสาและสมาชิกเข้าร่วมประชุม
 • photo กรรมการสมาคมสมาคมรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จ.พัทลุงกรรมการสมาคมสมาคมรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จ.พัทลุง
 • photo การเลือกคณะทำงานการเลือกคณะทำงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปรึกษาหารือแกนนำชาวประมง เรื่่อง การอนุรักษ์ฟื้ฟู ดว้ย -เขตอนุรักษ์ -บทบาทหน้าที่ประมงอาสา -การจดทะเบียนเรือ แผนกิจกรรมทำเขตอนุรักษ์ -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม.1 บ้านจองถนน แนวเขตยาว 2 กิโลเมตร กว้าง 150 เมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62 -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม.11 บ้านหัวปอ แนวเขตยาว 500เมตร กว้าง150 เมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62 -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม.14 บ้านคลองกะอาน แนวเขตยาว 2 ไร่ จากตะลิ่ง 1,000 เมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62 -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม. 6 บ้านบางขวน แนวเขตจากตะลิ่ง 500 เมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62 -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม.8 บ้านแหลมไก่ผู้ แนวเขตตะลิ่ง 500 เมตร กว้าง 2,000 เมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62.รับสมัครแกนนำชาวประมงและสนใจเพื่อเข้ามาทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง รับสมัครแกนนำชาวประมงและผู้สนใจเพื่อเข้ามาทำหน้าที่หลักในการขันเคื่อนโครงการ ผลผลิต -

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 10,800.00 173.00 0.00 0.00 13,373.00

เวที่ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

10 กุมภาพันธ์ 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo สมาชิกประมงอาสาเข้าร่วมประชุมสมาชิกประมงอาสาเข้าร่วมประชุม
 • photo
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผูดคุยการดำเนินโครงการผู้เข้าร่วมประชุมผูดคุยการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีประชุมคณะทำงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารวมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการจัดการโครงการและบททาบภาระกิจของแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00

เวทีคืนข้อมูลชุมชน -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง

3 กุมภาพันธ์ 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo
 • photo
 • photo สมาชิกและประมงอาสาร่วมกันประชุมสมาชิกและประมงอาสาร่วมกันประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอและจัดทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งแต่ละพื้นที่ นำเสนอร่างข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำ และเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จัดทำข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลัง 10 ปีเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ตลอดถึงออสามัครทำหน้าที่ในการดูแลเขตแต่ละพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง จัดทำแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแต่ละพื้นที่ รวม 5 พื้นที่พร้อมทั้งจัดทำต้นฉบับข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลังปีเพื่อนำไปสู้การเผยแพร่โดยมีคณะทำงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ผลผลิต- ได้มีการจัดทำแผนฟื้นฟูและแนวเขตอนุรัก์ที่ชัเจน ทั้ง 5 พื้นที่ พร้อม ระมงอาสา พื้นที่ละ 15 คน ทำหน้าที่ในการตรวจตราดูแลเขตอรชนุรักษ์ของแต่ละชุมชน ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมสามรถบอกเล่าแผนการฟื้นฟูทรัยากรชายฝั้งได้ตลอดึงมี ระมงอาสาทำหน้าที่ออกตรวจตราดูแลเขตอนุรักษ์ของตัวเองอย่างชัดเจน ผลสรุปที่ได้จากกิจกรรม. - ทั้ง5 ชุมชนมีแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพร้อมอาสาสมัครทำหน้าที่ในการออกตรวจตราดูแลเขตอย่างชชต่อเนื่องชัดเจน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 2,100.00 500.00 0.00 0.00 5,000.00

กิจกรรมสมัครประมงอาสาเพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของประมงอาสา

31 มกราคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo สมาชิกประมงอาสาเข้าร่วมประชุมสมาชิกประมงอาสาเข้าร่วมประชุม
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือยอมรับประมงอาสาผู้เข้าร่วมประชุมยกมือยอมรับประมงอาสา
 • photo ประอาสายกมือยอมรับประมงอาสาที่เลือกตั้งเป็นประมวอาสาประอาสายกมือยอมรับประมงอาสาที่เลือกตั้งเป็นประมวอาสา
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานกรรมการแลแกนนำประมงอาสา 1.ทบทวนคณะกรรมการ/กลไกโครงสร้าง 2.วัตถุประสงศ์ 2.1 ต้องการให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้ม 2.2 เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2.3 เพื่อสงเสริมอาชีพประมงที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค 3. ระเบียบข้อบังคบสมาคมฯ 4. ที่ทำการสมาคมฯ/สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ คณะกรรมการ สมาคม ชาวประมงรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัด พัทลุง ชุดก่อตั่ง 1.นาย น้อย แก่นแท่น นายกสมาคมฯ 2.นาย สมปอง เก่งแก้ว อุปนายก 1 3. นาย สุเดน พรรณราย อุปนายก 2 4. นาย อวบ ชูปู นายทะเบียน 5. นาง วรรณดี ทิพภักดี เลขานุการ 6. นาย อุเส็น หมัดหีม เหรัญญิก 7. นาง หนูเล็ก มูสิกะสา ประชาสัมพันธ์ 8. นาย คลิ้ง ดำสุ้น กรรมการ 9 นาย อนันต์ คงจันทร์ ปฎิคม 10. นาย หมัดอาหลี วีมาคะ กรรมการ 11. นาย สมชาย นิยมเดชา ผู้ช่วยเลขานุการ ที่ปรึกษา 1. นาย สุรสิทธ์ สุวรรโร ผุ้ใหญ่บ้าน ม.6 2.นาย เจริญ สุวรรณเจริญ ผุ้ใหญ่บ้าน ม. 8 3. นา ยสมชาย ชอบงาม ผุ้ใหญ่บ้าน ม.14 4. นาย สมใจ ดิษฐ์สุวรรณ ผุ้ใหญ่บ้าน ม.11 5. นาย ดนัย ด้วงแก้ว ผุ้ใหญ่บ้าน ม.1 6. นาย อูสัน แหละหีม นายกสมาคมรักษ์ทะเลสาบอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 7. นาง เบญจวรรณ เพ็งหนู เจ้าหน้าทีรักษ์ทะเลไทย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง ได้ประมงอาสาที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ผลลัพธ์ ที่เกิดจริง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 10,898.00 500.00 0.00 0.00 13,798.00

เวทีพูดคุยทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาของทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (เวทีเปิดโครงการ)

30 มกราคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo นาย ฮุสัน แหละหีม ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงบอกเล่าที่มา เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการขับเคื่อนโครงการ ร่วมกับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมเวทีเปิดโครงการนาย ฮุสัน แหละหีม ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงบอกเล่าที่มา เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการขับเคื่อนโครงการ ร่วมกับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมเวทีเปิดโครงการ
 • photo คูณ เบญจวรรณ เพ็งหนู พี่เลี้ยงโครงการร่วมเติมเต็มให้ข้อมูลรายละเอียดถึงกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานตลอดถึงการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธภาพคูณ เบญจวรรณ เพ็งหนู พี่เลี้ยงโครงการร่วมเติมเต็มให้ข้อมูลรายละเอียดถึงกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานตลอดถึงการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธภาพ
 • photo พี่เลี้ยงได้ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงกาและแผนการดำเนิงานในระยะเวลา 1 ปีพี่เลี้ยงได้ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงกาและแผนการดำเนิงานในระยะเวลา 1 ปี
 • photo นางสาว สุภาภรณ์ พรรณรายได้ให้ข้อมูลการทำเขตอนุรักร์ของบ้านชอ่งฟืนนางสาว สุภาภรณ์ พรรณรายได้ให้ข้อมูลการทำเขตอนุรักร์ของบ้านชอ่งฟืน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ทำความเข้าใจและบอกเล่าที่มา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตลอดถึงรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการ ที่มีเป้าหมายในการฟื้นควาอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบรวมถึงการทำความเข้าใจสถานการณ์ของทะเลสาบ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้เรื่องการทำงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู มาให้ความรู้ 2.ประชุมคณะทำงานโครงการ หน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นหาวิธีการที่จะฟื้นฟูทะเลสาบตลอนกลาง ที่่ต้องมีอาสาสมัครชาวประมงทำหน้าที่เป็นตัแทนในการตรวจตราเขตอนุักษ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง ได้ทำความเข้าใจสถาณการณ์ของทะเลสาบและบอกเล่าที่มาเป้าหมายวัตถุประสงค์พร้อมถึงความสำคัญของประมงอสาที่มาจากชาวประมงในชุมชนอาสาเข้ามาเพื่อตรวจตราเขตอนุรักษ์ ผลผลิต - มีชาวประมงสมัครใจที่เข่าร่วมเป็นอาสมสมัครจำนวน 5 พื้นที่พื้นที่ละ15 คน รวมจำนวน 75 คน ที่มีความสนใจอาสาเข้ามามีสส่วนร่วมในกาดุแลรักาาทะเล ผลลัพธ์- แกนนำและประมงอาสาจำนวน 75 คนมีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่เป็นประมงอาสาออกตรวจตราเขตอนุรักษ์โดยมีแผนงานที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ผลสรุปสำคัญของกิจกรรม - ผู้เข้าร่วมตลอดถึงแกนนำชาวประมงในชุมชนมีความรูความเข้าใจถึงเป็าหมายการดำเนินโครงการตลอดถึงสถานการณ์ปัญหาทะเลสาบพร้อมทั้งร่วมหาแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูทะเลสาบโดยมีประมงอาสาทำหน้าที่ในการตรวจตราเขตอนุรักษ์ ทั้ง 5 ชุมชน จำนวน 75คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 500.00 13,200.00 497.00 0.00 0.00 17,097.00

จัดทำขอมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง

15 มกราคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo ประมงอาสาชี้บริเวณทะเลหน้าบ้านประมงอาสาชี้บริเวณทะเลหน้าบ้าน
 • photo ประมงอาสาเขียนแนวเขตหน้าบ้านประมงอาสาเขียนแนวเขตหน้าบ้าน
 • photo ลงทะเบียนการประชุมลงทะเบียนการประชุม
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดเก็บข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำในพื้นที่นเวศน์ทะเลสาบตอนกลางซึ่งเป็นพื้นทีที่ชาวประมงทำมาหากินในบริเวณดังกล่าวโดยใช้แบบสอบถามข้อมูล จำนวน 100 ชุด ในการหาข้อมูลแบ่งทีมรับผิดชอบในการทำแบบสอบถามและมีช่วงเวลาที่ชัดเจนในการนัดประชุมงานแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนพร้อมที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์นำเสนอข้อมูลให้สมาชิกในชุมชนได้รับรู้ พร้อมที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการทำงมนของชุมชนในโอกาศต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง ได้จัดเก็บข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำในพื้นที่ชุมชนนเวศน์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัดพัทลุง ผลผลิต-ได้ข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ชาวประมงหากินได้ในพื้นที่ จำนวน 21 ชนิด เช่น ปลาหัวโม่ง ปลาชะโด ปลานิล ปลาดุกทะเล ปลาขี้ต้ง ปลากระเบน ปลากระบอก ปลากะพง ปลาวัว ปลาขี้เกะ ปลา ล่าปัง ปลาแมว ปลาช่อน ปลาซิวไม้ไผ่ ปลากะพงหิน กุ้งก้ามกราม กุ้งหัวแข็ง กุ้งหัวมัน กุ้งกุลาดำ กุ้งเคย และจำนวนเรือชาวประมงที่ทำมาหากินในพื้นที่ จำนวน 213 ลำ ซึ่งเป็นเรือหางยาว ขนาด ก้วาง 1.5 ยาว 12เมตร ใช้เครื่อง ฮอนด้า 13 แรงม้า ผลลัพธ์- แกนนำและสมาชิกในชุมชนได้รู้สถานการณ์ ชนิพันธุ์สัตว์น้ำที่จับได้ในพื้นที่นิเวศน์ทะเลสาบตอนกลาง อ ปากพะยูน ตลอดถึง จำนวน และประเภทเรือที่ชาวประมงในชุนชนใช้ทำมาหากินในพื้นที่บริเวณดังกล่าว พร้อมทั้สามารถนำข้อมูลไปบอกเล่าขยยายผล ห้กับสมาชิกคนอื่นๆในชุมชนได้ ผลที่เกิดขึ้นจริง คนในชุมชน ได้รับรู้สถานการณ์ นำนวนเรือประมงที่ใช้ในการทำมาหากิน ตลอดถึงชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่จับได้ในชุมชนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินในพื้นที่ดังกล่าวที่นำไปสู่การวิเคราะห์การทำแผนฟื้นฟูทะเลและชายฝั่งในอนาคต

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,700.00 2,000.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00

เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

10 มกราคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo สมาชิกประมงอาสาเข้าร่วมประชุมสมาชิกประมงอาสาเข้าร่วมประชุม
 • photo ผู้เข้าร่วมผูดคุยการขับเคลื่อนโครงการผู้เข้าร่วมผูดคุยการขับเคลื่อนโครงการ
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีประชุมคณะทำงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารวมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุมครบ จำนวน 15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ สามรถนำไปปฎิบัติในการขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการจัดการโครงการและบททาบภาระกิจของแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,638.00 0.00 0.00 0.00 2,638.00

เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

10 ธันวาคม 2561
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo นางสาว สุภาภรณ์ได้ผูดคุยทำความเข้าใจในโครงการนางสาว สุภาภรณ์ได้ผูดคุยทำความเข้าใจในโครงการ
 • photo นาย น้อย แก่นแท่น ไดร่วมผูดคุยเกี่ยวกับโครงการนาย น้อย แก่นแท่น ไดร่วมผูดคุยเกี่ยวกับโครงการ
 • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผูดคุยการขันเคลื่อนโครงการผู้เข้าร่วมประชุมผูดคุยการขันเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด ตลอดถึงการบริหารการจัดการโครงการและบทบาทภาระกิจของคณะทำงานแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้ ผลผลิต -คณะทำงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน ครอบคลุมตามบทบาทฝ่ายการทำงานในการบริหารจัดการโครงการ ผลลัพธ์ -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนโครงการตลอดถึงการบิหารจัดการที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและสามารถนำไปปฎิบัติและบอกเล่ากับคณะทำงานได้ ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม คณะทำงานจำนวน 15 คน มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการตลอดถึงการมีร่วมบริหารจัดการให้ขับเคลื่อนไปได้ภายใต้ผลลัพธ์และตัวชี้วัดภายใต้การทำงานตามบทบาทภาระกิจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,318.00 494.00 0.00 0.00 2,812.00