เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนตำบลหน้าถ้ำ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนตำบลหน้าถ้ำ
ภายใต้โครงการ โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
รหัสโครงการ 64-00214-00
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพร คำบลหน้าถ้ำ
วันที่อนุมัติ 12 เมษายน 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 70,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ สถะบดี
พี่เลี้ยงโครงการ นางไอลดา เจ๊ะหะ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 12 เม.ย. 2564 31 ส.ค. 2564 12 เม.ย. 2564 31 ส.ค. 2564 40,000.00
2 1 ก.ย. 2564 30 พ.ย. 2564 25,000.00
3 1 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 5,000.00
รวมงบประมาณ 70,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

1.พัฒนาความรู้ทักษะด้านการเงิน สุภาพ สังคม 2.การสร้างความมั่นคงทางอาหาร 3.การสร้างอาชีพและรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1เพื่อพัฒนาสความรู้และทักษะด้านการเงิน สุขภาพ และสังคม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดจากโรคโควิค 19 2.เพื่อส่งเสริมอาชีพการสร้างงานในชุมชนคตและสร้างรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิค 19

เชิงปริมาณ 1.ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถด้านสุภาพ ด้านการเงิน ด้านผู้เข้าร่วมโครงการมีการป้องทักษะอาชีพ 2.ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้ 3.ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันตัวจากโรคระบาดโควิค 19ตามมาตรการ DMHTT เป็นกิจวัตรประจำวันได้ เชิงคุณภาพ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันตัวจากโรคระบาดโควิค 19ตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัดเมื่ออกจากบ้านและสามารถเผยแพร่ความรู้การป้องกันตัวได้ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามรถวางแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายจากการลงบัญชีครัวเรือน

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
12 เม.ย. 64 กิจกรรมอบรม/ประชุม สสส. 0.00 8,000.00 704.00
15 เม.ย. 64 ทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 0.00 500.00 500.00
15 เม.ย. 64 ทำป้ายโครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ /ปลอดเหล้า 0.00 1,500.00 1,500.00
15 เม.ย. 64 ทำป้ายโครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ /ปลอดเหล้า 0.00 1,500.00 1,500.00
29 เม.ย. 64 เวทีชี้แจงโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการ 80.00 7,955.00 7,955.00
3 พ.ค. 64 การอบรมทักษะทางการเงินสุขภาพสังคม 11.00 3,240.00 3,240.00
10 พ.ค. 64 อบรมทักษะทางการเงินสุขภาพสังคม 11.00 3,240.00 3,240.00
17 พ.ค. 64 อบรมทักษะทางการเงินสุขภาพสังคม 11.00 3,240.00 3,240.00
24 พ.ค. 64 อบรมทักษะทางการเงินสุขภาพสังคม 11.00 3,240.00 3,240.00
14 มิ.ย. 64 อบรมทักษะการผลิตขนมเปี๊ยะพร้อมไส้ 11.00 3,145.00 -
5 ก.ค. 64 อบรมทักษะด้านการตลาดและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า 11.00 2,116.00 2,116.00
12 ก.ค. 64 อบรมทักษะด้านการตลาดและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า 11.00 2,116.00 2,116.00
19 ก.ค. 64 อบรมทักษะด้านการตลาดและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า 11.00 2,116.00 3,240.00
22 ก.ค. 64 อบรมทักษะด้านการตลาดและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า 11.00 2,116.00 2,116.00
26 ก.ค. 64 อบรมทักษะด้านการตลาดและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า 11.00 2,116.00 -
9 ส.ค. 64 การอบรมการผลิตต้นกล้าผักปลบอดสารเคมี 11.00 2,445.00 -
16 ส.ค. 64 การอบรมการผลิตต้นกล้าผักปลบอดสารเคมี 11.00 2,445.00 -
23 ส.ค. 64 การอบรมการผลิตต้นกล้าผักปลบอดสารเคมี 11.00 2,445.00 -
20 ก.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน ติดตามการทำงาน ทั้ง 2 กิจกรรม ในการแสดงผลงาน 15.00 2,400.00 -
18 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน ติดตามการทำงาน ทั้ง 2 กิจกรรม ในการแสดงผลงาน 15.00 2,400.00 -
15 พ.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน ติดตามการทำงาน ทั้ง 2 กิจกรรม ในการแสดงผลงาน 15.00 2,400.00 -
6 ธ.ค. 64 เวทีถอดบทเรียน 64.00 7,680.00 -
7 มิ.ย. 64 อบรมทักษะการผลิตขนมเปี๊ยะพร้อมไส้ 11.00 3,145.00 3,145.00
รวม 332 68,355.00 14 37,852.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุวิทย์ หมาดอะดำ สุวิทย์ หมาดอะดำ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 14:43 น.