directions_run

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด
ภายใต้องค์กร Node Flagship จังหวัดพัทลุง
รหัสโครงการ ุ65-00232-0004
วันที่อนุมัติ 28 เมษายน 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566
งบประมาณ 55,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาโหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิภาดา เต็มยอด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายณัฐพงศ์ คงสม
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 1 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 22,000.00
2 1 ต.ค. 2565 31 มี.ค. 2566 27,500.00
3 1 เม.ย. 2566 30 เม.ย. 2566 5,500.00
รวมงบประมาณ 55,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลนาโหนด ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ตำบลนาโหนด มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 39.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,926 ไร่  มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 3,010 ครัวเรือน มีประชากรรวม 8,473 คน มีโรงเรียน 4 โรงเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ มีวัด 4 วัด มีสำนักสงฆ์ 3 สำนักสงฆ์ มีมัสยิด 2 มัสยิด มีตลาดนัดเอกชน จำนวน 4 แห่ง มีคลอง 1 สายหลักคือคลองวัดหัวหมอน
สถานการณ์ปัญหาขยะของพื้นที่ตำบลนาโหนด ขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นขยะในครัวเรือน ซึ่งมีการทิ้งโดยไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง ขยะประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ เศษอาหาร หรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนของวัสดุก่อสร้าง ก็นำมาทิ้งให้เทศบาลจัดเก็บ และอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากเทศบาลตำบลนาโหนดมีพื้นที่ เป็นทางผ่านของถนนสายหลัก มีประชาชนใช้เส้นทางสัญจรมาก และมีการนำขยะทิ้งไว้บริเวณเส้นทางที่ผ่าน ทำให้มีปริมาณขยะจากนอกพื้นที่มากขึ้น จากปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ประชาชนขาดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ความสะดวกซื้อสะดวกใช้ เจ้าของตลาดนัดไม่ให้ความร่วมมือ จำนวน 4 แห่ง แม่ค้าขาดความรับผิดชอบในการคัดแยกขยะ ชาวบ้านยังไม่นิยมนำถุงผ้าหรือตะกร้ามาจากบ้านในการจ่ายตลาด

เทศบาลตำบลนาโหนด ได้จัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลนาโหนด ทุกวัน จันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 2-3 ตัน/วัน โดยรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ  12 ลบ.ม. จำนวน  1 คัน สถานที่กำจัด ขอใช้บริการสถานที่เทศบาลเมืองพัทลุงนอกตำบลนาโหนด ไม่มีถังขยะบริการ พนักงานเก็บขยะ จำนวน 2  คน พนักงานขับรถ 1 คน มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าซ่อมแซมรถ ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ รวมค่าใช้จ่าย 650,000 บาทต่อปี ประชาชนในตำบลยังไม่มีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน อย่างจริงจัง ทำให้เกิดปัญหาขยะมีปริมาณมากขึ้นทุกปี (ปริมาณขยะในปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 766.54 ตัน ปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บได้ 775.4 ตัน ) และส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน จากสถิติการเจ็บป่วย เมื่อปี 2563 มีไข้เลือดออก จำนวน 12 คน  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เฉลี่ย 125 บาทต่อคน และมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมการระบาดของโรค ปีหนึ่งประมาณ 25,000 บาทต่อปี ในส่วนผลกระทบต่อสังคม มีเรื่องร้องเรียนการนำขยะจากนอกพื้นที่มาทิ้งที่ข้างทางถนน 3 ครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลนาโหนด ได้ให้ความสำคัญในการจัดการขยะ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือปริมาณขยะลดลง โดยให้เกิดกลไกการจัดการขยะในระดับครัวเรือน/ระดับชุมชน และให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะ มีกติกาและเฝ้าระวังติดตามการจัดการขยะ โดยการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายของ Node Flagship ที่ขับเคลื่อนให้ประเด็นสุขภาวะในระดับจังหวัดตามกรอบเป้าหมายระยะยาว Phatthalung Green City ได้รับการแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมสามารถบรรลุเป้าหมายการลดขยะในระดับภาพรวมของจังหวัดต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะตำบลที่เข้มแข็ง

1.เกิดกลไกคณะทำงานที่มีตัวแทนจากท้องถิ่น รพ.สต.แกนนำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม. โรงเรียน 2.มีข้อมูลขยะชุมชนและข้อมูลพฤติกรรมการจัดการขยะ 3.มีกลไกนักเรียนแกนนำที่เป็นผู้นำท้องถิ่น 4.เกิดโรงเรียนขยะตำบล 5.มีครูขยะตำบลไม่น้อยกว่า 10 คน 6.มีการจัดทำแผนการสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน

0.00
2 เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนขยะมีความรู้ความตระหนักในการจัดการขยะ

1.เกิดการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน(คัดแยก กำจัด ใช้ประโยชน์ 2.มีแผนการจัดการขยะรายครัวเรือน 3.มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 4.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมขยะของครัวเรือนในชุมชนของนักเรียน 5.นักเรียนของโรงเรียนขยะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 10 คนต่อนักเรียน 1คน

0.00
3 เพื่อให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะ

1.เกิดมาตรการของชุมชนเพื่อการจัดการขยะ เช่น ลดจำนวนถังขยะ ลดเวลาการจัดเก็บ 2.เกิดกลุ่มใช้ประโยชน์จากขยะ

0.00
4 เพื่อให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

1.เกิดครัวเรือนคัดแยกขยะไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด 2.ขยะครัวเรือนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3.ปริมาณขยะในที่สาธารณะลดลง

0.00
5 เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

0.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 1440
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ตัวแทนครัวเรือน/เจ้าของตลาดนัด/แม่ค้า 440 -
ประชาชนในชุมชน 1,000 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 1166 54,900.00 21 28,454.00
9 พ.ค. 65 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ 3 5,000.00 300.00
25 พ.ค. 65 รณรงค์ BIG CLEANING DAY 30 0.00 0.00
15 มิ.ย. 65 อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง 30 2,950.00 2,930.00
22 มิ.ย. 65 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 30 10,300.00 10,300.00
28 มิ.ย. 65 จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้ายโครงการ 0 0.00 1,000.00
29 มิ.ย. 65 ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน 30 8,850.00 8,850.00
12 ก.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 4) 50 1,200.00 1,200.00
27 ก.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 2) 50 0.00 0.00
2 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 10) 50 0.00 0.00
3 ส.ค. 65 คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ 30 0.00 -
4 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 6) 50 100.00 100.00
10 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 8) 50 0.00 0.00
17 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 11) 50 0.00 0.00
23 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 5) 50 0.00 0.00
25 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 9) 50 0.00 0.00
30 ส.ค. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 7) 50 0.00 0.00
2 ก.ย. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 3) 50 0.00 0.00
5 ก.ย. 65 อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 1) 50 0.00 0.00
30 ก.ย. 65 ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 0 0.00 500.00
19 ต.ค. 65 คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (ครั้งที่ 2) 30 830.00 750.00
19 ต.ค. 65 เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 1 30 2,500.00 1,684.00
26 ต.ค. 65 คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ 30 0.00 -
26 ต.ค. 65 คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน 30 830.00 -
10 พ.ย. 65 เวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก node flagship พัทลุง 3 0.00 840.00
14 ธ.ค. 65 คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ 30 0.00 -
14 ธ.ค. 65 คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน 30 830.00 -
15 ก.พ. 66 คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ 30 0.00 -
15 ก.พ. 66 คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน 30 830.00 -
5 เม.ย. 66 เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 2 30 1,250.00 -
7 เม.ย. 66 คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ 30 0.00 -
7 เม.ย. 66 คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน 30 830.00 -
18 เม.ย. 66 เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน 130 18,600.00 -
8 มิ.ย. 65 คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน 30 1,350.00 1,350.00
30 1,350.00 1 1,350.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2565 14:49 น.