directions_run

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน

23 พฤศจิกายน 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยใส้เดือนให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยใส้เดือน
 • photo ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยใส้เดือนให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยใส้เดือน
 • photo ปุ๋ยคอกแช่น้ำปุ๋ยคอกแช่น้ำ
 • photo ใส้เดือนพันธุ์ AFใส้เดือนพันธุ์ AF
 • photo หยวกกล้วยหั่นหยาบๆหยวกกล้วยหั่นหยาบๆ
 • photo สาธิตการจัดการขยะอินทรีย์จากใส้เดือนสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์จากใส้เดือน
 • photo ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์จากใส้เดือนลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์จากใส้เดือน
 • photo ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์จากใส้เดือนลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์จากใส้เดือน
 • photo ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์จากใส้เดือนลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์จากใส้เดือน
 • photo แบ่งบทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรีย์โดยใส้เดือนแบ่งบทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรีย์โดยใส้เดือน
 • photo
 • photo ร่วมถ่ายรูปปิดโครงการร่วมถ่ายรูปปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พิธีเปิดโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน แบ่งบทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนแก่คณะทำงาน เพื่อติดตามผล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน มีความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน ผลลัพธ์ คณะทำงานทั้ง 30 คน มีความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน (โดยใช้ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เช่น หยวกกล้วย ใบไม้ อาหารเปียก ทำปุ๋ยอินทรีย์จากการย่อยสลายของใส้เดือน) คณะทำงานทั้ง 30 คน รู้บทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนแก่คณะทำงาน เพื่อนติดตามผล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 750.00 6,900.00 0.00 0.00 8,850.00 lock_open

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก node flagship พัทลุง

10 พฤศจิกายน 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.คณะทำงานทั้ง 3 ท่านลงทะเบียน 2.แบ่งกลุ่มทบทวนผลลัพธ์รายประเด็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ -กลุ่มที่ 1 ประเด็นน้ำเสีย -กลุ่มที่ 2 ประเด็นการจัดการขยะ -กลุุ่มที่ 3 ประเด็นนาปลอดภัย -กลุ่มที่ 4 ประเด็นพืชร่วมยาง -กลุ่มที่ 5 ประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินโครงการในประเด็น -การจัดทำรายงานผ่านระบบออนไลน์ -การบริหารจัดการทีมคณะทำงาน -การเชื่อมโยงการทำงานกับภาคี -การจัดการด้านการเงิน 4.สรุปผลการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบโครงการ เลขานุการ และเหรัญญิก เข้าร่วมเข้าร่วมการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก node flagship พัทลุง ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการเงินโครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกโครงการ กิจกรรมในระบบได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 840.00 lock_open

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

30 กันยายน 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 lock_open

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 1

19 ตุลาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานทั้ง 30 คน ลงทะเบียน ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการในรอบที่ 1 2.สรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว -คัดเลือกคณะทำงาน(ครู ก.) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน -อบรมคณะทำงาน(ครู ก.)ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง -พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม -อบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศพด. เจ้าของตลาดนัด ร้านค้า 3ประเมินผลลัพธ์กิจกรรมร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบบันไดผลลัพธ์โครงการจัดการขยะตำบลนาโหนด ดังนี้ ผลลัพธ์ที่ 1.เกิดกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะตำบลที่เข้มแข็ง -มีตัวแทนจากท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. และโรงเรียน -มีข้อมูลขยะชุมชน -มีแกนนำในชุมชนจำนวน 473 คน ผลลัพธ์ที่2.นักเรียนของโรงเรียนขยะมีความรู้ความตระหนักในการจัดการขยะ -มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน(คัดแยก กำจัด ใช้ประโยชน์) -นักเรียนของโรงเรียนขยะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ ผลลัพธ์ที่3.เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะ -เกิดมาตรการของชุมชน การกำหนดวันและเวลาในการทิ้งขยะ ผลลัพธ์ที่4.ปรอมาณขยะในชุมชนลดลง -ขยะครัวเรือนลดลง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,494.00 190.00 0.00 0.00 1,684.00 lock_open

คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (ครั้งที่ 2)

19 ตุลาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานทั้ง 30 คนลงทะเบียน ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการทำกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อปรับแผนในการทำกิจกรรมในครั้งถัดไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นำไปปรับแผนการปฎิบัติงานในครั้งถัดไป เพื่อให้บรรลุตามวัตถุของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 lock_open

จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้ายโครงการ

28 มิถุนายน 2565
nuttaphongpornnuttaphongporn
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้ายโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย -เพื่อการใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 1)

5 กันยายน 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 1 จำนวน 50 คน ผลลัพท์1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 3)

2 กันยายน 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 3 จำนวน 50 คน ผลลัพท์1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 7)

31 สิงหาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 7 จำนวน 50 คน 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 9)

25 สิงหาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 9 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 5)

23 สิงหาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo วิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo วิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo นักเรียนคัดแยกขยะสู่เส้นทาง 4 ประเภทนักเรียนคัดแยกขยะสู่เส้นทาง 4 ประเภท
 • photo นักเรียนคัดแยกขยะสู่เส้นทาง 4 ประเภทนักเรียนคัดแยกขยะสู่เส้นทาง 4 ประเภท
 • photo นักเรียนคัดแยกขยะสู่เส้นทาง 4 ประเภทนักเรียนคัดแยกขยะสู่เส้นทาง 4 ประเภท
 • photo นักเรียนคัดแยกขยะสู่เส้นทาง 4 ประเภทนักเรียนคัดแยกขยะสู่เส้นทาง 4 ประเภท
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 6 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 11)

17 สิงหาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 11 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 8)

10 สิงหาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 8 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 6)

4 สิงหาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 6 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 10)

2 สิงหาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 2 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 2)

12 กรกฎาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo ให้ความรู้เรื่ิองการคัดแยกขยะให้ความรู้เรื่ิองการคัดแยกขยะ
 • photo ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo สรุปการคัดแยกขยะสรุปการคัดแยกขยะ
 • photo สรุปการคัดแยกขยะสรุปการคัดแยกขยะ
 • photo ร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทร่วมพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo สรุปการคัดแยกขยะสรุปการคัดแยกขยะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 2 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 4)

12 กรกฎาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน หมู่ที่ 4อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน หมู่ที่ 4
 • photo ให้ความรู้ประเภทของขยะ 4 ประเภทให้ความรู้ประเภทของขยะ 4 ประเภท
 • photo ให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะ
 • photo อบรมให้วคามรู้เรื่องประเภทของขยะอบรมให้วคามรู้เรื่องประเภทของขยะ
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภทกิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภท
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภทกิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภท
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภทกิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภท
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภทกิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภท
 • photo นักเรียนคัดแยกขยะไปยังเส้นทางนักเรียนคัดแยกขยะไปยังเส้นทาง
 • photo พิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo สรุปกิจกรรมสรุปกิจกรรม
 • photo สรุปกิจกรรมสรุปกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 10 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 lock_open

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

1 กรกฎาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
 • photo ศึกษาดูงานธนาคารขยะ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุงศึกษาดูงานธนาคารขยะ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง
 • photo กิจกรรมการคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุงกิจกรรมการคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุง
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุงกิจกรรมคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุง
 • photo กิจกรรมนันทนาการให้ความสนุกสนานกิจกรรมนันทนาการให้ความสนุกสนาน
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะ
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วงกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง
 • photo การย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยใส่เดือนการย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยใส่เดือน
 • photo ธนาคารขยะธนาคารขยะ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานพื้นที่ศึกษาดูงานที่มีความสำเร็จการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.นำคณะทำงานร่วมศึกษาดูงาน 3.สรุปผลการศึกษาดูงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลชะรัดและ เทศบาลตำบลโคกม่วง

ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เรื่องประเภทของขยะและความตระหนักในการจัดการขยะ
2.คณะทำงานรับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการและมีแผนการจัดการขยะรายครัวเรือน 3.คณะทำงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครัวเรือนในเขตรับผิดชอบได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,900.00 0.00 7,400.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 lock_open

อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง

30 มิถุนายน 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องขยะ 4 ประเภทวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องขยะ 4 ประเภท
 • photo แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ
 • photo แลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาที่พบในชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาที่พบในชุมชน
 • photo แสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ กลุ่มที่2แสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ กลุ่มที่2
 • photo แสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ กลุ่มที่1แสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ กลุ่มที่1
 • photo แนะเสนอประเภทของขยะและการจัดการขยะในครัวเรือนแนะเสนอประเภทของขยะและการจัดการขยะในครัวเรือน
 • photo แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ
 • photo แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-คัดเลือกวิทยากรเป็นทีมสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ และสร้างการเรียนรู้ -จัดหาชุดวัสดุเพื่อการสาธิตการจัดการขยะแต่ละประเภท เพื่อสร้างการเรียนรู้
-สร้างการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R -ร่วมพิจาณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดโครงการและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน -การเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R
-ประเภทของขยะและการคัดแยกขยะ -การกำจัดขยะ ผลลัพธ์ -คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในโครงการได้ตามวัตถุประสงค์
-สามารถแยกประเภทของขยะได้ถูกต้อง -การจัดการขยะในชุดมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 750.00 980.00 0.00 0.00 2,930.00 lock_open

รณรงค์ BIG CLEANING DAY

25 พฤษภาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนในชุมชนนาโหนด ทั้ง 30 คนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณ 2 ข้างทางถนนสายหลัก บริเวณสองข้างทางหลวงชนบทสายสี่แยกนาโหนด บ้านคู โดยแบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 เริ่มจาก ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ถึง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด จุดที่ 2 เริ่มจาก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ถึง ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 2 จุดที่ 3 เริ่มจาก สี่แยกนาโหนด ถึง ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนในชุมชนนาโหนด ทั้ง 30 คนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ ผลลัพท์ บริเวณ 2 ข้างทางถนนสายหลัก บริเวณสองข้างทางหลวงชนบทสายสี่แยกนาโหนด บ้านคู โดยแบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 เริ่มจาก ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ถึง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด จุดที่ 2 เริ่มจาก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ถึง ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 2 จุดที่ 3 เริ่มจาก สี่แยกนาโหนด ถึง ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ชุมชนนาโหนด บริเวรดังกล่าวมีความสะอาด ลดขยะ บ้านเมืองน่าอยู่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน

10 มิถุนายน 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. คณะทำงานจำนวน 30 คน ที่คัดเลือกมาจากแกนนำในชุมชน 11 หมู่บ้าน
 2. คณะทำงานคัดเลือกครัวเรือน ร่วมปฏิบัติการจัดการขยะนำร่องจาก 11 หมู่บ้าน
 3. คณะทำงานแบ่งบทบาทหน้าที่กัน
 4. คณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดโครงการและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน ผลลัพธ์ คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในโครงการได้ตามวัตถุประสงค์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 600.00 0.00 0.00 1,350.00 lock_open

ประชุมปฐมนิเทศโครงการ

9 พฤษภาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงทะเบียน
ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่
Phattahlung Green City คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการบริหารจัดการ การเงินและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานผ่านระบบHappy Network ปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Happy Network และทดลองจัดทำรายงานผ่านระบบ
Happy Network ความสำคัญของการออกแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ แบ่งกลุ่มย่อยพื้นที่โครงการย่อย/พี่เลี้ยง ออกแบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่มที่ 1 ประเด็นการจัดการขยะ
กลุ่มที่ 2 ประเด็นการจัดการน้ำเสีย กลุ่มที่ 3 ประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง กลุ่มที่ 4 ประเด็นการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในสวนยางพารา กลุ่มที่ 5 ประเด็นนาปลอดภัย การลงนามสัญญาข้อรับทุน สรุปและประมวลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วม 3 คน ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการเงินโครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกโครงการ กิจกรรมในระบบได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 lock_open