โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
รหัสโครงการ 61-0186
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ หมู่ที่ ๘ บ้านป่าตอ
วันที่อนุมัติ 8 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 77,410.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเสริฐ บุญแก้วคง
พี่เลี้ยงโครงการ นายสมนึก นุ่นด้วง
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6939219640248,99.831465574365
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 5 พ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2562 38,705.00
2 1 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 30,964.00
3 1 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 7,741.00
รวมงบประมาณ 77,410.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

บ้านป่าตอ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 198 หลังคาเรือน  ประชากร 707 คน แบ่งเป็นชาย 368 คน คิดเป็นร้อยละ 52.53 และ หญิง 339 คน คิดเป็นร้อยละ 47.94 หมู่บ้านป่าตอได้แบ่งเขตบ้านการดูแลออกเป็น 4 เขตบ้าน โดยมีหัวหน้าและผู้รับผิดชอบแต่ละเขต ดังนี้ เขตที่ 1 กลุ่มบ้านปากช่อง มีนายประเสริฐ บุญแก้วคง เป็นหัวหน้าเขต เขตที่ 2 กลุ่มบ้านป่าตอ มีนายบันจง พรหมแก้ว เป็นหัวหน้าเขต เขตที่ 3 กลุ่มบ้านเหนือ มีนายประเสริฐ คำเพ็ง เป็นหัวหน้าเขตและเขตที่ 4 กลุ่มบ้านนอก มีนายพิจิตร ชูเพ็ง เป็นหัวหน้าเขตนอกจากนี้ยังมีกลุ่มองค์กร 11 องค์กรคือ กองทุนอาสาพัฒนาป้องกันหมู่บ้านและตนเอง(อพป.)กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกลุ่มพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้านกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.)กองทุนแม่ของแผ่นดินกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มปลูกปาล์มและปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มซื้อน้ำยางสด กลุ่มดอกไม้จันทน์กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยไข่แก้วกลุ่มชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน พบว่าขยะเป็นปัญหาหลักในปัจจุบันปริมาณขยะร้อยละ 80 ของขยะทั้งหมดถูกกำจัดโดยการเผา รองลงมาคือการนำไปทิ้งในที่สาธารณะ ซึ่งยังขาดการจัดการที่เป็นระบบและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีจุดเสี่ยงที่มักจะมีการนำขยะมาทิ้งกองไว้ในที่สาธารณะและไม่มีการจัดการ2 จุดส่งผลกระทบไปในอีกหลายๆปัญหา เช่น ปัญหาการหมักหมมของขยะในที่สาธารณะเกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหละเพาะพันธุ์และอยู่อาศัยของสัตว์นำโรค  นอกจากนี้ยังมีขยะทิ้งอยู่ข้างถนน ริมสวนยาง ใกล้บ้านเรือนสร้างความจนเป็นเหตุของความขัดแย้ง 2 รายทั้งยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากขยะเป็นเหตุโดยเฉพาะขยะประเภทกระป้อง แก้ว ภาชนะมีคม เกิดการบาดเจ็บจากแก้ว กระเบื้องบาด 4 รายส่วนขยะถุงพลาสติก เมื่อมีฝนตกมีน้ำขังในภาชนะเกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก มีเด็กป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย และทำให้ประชาชนในชุมชนต้องเสียเวลา เสียเงินค่ารักษาพยาบาล เนื่องมาจากผลกระทบมาจากไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่สวยงาม เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์และแมลงมีพิษเมื่อมีฝนตกก็มีการชะล้างเอาสิ่งสกปรกลงไปในลำห้วยหลักของหมู่บ้าน ทำให้เกิดภาวะน้ำเสียประชาชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำไม่ได้ ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจมีรายจ่ายในเรื่องของการเฝ้าระวังและรักษาโรคที่เกิดจากปัญหาขยะ

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 50 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนครัวเรือน 50 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องการจัดการขยะ
  1. ประชาชนเข้าร่วมเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
  2. ครัวเรือนสมัครเข้าร่วมจัดการขยะไม่น้อยกว่าร้อยละ.25
0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 ธ.ค. 61 เวทีสร้างความเข้าใจให้ชุมชนรับทราบสถานการณ์ ขยะ และผลกระทบจากขยะ 88 11,300.00 11,300.00
25 ธ.ค. 61 ประชุมกลุ่มครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมจัดการขยะจัดตั้งกลไกขับเคลื่อน กำหนดกฎกติกา 50 6,750.00 6,750.00
28 ม.ค. 62 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะ 30 11,410.00 11,410.00
21 ก.พ. 62 อบรมการจัดการขยะครัวเรือน 73 10,500.00 11,500.00
8 มี.ค. 62 ศึกษาดูงาน เรียนรู้ต้นแบบ สร้างแรงจูงใจ ประกวด คัดเลือกบ้านต้นแบบ บุคคลตัวอย่างด้านการจัดการขยะ 30 10,950.00 10,950.00
23 มิ.ย. 62 การรณรงค์จัดการขยะชุมชน ขยะในที่สาธารณะ ครั้งที่ 1 85 4,500.00 4,500.00
20 ก.ค. 62 รณรงค์จัดการขยะชุมชน ขยะในที่สาธารณะ ครั้งที่ 2 100 4,500.00 4,500.00
10 ส.ค. 62 สรุปผล คืนข้มูลการจัดการขยะ 80 17,500.00 17,500.00
รวม 536 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

เวลา 09.00 น. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดทำโครงการให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ขยะชุมชน และผบกระทบการขยะ  เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเน้ินงานจัดการขยะชุมชน  และได้มีการคัดเลือกคณะทำงานจัดการขยะชุมชนของป่าตอขึ้น  และมีการรับสมัครครัวเรือนที่ได้สมัครใจเข้าร่วมดำเนินการเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น. รับสมัครครัวเรือนตามสมัครใจ มีการกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และเวลา 14.00 น. ไดคัดเลือกคณะทำงาน ซึ่งได้แบ่งเป็น 4 กลุ่มบ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีความเข้าใจ ในเรื่องปัญหาที่เกิดจากขยะ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน  และครัวเรือน มีการสมัครร่วมโครงการ จำนวน 72 ครัวเรือน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 20:37 น.