รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน
รหัสโครงการ 61-01865
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ นาย เจริญศักดิ์ ชูสง
วันที่อนุมัติ 8 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เจริญศักดิ์ ชูสง
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาว สายพิณ โปชะดา
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3781691686306,100.03725806103
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 15 พ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2562 50,000.00
2 1 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 40,000.00
3 1 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 บ้านทางเกวียนเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ลักษณะการตั้งถิ่นบ้านเรือนของครัวเรือน ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ใกล้เคียงกันมีครัวเรือนตั้งอยู่ใกล้ๆกันตามข้างริมถนนตลอดทั้งหมู่บ้าน ซึ่งบ้านทางเกวียนเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรปานกลาง ในตำบลโคกม่ว
4.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

บ้านทางเกวียนเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ลักษณะการตั้งถิ่นบ้านเรือนของครัวเรือน ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ใกล้เคียงกันมีครัวเรือนตั้งอยู่ใกล้ๆกันตามข้างริมถนนตลอดทั้งหมู่บ้าน ซึ่งบ้านทางเกวียนเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรปานกลาง ในตำบลโคกม่วงอีกด้วยมีประชากร 302 ครัวเรือน สภาพภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศ เป็นเชิงควนและเป็นที่ราบลุ่มซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตรเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การประกอบอาชีพเกษตร 275 ครัวเรือน มีการทำสวนยางพาราเป็นหลัก จำนวน 1,537ไร่ ปลูกผลไม้ ปลูกผัก ภูมิอากาศลักษณะเป็นร้อนชื้น ไม่ร้อนจัด ไม่หนาว ฤดูกาลมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนมกราคม ซึ่งถ้าฝนตกมากๆจะมีน้ำขังที่ราบลุ่มแต่จะขังไม่นาน น้ำก็ไหลลงลำคลองสาธารณะไหลลงทะเลต่อไป ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำสวนยาง ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

สภาพปัญหาโดยรวมของชุมชน ชุมชนมีปัญหาต่าง ๆ ดังนี้คือ ปัญหาด้านสุขภาพ สุขภาพชาวบ้านเป็นโรคเรื้อรัง โรคความดันถึง 71 คน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ ส่งผลให้เกิดภาวะความเครียดตามมา ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเองก็เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอ ต้องซื้อยามาพบว่าคนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ชอบรับประทานอาหารรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ไม่ได้มีการออกกำลังกาย

ปัญหาไม่ปลูกผักกินเอง หรือปลูกน้อยไม่เพียงพอ ทำให้ในแต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายซื้อผัก ไม่ทำอาหารกินเองซื้อแกงถุง กินผักปนเปื้อนสารเคมี นอกจากนี้เห็นได้ว่าจากการใช้สารพิษในการทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการฉีดหญ้าบริเวณข้างบ้าน บริเวณในสวนยาง ทำให้เกิดมลพิษ ดินเสื่อม แหล่งน้ำมีสารพิษเจือปน เมื่อปลูกพืช ผัก ก่อให้เกิดสารพิษสะสมต่อพืช ผัก ที่ปลูกไว้ จากนั้นส่งผลต่อผู้บริโภค กลายเป็นการสะสมสารพิษในร่างกายโดยอัตโนมัติ ทำให้โรคภัยไข้เจ็บตามมา จึงทำให้สถิติการเกิดโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทำให้มีต้นทุนในการทำการเกษตรมีรายจ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น มีการใช้สารเคมีคิดเป็นร้อยละ 20% มีการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ 60%

ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการของหมู่บ้านไม่มีประสิทธิภาค กลไกคณะทำงานทำเฉพาะแกนนำบางคน และดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง ขาดมาตรการชุมชนและนโยบายหมู่บ้านที่แก้ปัญหา ทำตามนโยบายของอำเภอและจังหวัดที่ลุงมา

ปัญหาขยะในชุมชน ครัวเรือนมีการจัดการขยะที่ผิดวิธีขยะในชุมชน อย่างน้อยร้อยละ70 ของครัวเรือนในชุมชน ระดับปัญหาค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง มีขยะครัวเรือนและขยะที่มีการทิ้งริมถนน ทำให้ชุมชนไม่สะอาดมีความตระหนักถึงปัญหา เพราะสังคมสมัยใหม่เข้ามาทำให้มีการใช้วัสดุที่เป็นขยะมากขึ้น และไม่มีกระบวรการจัดเก็บขยะที่ถูกต้อง ขยะมูลฝอย เกิดจากการไม่รู้จักการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ขาดวินัยของคนในหมู่บ้าน ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขาดการบริหารจัดการที่ดี การแก้ปัญหาจะไม่ยาก หากคนในชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ถึงวิธีคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะอย่างถูกวิธี

จากการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนของการประชุมหมู่บ้าน ประชาชนให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาขยะและการจัดการขยะโดยชุมชน จึงได้เลือกปัญหาการจัดการขยะในครัวเรือนและในชุมชน สถานการณ์ขยะของชุมชนบ้านทางเกวียน จากข้อมูลขยะในครัวเรือน พบว่า ชุมชนมีปริมาณขยะปีละ 330,690 กิโลกรัม โดยในครัวเรือนสร้างขยะวันละ 3 กิโลกรัม ชุมชุนมีครัวเรือนอยู่ 306 ครัวเรือน ในแต่ละวันชุมชนสร้างขยะ 306 กิโลกรัม แยกตามประเภทของขยะ ขยะทั่วไปร้อยละ 16 ขยะอินทรีย์ร้อยละ 61 ขยะรีไซเคิลร้อยละ 20 ขยะอันตรายร้อยละ 3

สาเหตุของปัญหาขยะในชุมชนเกิดจาก 1.สาเหตุด้านพฤติกรรมของประชาชน คือประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ความเคยชินทิ้งขยะ กำจัดขยะไม่ถูกวิธีมีการเผาถุงพลาสติก ขาดความรู้การกำจัดและจัดการขยะที่ถูกวิธี มีการกำจัดและจัดการขยะผิดวิธีร้อยละ 70 ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีการใช้ประโยชน์จากขยะ เช่น ใช้ซ้ำ 2. สาเหตุจากสภาพแวดล้อม ไม่มีกลไกการจัดการขยะของชุมชน ขาดกติกาข้อตกลงร่วมในการจัดการขยะ ไม่มีการรวมกลุ่มการแก้ปัญหาขยะ หมู่บ้านเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางคนที่ใช้เส้นทางจากภายนอกทิ้งขยะข้างทาง มีตลาดนัดหลายแห่งคนที่มาซื้อของในตลาดทิ้งขยะ 3.สาเหตุปัญหาขยะด้านระบบภายนอก คือ ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบขยะอันตรายอย่างต่อเนื่อง การจัดการของเทศบาลยังไม่ครอบคลุม

ผลกระทบของปัญหาขยะ คือ ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นมีขยะสองริมทาง มีจุดคนทิ้งขยะ ทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม เกิดกองขยะในชุมชน ซึ่งกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและเป็นที่อยู่อาศัยของพาหะนำโรคต่าง ส่งกลิ่นรมกวนให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้ เมื่อมีฝนตกมีการชะล้างลงคลองน้ำเสียจากกองขยะไหลลงคลอง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำในคลองทำให้บางจุดน้ำไม่สามารถใช้ในการบริโภค น้ำในคลองลงอาบแล้วทำให้เป็นผื่นคัน เผาขยะไม่ถูกหลักและการนำขยะเช่น ถุงพลาสติก โฟม ทำให้เกิดมีสารพิษปนเปื้อนในอากาศ จากผลกระทบเกิดขึ้นนำไปสู่การเกิดความขัดแย้งในชุมชน มีข้อร้องเรียนเรื่องขยะ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเพิ่มขึ้น เทศบาลมีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเพิ่มมากขึ้น

สภาผู้นำชุมชนและชุมชนบ้านทางเกวียนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะในชุมชน จากระบวนการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการขยะโดยชุมชนเอง เพราะถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์ปัญหามีแนวโน้มมีขยะเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบกับชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สุขภาวะของชุมชน ชุมชุนได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนของชุมชนมีกลไกขับเคลื่อนชุมชนจัดการขยะโดยชุมชน คนมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและการจัดการขยะโดยชุมชน มีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในครอบครัวแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ เพื่อให้ขยะในชุมชนลดลงอย่างน้องร้อยละ 50

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การดำเนินงานโครงการการจัดการขยะโดยชุมชนบ้านทางเกวียน มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ปัญหาขยะ โดยมีการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนชุมชนจัดการขยะที่สามารถขับเคลื่อน และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนจัดการขยะในครอบครัวเพื่อลดขยะในครอบครัว การคัดแยกขยะ กำจัดขยะให้ถูกวิธีและเหมาะสม การใช้ประโยชน์ขยะ นำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ชุมชนมีเป้าหมายลดขยะในชุมชน อีกแนวทางหนึ่งที่นำไปสู่การสร้างเมืองลุงสีเขียว

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 150 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ตัวแทนครัวเรือน 150 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและสามารถใช้ประโยชน์จากขยะได้
  1. เกิดคณะทำงานที่สามารถขับเคลื่อนโครงการได้ อย่างน้อย 25 คน
  2. มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  3. ข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทของชุมชนเชิงปริมาณก่อน,หลัง
  4. ครัวเรือนร้อยละ 50 มีการคัดแยกขยะ และครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ50 คัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องทำบัญชีขยะในครัวเรือน
  5. มีกลุ่มที่สามารถจัดการขยะได้อย่างน้อย 2 กลุ่ม
  6. คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดการขยะในชุมชน
  7. เกิดกติกาชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ
  8. เกิดธนาคารขยะ
  9. ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลงร้อยละ 50
150.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
25 พ.ย. 61 ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 1 25 525.00 525.00
10 ธ.ค. 61 ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 2 25 400.00 400.00
10 ธ.ค. 61 ชื่อกิจกรรมที่ 3 คณะทำงานเรียนรู้และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเก็บข้อมูลในชุมชนเก็บข้อมูลก่อนและหลัง ครั้งที่ 1 25 4,525.00 4,525.00
10 ม.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั่งที่ 3 25 400.00 400.00
7 ก.พ. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 1 คณะทำงานเปิดเวทีสร้างความเข้าใจปัญหาขยะในชุมชนและการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 150 19,550.00 19,650.00
10 ก.พ. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 4 25 400.00 400.00
16 ก.พ. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 6 รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 50 1,750.00 1,750.00
18 ก.พ. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 8 คณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานกาจัดการขยะ ชุมชนควนโดน จ สตูล 45 18,525.00 18,525.00
10 มี.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 5 25 400.00 400.00
17 มี.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 7 คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดการขยะและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 25 1,625.00 1,625.00
10 เม.ย. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 6 25 400.00 400.00
20 เม.ย. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 7 คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดการขยะและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 25 1,625.00 1,625.00
10 พ.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 7 25 400.00 400.00
16 พ.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 6 รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 50 1,750.00 1,750.00
6 มิ.ย. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ 150 6,650.00 6,650.00
16 มิ.ย. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 9 จัดตั้งกลุ่มจัดการขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยทดแทนเคมี 25 9,525.00 9,525.00
28 มิ.ย. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 10 คณะทำงานสร้างกฎกติกาการจัดการขยะร่วมกันทั้งชุมชน 150 6,650.00 6,650.00
29 มิ.ย. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 8 25 400.00 400.00
29 มิ.ย. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 11 คณะทำงานรวมกลุ่มรับซื้อขายขยะในชุมชนจัดตั้งธนาคารขยะ 25 3,625.00 -
10 ก.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 9 25 400.00 400.00
13 ก.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 4 คณะทำงานจัดสร้างแผนที่การจัดการขยะทั้งชุมชนทุกประเภทของขยะ 25 5,525.00 -
13 ก.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 7 คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดการขยะและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ครั้ง ครั้งที่ื 3 25 1,625.00 -
10 ส.ค. 62 ชื่อกิจกรรมมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 10 25 400.00 400.00
10 ส.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 12 สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลให้ชุมชนนำเสนอข้อมูลผลการจัดการขยะต่อท้องถิ่น 25 6,650.00 -
17 ส.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 3 คณะทำงานสรุปข้อมูลปริมาณขยะเก็บข้อมูลในชุมชนเก็บข้อมูลก่อนและหลัง ครั้งที่ 2 25 4,525.00 -
17 ส.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 6 รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 50 1,750.00 1,750.00
รวม 1,120 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 13:42 น.