คนสร้างสุข

directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2563 โครงการบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ 117,000.00 36/43
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางกุ้ง 117,000.00 25/30
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน 117,000.00 21/34
2563 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโดยการมีส่วนร่วมในตำบลท่าพญา 117,000.00 12/28
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน 117,000.00 27/37
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาชุมเห็ด 117,000.00 27/37
2563 โครงการจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลหนองบ่อ 117,000.00 31/36
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลทุ่งต่อ 117,000.00 23/30
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาหมื่นศรี 117,000.00 23/36
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง 117,000.00 28/38
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสีย 117,000.00 25/37
2563 โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง 167,000.00 31/56
2563 การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 117,000.00 32/42
2563 รวมพลังจัดการขยะโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร "ชลวาสวย ด้วยมือเรา" 87,000.00 40/53
2563 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบชุมชนบ้านต้นปราง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 87,000.00 35/49
2563 การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 117,000.00 34/42
2563 ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 117,000.00 41/53
2563 ชุมชนหนองปรือปลอดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 87,000.00 27/46
2563 การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง 87,000.00 26/35
2563 การจัดการขยะชุมชนบนเกาะลิบงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 117,000.00 38/47
2563 จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 117,000.00 58/66
2563 การจัดการปัญหาขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 117,000.00 18/25
2563 การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 117,000.00 28/35
2563 ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 130,000.00 26/36
2563 รวมพลังชาวท่าข้ามลดขยะ แบบ “Banthakham Zero Waste” ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 117,000.00 42/51
2563 โครงการทดสอบ3 0.00 2/2
2563 โครงการทดลองเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 0.00 1/7
2,868,000.00 757/1031
info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดตรัง
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
group
เจ้าหน้าที่องค์กร

Who has access

chonpadae chonpadae ADMIN
บุ๋มตรัง บุ๋มตรัง ADMIN
สำราญ  สมาธิ สำราญ สมาธิ TRAINER
tarnikazz tarnikazz ADMIN
พิมพ์ประกาย พิมพ์ประกาย TRAINER
พิเชตวุฒิ พิเชตวุฒิ TRAINER
อาธร อาธร TRAINER
Suwimol Ketthong Suwimol Ketthong TRAINER
somchok136 somchok136 TRAINER
โกเมน โกเมน TRAINER
ธวัชชัย ธวัชชัย TRAINER
ธิดารัตน์ ธิดารัตน์ TRAINER
ศรีหัทยา ศรีหัทยา TRAINER
โสภา โสภา TRAINER
จำเนียร จำเนียร TRAINER
นบ นบ TRAINER
พิศิษฏพงค์ พิศิษฏพงค์ TRAINER
ตรีชาติ ตรีชาติ TRAINER
อารีรัตน์ อารีรัตน์ ADMIN
s_samathi s_samathi ADMIN