stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ 10. แกนนำหลีเป๊ะวัยใส พ้นภัยบุหรี่ จังหวัดสตูล
ภายใต้องค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
รหัสโครงการ 65-10154-030
วันที่อนุมัติ 5 มกราคม 2566
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 มกราคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัชฎา นุ้ยเด็น
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0980817262
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ ratchada9422@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ นฤมล ฮะอุรา
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 ม.ค. 2566 15 มิ.ย. 2566 5 ม.ค. 2566 15 มิ.ย. 2566 50,000.00
2 15 มิ.ย. 2566 30 ก.ย. 2566 25,000.00
3 1 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566 5,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด 284 คน จำแนกเป็นผู้หญิง 123 คน และผู้ชาย 161 คน มีเยาวชนที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวังซึ่งอยู่ในช่วงวัยเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 อายุระหว่าง 13 – 15 ปี จำนวน 70 คน นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่อาจอยู่ในช่วงริเริ่ม ทดลอง จำนวน 38 คน มีนักเรียนที่สูบบุหรี่จริงจังจำนวน 8 คนและนักเรียนที่ยังไม่เคยทดลองสูบบุหรี่ จำนวน 25 คน ซึ่งในชุมชนเกาะหลีเป๊ะมีร้านค้าในชุมชนที่ขายบุหรี่ จำนวน 10 ร้าน สภาพปัญหาบุหรี่ในชุมชน เยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมจากผู้ปกครองและเยาวชนรุ่นพี่ที่สูบบุหรี่ มีค่านิยมที่ผิดว่าสูบบุหรี่แล้วจะเท่ห์ มีร้านค้าที่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชนทีอายุตำกว่า 20 ปี และมีการแบ่งซองขาย ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ส่งผลกระทบในหลายๆด้าน ด้านสุขภาพ เยาวชนได้รับควันบุหรี่ มือสองและมือสามจากคนในครอบครอบครัว เด็กแรกเกิดเป็นมะเร็งปอด และโรคหอบหืดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ที่มาจาการได้รับความบุหรี่ ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดควันบุหรี่มือสอง และมือสามในที่สาธารณะทำให้คนในชุมชนได้รับควันบุหรี่ ร้อยละ 40 เกิดควันบุหรี่ และ ขยะก้นบุหรี่ในบริเวณร้านค้า และ ร้านน้ำชา ในชุมชน ด้านเศษรฐกิจ ครอบครัวเสียรายได้จากการซื้อบุหรี่ เดือนละ 1,500 - 3,000 บาท เสียค่ายารักษาโรคปอดและโรคมะเร็งที่นอกเหนือจากยาในโรงพยาบาลครั้งละ 2,000 – 10,000 บาท เยาวชนไม่ได้เรียนหนังสือเพราะครอบครัวไม่เงินส่งเรียน ร้อยละ 20 ด้านสังคม เยาวชนมั่วสุมสร้างความเดือนร้อนให้คนในชุมชน
  จากปัญหาบุหรี่ที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ ได้ตระหนักถึงปัญหาและความเสี่ยงในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาสารเสพติดประเภทบุหรี่ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ มีนักเรียนที่มีโอกาสสูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากความอยากรู้ อยากลอง อยากสวมบทบาทเป็นผู้ใหญ่ที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม สังคม หรือค่านิยมต่างๆในชุมชน ประกอบด้วย มีสถานบันเทิงที่เยาวชนและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีการควบคุมอย่างจริงจัง การซื้อขายบุหรี่ เป็นไปด้วยความง่ายดาย จึงทำให้เกิดปัญหา การสูบบุหรี่ขึ้นในเยาวชนรุ่นใหม่และเด็กวัยเรียน โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ จึงได้จัดทำโครงการ แกนนำหลีเป๊ะวัยใส พ้นภัยบุหรี่ เพื่อสร้างแกนนำเด็กรุ่นใหม่ สร้างภูมิคุ้มกัน และให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด ประเภทบุหรี่ อีกทั้งเป็นการให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ไม่มี

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหานักสูบหน้าใหม่
 • เกิดแกนนำที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนงาน
 • มีแกนนำไม่น้อยกว่า 10 คน ที่มาจากเครือข่ายนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน -มีข้อมูลสถานการณ์ของการสูบบุหรี่ในกลุ่มเป้าหมาย -มีข้อตกลงของแกนนำ -มีแผนการทำงาน
2 2.เพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่
 • เยาวชนมีความรู้พิษภัยของบุหรี่และมีทักษะการปฏิเสธ -เยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ ร้อยละ 80(จำนวน 48 คน) -เยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการปฏิเสธร้อยละ 80(จำนวน 48 คน)
3 3.เพื่อจัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ
 • เกิดชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะที่ดำเนินงานป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ -มีชมรมที่มีสมาชิกอย่างน้อย 50 คน -ชมรมมีกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง -สมาชิกชมรมเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย ร้อยละ 80(จำนวน 48 คน)
4 4.เพื่อให้เยาวชนลด ละ เลิกบุหรี่ และลดนักสูบหน้าใหม่ในนักเรียนโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะ
 • เยาวชนใช้บุหรี่ลดลงและลดนักสูบหน้าใหม่ -จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สูบบุหรี่ 8 คนมีการลดความถี่ หรือปริมาณในการสูบอย่างน้อย 4 คน -จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สูบบุหรี่ 8 คนเลิกสูบบุหรี่อย่างน้อย 4 คน
 • จำนวนนักเรียนที่ยังไม่เคยทดลองสูบบุหรี่ 25 คน หลังร่วมโครงการ ไม่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่(จำนวน 25 คน)
 • จำนวนนักสูบหน้าใหม่ลดลง จากปีที่ผ่านมา
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 70
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ อายุระหว่าง 13 – 70 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 กิจกรรมร่วมกับแผนงานร่วมทุน(28 ม.ค. 2566-28 ม.ค. 2566) 5,000.00                    
2 จัดตั้งแกนนำและประชุมต่อเนื่อง(7 ก.พ. 2566-4 ก.ย. 2566) 11,900.00                    
3 ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องพิษภัยบุหรี่(21 ก.พ. 2566-21 ก.พ. 2566) 11,200.00                    
4 จัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ(21 ก.พ. 2566-25 ส.ค. 2566) 27,500.00                    
5 เชิญชวนร้านค้าไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เยาวชน(6 มิ.ย. 2566-7 ก.ค. 2566) 9,500.00                    
6 เวทีสรุปถอดบทเรียน(15 ก.ย. 2566-18 ก.ย. 2566) 14,900.00                    
รวม 80,000.00
1 กิจกรรมร่วมกับแผนงานร่วมทุน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1 5,000.00 4 5,000.00
28 ม.ค. 66 เดินทางมาปฐมนิเทศ 0 1,200.00 1,200.00
27 ก.พ. 66 ค่าป้ายไวนิลโครงการจำนวน 3 ป้าย 0 1,014.00 1,014.00
28 เม.ย. 66 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อย ครั้งที่ 1 0 1,500.00 1,500.00
18 ส.ค. 66 ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำเอกสารการเงินให้กับโครงการย่อย 1 1,286.00 1,286.00
2 จัดตั้งแกนนำและประชุมต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 54 11,900.00 5 11,900.00
7 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่1/5 10 2,000.00 2,000.00
29 พ.ค. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่2/5 10 2,000.00 2,000.00
26 ก.ค. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่3/5 14 3,900.00 3,900.00
3 ก.ย. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่4/5 10 2,000.00 2,000.00
17 ก.ย. 66 ประชุมคณะทำงานครั้งที่5/5 10 2,000.00 2,000.00
3 ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องพิษภัยบุหรี่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 50 11,200.00 1 11,200.00
21 ก.พ. 66 ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องพิษภัยบุหรี่ 50 11,200.00 11,200.00
4 จัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 550 27,500.00 11 27,500.00
21 ก.พ. 66 จัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ 50 0.00 0.00
1 มี.ค. 66 การวาดภาพต่อต้านบุหรี่ 50 2,450.00 2,450.00
30 พ.ค. 66 - 5 มิ.ย. 66 การทำคลิปติ๊กต็อกต้านภัยบุหรี่ 50 0.00 0.00
6 มิ.ย. 66 ประชุมชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ ครั้งที่ 1 (ประกาศผลการประกวดคลิป TikTok) 50 2,500.00 2,500.00
27 ก.ค. 66 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 1 50 3,100.00 3,100.00
28 ก.ค. 66 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 2 50 2,500.00 2,500.00
11 ส.ค. 66 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 3 50 3,100.00 3,100.00
12 ส.ค. 66 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 4 50 2,500.00 2,500.00
13 ก.ย. 66 การแข่งขันฟุตบอล 50 3,950.00 3,950.00
14 ก.ย. 66 การเเข่งขันวอลเลย์บอล 50 2,500.00 2,500.00
15 ก.ย. 66 การเเข่งขันกีฬาสีครอบครัว 50 4,900.00 4,900.00
5 เชิญชวนร้านค้าไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 10 9,500.00 5 9,500.00
6 - 9 มิ.ย. 66 เก็บข้อมูลร้านค้าที่ขายบุหรี่ให้เเก่เยาวชน 0 1,600.00 1,600.00
15 ก.ค. 66 จัดเวทีประชุมตัวแทนร้านค้า 10 7,900.00 7,900.00
16 ก.ค. 66 ลงพื้นที่ขอความร่วมมือร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และมอบป้ายให้กับร้านค้า 0 0.00 0.00
17 - 21 ก.ค. 66 ลงสำรวจร้านค้าถึงความร่วมมือตามข้อตกลง และรายงานผลในที่ประชุมแกนนำ เพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหา 0 0.00 0.00
24 ก.ค. 66 ส่งข้อมูลร้านค้าที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแก่เครือข่ายต่าง ๆ และพูดชมเชย ขอบคุณที่สนับสนุนนโยบายของโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะ ทุกครั้งที่มีโอกาสได้กล่าวต่อที่สาธารณะ 0 0.00 0.00
6 เวทีสรุปถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 65 14,900.00 0 0.00
22 ก.ย. 66 จัดเวทีถอดบทเรียน 50 14,900.00 -
25 ก.ย. 66 ทำรายงานสรุปถอดบทเรียน 15 0.00 -
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 500.00 1 500.00
23 ก.พ. 66 ถอนเงินเปิดบัญชีคืนแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ 0 500.00 500.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. มีแกนนำเยาวชนร่วมขับเคลื่อนงานโครงการ 10 คน
 2. เยาวชนมีความรู้พิษภัยของบุหรี่และมีทักษะการปฏิเสธ
 3. คนในชุมชนมีสุขภาพดี สภาพแวดล้อมในชุมชนดี ไร้ควันบุหรี่มือสอง
 4. เกิดชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะดำเนินงานป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ โดยมีสมาชิกอย่างน้อย 50 คน
  5 เยาวชนใช้บุหรี่ลดลงและลดนักสูบหน้าใหม่
stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2566 13:44 น.