คนสร้างสุข

directions_run

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

รหัสโครงการ 65-02-008
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)
รหัสโครงการ 65-02-008 สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา 31 มีนาคม 2566 - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 100,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก ผู้ให้ทุน
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 21,620.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -21,620.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม (เบิกจ่ายตามจริง และเมื่อเหลือจะต้องคืนให้กับ สสส. เมื่อสิ้นสุดโครงการ) 10,000.00 1,100.00
1. อบรม แนวทางรายงานข้อมูล กิจกรรม/ผลลัพธ์ ผ่านระบบ
2. ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม
3. ปฐมนิเทศ
4. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของชุมชนทุ่งเหรียง
กิจกรรมหลัก : ผลลัพธ์ที่ 1 คณะกรรมการ และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 17,260.00 8,810.00
1. ประชุมคณะกรรมการ สมาชิกและผู้ประสานงานเพื่อชี้แจงเป้าหมายการดำเนินโครงการ เพื่อให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน
2. ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกและผู้ประสานงานวางแผนการดำเนินงาน ข้อตกลงกติกากลุ่มการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร (แบบฟอร์มของหน่วยจัดการ) การบันทึกข้อมูล แนวทางการรับสมาชิกใหม่ จำนวน 12 คน ระยะเวลา 1 วัน
3. ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกและผู้ประสานงานติดตามความก้าวหน้าระหว่างดำเนินการกิจกรรมโครงการ จำนวน 20 คน ระยะเวลา 1 วัน
4. ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกและผู้ประสานงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน
กิจกรรมหลัก : ผลลัพธ์ที่ 2 มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง 24,160.00 910.00
1. พัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่ม คณะทำงาน กรรมการ ผู้ประสานงานศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการปลูกผักปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน
2. พัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่ม คณะทำงาน ผู้ประสานงานเรื่องกระบวนการปลูกผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน
3. ร่วมเวทีติดตามแลกเปลี่ยนรู้กับพี่เลี้ยง( ARE) ครั้งที่ 1 จำนวน 9 คน ระยะเวลา 1 วัน
กิจกรรมหลัก : ผลลัพธ์ที่ 3 มีการติดตาม ประเมินผล ร่วมกับภาคีอย่างต่อเนื่อง 34,260.00 10,800.00
1. ร่วมเวที “kick off ปลูกผักปลอดภัย” ณ สวนนูริสฟาร์ม ม.5 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 45 คน ระยเวลา 1 วัน
2. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกกลุ่มเป็นผู้ตรวจแปลงปลูกผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน
3. ทีมผู้ตรวจแปลงและภาคีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่การตรวจแปลงผักปลอดภัยของสมาชิกกลุ่ม และรวบรวมข้อมูลการผลิตเพื่อรับรองมาตรฐาน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน จำนวน 10 คน
4. ร่วมเวที ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่เลี้ยง (ARE ครั้งที่ 2 )
กิจกรรมหลัก : ผลลัพธ์ที่ 4 ปลูกผักปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน 4,500.00 0.00
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินการโครงการระบบออนไลน์ 3 ครั้ง
กิจกรรมหลัก : ผลลัพธ์ที่ 5 มีพื้นที่การปลูกผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น 9,820.00 0.00
1. ร่วมเวที ติดตามประเมินผลและพัฒนากับพี่เลี้ยง (ARE ครั้งที่ 3 )
2. เวทีสรุปปิดโครงการ คืนข้อมูลให้ชุมชน มอบใบรับรองแก่สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน

รวมงบทั้งหมด

100,000.00 21,620.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( อับดุลเร๊าะมัน สะกะแย )
วันที่รายงาน