เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
รหัสโครงการ 63001740007
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชุมชนป่าไม้
วันที่อนุมัติ 4 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 กรกฎาคม 2563 - 5 พฤษภาคม 2564
งบประมาณ 117,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทัศนีย์ พลหลา
พี่เลี้ยงโครงการ นายโกเมน รอตโกมิล
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 ก.ค. 2563 4 ต.ค. 2563 5 ก.ค. 2563 4 ต.ค. 2563 46,800.00
2 5 ต.ค. 2563 4 เม.ย. 2564 58,500.00
3 5 เม.ย. 2564 15 ก.ย. 2564 11,700.00
รวมงบประมาณ 117,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ชุมชนป่าไม้ เป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าและตำบลวังวน เป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นจากการขายบ้านจัดสรร จำนวนพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ป่าใกล้เคียงกัน จากสำรวจข้อมูลของชุมชน มีจำนวนครัวเรือน 192 ครัวเรือน มีจำนวนประชากร 756 คน แยกเป็นชาย 349 คน หญิง 407 คนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธอาชีพรับจ้าง รับราชการ และเกษตรกร ครัวเรือนมีรายได้ระดับปานกลาง มีโรงเรียนเอกชน จำนวน ๑ โรง
ปัญหาขยะในชุมชนป่าไม้ พบว่า มีจำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการคัดแยกขยะ จำนวน 59 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.73 ยังไม่มีการคัดแยกขยะ 133 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.27 หลังคาเรือนที่มีการคัดแยกส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล (หรือขยะที่มีมูลค่า) ร้อยละ 98.31 รองลงมาคือ ขยะอินทรีย์ ร้อยละ 74.58 และขยะทั่วไปประเภทถุงพลาสติก ร้อยละ 88.14 กล่องโฟม ร้อยละ 42.37 กล่องนม ร้อยละ 32.20 และ ขยะอันตรายชุมชน ร้อยละ 49.15 ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลปริมาณขยะที่เก็บขนนำไปกำจัดในภาพรวมทั้งเขตเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๒๐ ตันต่อปี ขยะเฉลี่ย 0.69 กก.ต่อคนต่อวัน ชุมชนป่าไม้มีปริมาณขยะในชุมชนเฉลี่ย 522 กก.ต่อวัน ถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการผลิตขยะต่อคนต่อวัน แต่ปริมาณขยะในชุมชนก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังสามปีที่ผ่านมา ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ปัญหาอาจจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ปัญหาการจัดการขยะที่พบเกิดจากพฤติกรรมของคนในชุมชนที่ขาดความตระหนักความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะขาดแรงจูงใจคิดว่าการคัดแยกขยะทำให้เสียเวลา ไม่มีประโยชน์และการจัดการขยะเป็นหน้าที่ของเทศบาล ทำให้ขาดความร่วมมือที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหา ไม่มีกลไกที่เหมาะสมสำหรับขับเคลื่อนงาน นอกจากนี้การเป็นชุมชนในเขตเมือง ทำให้ประสบปัญหาไม่มีพื้นที่บริเวณบ้านเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ประกอบกับการมีวิถีชีวิตทีอาศัยความสะดวกในการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกเป็นจำนวนมากปัญหาการคัดแยกขยะ โดยส่วนใหญ่ยังขาดการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายชุมชน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนคือชุมชนขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สะอาด เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีในชุมชน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรคซึ่งจะเห็นได้จากการที่ยังพบป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และผู้ป่วยระบบทางเดินอาหารเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีปัญหาเรื่องร้องเรียนตามมา ในที่สุด นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณขยะยังถือว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในชุมชน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่าเทศบาลเมืองกันตังใช้งบประมาณในการบริหารจัดการขยะ จำนวน ๗,๓๗๐,๕๒๔.๔๑ บาท เฉลี่ย ๒.๔๐ บาทต่อกิโลกรัม ที่ผ่านมาชุมชนป่าไม้ได้มีการดำเนินการการจัดการขยะในชุมชน โดยได้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ แต่ยังขาดความต่อเนื่องและแรงหนุนเสริมในการทำงาน จึงยังไม่ประสบผลสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้นชุมชนจึงได้จัดทำโครงการการจัดการขยะที่ต้นทางขึ้น โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ความเข้าใจ และร่วมมือคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์ อย่างเหมาะสมต่อไป

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อลดปริมาณขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

1.1 มีคณะทำงานของชุมชน ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน อสม.
จิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิ และ เจ้าหน้าที่ อปท. 1.2 คณะทำงานมีรูปแบบกลไกการทำงาน ประกอบด้วย แผนการ ปฏิบัติงานการติดตาม การรายงานผลและเครื่องมือการปฏิบัติงาน 1.3 มีฐานข้อมูลการจัดการขยะของครัวเรือนทุกครัวเรือน

1.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 193
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ โรงเรียน 1 -
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่..ครัวเรือนในชุมชนป่าไม้ 192 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 ก.ค. 63 - 5 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานชุมชนเพื่อสร้างกลไกการทำงาน 6 ครั้ง 0.00 4,900.00 -
5 ก.ค. 63 - 5 พ.ค. 64 ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม (เบิกจ่ายตามจริง และเมื่อเหลือจะต้องคืนให้กับ สสส. เมื่อสิ้นสุดโครงการ) 0.00 13,000.00 -
9 ก.ค. 63 กิจกรรมที่ 1 สรรหาและจัดตั้งคณะทำงาน 0.00 0.00 0.00
1 ส.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 กิจกรรมที่ 10 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามงานและสรุปผลงาน 4 ครั้ง 0.00 3,600.00 -
1 - 30 ก.ย. 63 กิจกรรมที่ 4 ประชาคมชุมชนเพื่อคืนข้อมูลชุมชนและร่วมกันกำหนดกติกาชุมชน 80.00 5,000.00 1,440.00
1 - 30 ก.ย. 63 กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้การคัดแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะ 192.00 16,560.00 0.00
1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 กิจกรรมที่ 8 คณะทำงานรณรงค์กิจกรรมการคัดแยกขยะในกลุ่มบ้าน โรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบการ 3 ครั้ง 0.00 28,300.00 -
16 ต.ค. 63 กิจกรรมที่ 3 สำรวจและรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะรายครัวเรือน 20.00 4,520.00 240.00
19 ต.ค. 63 กิจกรรมที่ 6 ศึกษาดูงานการจัดการขยะกับชุมชนต้นแบบ 50.00 23,860.00 20,540.00
1 ม.ค. 64 - 28 ก.พ. 64 กิจกรรมที่ 9 คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ 0.00 4,500.00 -
7 ม.ค. 64 กิจกรรมที่ 7 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเกิดความตระหนักและรับทราบกติกาชุมชน 0.00 2,160.00 2,160.00
1 - 31 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 11 จัดเวทีสรุปบทเรียนแก่ชุมชน สร้างความร่วมมือและขับเคลื่อน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 80.00 10,600.00 -
30 มิ.ย. 64 การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง (30มิ.ย.64-1ก.ค.64) 0.00 0.00 800.00
1 ต.ค. 63 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนป่าไม้ครั้งที่ 1 20.00 816.00 777.00
19 ต.ค. 63 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนป่าไม้ครั้งที่ 2 20.00 816.00 275.00
20 ต.ค. 63 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนป่าไม้ครั้งที่ 5 0.00 816.00 -
1 - 30 พ.ย. 63 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนป่าไม้ครั้งที่ 3 20.00 816.00 -
1 - 31 ม.ค. 64 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนป่าไม้ครั้งที่ 4 20.00 816.00 -
1 - 31 มี.ค. 64 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนป่าไม้ครั้งที่ 6 20.00 820.00 -
1 ต.ค. 63 - 30 พ.ย. 63 กิจกรรมที่ 8.1 คณะทำงานรณรงค์กิจกรรมการคัดแยกขยะในกลุ่มบ้าน โรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบการ 20.00 9,433.00 16,000.00
1 ก.พ. 64 - 31 มี.ค. 64 กิจกรรมที่ 8.3 คณะทำงานรณรงค์กิจกรรมการคัดแยกขยะในกลุ่มบ้าน โรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบการ 20.00 9,434.00 0.00
25 มี.ค. 64 กิจกรรมที่ 8.2 คณะทำงานรณรงค์กิจกรรมการคัดแยกขยะในกลุ่มบ้าน โรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบการ 20.00 9,433.00 4,430.00
1 ต.ค. 63 - 30 พ.ย. 63 กิจกรรมที่ 10.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามงานและสรุปผลงาน 20.00 900.00 -
1 ต.ค. 63 - 30 พ.ย. 63 กิจกรรมที่ 10.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามงานและสรุปผลงาน 20.00 900.00 -
1 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 กิจกรรมที่ 10.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามงานและสรุปผลงาน 20.00 900.00 -
1 ก.พ. 64 - 31 มี.ค. 64 กิจกรรมที่ 10.4 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามงานและสรุปผลงาน 20.00 900.00 -
21 ก.ค. 63 เวทีปฐมนิเทศคณะทำงานโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ณ ภูผายอดรีสอร์ท 5.00 0.00 0.00
1 ส.ค. 63 - 5 เม.ย. 64 ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ 0.00 2,000.00 -
1 ส.ค. 63 - 5 เม.ย. 64 ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส. สำหรับติดในสถานที่จัดกิจกรรม 0.00 1,000.00 -
1 ส.ค. 63 - 5 เม.ย. 64 ค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ 0.00 2,000.00 -
1 ส.ค. 63 - 5 เม.ย. 64 ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. 0.00 8,000.00 1,596.00
16 ต.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงาน ส.1 และการเงิน ส.1 ในระบบwww.happynetwork.org 5.00 0.00 0.00
รวม 672 117,000.00 15 48,258.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย chonpadae chonpadae เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 16:28 น.