เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในรูปแบบ New normal(วิถีชีวิตใหม่)บ้านบากาซาแม
ภายใต้โครงการ โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ บ้านบากาซาแม
วันที่อนุมัติ 12 เมษายน 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 70,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ มัรวาน เก็งมะลาพี
พี่เลี้ยงโครงการ รูสลาม สาร๊ะ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 12 เม.ย. 2564 31 ส.ค. 2564 40,000.00
2 1 ก.ย. 2564 30 พ.ย. 2564 25,000.00
3 1 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 5,000.00
รวมงบประมาณ 70,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
12 เม.ย. 64 กิจกรรมร่วมประชุมกับ สสส. 4.00 1,332.00 -
14 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 10.00 900.00 -
16 เม.ย. 64 เวทีชี้เเจงโครงการ 40.00 4,800.00 -
16 เม.ย. 64 การอบรมทักษะการเงิน การบันทึกรายรับรายจ่าย 40.00 7,600.00 -
25 เม.ย. 64 อบรมเชิงปฎิบัติการฝึกอาชีพการผลิตอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 40.00 7,600.00 -
26 เม.ย. 64 หาจุดกระจายสินค้าให้กลุ่มเป้าหมาย 0.00 0.00 -
2 พ.ค. 64 อบรมการให้ความรู้การป้องกันการระบาดโรคโควิด19 70.00 11,000.00 -
6 มิ.ย. 64 เวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาครั้งที่1 40.00 4,200.00 -
20 มิ.ย. 64 เก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานครั้งที่1 30.00 9,700.00 -
11 ก.ค. 64 การติดตาม ทบทวน การบันทึกรายรับรายจ่าย ของกลุ่ม และสมาชิก 40.00 6,600.00 -
28 พ.ย. 64 เวทีถอดบทเรียน 40.00 5,800.00 -
20 ก.ย. 64 เก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานครั้งที่2 30.00 9,700.00 -
15 ส.ค. 64 การติดตาม ทบทวน การบันทึกรายรับรายจ่าย ของกลุ่ม และสมาชิก 40.00 6,600.00 -
17 ต.ค. 64 เวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาครั้งที่2 40.00 4,200.00 -
รวม 354 59,532.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุวิทย์ หมาดอะดำ สุวิทย์ หมาดอะดำ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 14:42 น.