directions_run

ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
ภายใต้องค์กร Node Flagship จังหวัดยะลา
รหัสโครงการ 65-01-005
วันที่อนุมัติ 1 เมษายน 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัมพร เพชรโชติ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาววราภรณ์ เงินราษฎร์
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 1 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 40,000.00
2 1 ต.ค. 2565 28 ก.พ. 2566 50,000.00
3 1 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 10,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนว่าเป็นปัญหาสำคัญและเป็นสาเหตุของการสูญเสีย บาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน จึงได้มีมติร่วมกันให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยประกาศเป็น “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” (Decade of Action for Road Safety : 2011-2020) โดยตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในทศวรรษหน้า ประเทศไทยตอบรับปฏิญญาดังกล่าวโดยรัฐบาลไทยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ประกาศให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโดยบูรณาการการดำเนินการจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ลดอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือไม่เกิน 10 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี 2563 ทั้งนี้จากสภาพปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหายุทธการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในหลายๆรูปแบบ แต่ยังไม่สามารถลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลงได้ ทั้งนี้ปัญหาอุบัติเหตุมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนในชุมชน โดยมีสาเหตุมาจากการขับขี่ด้วยความเร็ว ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และมีจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุในชุมชน จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากโรงพยาบาลเบตงในพื้นที่ตำบลยะรมในปี 2564 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 167 ครั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 234 คน เสียชีวิต จำนวน 0 คน

สถานการณ์ปัจจุบันโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ พบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของนักเรียน บุคลากรและคนในชุมชน โดยส่งผลกระทบในด้านสุขภาพของประชากรดังนี้ ประชากรได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 ราย และปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ราย ซึ่งภายหลังการเกิดอุบัติเหตุจะเกิดภาวะเครียดสะสม ในกรณีบางรายที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตเช่นเดิมได้ และทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือคู่กรณีจำเป็นต้องขาดเรียนหรือหยุดทำงาน ซึ่งในภาวะนี้อาจส่งผลต่อการก่อโจรกรรมหรืออาชญากรรมตามมา อีกทั้งยังส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจของผู้ประสบอุบัติเหตุและคู่กรณี เช่น ผู้ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้ไม่มีรายได้เข้ามา จึงส่งผลกระทบไปยังค่าใช้จ่ายในการรักษาและค่าใช้จ่ายต่างๆต่อคู่กรณี ทั้งนี้ ทำให้เกิดการกู้ยืมเงิน ทั้งในระบบและนอกระบบ ในสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่เพียงแค่ผู้ประสบภัยหรือคู่กรณีเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมใกล้ที่เกิดเหตุเกิดความเสียหายจึงนำไปสู่การไกล่เกลี่ย โดยที่ต้องหาบุคคลอื่นมาไกล่เกลี่ย อาทิเช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำรวจหรือบุคคลที่สามารถมาไกล่เกลี่ยได้เพื่อคลี่ปัญหาที่เกิดขึ้น อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นของนักเรียน บุคลากร และคนในชุมชน มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้รถบนถนน ดังนี้ ประชากรส่วนมากอายุยังน้อยไม่มีใบขับขี่ ทำให้ไม่มีความรู้ในเรื่องกฎจราจรการใช้ถนน จึงมีการขับรถย้อนศร ขับรถเร่งรีบฝ่าไฟแดง และแว๊นกันเป็นกลุ่ม ที่สำคัญประชากรไม่มีความตระหนักในความปลอดภัยการใช้ถนน คือ ไม่สวมหมวกกันน็อก เลี้ยวทันทีไม่เปิดไฟเลี้ยว ประมาท เล่นโทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถจักรยานยนต์ กระโปร่งเข้าล้อ ง่วงแล้วขับทำให้หลับใน และมีการขับรถแซงในเขตห้ามแซง ทั้งนี้ยังมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ถนนครุคระเป็นหลุม/บ่อ ถนนลื่นจากน้ำยาง ความไม่พร้อมของรถจักรยานยนต์ จอดรถทางโค้ง และรถบรรทุกทรายที่ขาดการปิดผ้าใบ ทำให้ทรายตกหล่นบนท้องถนน หรือเข้าตาผู้ขับขี่บนท้องถนน ทำให้การมองและการขับรถบนท้องถนนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ในทางเช่นเดียวกันนั้น ประชากรดังกล่าวก็ต้องการความปลอดภัยในการรถใช้ถนนและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุ แต่เพียงแค่ขาดความรู้และความเข้าใจการขับขี่อย่างปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลเอง ตลอดจนเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดเหตุอุบัติเหตุนั้นๆ ทั้งนี้ หากเกิดการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อประชากร โดยมีโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ซึ่งเกี่ยวกับการขับขี่บนท้องถนน จะทำให้ประชากรเกิดความรู้และความเข้าใจต่อการใช้รถบนท้องถนนได้ เมื่อเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จะทำให้ประชากรตระหนักและเกิดความระมัดระวังต่อการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ทำให้การเกิดอุบัติเหตุลดลงได้ ดังนั้น เมื่ออุบัติเหตุ

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดยะลาข้อที่ 3 ประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดคณะทำงานลดอุบัติเหตุในโรงเรียน ผลลัพธ์ที่ 2 เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามแผน ผลลัพธ์ที่ 3 เกิดกลไกเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียนและเส้นทางไปโรงเรียน ผลลัพลลัพธ์ที่ 4 ลดพฤติกรรมเสี่ยง/สภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

80.00
2 2.เพื่อให้เกิดกลไกการเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง

ผลลัพธ์ที่ 5 การเกิดอุบัติเหตุลดลง การเสียชีวิตลดลง

80.00
3 3.เพื่อการบริหารจัดการโครงการ
  1. รายงานได้ตรงตามเวลา 2.แกนนำได้รับการพัฒนาศักยภาพและดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วง 3.โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธภาพ
100.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 280
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนจันทร์ประภัสร์อนุสรณ์ 280 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณเม.ย. 65พ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66
1 1.การจัดตั้งคณะทำงานโครงการ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการดำเนินงาน(21 พ.ค. 2565-21 พ.ค. 2565) 15,600.00                        
2 การพัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโครงการย่อย(21 พ.ค. 2565-21 พ.ค. 2565) 10,000.00                        
3 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู่้ (ِARE)(21 พ.ค. 2565-21 พ.ค. 2565) 9,000.00                        
4 ปรับปรุงจุดเสี่ยง(9 มิ.ย. 2565-9 มิ.ย. 2565) 23,400.00                        
5 ขับขี่ปลอดภัยต้องตระหนักเรื่องอุบัติเหตุ(9 มิ.ย. 2565-9 มิ.ย. 2565) 21,000.00                        
6 สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุหลังปรับปรุงจุดเสี่ยง(9 มิ.ย. 2565-9 มิ.ย. 2565) 15,600.00                        
7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน(9 มิ.ย. 2565-9 มิ.ย. 2565) 0.00                        
8 คืนข้อมูล(9 มิ.ย. 2565-9 มิ.ย. 2565) 0.00                        
9 รณรงค์สวมหมวกนิรภัย(3 พ.ย. 2565-3 พ.ย. 2565) 0.00                        
10 กลไกเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุ(7 พ.ย. 2565-7 พ.ย. 2565) 5,400.00                        
11 ขับขี่ปลอดภัยอุบัติเหตุลดลงความปลอดภัยเพิ่มขึ้น(7 พ.ย. 2565-7 พ.ย. 2565) 0.00                        
รวม 100,000.00
1 1.การจัดตั้งคณะทำงานโครงการ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 180 15,600.00 4 3,400.00
21 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 30 1,600.00 1,600.00
21 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 30 600.00 600.00
21 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 30 600.00 -
21 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 30 600.00 -
2 ก.ย. 65 เชิญชวน ให้ความรู้และเก็บข้อมูล 20 600.00 600.00
3 ก.ย. 65 วิเคราะห์ข้อมูล 20 600.00 600.00
15 พ.ย. 65 ศึกษาดูงาน 20 11,000.00 -
2 การพัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโครงการย่อย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 17 10,000.00 3 3,160.00
5 พ.ค. 65 เวที่ปฐมนิเทศโครงการย่อยฯ และทำข้อสัญญา(TOR) จังหวัดยะลา ปี 2565 3 1,016.00 1,016.00
21 พ.ค. 65 จัดทำป้ายโครงการ 2 1,000.00 1,000.00
21 พ.ค. 65 เวทีเรียนรู้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ 2 1,144.00 1,144.00
9 มิ.ย. 65 พัฒนาศักยภาพ 3 1,000.00 -
9 มิ.ย. 65 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 3 1,840.00 -
9 มิ.ย. 65 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 0 1,000.00 -
9 มิ.ย. 65 เวทีสรุปโครงการ 3 1,000.00 -
9 มิ.ย. 65 จัดทำรายงานโครงการ 1 2,000.00 -
3 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู่้ (ِARE) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 90 9,000.00 2 3,000.00
21 พ.ค. 65 การประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) ครั้งที่1 30 3,000.00 3,000.00
21 พ.ค. 65 กิจกรรมประเมินเพื่อการเรียนรู้ (ARE) ครั้งที่ 2 30 3,000.00 -
21 พ.ค. 65 กิจกรรมประเมินเพื่อการเรียนรู้ (ARE) ครั้งที่ 3 30 3,000.00 -
17 ม.ค. 66 ประเมินเพื่อการเรียนรู้ (ARE) ครั้งที่ 2 0 0.00 0.00
4 ปรับปรุงจุดเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 23,400.00 1 0.00
9 มิ.ย. 65 ปรับปรุงจุดเสี่ยง 20 23,400.00 -
8 พ.ย. 65 ปรับปรุงบริเวณเส้นจอดรถสำหรับครูและบุคคลากรในโรงเรียน 0 0.00 0.00
5 ขับขี่ปลอดภัยต้องตระหนักเรื่องอุบัติเหตุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 120 21,000.00 1 21,000.00
9 มิ.ย. 65 จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู บุคคลากรและนักเรียน 120 21,000.00 21,000.00
6 สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุหลังปรับปรุงจุดเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 30 15,600.00 0 0.00
9 มิ.ย. 65 สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุจากจุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 30 15,600.00 -
7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 60 0.00 0 0.00
9 มิ.ย. 65 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมสรุปผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนงานต่อไป 60 0.00 -
8 คืนข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 60 0.00 0 0.00
9 มิ.ย. 65 จัดเวทีคืนข้อมูลการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุจากจุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขแล้วแก่สมาชิกในชุมชน 60 0.00 -
9 รณรงค์สวมหมวกนิรภัย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 2 0.00
29 ส.ค. 65 กิจกรรมพูดหน้าเสาธงเรื่อง การสวมหมวกกันน็อค 0 0.00 0.00
2 พ.ย. 65 กิจกรรมมอบหมวกนิรภัย ส่งต่อความปลอดภัยให้นักเรียนโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 0 0.00 0.00
10 กลไกเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 25 5,400.00 1 4,250.00
12 ก.ย. 65 กลไกเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุ 25 5,400.00 4,250.00
11 ขับขี่ปลอดภัยอุบัติเหตุลดลงความปลอดภัยเพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 1 0.00
2 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 สวมหมวกนิรภัยเข้าออกโรงเรียน 100 % 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2565 10:08 น.