รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง
รหัสโครงการ 61-00-12
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ นางสมจิตร หมวดมณี
วันที่อนุมัติ 8 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 99,505.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมจิตร หมวดมณี
พี่เลี้ยงโครงการ นายอำนวย กลับสว่าง
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 15 พ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2562 49,753.00
2 1 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 39,802.00
3 1 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 9,950.00
รวมงบประมาณ 99,505.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 บ้านลานช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีครัวเรือนทั้งหมด 395 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งชุมชนมี 1,300 คน เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลควนขนุนทางทิศเหนือ ทิศตะวันตกติดตำบลโคกม่วง มีถนนเพชรเกษมตัดผ่านกลางหมู่บ้าน ใ
4.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การดำเนินงานโครงการการจัดการขยะโดยชุมชนบ้านลานช้าง มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ปัญหาขยะ โดยมีการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนชุมชนจัดการขยะที่สามารถขับเคลื่อน  และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนจัดการขยะในครอบครัวเพื่อลดขยะในครอบครัว การคัดแยกขยะ การจัดการขยะให้ถูกวิธีและเหมาะสม การใช้ประโยชน์ของขยะ นำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ชุมชนมีเป้าหมายลดขยะในชุมชน เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นำไปสู่พัทลุงกรีนซิตี้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 60 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
คณะทำงานและครัวเรือนต้นแบบ 59% ของครัวเรือนทั้งชุม 60 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คณะทำงานและชุมชนจัดการขยะสู่ความยั่งยืนของชุมชน

1 ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้สถานการณ์ปัญหาขยะในชุมชนไม่น้อยกว่า 50 %ของครัวเรือน 2. รับสมัครครัวเรือนต้นแบบเข้าร่วมโครงการ 60 ครัวเรือน 3.คณะทำงานมีความรู้ไม่น้อยกว่า 15 คนจาก 6 กลุ่มบ้าน 4. มีแกนนำขับเคลื่อนการจัดการขยะ 15 คน ครอบคลุม 6 กลุ่มบ้านของชุมชน 5. มีกติกาการจัดการขยะที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน 6. ครัวเรือนร่วมปฏิบัติการตามกติการ้อยละ
    50% ของครัวเรือน 7.ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะได้และปฏิบัติการตามกติกา ไม่น้อยกว่าร้อยละ50%
8.นำขยะอินทรีย์ในครัวเรือนมาทำปุ๋ยหมักหมักไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม 9. ปริมาณขยะของครัวเรือนลดลงร้อยละ 50% ของขยะทั้งชุมชน

469.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
9 ธ.ค. 61 กิจกรรมที่ 10 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 16 375.00 375.00
9 ม.ค. 62 กิจกรรมที่ 10 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 20 375.00 375.00
22 ม.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบวางแผนการดำเนินงานโครงการ 30 1,025.00 1,025.00
9 ก.พ. 62 ชื่อกิจกรรมที2 เวทีสร้างความเข้าใจเรียนรู้สถานการณ์ขยะในชุมชนรับสมัครครัวเรือนต้นแบบและครัวเรือนเข้าร่วมโครงการร่วมออกแบบเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ก่อนและหลัง 211 26,955.00 26,955.00
16 ก.พ. 62 กิจกรรมที่ 10 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 21 375.00 375.00
18 ก.พ. 62 กิจกรรมที่ 6 ศึกษาดูงานการจัดการขยะ บ้านควนโดน จ.สตูล 50 19,525.00 19,525.00
20 ก.พ. 62 - 20 ก.ค. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมรณรงค์ติดตามประเมินผล 3 ครั้งโดยประกวดบ้านต้นแบบ 0 4,575.00 -
9 มี.ค. 62 กิจกรรมที่ 10 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4 31 375.00 375.00
11 มี.ค. 62 กิจกรรมที่ 3 คณะทำงานและครัวเรือนต้นแบบร่วมรณรงค์ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 60 4,000.00 4,000.00
9 เม.ย. 62 กิจกรรรมที่ 10 ประชุมประชุมเดือน ครั้งที่ 5 30 375.00 375.00
21 เม.ย. 62 กิจกรรมที่ 4 อบรมคณะทำงานและครัวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ 211 8,075.00 8,075.00
25 เม.ย. 62 กิจกรรมที่ 3 คณะทำงานและครัวเรือนต้นแบบร่วมรณรงค์ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 60 4,000.00 4,000.00
4 พ.ค. 62 กิจกรรมที่ 10 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6 16 375.00 375.00
9 พ.ค. 62 กิจกรรมที่ 5 ประชุมให้ความรู้การจัดการขยะแก่คณะทำงานและครัวเรือนเข้าร่วม 211 7,675.00 7,675.00
9 มิ.ย. 62 กิกรรมที่ 10 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 30 375.00 375.00
12 มิ.ย. 62 กิจกรรมที่ 7 จัดทำแผนการจัดการขยะของชุมชน 21 1,525.00 1,525.00
15 มิ.ย. 62 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8 20 375.00 -
20 มิ.ย. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 9 หนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะ รวมกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนบำบัดขยะอินทรีย์ 0 9,775.00 -
9 ก.ค. 62 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9 20 375.00 -
9 ส.ค. 62 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10 20 375.00 -
9 ส.ค. 62 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11 0 375.00 -
9 ก.ย. 62 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 20 375.00 -
20 ก.ย. 62 ชื่อกิจกรรมที่ 11 เวทีคืนข้อมูลสรุปผลงานโครงการสู่ชุมชน 0 7,875.00 -
รวม 1,098 99,505.00 15 75,405.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 20:40 น.