คนสร้างสุข

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 10)

2 สิงหาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.คัดเลือกวิทยากรเป็นทีมสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ และสร้างการเรียนรู้ 2.จัดหาชุดวัสดุเพื่อการสาธิตการจัดการขยะแต่ละประเภท เพื่อสร้างการเรียนรู้ 3.สร้างการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R 4.ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 2 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เรื่องประเภทของขยะและความตระหนักในการจัดการขยะ(คัดแยก กำจัด ใช้ประโยชน์)
2.คณะทำงานรับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการและมีแผนการจัดการขยะรายครัวเรือน 3.มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือง
4.ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 10 คนผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 2)

12 กรกฎาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo ให้ความรู้เรื่ิองการคัดแยกขยะให้ความรู้เรื่ิองการคัดแยกขยะ
 • photo ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo สรุปการคัดแยกขยะสรุปการคัดแยกขยะ
 • photo สรุปการคัดแยกขยะสรุปการคัดแยกขยะ
 • photo ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo สรุปการคัดแยกขยะสรุปการคัดแยกขยะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.คัดเลือกวิทยากรเป็นทีมสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ และสร้างการเรียนรู้ 2.จัดหาชุดวัสดุเพื่อการสาธิตการจัดการขยะแต่ละประเภท เพื่อสร้างการเรียนรู้ 3.สร้างการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R 4.ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 2 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เรื่องประเภทของขยะและความตระหนักในการจัดการขยะ(คัดแยก กำจัด ใช้ประโยชน์)
2.คณะทำงานรับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการและมีแผนการจัดการขยะรายครัวเรือน 3.มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือง
4.ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 10 คนผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 4)

12 กรกฎาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน หมู่ที่ 4อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน หมู่ที่ 4
 • photo ให้ความรู้ประเภทของขยะ 4 ประเภทให้ความรู้ประเภทของขยะ 4 ประเภท
 • photo ให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะ
 • photo อบรมให้วคามรู้เรื่องประเภทของขยะอบรมให้วคามรู้เรื่องประเภทของขยะ
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภทกิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภท
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภทกิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภท
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภทกิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภท
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภทกิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภท
 • photo นักเรียนคัดแยกขยะไปยังเส้นทางนักเรียนคัดแยกขยะไปยังเส้นทาง
 • photo พิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo สรุปกิจกรรมสรุปกิจกรรม
 • photo สรุปกิจกรรมสรุปกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. คัดเลือกวิทยากรเป็นทีมสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ และสร้างการเรียนรู้
 2. จัดหาวัสดุเพื่อการสาธิตการคัดแยกขยะแต่ละประเภท  สร้างการเรียนรู้
 3. สร้างการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R
 4. ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 10 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เรื่องประเภทของขยะและความตระหนักในการจัดการขยะ(คัดแยก กำจัด ใช้ประโยชน์)
2.คณะทำงานรับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการและมีแผนการจัดการขยะรายครัวเรือน 3.มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือง
4.ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 10 คนผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 lock_open

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

4 กรกฎาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
 • photo ศึกษาดูงานธนาคารขยะ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุงศึกษาดูงานธนาคารขยะ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง
 • photo กิจกรรมการคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุงกิจกรรมการคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุง
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุงกิจกรรมคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุง
 • photo กิจกรรมนันทนาการให้ความสนุกสนานกิจกรรมนันทนาการให้ความสนุกสนาน
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะ
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วงกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง
 • photo การย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยใส่เดือนการย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยใส่เดือน
 • photo ธนาคารขยะธนาคารขยะ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานพื้นที่ศึกษาดูงานที่มีความสำเร็จการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.นำคณะทำงานร่วมศึกษาดูงาน 3.สรุปผลการศึกษาดูงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลชะรัดและ เทศบาลตำบลโคกม่วง -ประเภทของขยะและการจัดการขยะ -การกำจัดขยะที่ถูกวิธี ผลลัพธ์ คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลชะรัดและ เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้รับความรู้เรื่องการจำแนกขยะและการจัดการขยะ -คณะทำงานสามารถแยกประเภทของขยะได้ถูกต้อง -คณะทำงานมีการจัดการขยะในครัวเรือน -การจัดการขยะในชุดมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 4,000.00 10,300.00 lock_open

อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง

30 มิถุนายน 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องขยะ 4 ประเภทวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องขยะ 4 ประเภท
 • photo แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ
 • photo แลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาที่พบในชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาที่พบในชุมชน
 • photo แสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ กลุ่มที่2แสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ กลุ่มที่2
 • photo แสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ กลุ่มที่1แสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ กลุ่มที่1
 • photo แนะเสนอประเภทของขยะและการจัดการขยะในครัวเรือนแนะเสนอประเภทของขยะและการจัดการขยะในครัวเรือน
 • photo แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ
 • photo แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-คัดเลือกวิทยากรเป็นทีมสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ และสร้างการเรียนรู้ -จัดหาชุดวัสดุเพื่อการสาธิตการจัดการขยะแต่ละประเภท เพื่อสร้างการเรียนรู้
-สร้างการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R -ร่วมพิจาณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดโครงการและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน -การเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R
-ประเภทของขยะและการคัดแยกขยะ -การกำจัดขยะ ผลลัพธ์ -คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในโครงการได้ตามวัตถุประสงค์
-สามารถแยกประเภทของขยะได้ถูกต้อง -การจัดการขยะในชุดมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 750.00 180.00 0.00 0.00 2,130.00 lock_open

รณรงค์ BIG CLEANING DAY

25 พฤษภาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนในชุมชนนาโหนด ทั้ง 30 คนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณ 2 ข้างทางถนนสายหลัก บริเวณสองข้างทางหลวงชนบทสายสี่แยกนาโหนด บ้านคู โดยแบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 เริ่มจาก ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ถึง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด จุดที่ 2 เริ่มจาก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ถึง ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 2 จุดที่ 3 เริ่มจาก สี่แยกนาโหนด ถึง ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนในชุมชนนาโหนด ทั้ง 30 คนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ ผลลัพท์ บริเวณ 2 ข้างทางถนนสายหลัก บริเวณสองข้างทางหลวงชนบทสายสี่แยกนาโหนด บ้านคู โดยแบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 เริ่มจาก ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ถึง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด จุดที่ 2 เริ่มจาก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ถึง ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 2 จุดที่ 3 เริ่มจาก สี่แยกนาโหนด ถึง ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ชุมชนนาโหนด บริเวรดังกล่าวมีความสะอาด ลดขยะ บ้านเมืองน่าอยู่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน

10 มิถุนายน 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงทะเบียนคณะทำงาน 30 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดโครงการและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน ผลลัพธ์ คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในโครงการได้ตามวัตถุประสงค์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 600.00 750.00 0.00 1,350.00 lock_open

ประชุมปฐมนิเทศโครงการ

9 พฤษภาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงทะเบียน
ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่
Phattahlung Green City คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการบริหารจัดการ การเงินและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานผ่านระบบHappy Network ปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Happy Network และทดลองจัดทำรายงานผ่านระบบ
Happy Network ความสำคัญของการออกแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ แบ่งกลุ่มย่อยพื้นที่โครงการย่อย/พี่เลี้ยง ออกแบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่มที่ 1 ประเด็นการจัดการขยะ
กลุ่มที่ 2 ประเด็นการจัดการน้ำเสีย กลุ่มที่ 3 ประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง กลุ่มที่ 4 ประเด็นการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในสวนยางพารา กลุ่มที่ 5 ประเด็นนาปลอดภัย การลงนามสัญญาข้อรับทุน สรุปและประมวลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วม 3 คน ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการเงินโครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกโครงการ กิจกรรมในระบบได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 504.00 0.00 0.00 0.00 504.00 lock_open