attach_money

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของผู้ดูแลโครงการ
5ผ่านการตรวจสอบของผู้ให้ทุน
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 218 ต.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2566
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของผู้ดูแลโครงการ
5ผ่านการตรวจสอบของผู้ให้ทุน
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 31 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของผู้ดูแลโครงการ
5ผ่านการตรวจสอบของผู้ให้ทุน
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 41 ต.ค. 2566 - 1 ต.ค. 2566
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 4