directions_run

โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
ชื่อกิจกรรมที่ 1 อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 27 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565

 

 1. ประสานคณะทำงาน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
 2. จัดหาคณะทำงานในตำแหน่งต่างๆ

 

1 นายณัฐพงศ์ คงสง พี่เลี้ยงของโครงการ ได้เข้ามาทำความเข้าใจของโครงการกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนอินนอโม จำกัด 2 ได้จัดเลือกคณะทำงาน ของโครงการ ดังต่อไปนี้ - นายก่อเกียรติ บุญพน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ - นายบุญโชค เอียดเฉลิม ตำแหน่ง ผู้ประสานงานพื้นที่ - นางวิมล บัวมา ตำแหน่ง ผู้บันทึกข้อมูล - นายดลเล๊าะ ทักษิณาวาณิชย์ ตำแหน่ง ฝ่ายการเงิน - นางมาลี นันทสิน ตำแหน่ง ฝ่ายบัญชี

 

กิจกรรม ที่เข้าร่วมกับหน่วย สสส. 1 มิ.ย. 2565

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 2 เรียนรู้สร้างความเข้าใจ 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565

 

 1. นำสื่อ วิดีดีทัศน์ มาแสดงให้กับสมาชิกเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
 2. แนวคิดในการจัดทำโครงการ
 3. จัดหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการ

 

 • สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางของโครงการมากยิ่งขึ้น
 • สมาชิกได้นำเสนอให้มีการไปศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการ จึงได้กำหนดวันที่ไปศึกษาดูงาน เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมพืช ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

 

ชื่อกิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565

 

 1. ศึกษาดูงานเพื่อหาแนวทางในการจัดทำป่าร่วมยาง
 2. หาแนวคิดเพื่อมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับตัวเอง

 

 • สมาชิกมีแนวคิด และมีความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเอง
 • กำหนดวันที่จะสรุปผลจาการไปศึกษาดูงาน เป็นวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2565

 

ชื่อกิจกรรมที่ 4 สรุปผลจากการศึกษาดูงานและวิธีการดำเนินการ 29 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2565

 

 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากการ ศึกษาดูงาน
 2. วางแผนการปลูก

 

1 สมาชิกนำเสนอความรู้ แนวทางที่ได้จากการศึกษาดูงาน 2 นำแนวคิดที่ได้จาการศึกษาดูงานมาหาแนวทาง เพื่อปรับใช้ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของสมาชิกแต่ละคน

 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 อบรมคณะทำงาน 2 ส.ค. 2565

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 5 วางแผนการจัดการแปลง 13 ส.ค. 2565

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 8 เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแทนการใช้สารเคมี 3 ก.ย. 2565

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 9 เรียนรู้การทำน้ำหมักแทนการใช้สารเคมี 10 ก.ย. 2565

 

 

 

 

 

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 30 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2565

 

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

 

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

 

ชื่อกิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการจัดทำโรงเรือนเพาะชำพันธุ์พืช 7 ต.ค. 2565

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 14 ARE พื้นที่ 2 ครั้ง 12 ต.ค. 2565

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 7 เรียนรู้การขยายพันธ์พืช 19 ต.ค. 2565

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 11 ติดตามแปลงป้าหมาย 2 ครั้ง 15 พ.ย. 2565

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 12 เวทีเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 24 ธ.ค. 2565

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 10 การปฏิบัติการปลูก 2 ม.ค. 2566

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 13 สร้างพื้นที่แบ่งปันผลผลิตทางการเกษตร 31 ม.ค. 2566

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 15 สรุปผลการดำเนินโครงการ 31 มี.ค. 2566

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศโครงการ 9 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2565

 

 • เข้าร่วมประชุม กับหน่วยงาน สสส.
 • ปฐมนิเทศ แนวทางการดำเนินโครงการ

 

 • อบรมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการรายงานผลโครงการ
 • แนวทางการดำเนินงาน
 • ทำบันทึกข้อตกลง

 

จัดทำป้ายโครงการ 25 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565

 

จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขนาด 1.2*2.4 เมตร

 

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 8 มิ.ย. 2565 8 มิ.ย. 2565

 

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

 

 1. กรรมการได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 2. นัดวันจัดอบรมสมาชิก เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 3. กำหนดวันศึกษาดูงาน เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าร่วมประชุม - 13 คน

 

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 15 ก.ค. 2565 15 ก.ค. 2565

 

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

 

1 นายก่อเกียรติ บุญพน ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ และขอฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 2. ได้วางแผนการดำเนินการขั้นต่อไป

 

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565

 

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

 

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน 2. ติดตามการดำเนินงาน วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
3. วางแผนการดำเนินการของเดือนถัดไป

 

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 1 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2565

 

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

 

 1. คณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 2. ติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 3. วางแผนการดำเนินการ เดือนถัดไป

 

งานสมัชชา พัทลุง มหานครแห่งความสุข 12 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2565

 

 • เข้าร่วม เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของแต่ละโครงการ

 

 • เยี่ยมชมบูธการแสงดสินค้า
 • พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับภาคีเครือข่าย

 

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 5 ต.ค. 2565 5 ต.ค. 2565

 

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

 

 1. คณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
 2. ติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 3. นัดวันจัดทำโรงเพาะชำ เป็นที่ 6 ตุลาคม 2565
 4. วางแผนการดำเนินการ เดือนถัดไป

 

ARE พื้นที่ ครั้งที่ 1 12 ต.ค. 2565

 

 

 

 

 

ARE พื้นที่ ครั้งที่ 2 20 ต.ค. 2565

 

 

 

 

 

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 7 11 พ.ย. 2565

 

 

 

 

 

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 8 9 ธ.ค. 2565

 

 

 

 

 

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 9 11 ม.ค. 2566

 

 

 

 

 

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 10 10 ก.พ. 2566

 

 

 

 

 

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 11 10 มี.ค. 2566

 

 

 

 

 

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 12 28 เม.ย. 2566