directions_run

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

assignment
บันทึกกิจกรรม
ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ ไม่เกิน 1,000 บาท ภายใต้การสนับสนุนจาก node flagship พัทลุง28 สิงหาคม 2566
28
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน27 กรกฎาคม 2566
27
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รายละเอียดกิจกรรม (ตามกำหนดการ) 1.คณะทำงานจัดการขยะตำบลเข้าร่วม 30 คน ตัวแทนครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่และภาคีร่วม จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน ลงทะเบียน 2.วิทยากรดำเนินการเพื่อสร้างกระบวนการคืนข้อมูลการสร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลนาโหนด 3.ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบนำเสนอแนวทางรูปแบบจัดการขยะครัวเรือน 4.ผู้ใหญ่ต้นแบบ หน่วยงานต้นแบบ นำเสนอแนวทาง รูปแบบจัดการขยะชุมชนและหน่วยงาน 5.ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะทำงาน ร่วมประกาศสัญญาประชาคมการจัดการขยะตำบลนาโหนด 6.นายกเทศมนตรี ประธานสภาและกำนันตำบลนาโหนดร่วมกันรับแผนจัดการขยะตำบลนาโหนด จากผู้แทนคณะทำงานตามโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ กิจกรรมเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม 1.คณะทำงานจัดการขยะตำบล 30 คน ตัวแทนครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่และภาคีร่วม จำนวน 106 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน เข้าร่วมกิจกรรม 2.ครัวเรือนต้นแบบนำเสนอแนวทาง รูปแบบจัดการขยะครัวเรือน โดย นางจุไร  นาคมิตร -ขยะอินทรีย์ นำไปหมักโดยใช้กากน้ำตาลหรือEM ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสารอาหารที่พืชต้องการและเป็นอาหารสัตว์ -ขยะอันตราย ประเภทหลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่ายไฟฉาย จะเก็บรวบรวมไว้ เพื่อเข้าโครงการขยะอันตรายแลกไข่ของเทศบาล -ขยะรีไซเคิ้ล แยกไว้เพื่อนำไปขาย -ขยะทั่วไป เก็บใส่ถุงดำให้เรียบร้อยแล้วนำไปทิ้งกับรถขยะเทศบาล 3.หน่วยงานต้นแบบ นำเสนอแนวทาง รูปแบบจัดการขยะชุมชนและหน่วยงาน -รพ.สต.บ้านต้นไทร จะมีขยะอันตราย ติดเชื้อ ซึ่งโรงพยาบาลพัทลุงจะมารับในวันพุธ ขยะประเภทอื่นแยกต่างประเภท ขวดน้ำเอาไปขาย ส่วนขยะเปียกใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน -ศพด.บ้านโคกว่าว คัดแยกถุงนมไว้ประดิษฐ์ของเล่น กระดาษใช้ 2 หน้า มีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ขยะเปียกใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน -โรงเรียนวัดบ่วงช้าง มีการคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆที่ถูกวิธี ขยะเปียกไม่มี 4.เกิดสัญญาประชาคม “การจัดการขยะตำบลนาโหนด”มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ มีการนำขยะที่คัดแยกมาสร้างมูลค่า มีกระบวนการการจัดการขยะอินทรีย์ที่หลากหลาย ทั้งการจัดทำปุ๋ย การนำไปให้สัตว์เลี้ยง การเลี้ยงไส้เดือน 5.คณะทำงานส่งมอบแผนการจัดการขยะตำบลนาโหนดให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 221 กรกฎาคม 2566
21
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน12 กรกฎาคม 2566
12
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รายละเอียดกิจกรรม (ตามกำหนดการ) 1.เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานโครงการตำบลสะอาด(ลดแหล่งพาหนะนำโรค)ชุมชนนาโหนด จากเดิมนายประจักษ์ พุฒสุข เป็น นายสมพงศ์ บุญรุ่ง เนื่องจากนายประจักษ์ พุฒสุขเสียชีวิต 2.รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 2.1การคัดเลือกคณะทำงาน(ครู ก)เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน 2.2อบรมคณะทำงาน(ครู ก)ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.3พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน เรียนรู้ ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.4อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.5อบรมให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน 2.6จัดกิจกรรมBig Cleaning Day 2.7กิจกรรมเวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ (ARE) ครั้งที่ 1 2.8การเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะ 3.การติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านที่ 1-11 โรงเรียนและศพด.(ประเด็นการคัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียก)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม 1.คณะทำงาน เข้าร่วมจำนวน 22 คน 2.คณะทำงานรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการทำกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆดังนี้ -โรงเรียนบ้านนาโหนด มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท นำเศษอาหารเปียกไปเลี้ยงสัตว์ นำถุงนมเด็กอนุบาลไปประดิษฐ์ของต่างๆ -โรงเรียนวัดหัวหมอน โรงเรียนของเราเข้าร่วมโครงการของ CP All กระดาษให้นักเรียนแยกสีขาว สีต่างกล่องนม ถุงนมตัดล้างทำความสะอาด นำส่ง CP All เพื่อนำไปรีไซด์เคิลเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ใบไม้แห้งของธรรมชาติต่างๆ ใส่หลุมที่ขุดไว้ มีการเผาบ้างแต่เล็กน้อย ส่วนขวดพลาสติก แยกไว้เพื่อนำไปขาย -โรงเรียนบ้านต้นไทรมีถังขยะแยกประเภทเป็นสี แยกกระดาษไว้ขาย ขยะเปียกให้สัตว์ ไม่มีการเผาขยะ -โรงเรียนวัดบ่วงช้าง มีการคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆที่ถูกวิธี ขยะเปียกไม่มี -รพ.สต.บ้านต้นไทร จะมีขยะอันตราย ติดเชื้อ ซึ่งโรงพยาบาลพัทลุงจะมารับในวันพุธ ขยะประเภทอื่นแยกต่างประเภท ขวดน้ำเอาไปขาย ส่วนขยะเปียกใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน -ศพด.บ้านโคกว่าว คัดแยกถุงนมไว้ประดิษฐ์ของเล่น กระดาษใช้ 2 หน้า มีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ขยะเปียกใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน -ศพด.บ้านวังไทรทอง เศษขยะเปียก ครูจะเอากลับบ้านให้ไก่ ถุงนม นำไปต่อยอดทำสิ่งประดิษฐ์ ขวดพลาสติกนำไปขาย -ศพด.บ้านนาโหนด ขยะเปียกใช้เป็นอาหารสัตว์ ใบไม้ทำปุ๋ย ขวดพลาสติกนำไปขายค่ะ -หมู่ที่ 9 ตัวแทนจากหมู่บ้าน ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ขวดพลาสติกนำไปขาย อาหารเปียกชาวบ้านนำไปหมักโดยมีกากน้ำตาลหรือ EM ได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยมีสารอาหารที่พืชต้องการมากที่สุด ส่วนขยะทั่วไปใส่ถุงดำ ขยะอันตรายจะนำไปแลกไข่กับเทศบาลครับ และในหมู่ที่ 9 จะนำร่อง ทำถนนกินได้ จะปลูกผักปลอดสารพิษครับ
-หมู่ที่ 7 มีการคัดแยกขยะ นำขยะเปียกไปใส่โคนต้นไม้ ไม่มีการเผาขยะ -หมู่ที่ 8 ขวดพลาสติกมีการคัดแยกและนำไปขาย กระดาษใส่ถุงดำทิ้งกับเทศบาล ขวดแก้วเก็บรวมรวมไว้ 3.คณะทำงานรายงานผลการจัดการขยะในพื้นที่ ดังนี้ -เลขาฯคณะทำงาน แจ้งปริมาณขยะที่รถเก็บได้ในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565- พฤษภาคม 2566 โดยมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นแต่ละเดือนดังนี้ เดือนตุลาคม 2565 = 62.32 กิโลกรัม เดือนพฤศจิกายน 2565 = 59.85 กิโลกรัม เดือนธันวาคม 2565 = 59.85 กิโลกรัม เดือนมกราคม 2566 = 55.5 กิโลกรัม เดือนกุมภาพันธ์ 2566 = 53.5 กิโลกรัม เดือนมีนาคม 2566 = 59.85 กิโลกรัม เดือนเมษายน 2566 = 60 กิโลกรัม เดือนพฤษภาคม 2566 = 54 กิโลกรัม

กิจกรรม รณรงค์ BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 27 กรกฎาคม 2566
7
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รายละเอียดกิจกรรม (ตามกำหนดการ) คณะทำงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 30 คน ลงทะเบียน คณะทำงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 30 คน ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณ  2 ข้างทางถนนสายหลัก ดังนี้ จุดที่ 1 เริ่มจาก ถนนเส้นสามแยกหัวหมอน ถึงสามแยกโคกอ้ายเหวก จุดที่ 2 เริ่มจาก ถนนสามแยกสะพานพร้าว ถึงแยกตรอกปด-เกาะนารอบ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
2.คณะทำงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 30 คน ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณ 2 ข้างทางถนนสายหลัก บริเวณสองข้างทาง หลวงชนบทสายสี่แยกนาโหนด บ้านคู  ดังนี้ จุดที่ 1 เริ่มจาก ถนนเส้นสามแยกหัวหมอน ถึงสามแยกโคกอ้ายเหวก จุดที่ 2 เริ่มจาก ถนนสามแยกสะพานพร้าว ถึงแยกตรอกปด-เกาะนารอบ 3.ชุมชนนาโหนดมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น บ้านเมืองน่าอยู่ สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและเสริมสร้างวินัยในการรักษาความสะอาดแก่คนในชุมชนยิ่งขึ้น

ประชุมคณะทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน21 มิถุนายน 2566
21
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รายละเอียดกิจกรรม (ตามกำหนดการ) 1.ลงทะเบียนคณะทำงาน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว 3.คณะทำงานรายงานการจัดการขยะในพื้นที่รับผิดชอบ 4.กำหนดนัดประชุมติดตามผลครั้งต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม 1.คณะทำงาน ลงทะเบียน 25 คน 2.คณะทำงานรับทราบกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน    กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ -กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม 2566 -กิจกรรมที่ 2  อบรม ครู ก.ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง วันที่ 29 มิถุนายน 2565 -กิจกรรมที่ 3  เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) วันที่ 19 ตุลาคม 2565 -กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 -กิจกรรมที่ 5 ให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า จำนวน 11 ครั้งดังนี้ 1. หมู่ที่ 4 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 7.หมู่ที่ 5 วันที่ 23  สิงหาคม 2565 2. หมู่ที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 8.หมู่ที่ 9 วันที่ 25  สิงหาคม 2565 3. หมู่ที่ 10 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 9. หมู่ที่ 7 วันที่ 30  สิงหาคม 2565 4. หมู่ที่ 6 วันที่ 4  สิงหาคม 2565 10. หมู่ที่ 3 วันที่ 2 กันยายน 2565 5.หมู่ที่ 8 วันที่ 10  สิงหาคม 2565 11. หมู่ที่ 11 วันที่ 5 กันยายน 2565 6.หมู่ที่ 11 วันที่ 17  สิงหาคม 2565
-กิจกรรมที่ 6 ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 -กิจกรรมที่ 8 รณรงค์ BIG CLEAING DAY ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565


3.คณะทำงานรายงานผลการจัดการขยะในพื้นที่ ดังนี้ -เลขาฯคณะทำงาน แจ้งปริมาณขยะที่รถเก็บได้ในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565- พฤษภาคม 2566 โดยมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นแต่ละเดือนดังนี้ เดือนตุลาคม 2565  =  62.32 กิโลกรัม เดือนพฤศจิกายน 2565  =  59.85 กิโลกรัม เดือนธันวาคม 2565  =  59.85 กิโลกรัม เดือนมกราคม 2566  =  55.5  กิโลกรัม เดือนกุมภาพันธ์ 2566  =  53.5  กิโลกรัม เดือนมีนาคม  2566  =  59.85  กิโลกรัม เดือนเมษายน  2566  =  60  กิโลกรัม เดือนพฤษภาคม  2566  =  54  กิโลกรัม 4.นัดหมายครั้งถัดไป  เดือนกรกฎาคม  2566

ประชุมคณะทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน22 มีนาคม 2566
22
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รายละเอียดกิจกรรม (ตามกำหนดการ) 1.ลงทะเบียนคณะทำงาน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว 3.คณะทำงานรายงานการจัดการขยะในพื้นที่รับผิดชอบ 4.กำหนดนัดประชุมติดตามผลครั้งต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม 1.คณะทำงาน ลงทะเบียน 22 คน 2.คณะทำงานรับทราบกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน  กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ -กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2565
-กิจกรรมที่ 2 อบรม ครู ก.ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง วันที่ 29 มิถุนายน 2565 -กิจกรรมที่ 3 เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) วันที่ 19 ตุลาคม 2565 -กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 -กิจกรรมที่ 5 ให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า จำนวน 11 ครั้งดังนี้ 1. หมู่ที่ 4 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 7.หมู่ที่ 5 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 2. หมู่ที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 8.หมู่ที่ 9 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 3. หมู่ที่ 10 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 9. หมู่ที่ 7 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 4. หมู่ที่ 6 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 10. หมู่ที่ 3 วันที่ 2 กันยายน 2565 5.หมู่ที่ 8 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 11. หมู่ที่ 11 วันที่ 5 กันยายน 2565 6.หมู่ที่ 11 วันที่ 17 สิงหาคม 2565
-กิจกรรมที่ 6 ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 -กิจกรรมที่ 8 รณรงค์ BIG CLEAING DAY ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 3.คณะทำงานรายงานผลการจัดการขยะในพื้นที่ ดังนี้ -โรงเรียนวัดหัวหมอน โรงเรียนของเราเข้าร่วมโครงการของ CP All กระดาษให้นักเรียนแยกสีขาว สีต่างกล่องนม ถุงนมตัดล้างทำความสะอาด นำส่ง CP All เพื่อนำไปรีไซด์เคิลเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ใบไม้แห้งของธรรมชาติต่างๆ ใส่หลุมที่ขุดไว้ มีการเผาบ้างแต่เล็กน้อย ส่วนขวดพลาสติก แยกไว้เพื่อนำไปขาย

-โรงเรียนบ้านต้นไทรมีถังขยะแยกประเภทเป็นสี แยกกระดาษไว้ขาย ขยะเปียกให้สัตว์ ไม่มีการเผาขยะ -หมู่ที่ 7 มีการคัดแยกขยะ นำขยะเปียกไปใส่โคนต้นไม้ ไม่มีการเผาขยะ -หมู่ที่ 8 ขวดพลาสติกมีการคัดแยกและนำไปขาย กระดาษใส่ถุงดำทิ้งกับเทศบาล ขวดแก้วเก็บรวมรวมไว้ -ศพด.บ้านโคกว่าว คัดแยกถุงนมไว้ประดิษฐ์ของเล่น กระดาษใช้ 2 หน้า มีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ขยะเปียกใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน -ศพด.บ้านวังไทรทอง เศษขยะเปียก ครูจะเอากลับบ้านให้ไก่ ถุงนม นำไปต่อยอดทำสิ่งประดิษฐ์ ขวดพลาสติกนำไปขาย -ศพด.บ้านนาโหนด ขยะเปียกใช้เป็นอาหารสัตว์ ใบไม้ทำปุ๋ย ขวดพลาสติกนำไปขาย -หมู่ที่ 9 ตัวแทนจากหมู่บ้าน ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ขวดพลาสติกนำไปขาย อาหารเปียกชาวบ้านนำไปหมักโดยมีกากน้ำตาลหรือ EM ได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยมีสารอาหารที่พืชต้องการมากที่สุด ส่วนขยะทั่วไปใส่ถุงดำ ขยะอันตรายจะนำไปแลกไข่กับเทศบาลครับ และในหมู่ที่ 9 จะนำร่อง ทำถนนกินได้ จะปลูกผักปลอดสารพิษ
-รพ.สต.บ้านต้นไทร จะมีขยะอันตราย ติดเชื้อ ซึ่งโรงพยาบาลพัทลุงจะมารับในวันพุธ ขยะประเภทอื่นแยกต่างประเภท ขวดน้ำเอาไปขาย ส่วนขยะเปียกใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน -หมู่ที่ 4 มีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เศษอาหารหรือขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยหมัก ใช้รดน้ำพืชผักในครัวเรือน -เทศบาลนาโหนด มีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ขยะทั่วไปจะเป็นพลาสติกใส่ถุงดำแล้วทิ้ง ไม่มีการเผาขยะ เศษอาหารนำไปทิ้งถังขยะเปียกลดโลกร้อน มีการคัดแยกขยะอันตราย หลอดไฟ ถ่ายไฟถ่าย 4.นัดหมายครั้งต่อไป เดือนมิถุนายน 2566

คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน15 ธันวาคม 2565
15
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รายละเอียดกิจกรรม (ตามกำหนดการ) 1.ลงทะเบียนคณะทำงาน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว 3.คณะทำงานรายงานการจัดการขยะในพื้นที่รับผิดชอบ 4.กำหนดนัดประชุมติดตามผลครั้งต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม 1.คณะทำงาน ลงทะเบียน 22 คน 2.คณะทำงานรับทราบกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน  กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ -กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ตุลาคม 2565
-กิจกรรมที่ 2 อบรม ครู ก.ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง วันที่ 29 มิถุนายน 2565 -กิจกรรมที่ 3 เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) วันที่ 19 ตุลาคม 2565 -กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 -กิจกรรมที่ 5 ให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า จำนวน 11 ครั้งดังนี้ 1. หมู่ที่ 4 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 7.หมู่ที่ 5 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 2. หมู่ที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 8.หมู่ที่ 9 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 3. หมู่ที่ 10 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 9. หมู่ที่ 7 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 4. หมู่ที่ 6 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 10. หมู่ที่ 3 วันที่ 2 กันยายน 2565 5.หมู่ที่ 8 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 11. หมู่ที่ 11 วันที่ 5 กันยายน 2565 6.หมู่ที่ 11 วันที่ 17 สิงหาคม 2565
-กิจกรรมที่ 6 ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 -กิจกรรมที่ 8 รณรงค์ BIG CLEAING DAY ครั้งที่ 1 25 พฤษภาคม 2565 3.คณะทำงานรายงานผลการจัดการขยะในพื้นที่ ดังนี้ -หมู่ที่ 4 มีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เศษอาหารหรือขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยหมัก ใช้รดน้ำพืชผักในครัวเรือน -รพ.สต.บ้านต้นไทร จะมีขยะอันตราย ติดเชื้อ ซึ่งโรงพยาบาลพัทลุงจะมารับในวันพุธ ขยะประเภทอื่นแยกต่างประเภท ขวดน้ำเอาไปขาย ส่วนขยะเปียกใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน -หมู่ที่ 9 ตัวแทนจากหมู่บ้าน ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ขวดพลาสติกนำไปขาย อาหารเปียกชาวบ้านนำไปหมักโดยมีกากน้ำตาลหรือ EM ได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยมีสารอาหารที่พืชต้องการมากที่สุด ส่วนขยะทั่วไปใส่ถุงดำ ขยะอันตรายจะนำไปแลกไข่กับเทศบาลครับ และในหมู่ที่ 9 จะนำร่อง ทำถนนกินได้ จะปลูกผักปลอดสารพิษ
-หมู่ที่ 7 มีการคัดแยกขยะ นำขยะเปียกไปใส่โคนต้นไม้ ไม่มีการเผาขยะ -หมู่ที่ 8 ขวดพลาสติกมีการคัดแยกและนำไปขาย กระดาษใส่ถุงดำทิ้งกับเทศบาล ขวดแก้วเก็บรวมรวมไว้ -โรงเรียนวัดหัวหมอน โรงเรียนของเราเข้าร่วมโครงการของ CP All กระดาษให้นักเรียนแยกสีขาว สีต่างกล่องนม ถุงนมตัดล้างทำความสะอาด นำส่ง CP All เพื่อนำไปรีไซด์เคิลเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ใบไม้แห้งของธรรมชาติต่างๆ ใส่หลุมที่ขุดไว้ มีการเผาบ้างแต่เล็กน้อย ส่วนขวดพลาสติก แยกไว้เพื่อนำไปขาย -โรงเรียนบ้านต้นไทรมีถังขยะแยกประเภทเป็นสี แยกกระดาษไว้ขาย ขยะเปียกให้สัตว์ ไม่มีการเผาขยะ -โรงเรียนวัดบ่วงช้าง มีการคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆที่ถูกวิธี ขยะเปียกไม่มี -ศพด.บ้านวังไทรทอง เศษขยะเปียก ครูจะเอากลับบ้านให้ไก่ ถุงนม นำไปต่อยอดทำสิ่งประดิษฐ์ ขวดพลาสติกนำไปขาย -ศพด.บ้านนาโหนด ขยะเปียกใช้เป็นอาหารสัตว์ ใบไม้ทำปุ๋ย ขวดพลาสติกนำไปขาย 4.นัดหมายครั้งต่อไป เดือนมีนาคม 2566

ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน23 พฤศจิกายน 2565
23
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พิธีเปิดโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน แบ่งบทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนแก่คณะทำงาน เพื่อติดตามผล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน มีความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน ผลลัพธ์ คณะทำงานทั้ง 30 คน มีความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน (โดยใช้ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เช่น หยวกกล้วย ใบไม้ อาหารเปียก ทำปุ๋ยอินทรีย์จากการย่อยสลายของใส้เดือน) คณะทำงานทั้ง 30 คน รู้บทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนแก่คณะทำงาน เพื่อนติดตามผล

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก node flagship พัทลุง10 พฤศจิกายน 2565
10
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.คณะทำงานทั้ง 3 ท่านลงทะเบียน 2.แบ่งกลุ่มทบทวนผลลัพธ์รายประเด็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ -กลุ่มที่ 1 ประเด็นน้ำเสีย -กลุ่มที่ 2 ประเด็นการจัดการขยะ -กลุุ่มที่ 3 ประเด็นนาปลอดภัย -กลุ่มที่ 4 ประเด็นพืชร่วมยาง -กลุ่มที่ 5 ประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินโครงการในประเด็น -การจัดทำรายงานผ่านระบบออนไลน์ -การบริหารจัดการทีมคณะทำงาน -การเชื่อมโยงการทำงานกับภาคี -การจัดการด้านการเงิน 4.สรุปผลการประชุม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบโครงการ เลขานุการ และเหรัญญิก เข้าร่วมเข้าร่วมการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก node flagship พัทลุง ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการเงินโครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกโครงการ กิจกรรมในระบบได้

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 119 ตุลาคม 2565
19
ตุลาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานทั้ง 30 คน ลงทะเบียน ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการในรอบที่ 1 2.สรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว -คัดเลือกคณะทำงาน(ครู ก.) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน -อบรมคณะทำงาน(ครู ก.)ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง -พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม -อบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศพด. เจ้าของตลาดนัด ร้านค้า 3ประเมินผลลัพธ์กิจกรรมร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบบันไดผลลัพธ์โครงการจัดการขยะตำบลนาโหนด ดังนี้ ผลลัพธ์ที่ 1.เกิดกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะตำบลที่เข้มแข็ง -มีตัวแทนจากท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. และโรงเรียน -มีข้อมูลขยะชุมชน -มีแกนนำในชุมชนจำนวน 473 คน ผลลัพธ์ที่2.นักเรียนของโรงเรียนขยะมีความรู้ความตระหนักในการจัดการขยะ -มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน(คัดแยก กำจัด ใช้ประโยชน์) -นักเรียนของโรงเรียนขยะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ ผลลัพธ์ที่3.เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะ -เกิดมาตรการของชุมชน การกำหนดวันและเวลาในการทิ้งขยะ ผลลัพธ์ที่4.ปรอมาณขยะในชุมชนลดลง -ขยะครัวเรือนลดลง

คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (ครั้งที่ 2)19 ตุลาคม 2565
19
ตุลาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานทั้ง 30 คนลงทะเบียน ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการทำกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อปรับแผนในการทำกิจกรรมในครั้งถัดไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นำไปปรับแผนการปฎิบัติงานในครั้งถัดไป เพื่อให้บรรลุตามวัตถุของโครงการ

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร30 กันยายน 2565
30
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 1)5 กันยายน 2565
5
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 1 จำนวน 50 คน ผลลัพท์1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 3)2 กันยายน 2565
2
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 3 จำนวน 50 คน ผลลัพท์1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 7)30 สิงหาคม 2565
30
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 7 จำนวน 50 คน 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 9)25 สิงหาคม 2565
25
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 9 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 5)23 สิงหาคม 2565
23
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 5จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 11)17 สิงหาคม 2565
17
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 11 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 8)10 สิงหาคม 2565
10
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 8 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 6)4 สิงหาคม 2565
4
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 6 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 10)2 สิงหาคม 2565
2
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 10 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 2)27 กรกฎาคม 2565
27
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 2 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 4)12 กรกฎาคม 2565
12
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 4 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม1 กรกฎาคม 2565
1
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประสานพื้นที่ศึกษาดูงานที่มีความสำเร็จการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.นำคณะทำงานร่วมศึกษาดูงาน 3.สรุปผลการศึกษาดูงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลชะรัดและ เทศบาลตำบลโคกม่วง

ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เรื่องประเภทของขยะและความตระหนักในการจัดการขยะ
2.คณะทำงานรับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการและมีแผนการจัดการขยะรายครัวเรือน 3.คณะทำงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครัวเรือนในเขตรับผิดชอบได้

อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง30 มิถุนายน 2565
30
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-คัดเลือกวิทยากรเป็นทีมสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ และสร้างการเรียนรู้ -จัดหาชุดวัสดุเพื่อการสาธิตการจัดการขยะแต่ละประเภท เพื่อสร้างการเรียนรู้
-สร้างการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R -ร่วมพิจาณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดโครงการและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน -การเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R
-ประเภทของขยะและการคัดแยกขยะ -การกำจัดขยะ ผลลัพธ์ -คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในโครงการได้ตามวัตถุประสงค์
-สามารถแยกประเภทของขยะได้ถูกต้อง -การจัดการขยะในชุดมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้ายโครงการ28 มิถุนายน 2565
28
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย nuttaphongporn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้ายโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย -เพื่อการใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ

คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน10 มิถุนายน 2565
10
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  1. คณะทำงานจำนวน 30 คน ที่คัดเลือกมาจากแกนนำในชุมชน 11 หมู่บ้าน
  2. คณะทำงานคัดเลือกครัวเรือน ร่วมปฏิบัติการจัดการขยะนำร่องจาก 11 หมู่บ้าน
  3. คณะทำงานแบ่งบทบาทหน้าที่กัน
  4. คณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงาน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดโครงการและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน ผลลัพธ์ คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในโครงการได้ตามวัตถุประสงค์

รณรงค์ BIG CLEANING DAY25 พฤษภาคม 2565
25
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนในชุมชนนาโหนด ทั้ง 30 คนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณ 2 ข้างทางถนนสายหลัก บริเวณสองข้างทางหลวงชนบทสายสี่แยกนาโหนด บ้านคู โดยแบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 เริ่มจาก ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ถึง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด จุดที่ 2 เริ่มจาก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ถึง ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 2 จุดที่ 3 เริ่มจาก สี่แยกนาโหนด ถึง ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนในชุมชนนาโหนด ทั้ง 30 คนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ ผลลัพท์ บริเวณ 2 ข้างทางถนนสายหลัก บริเวณสองข้างทางหลวงชนบทสายสี่แยกนาโหนด บ้านคู โดยแบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 เริ่มจาก ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ถึง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด จุดที่ 2 เริ่มจาก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ถึง ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 2 จุดที่ 3 เริ่มจาก สี่แยกนาโหนด ถึง ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ชุมชนนาโหนด บริเวรดังกล่าวมีความสะอาด ลดขยะ บ้านเมืองน่าอยู่

ประชุมปฐมนิเทศโครงการ9 พฤษภาคม 2565
9
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย kanokkarn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงทะเบียน
ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่
Phattahlung Green City คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการบริหารจัดการ การเงินและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานผ่านระบบHappy Network ปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Happy Network และทดลองจัดทำรายงานผ่านระบบ
Happy Network ความสำคัญของการออกแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ แบ่งกลุ่มย่อยพื้นที่โครงการย่อย/พี่เลี้ยง ออกแบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่มที่ 1 ประเด็นการจัดการขยะ
กลุ่มที่ 2 ประเด็นการจัดการน้ำเสีย กลุ่มที่ 3 ประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง กลุ่มที่ 4 ประเด็นการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในสวนยางพารา กลุ่มที่ 5 ประเด็นนาปลอดภัย การลงนามสัญญาข้อรับทุน สรุปและประมวลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ปิดการประชุม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วม 3 คน ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการเงินโครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกโครงการ กิจกรรมในระบบได้