ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
รหัสโครงการ 61018650
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชุมชนบ้านปากเครียว
วันที่อนุมัติ 8 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 30 ตุลาคม 2562
งบประมาณ 97,800.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจำนงค์ ไชยสินโณ
พี่เลี้ยงโครงการ นายจำรัส รัตนอุบล
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 15 พ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2562 48,900.00
2 1 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 39,120.00
3 1 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 9,780.00
รวมงบประมาณ 97,800.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ปัญหาขยะชุมชน
0.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ชุมชนบ้านปากเครียว ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ใกล้เคียง และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต จึงคาดหมายว่าจะมีผลทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกับคลองฝาละมี ซึ่งถือว่าเป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ในแต่ละวันมีปริมาณขยะในชุมชนมีจำนวนมาก ถังขยะส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นถังขยะที่วางไว้หน้าบ้านเรือนของตนเอง ไม่มีการแบ่งแยกประเภทของถังขยะก่อนทิ้งชัดเจน การคัดแยกขยะของบ้านเรือนผู้คนในชุมชน ผู้คนส่วนใหญ่ทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่น ทั้งลงในถังขยะในบ้านตนเอง และถังขยะสาธารณะ โดยรถขยะจะมาเก็บขยะจากถังขยะหน้าบ้าน และถังขยะสาธารณะ ทุกวันพุธ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านปากเครียว มีขยะจำนวนมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี ได้มีการจัดเก็บขยะเฉลี่ยวันละ 2,400 กิโลกรัม ปีละ 840 ตัน(ข้อมูลจาก อบต.ฝาละมี) แสดงว่าจำนวนขยะตำบลฝาละมี มีจำนวนมากมายโดยไม่มีการแยกขยะเลย(จากรถเก็บขยะ อบต.)และจะส่งผลการจัดเก็บขยะในอนาคตต่อไป และหมู่ที่ 7 ตำบลฝาละมี มีจำนวนรัวเรือน จำนวน 126  หลังคาเรือนประชากร จำนวน 373 คน มีขยะเฉลี่ยวันละ 120 กิโลกรัม และขยะส่วนใหญ่เป็นขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ (ข้อมูลจาก การสังเกตของพนักงานเก็บขยะ อบต.ฝาละมี) ดังนั้น หมู่ที่ 7 บ้านปากเครียว จึงเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่องขยะ เนื่องมา ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นความสำคัญในการพึ่งตนเองในการแยกและกำจัดขยะ และขยะบางส่วน ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นำโรค ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 ราย โรคอุจจาระร่วง จำนวน 23 ราย (ข้อมูลผู้รับบริการ ที่ รพ.สต.บ้านพระเกิด)
โดยหมู่ที่ 7 บ้านฝาละมี ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และได้ทำการสำรวจปัญหาในหมู่บ้านจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในพื้นที่ ดังนี้ ยาเสพติด 4 คะแนน คะแนน โรคเรื้อรังในชุมชน 6 คะแนน ความแตกแยกของคนในชุมชน 7 คะแนน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 10 คะแนน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีคะแนนรวมมากที่สุดเพราะเนื่องจากหมู่ที่ 1 บ้านฝาละมี เป็นหมู่บ้านที่ติดถนนใหญ่ผู้คนสัญจรไปมามาก จึงทำให้สองข้างทางมีขยะที่ผู้คนผ่านไปมาทิ้งไว้ทำให้ดูไม่สะอาดตา และภูมิทัศน์ที่สวยงามก็ดูจะจืดจางไป ประชาชนในหมู่บ้านไม่เล็งเห็นความสำคัญเท่าที่ควร ประกอบกับเป็นชุมชนการเกษตร จึงมีขยะจากผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือทิ้งจำนวนมาก รวมทั้งเศษอาหารจากครัวเรือนซึ่งไม่ได้มีการจัดการขยะอย่างเหมาะสม มีเฉพาะถังขยะของ อบต.ที่จัดรองรับไว้เป็นจุดๆและทิ้งขยะปะปนกันทุกประเภท ปัจจุบันพฤติกรรมการทิ้งขยะส่วนใหญ่ของผู้คนในชุมชน คือ การทิ้งขยะหลายประเภทลงในถังเดียวกัน นำไปไว้หน้าบ้านและรอรถขยะมารับ ซึ่งในถังขยะใบนั้นประกอบด้วยขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ซึ่งเมื่อดูจากปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละวันแล้ว ถึงแม้จะมีการคัดแยกขยะที่ปลายทาง ก็ยังมีคงเหลืออยู่อีกมาก จึงจำเป็นต้องมีการคัดแยกตั้งแต่ต้นตอของขยะ นั่นคือบ้านเรือนของผู้คนในชุมชน แต่เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งคือผู้คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการทิ้งขยะลงในถังโดยไม่เลือกประเภทขอขยะ คิดว่าทิ้งลงถังเหมือนกัน ทางผู้จัดทาจึงเห็นว่าเราควรจัดทาโครงการ “ชุมชนร่วมใจ แยกขยะรีไซเคิล” ขึ้นมา เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้คนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนในชุมชนได้เห็นถึงคุณค่าของขยะรีไซเคิล สร้างกระแสการคัดแยกขยะขึ้นในชุมชน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบของถังขยะให้เข้าถึงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้คนแยกขยะจนเป็นนิสัย สามารถแยกขยะรีไซเคิลออกมาเพื่อให้รถขยะมารับได้ดังเช่นขยะทั่วไป โดยเน้นการสร้างแรงกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผลพลอยได้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์พลังงานแล้ว ยังลดปริมาณขยะ และอาจสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะจึงจำเป็นต้องจัดการปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด แยกถึง แยกถุง แยกการจัดเก็บหรือกำจัดให้สอดคล้องตามลักษณะประเภทของขยะ จึงจะทำให้การจัดการมีประสิทธิภาพและช่วยลดปัญหาเรื่องผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา และให้สามารถใช้พื้นที่กำจัดขยะได้ในอนาคต ชุมชนปากเครียว จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ซึ่งขณะนี้ชุมชนฝาละมีได้จัดทำสถานที่คัดแยกขวดสีขาว สีแดง เศษแก้วทุกชนิด  จัดตั้งศูนย์ขยะรีไซเคิลชุมชน จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินการ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนและชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคัดแยกขยะมูลฝอย กำหนดพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเกิด คือ  หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4 ตำบลฝาละมี เป็นชุมชนนำร่องหรือชุมชนต้นแบบ เพื่อนำผลการพัฒนาไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป - จัดเวทีประชาคมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดเวทีประชาคม ร่วมทำแผนงาน โครงการ
- ประสานงานกับผู้นำชุมชนร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในการประสัมพันธ์โครงการ - นำผู้นำชุมชน แกนนำและเยาวชนไปศึกษาดูงานที่ท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะดีเด่น - รับสมัครและลงทะเบียนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ
- จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่แกนนำครอบครัวและนักเรียนในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ - กิจกรรม Big Cleaning Dayชุมชนร่วมกันรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านและชุมชนให้น่าอยู่
- สร้างโรงเก็บและคัดแยกขยะ รวมทั้งนำตะแกรงแยกขยะไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน - จัดกิจกรรมบูรณาการผสมผสาน การลดขยะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต - จัดตั้งธนาคารขยะของหมู่บ้านและโรงเรียน - จัดกิจกรรมการเก็บ คัดแยกขยะและการนำขยะมาใช้ประโยชน์นำขยะมาฝากขายที่ธนาคารขยะ - จัดกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ - ขยายเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการไปสู่ครอบครัวอื่นๆ ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง - จัดประกวด “บ้านเรือนน่าอยู่” - ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญ/ตระหนักในผลกระทบจากขยะ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะในครัวเรือน
  1. ครัวเรือนในชุมชน ร้อยละ 80 มีการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง
  2. มีแผนชุมชนการจัดการขยะในชุมชน จำนวน 1 ชุด
  3. มีครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ จำนวน 30 ครัวเรือน
0.00
2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครัวเรือนมีการใช้ประโยชน์จากขยะ
  1. เกิดกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ  1 กลุ่ม
  2. มีจุดรวบรวมขยะ และส่งขายเดือนละ 1 ครั้ง
0.00 0.00
3 เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

1.ประชาชนสามารถลดปริมาณขยะในครัวเรือนและในชุมชนได้ ร้อยละ 60 2. ทุกครัวครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้ถุงผ้า
อย่างน้อย จำนวน 100  ครัวเรือน

80.00
4 เพื่อให้มีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
  1. มีการประชุมต่อเนื่องทุกเดือน
  2. คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  3. มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 1. ประชุมชี้แจงแก่ คณะทำงาน/กรรมการสภาผู้นำชุมชน เพื่อให้รับทราบความสำคัญและความจำเป็น ตลอดจนกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมในโครงการ 20 3,000.00 3,000.00
19 ธ.ค. 61 2. การจัดเวทีประชาคมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ จัดเวทีประชาคม ร่วมทำแผนงาน โครงการ 80 5,200.00 5,200.00
19 ม.ค. 62 3. จัดอบรมให้ความรู้อันตรายจากขยะและวิธีการคัดแยกขยะ 80 21,100.00 21,100.00
26 ม.ค. 62 4. ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลควนโดน เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการขยะ เพื่อที่ได้นำมาปรับใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมของชุมชน อย่างเป็นระบบ 50 22,800.00 22,800.00
1 ก.พ. 62 - 31 ส.ค. 62 5 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในชุมชน อย่างต่อเนื่อง 80 5,500.00 5,500.00
13 ก.ค. 62 8. จัดกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ำหมักชีวภาพ 80 13,200.00 -
20 ก.ค. 62 7. จัดกิจกรรมบูรณาการผสมผสาน การลดขยะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 100 10,300.00 -
31 ก.ค. 62 ุ6. จัดประกวด “บ้านเรือนปลอดขยะ” 6 12,000.00 -
7 ก.ย. 62 9 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 80 4,700.00 -
รวม 576 97,800.00 5 57,600.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.doc) jumnong

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 20:37 น.