info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดตรัง
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการความมั่นคงทางอาหาร ข้าวไร่ ตำบลเขาไพร 2565 120,000.00 14/31 paid1
โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตโควิด ข้าวไร่ ตำบลอ่าวตง 2565 120,000.00 15/31 paid2
โครงการรักษ์ข้าว รักษ์นาไร่ กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาโปหนับ 2565 120,000.00 8/31 paid1
โครงการสุขภาพดีเริ่มที่ข้าวดี ร่วมปลูกข้าวดีๆ กับกลุ่มรักษ์นาปะเหลียน 2565 120,000.00 27/36 paid2
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตำบลบางสัก 2565 120,000.00 9/33 paid1
โครงการคนบางดีก้าวใหม่ ผลิตข้าวปลอดภัย สู่วิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน 2565 120,000.00 31/37 paid1
โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารข้าวตรังปลอดภัยในภาวะวิกฤติตำบลนาหมื่นศรี 2565 120,000.00 16/32 paid1
โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตข้าว ตำบลนาโยงเหนือ 2565 120,000.00 10/31 paid1
2 สร้าง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร&สร้างสุขภาพที่ดีให้คนตรัง 2565 120,000.00 11/31 paid1
โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตข้าว ตำบลนาข้าวเสีย 2565 120,000.00 13/34 paid1
โครงการส่งเสริมผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตำบลโคกสะบ้า 2565 120,000.00 9/26 paid1
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรังปี2 2565 120,000.00 9/24 paid1
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอนาโยง 2565 120,000.00 7/25 paid1
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองปะเหลียน หาดสำราญ 2565 120,000.00 8/26 paid1
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบางรักเทศบาลนครตรัง 2565 120,000.00 37/39 paid3
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองปาง 2565 120,000.00 28/28 paid3
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน 2565 120,000.00 19/25 paid3
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบ่อหิน 2565 120,000.00 28/30 paid3
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลท่าพญา 2565 120,000.00 31/38 paid3
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน 2565 120,000.00 41/42 paid3
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร 2565 120,000.00 34/34 paid3
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะลิบง 2565 120,000.00 28/39 paid3
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ 2565 120,000.00 20/33 paid3
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางรัก 2565 120,000.00 20/31 paid3
โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลนาตาล่วง 2565 120,000.00 23/30 paid2
โครงการบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ 2563 117,000.00 36/43 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางกุ้ง 2563 117,000.00 25/30 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน 2563 117,000.00 21/34 paid3
โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโดยการมีส่วนร่วมในตำบลท่าพญา 2563 117,000.00 12/28 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน 2563 117,000.00 27/37 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาชุมเห็ด 2563 117,000.00 27/37 paid3
โครงการจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลหนองบ่อ 2563 117,000.00 31/36 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลทุ่งต่อ 2563 117,000.00 23/30 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาหมื่นศรี 2563 117,000.00 23/36 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง 2563 117,000.00 28/38 paid3
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสีย 2563 117,000.00 25/37 paid3
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง 2563 167,000.00 31/56 paid3
การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 2563 117,000.00 32/42 paid2
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบชุมชนบ้านต้นปราง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 2563 87,000.00 35/49 paid3
รวมพลังจัดการขยะโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร "ชลวาสวย ด้วยมือเรา" 2563 87,000.00 40/53 paid3
การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 2563 117,000.00 34/42 paid3
การจัดการขยะชุมชนบนเกาะลิบงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 2563 117,000.00 38/47 paid2
การจัดการปัญหาขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 2563 117,000.00 18/25 paid2
การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 2563 117,000.00 28/35 paid2
ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 2563 117,000.00 41/53 paid2
ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 2563 130,000.00 26/36 paid2
โครงการทดสอบ3 2563 0.00 2/2
โครงการทดลองเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 2563 0.00 1/7
ชุมชนหนองปรือปลอดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 2563 87,000.00 27/46 paid2
จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 2563 117,000.00 58/66 paid2
การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง 2563 87,000.00 26/35 paid3
รวมพลังชาวท่าข้ามลดขยะ แบบ “Banthakham Zero Waste” ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 2563 117,000.00 42/51 paid3