info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดตรัง
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการความมั่นคงทางอาหาร ข้าวไร่ ตำบลเขาไพร 2565 120,000.00 paid1
โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตโควิด ข้าวไร่ ตำบลอ่าวตง 2565 120,000.00 paid1
โครงการรักษ์ข้าว รักษ์นาไร่ กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาโปหนับ 2565 120,000.00 paid1
โครงการสุขภาพดีเริ่มที่ข้าวดี ร่วมปลูกข้าวดีๆ กับกลุ่มรักษ์นาปะเหลียน 2565 120,000.00 paid1
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตำบลบางสัก 2565 120,000.00 paid1
โครงการคนบางดีก้าวใหม่ ผลิตข้าวปลอดภัย สู่วิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน 2565 120,000.00 paid1
โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารข้าวตรังปลอดภัยในภาวะวิกฤติตำบลนาหมื่นศรี 2565 120,000.00 paid1
โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตข้าว ตำบลนาโยงเหนือ 2565 120,000.00 paid1
2 สร้าง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร&สร้างสุขภาพที่ดีให้คนตรัง 2565 120,000.00 paid1
โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตข้าว ตำบลนาข้าวเสีย 2565 120,000.00 paid1
โครงการส่งเสริมผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตำบลโคกสะบ้า 2565 120,000.00 paid1
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรังปี2 2565 120,000.00 paid1
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอนาโยง 2565 120,000.00 paid1
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองปะเหลียน หาดสำราญ 2565 120,000.00 paid1
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบางรักเทศบาลนครตรัง 2565 120,000.00 paid1
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองปาง 2565 120,000.00 paid1
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน 2565 120,000.00 paid1
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบ่อหิน 2565 120,000.00 paid1
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลท่าพญา 2565 120,000.00 paid1
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน 2565 120,000.00 paid1
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร 2565 120,000.00 paid1
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะลิบง 2565 120,000.00 paid1
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ 2565 120,000.00 paid1
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางรัก 2565 120,000.00 paid1
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลนาตาล่วง 2565 120,000.00 paid1
โครงการบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ 2563 117,000.00 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางกุ้ง 2563 117,000.00 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน 2563 117,000.00 paid3
โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโดยการมีส่วนร่วมในตำบลท่าพญา 2563 117,000.00 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน 2563 117,000.00 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาชุมเห็ด 2563 117,000.00 paid3
โครงการจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลหนองบ่อ 2563 117,000.00 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลทุ่งต่อ 2563 117,000.00 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาหมื่นศรี 2563 117,000.00 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง 2563 117,000.00 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสีย 2563 117,000.00 paid3
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง 2563 167,000.00 paid3
การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 2563 117,000.00 paid2
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบชุมชนบ้านต้นปราง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 2563 87,000.00 paid3
รวมพลังจัดการขยะโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร "ชลวาสวย ด้วยมือเรา" 2563 87,000.00 paid3
การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 2563 117,000.00 paid3
การจัดการขยะชุมชนบนเกาะลิบงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 2563 117,000.00 paid2
การจัดการปัญหาขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 2563 117,000.00 paid2
การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 2563 117,000.00 paid2
ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 2563 117,000.00 paid2
ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 2563 130,000.00 paid2
โครงการทดสอบ3 2563 0.00
โครงการทดลองเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 2563 0.00
ชุมชนหนองปรือปลอดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 2563 87,000.00 paid2
จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 2563 117,000.00 paid2
การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง 2563 87,000.00 paid3
รวมพลังชาวท่าข้ามลดขยะ แบบ “Banthakham Zero Waste” ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 2563 117,000.00 paid3