directions_run

โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม

แบบประเมินด้วยขั้นตอน HIA

บทคัดย่อ/บทนำ

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 1. เพื่อให้กลไกขับเคลื่อนป่าร่วมยางได้อย่างเข้มแข็ง (2) 2.เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ระบบป่าร่วมยางครบวงจร (3) 3. มีป่าร่วมยางยั่งยืนเป็นพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ชื่อกิจกรรมที่ 1 อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 (2) กิจกรรม ที่เข้าร่วมกับหน่วย สสส. (3) ชื่อกิจกรรมที่ 2 เรียนรู้สร้างความเข้าใจ (4) ชื่อกิจกรรมที่ 3  ศึกษาดูงาน (5) ชื่อกิจกรรมที่ 4  สรุปผลจากการศึกษาดูงานและวิธีการดำเนินการ (6) ชื่อกิจกรรมที่ 1 อบรมคณะทำงาน (7) ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร (8) ชื่อกิจกรรมที่ 5  วางแผนการจัดการแปลง (9) ชื่อกิจกรรมที่ 14  ARE พื้นที่ 2 ครั้ง (10) ชื่อกิจกรรมที่ 6  ส่งเสริมการจัดทำโรงเรือนเพาะชำพันธุ์พืช (11) ชื่อกิจกรรมที่ 10  การปฏิบัติการปลูก (12) ชื่อกิจกรรมที่ 7  เรียนรู้การขยายพันธ์พืช (13) ชื่อกิจกรรมที่ 11  ติดตามแปลงป้าหมาย 2 ครั้ง (14) ชื่อกิจกรรมที่ 12  เวทีเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง (15) ชื่อกิจกรรมที่ 8 เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแทนการใช้สารเคมี (16) ชื่อกิจกรรมที่ 9 เรียนรู้การทำน้ำหมักแทนการใช้สารเคมี (17) ชื่อกิจกรรมที่ 13  สร้างพื้นที่แบ่งปันผลผลิตทางการเกษตร (18) ชื่อกิจกรรมที่ 15  สรุปผลการดำเนินโครงการ (19) ค่าบริการอินเตอร์เน็ต (20) ปฐมนิเทศโครงการ (21) จัดทำป้ายโครงการ (22) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 (23) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 (24) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 (25) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 (26) งานสมัชชา พัทลุง มหานครแห่งความสุข (27) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 (28) ประเมินผลเผื่อการเรียนรู้และพัฒนา AREร่วมกับหน่วยจัดการโครงการ 1 (29) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 7 (30) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 8 (31) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 9 (32) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 10 (33) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 11 (34) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 12 (35) ค่าบริการอินเตอร์เน็ต (36) ARE พื้นที่ ครั้งที่ 1 (37) ประเมินผลเผื่อการเรียนรู็และพัฒนา AREร่วมกับหน่วยจัดการโครงการ (38) ARE พื้นที่ ครั้งที่ 2 (39) สมัชชพัทลุงมหานครแห่งความสุข หิ้วชั้นมาชันชี2

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

คำสำคัญ

 

บทนำ

 

หมายเหตุ
  • บทคัดย่อ/บทนำ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

แบบประเมิน HIA

1. การกลั่นกรองโครงการ

 

1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ทราบผลและบอกถึงงานที่รับผิดชอบ
2) เพื่อให้เห็นแนวโน้ม เพื่อเตือนภัย
3) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม และเข้าใจกระบวนการ
4) เพื่อลำดับความสำคัญ แปลง ปรับกลยุทธ์ สู่การปฎิบัติ
5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการ ช่วยการควบคุม
6) เพื่อจัดสรรทรัพยากร
7) เพื่อการเรียนรู้ และรู้ขีดความสามารถ
8) เพื่อเปรียบเทียบ ปรับปรุงและพัฒนา
9) เพื่อช่วยเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
10) เพื่อให้รางวัล เพื่อจูงใจ
11) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)

 

1.2 วิธีการ (ระบุรายละเอียดทำอะไร กับใคร กี่คน ผลสรุป)

1) ประชุมทีมประเมิน

 

2) ประชุมร่วมกับโครงการ

 

3) ประชุมร่วมกับโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

4) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)

 

1.3 เครื่องมือ

1) เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการกลั่นกรอง (ระบุรายละเอียดเครื่องมือ เช่น แนวคำถามในการประชุมกลุ่ม)

 

1.4 ผลที่ได้

1) ผลที่ได้ในขั้นตอนการกลั่นกรอง

 

2. การกำหนดขอบเขต

 

1) วิธีการในการกำหนดขอบเขต

 

2) ผู้เข้าร่วมกำหนดขอบเขต

 

3) เครื่องมือที่ใช้

 

4) กรอบแนวคิด

1) ใช้กรอบ Ottawa charter
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
2) ใช้กรอบ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
3) ใช้กรอบ Balance Score Card
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
4) ใช้กรอบ CIPP
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
5) อื่นๆ
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

3. ลงมือประเมิน

 

1) กระบวนการเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วม (ระบุรายละเอียด)

 

2) กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล (ระบุรายละเอียด)

 

3) ผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน (ระบุรายละเอียด)

 

4) ผลการประเมิน (เรียงตามตัวชี้วัดที่กำหนดในขั้นตอน scoping)
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดผลการประเมินหมายเหตุ
5) อื่นๆ

 

4. ทบทวนรายงานการประเมินว่าถูกต้องหรือไม่?

 

1) กระบวนการในการทบทวนรายงาน

 

2) ผู้มีส่วนร่วมในการทบทวนรายงาน

 

3) ผลการทบทวนร่างรายงาน

 

4) สรุปผลการประเมินสำคัญที่นำเข้าเวทีการทบทวน
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดสรุปผลการประเมินหมายเหตุ
5) อื่นๆ

 

5. การปรับปรุงทบทวนโครงการ

 

1) ข้อเสนอเพื่อการทบทวนโครงการ

 

2) อื่นๆ

 

6. ได้มีการปรับปรุงทบทวนโครงการตามข้อ 5 หรือไม่?

 

1) กลไกในการติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ

 

2) วิธีการติดตาม การปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ

 

3) อื่นๆ

 

สรุป

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 

เอกสารอ้างอิง

 

เอกสารประกอบโครงการ