directions_run

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นอาหาร ยาและเครื่องสำอางในตำบลพ่อมิ่ง

assignment
บันทึกกิจกรรม
ถอนเงินเปิดบัญชี25 มกราคม 2024
25
มกราคม 2024รายงานจากพื้นที่ โดย nit07112
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ถอนเงินเปิดบัญชี จำนวน 500 บาท

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ถอดเงินคืนกลับมา

ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์25 มกราคม 2024
25
มกราคม 2024รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์

จ่ายดอกเบี้ยคืนให้กับแผนงานฯ24 มกราคม 2024
24
มกราคม 2024รายงานจากพื้นที่ โดย nit07112
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จ่ายดอกเบี้ยคืนให้กับแผนงานฯ จำนวน 71.90 บาท

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จ่ายดอกเบี้ยคืนให้กับแผนงานฯ

ค่าเดินทางไปนำเสนอโครงการ15 มกราคม 2024
15
มกราคม 2024รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนพร้อมจัดบูธนิทรรศการโครงการ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตัวแทนจากประเด็นกลุ่มย่อยของโครงการย่อยโดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล วิทยากรและทีมผู้ช่วยวิทยากร พิธีเปิดการอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์การการจัดอบรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการติดตามผลลัพธ์ ARE ครั้งที่ 2/2567 โดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี(ประธานกรรมการแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี)และกล่าวรายงานโดยนางสาวมาริสา เกียรติศักดิโสภณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  เยี่ยมชมนิทรรศการให้คำแนะนำข้อเสนอแนะ โดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี(ประธานกรรมการแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี) นางสาวมาริสา เกียรติศักดิโสภณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและผู้รับทุนอื่นๆ  แต่ละโครงการนำเสนอโครงการในหัวข้อทบทวนการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากแผนงานร่วมทุนฯ โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล วิทยากรและทีมผู้ช่วยวิทยากร และแต่ละโครงการนำเสนอในหัวข้อคุณค่าและเป้าหมายที่รับสนับสนุนจากแผนงานร่วมทุนฯโดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล วิทยากรและทีมผู้ช่วยวิทยากร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานโครงการ 2.มีประเด็นและแนวทางในการดำเนินโครงการปีต่อๆไป

ค่าพาหะนะเดินทางพบกองเลขาตรวจเอกสารรายงาน15 มกราคม 2024
15
มกราคม 2024รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เดินทางพบพี้เลี้ยงเพื่อส่งรายงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับพี่เลี้ยง

ARE ครั้งที่ 4 สรุปผลงานการดำเนินงาน15 มกราคม 2024
15
มกราคม 2024รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินการให้กับพี่เลี้ยง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลการดำเนิการให้กับพี่เลี้ยง

เบิกเงินสนับสนุนครั้งที่29 มกราคม 2024
9
มกราคม 2024รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานเดินทางไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีปัตตานี จำนวน 2 ราย 1.ค่าเดินทางเบิกเงินในบัญชีนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ปัตตานี ไป กลับ  รถยนต์ 1 คัน 2.ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันเบิกเงินบัญชีนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ปัตตานี  คน 2 คนละ 120 บาท = 240 บาท

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ค่าเดินทางเบิกเงินในบัญชีนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ปัตตานี ไป กลับ  รถยนต์ 1 คัน 2.ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันเบิกเงินบัญชีนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ปัตตานี  คน 2 คนละ 120 บาท = 240 บาท 3.เบิกเงินสดจำนวน 27,400 บาท

ค่าไวนิลเแสดงโครงการ พร้อมขาตั้ง1 มกราคม 2024
1
มกราคม 2024รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ค่าไวนิลเแสดงโครงการ พร้อมขาตั้ง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไวนิลแสดงโครงการพร้อมขาตั้ง 1 ชุด

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 629 ธันวาคม 2023
29
ธันวาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงประเมินติดตามและสรุปผลงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานการดำเนินงานแบบสมบูรณ์

ลงพื้นที่ติดตามพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหาร ยาและเครื่องสำอางในร้านชำ แกนนำชุมชน นักเรียน ผู้สูงอายุ (NCD)ครั้งที่ 322 ธันวาคม 2023
22
ธันวาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดตามผลการดำเนินงาน จากครั้งที่ 1 และแก้ปัญหาที่เกิดจากครั้งที่ 2 แผนที่จะลงเยี่ยมครั้งที่ 3

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผลที่ได้รับจากแก้ปัญหาครั้งที่ 2 2.มีแผนลงเยี่ยมครั้งที่ 3 3.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการใช้ยาปลอดภัย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปถอดบทเรียนคืนข้อมูล12 ธันวาคม 2023
12
ธันวาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจง ประเมิน ติดตาม สรุปผลงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สรุปรายงานการดำเนินงาน 2.แผลกจิกรรมต่อไป

จัดมหกรรมตลาดนัดสุขภาพชาวพ่อมิ่งบริโภคปลอดภัย8 ธันวาคม 2023
8
ธันวาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมรูปแบบตลาดนัดอาหาร ยา เครื่องสำอางเพื่อรายงานผลการดำเนินการเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ 1.ประเมินร้านชำ แกนนำชุมชน นักเรียนและผู้สูงอายุ 2.มอบประกาศนียบัตร ร้านชำต้นแบบ แกนนำชุมชนต้นแบบ นักเรียนต้นแบบและผู้สูงอายุต้นแบบ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดตลาดนัด 2.เกิดร้านชำต้นแบบ 20 ร้าน

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 56 ธันวาคม 2023
6
ธันวาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา 1.สรุปรายงานผลการดำเนินงานบันไดขั้นที่ 3

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ผลสรุปการดำเนินงานตามบันไดผลลัพธ์ขั้นที่ 3

ลงพื้นที่ติดตามพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหาร ยาและเครื่องสำอางในร้านชำ แกนนำชุมชน นักเรียน ผู้สูงอายุ (NCD)ครั้งที่ 229 พฤศจิกายน 2023
29
พฤศจิกายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ติดตามผลการดำเนินงานจากครั้งที่ 1 และแก้ปัญหาที่เกิดจากครั้งที่ 1 2.ทำแผนลงเยี่ยมครั้งที่ 2

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากครั้งที่ 1 2.มีแผนลงเยี่ยมครั้งที่ 2

ARE ครั้งที่ 3 หน่วยจัดการแผนร่วมทุน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการ28 พฤศจิกายน 2023
28
พฤศจิกายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดตามผลลัพธ์โครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงติดตามผลการดำเนินโครงการ

ลงพื้นที่ติดตามพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหาร ยาและเครื่องสำอางในร้านชำ แกนนำชุมชน นักเรียน ผู้สูงอายุ (NCD) ครั้งที่ 17 พฤศจิกายน 2023
7
พฤศจิกายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แบ่งบทบาทหน้าที่คณะทำงาน ประสานกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่คณะทำงานกำหนดไว้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนสรุปผลการลงเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการใช้ยาปลอดภัย

ประชุมวางแผนลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเรื่องการใช้ยาปลอดภัย18 ตุลาคม 2023
18
ตุลาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในการติดตามการใช้ยาปลอดภัย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนการติดตามลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อติดตามการใช้ยา 1 แผน

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์10 ตุลาคม 2023
10
ตุลาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

มีกิจกรรมร่วมการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แจกแผนพับ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นอาหาร ยา และเครื่องสำอาง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สร้างกระแสให้ประชาชนได้ทราบ

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 44 ตุลาคม 2023
4
ตุลาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและรับฟังปัญหาร่วมกันแก้ไขในการประชุมประจำเดือน -สรุปกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องงานการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นอาหาร ยา เครื่องสำอางและกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค -วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและรับฟังปัญหาร่วมกันแก้ไขในการประชุมประจำเดือน -สรุปกิจกรรมผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องงานการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพร้อยละ 100

ARE แผนงานร่วมทุนกับผู้รับทุนครั้งที่ 125 กันยายน 2023
25
กันยายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.พิธีเปิดการอบรมพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดอบรม โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 2.เข้าสู่เนื้อหารการอบรมโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ทบทวนการดำเนินงานแผนงานร่วมทุน
ช่วงที่ 2 ประเมินผลการดำเนินงาน 3 มิติ โดยแบ่งกลุ่มตามโครงการย่อยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานใน 3 มิติ ได้แก่ 1.กลไกการบริหารแผนงานร่วมทุน 2.กลไกพี่เลี้ยง 3.ผลลัพธ์โครงการย่อย โดยให้นำเสนอผลการประเมินตนเองของโครงการย่อย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์การจัดอบรม
2.เข้าสู่เนื้อหารการอบรมโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ทบทวนการดำเนินงานแผนงานร่วมทุน
ช่วงที่ 2 ประเมินผลการดำเนินงาน 3 มิติ โดยแบ่งกลุ่มตามโครงการย่อยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานใน 3 มิติ ได้แก่ 1.กลไกการบริหารแผนงานร่วมทุน 2.กลไกพี่เลี้ยง 3.ผลลัพธ์โครงการย่อย โดยให้นำเสนอผลการประเมินตนเองของโครงการย่อย

เบิกเงินสนับสนุนงวงที่124 กันยายน 2023
24
กันยายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานเดินทางไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีปัตตานี จำนวน 2 ราย 1.ค่าเดินทางเบิกเงินในบัญชีนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ปัตตานี ไป กลับ  รถยนต์ 1 คัน 2.ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันเบิกเงินบัญชีนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ปัตตานี  คน 2 คนละ 120 บาท = 240 บาท

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ค่าเดินทางเบิกเงินในบัญชีนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ปัตตานี ไป กลับ  รถยนต์ 1 คัน 2.ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันเบิกเงินบัญชีนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ปัตตานี  คน 2 คนละ 120 บาท = 240 บาท 3.เบิกเงินงวดแรกจำนวน 52,600 บาท

ประชุมแลก การติดตามผลลัพธ์24 กันยายน 2023
24
กันยายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นำเสนอผลการดำเนินงานตามบันไดผลลัพธ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำเสนอผผลการดำเนินงานตามบันไดผลลัพธ์

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ แก่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา อาหาร เครื่องสำอาง และกฎหมายด้านการคุ้มครอง22 กันยายน 2023
22
กันยายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เช้าเวลา 9.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นประธานโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการในวันนี้ แนะนำวิทยากรและมอบให้ นางสาวอามานี เบ็ญอิสมายล์ เภสัชกรชำนาญการจากโรงพยาบาลปะนาเระซึ่งเป็นวิทยากรในวันนี้บรรยายในหัวข้อ "ให้ความรู้ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอางและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค"
บ่าย เวลา 13.00น.แบ่งกลุ่มเป็น 4 ฐาน ด้านที่1 ทดลองอาหาร สาธิตสาเคมีปนเปื้อนในอาหาร ด้านที่ 2 ทดลอง เครื่องสำอาง ด้านที่ 3 เรื่องยา ยาที่สามารถขายในร้าน และโทษของยาอันตรายและยาชุด ด้านที่ 4 กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอามานี เบ็ญอิสมายล์ เภสัชกรชำนาญการจากโรงพยาบาลปะนาเระเป็นวิทยากรและทีมผู้ช่วยวิทยากร
บ่ายเวลา 13.00 น. สำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนและมีการประกวดภาพวาดร้านในฝันที่เราอยากมีในชุมชนของนักเรียน โดยทีมงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนมีความรู้ร้อยละ100

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแกนนำชุมชนและผู้สูงอายุในการใช้ยาไม่ปลอดภัย21 กันยายน 2023
21
กันยายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ่อมิ่ง เช้าเวลา 9.00 น.ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน 09.30น ความรู้เรื่อง ยา ยาชุด ยาอันตราย 11.00น การเลือกใช้ยาที่ปลอดภัย 12.00น รับประทานอาหารกลางวัน 13.00น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นโรคที่เกิดจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง
ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร 16.00น ซักถามประเด็นปัญหา


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และเวลารับประทานอาหารว่าง 10.40น และ14.30น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำชุมชนและผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาร้อยละ 100

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 319 กันยายน 2023
19
กันยายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและรับฟังปัญหา ร่วมกันแก้ไขปัญหาในการประชุมประจำเดือน 1.สรุปกิจกรรมผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็น อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สรุปกิจกรรมผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็น อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพร้อยละ 100 2.แผนกิจกรรมในครั้งต่อไป

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 215 กันยายน 2023
15
กันยายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมทบทวนกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2.แบ่งบทบาทหน้าที่ในการอบรม 3.ทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม 4.จัดหาวิทยากรในการอบรมและทำหนังสือเชิญวิทยากร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานมีความเข้าใจในกิจกรรมที่จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 2.คณะทำงานมีบทบาทหน้าที่ในการอบรม 3.มีกลุ่มเป้าหมายในการอบรม 4.มีวิทยากรในการอบรม

ค่าตราปั้มหมึกในตัว21 สิงหาคม 2023
21
สิงหาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ตราปั๊มหมึกในตัว 2 อัน 1.ตราปั๊มรหัสโครงการ 2.ตราปั๊มโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตราปั๊มหมึกในตัว 2 อัน 1.ตราปั๊มรหัสโครงการ 2.ตราปั๊มโครงการ

ประชุมทำความเข้าใจเอกสารการเงินกับพี่เลี้ยง19 กรกฎาคม 2023
19
กรกฎาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนะนำเอกสารการเงิน 2.ทดลองปฎิบัติการและจัดทำเอกสารการเงิน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารการเงินที่ต้องใช้ในโครงการมากขึ้น

ให้ความรู้ผู้ประกอบการ10 กรกฎาคม 2023
10
กรกฎาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ่อมิ่ง
เช้าเวลา 9.00 น.ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมในวันนี้ จากนั้นประธานโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการในวันนี้ แนะนำวิทยากรและมอบให้ นางสาวอามานี เบ็ญอิสมายล์ เภสัชกรชำนาญการจากโรงพยาบาลปะนาเระซึ่งเป็นวิทยากรในวันนี้ากบรรยายในหัวข้อ "อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านอาหาร ยา เครื่องสำอางและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค"
บ่าย เวลา 13.00น.แบ่งกลุ่มเป็น 4 ฐาน ด้านที่1 ทดลองอาหาร สาธิตสาเคมีปนเปื้อนในอาหาร ด้านที่ 2 ทดลอง เครื่องสำอาง ด้านที่ 3 เรื่องยา ยาที่สามารถขายในร้าน และโทษของยาอันตรายและยาชุด ด้านที่ 4 กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอามานี เบ็ญอิสมายล์ เภสัชกรชำนาญการจากโรงพยาบาลปะนาเระเป็นวิทยากรและทีมผู้ช่วยวิทยากร มีการจัดเวทีผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์ สะท้อนปัญหาในพื้นที่ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคและลงเยี่ยมสำรวจมีการแจกโปสเตอร์และป้ายประกาศ กฎหมายด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ให้ติดหน้าร้าน พร้อมให้เกียรติบัตร โดยทีมงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. มีให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา อาหาร เครื่องสำอาง และกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 3. ผู้ประกอบการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์ สะท้อนปัญหาในพื้นที่ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค
 4. มีการแจกโปสเตอร์และป้ายประกาศ กฎหมายด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ให้ติดหน้าร้าน
 5. ทีมงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ลงเยี่ยมพร้อมตรวจสอบร้านชำ เพื่อตรวจสอบยา อาหาร เครื่องสำอาง มีฉลากยาถูกต้องหรือไม่ และยาชุด ยาอันตราย ยามิใช่ยาสามัญประจำบ้าน ยังมีขายในชุมชนอยู่อีกหรือไม่ พร้อมมอบ  เกียรติบัตรร้านชำที่สามารถปฏิบัติตามข้อบัญญัติด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้
ARE ครั้งที่ 2 ติดตามผลลัพธ์5 กรกฎาคม 2023
5
กรกฎาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงมาติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ ประชุมสรุปความก้าวหน้าในการทำตามแผน เสนอปัญหาที่พบและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆกับพี้เลี้ยงผลลัพธ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงมาติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ ประชุมสรุปความก้าวหน้าในการทำตามแผน เสนอปัญหาที่พบและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆกับพี้เลี้ยงผลลัพธ์

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 126 มิถุนายน 2023
26
มิถุนายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

26 มิถุนายน 2566 การประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เริ่มต้นด้วยการ ผอ.รพสต.พ่อมิ่ง ซึ่งเป็นประธานโครงการในครั้งนี้ กล่าวเปิดประชุม กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนพร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในวันนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ จัดตั้งคณะทำงาน และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงาน จากนั้นมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ งบประมาณในการดำเนินงาน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบันไดผลลัพธ์ของโครงการพร้อมกัน และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 15 คน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดขณะทำงานที่มาจากแกนนำชุมชน เครือข่ายในชุมชน 15 คน และมีการแบ่งบทบาทชัดเจน 2.เกิดความรู้ความเข้าใจของโครงการและแผนการดำเนินการ 3.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบันไดผลลัพธ์

เวทีคืนข้อมูลสถานการณ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง13 มิถุนายน 2023
13
มิถุนายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการประสานผู้เข้าร่วมกลุ่มเป้าหมาย
 2. จัดทำแผนในการจัดเวทีในการคืนข้อมูลร้านชำจำหน่ายอาหาร ยา และเครื่องสำอาง
 3. คณะทำงานดำเนินการตามแผนคืนข้อมูลร้านชำจำหน่ายอาหาร ยา และเครื่องสำอาง
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีการประสานผู้เข้าร่วมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คนในการเข้าร่วมการอบรม 2.มีจัดเวทีในการคืนข้อมูลร้านชำจำหน่ายอาหาร ยา และเครื่องสำอาง
 2. คณะทำงานดำเนินการตามแผนคืนข้อมูลร้านชำจำหน่ายอาหาร ยา และเครื่องสำอาง
เก็บข้อมูลร้านชำจำหน่ายอาหาร ยาและ เครื่องสำอาง12 มิถุนายน 2023
12
มิถุนายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. คณะทำงานออกแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
 2. คณะทำงานลงพื้นที่ เก็บข้อมูล
 3. สรุป/วิเคราะห์ข้อมูล
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล -เกิดการจัดทำแผนและมีแผนการดำเนินการ 1 แผน -ทะเบียนข้อมูลร้านชำจำหน่ายอาหาร ยาและ

ชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย9 มิถุนายน 2023
9
มิถุนายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงโครงการ ประชาสัมพัธ์โครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชุมชนเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจโครงการ

ค่าจัดป้ายบันไดผลลัพธ์6 มิถุนายน 2023
6
มิถุนายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายไวนิลบันไดผลลัพธ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีป้ายไวนิลบันไดผลลัพธ์

เวทีปฐมนิเทศน์และพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน6 มิถุนายน 2023
6
มิถุนายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

อบรมเวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน วันที่ 6 มิถุนายน 2566 พิธีเปิดการอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์การปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี(ประธานกรรมการแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี)และกล่าวรายงานโดยนางสาวมาริสา เกียรติศักดิโสภณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รับฟังการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “การดำเนินงานและบริหารจัดการแผนงานร่วมทุน”โดยนางสาวมาริสา เกียรติศักดิโสภณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและนายมุคตาร วายา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับฟังการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “การดำเนินงานและบริหารจัดการแผนงานร่วมทุน”(ต่อ)โดยนางสาวมาริสา เกียรติศักดิโสภณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและนายมุคตาร วายา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ”การวางแผนดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมที่โครงการย่อย”โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล วิทยากรและทีมผู้ช่วยวิทยากรและแบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ”การออกแบบเก็บข้อมูลและกำหนดกิจกรรมที่นำไปสู่ผลลัพธ์”โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และทีมผู้ช่วยวิทยากร วันที่ 7 มิถุนายน 2566 รับฟังการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในหัวข้อ”การเบิกจ่ายเงิน รายงานการใช้จ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินงาน”โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล วิทยากร-รับฟังการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ”การเบิกจ่ายเงิน รายงานการใช้จ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินงาน”และถามตอบเกี่ยวกับการเงินโดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล วิทยากร รับฟังการบรรยายในหัวข้อ”การคีย์ข้อมูลลงระบบบริหารแผนงานร่วมทุนฯและการรายงานกิจกรรม”และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยนางกัลยา เอี่ยวสกุลและทีมผู้ช่วยวิทยากร -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ”การคีย์ข้อมูลลงระบบบริหารแผนงานร่วมทุนฯและการรายงานกิจกรรม”(ต่อ)โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล วิทยากรและทีมผู้ช่วยวิทยากร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คนได้วางแผนดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมตามโครงการย่อย 2.คณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการบันทึกโครงการที่ถูกต้องและการเบิกจ่ายถูกต้องตรงตามกฎหมายกำหนด

ARE ครั้งที่ 1 คลีแผนงานโครงการฯ เพื่อติดตามการเรียนรู้และพัฒนา5 มิถุนายน 2023
5
มิถุนายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานโครงการและฝ่ายการเงิน นัดประชุมคลี่แผนงานโครงการเพื่อติดตามการเรียนรู้และการพัฒนา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแผนงานโครงการที่ชัดเจน

จัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ14 พฤษภาคม 2023
14
พฤษภาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายปลอดบุหรี่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีป้ายไวนิลโครงการและป้ายปลอดบุหรี่

เปิดบัญชีกรุงไทย11 พฤษภาคม 2023
11
พฤษภาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย POMING
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ค่าเดินทางเปิดบัญชีนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ไป กลับ 376 รถยนต์ 1 คัน 2.ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันเปิดบัญชีนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี 3 คนคนละ 120 บาท = 360 บาท

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีบัญชีธนาคารกรุงไทย 1 ฉบับ