other_houses

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ที่อยู่ ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-349789, 073-331533
โทรสาร 073-331533
อีเมล์ pattanipao@gmail.com
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กตำบลตรัง 2565 100,000.00 11/34
โครงการเเผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 2565 5,000,000.00 0/0
โครงการส่งเสริมสร้างสุขภาวะกาย ใจ ของผู้สูงอายุ บ้านสุไหงปาแน หมู่ 1 ต.บานา อ. เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 2565 96,150.00 11/34 paid1
โครงการการส่งเสริมความครอบคลุมของวัคซีนในเด็ก 0 - 5 ปี ตำบลบานา (ฝั่งตะวันตก) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2565 98,400.00 14/22 paid1
โครงการการป้องกันเด็กจมน้ำอย่างมีส่วนร่วมพื้นที่ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2565 100,000.00 8/24
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านต้นโตนด หมู่ 1 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 2565 100,000.00 14/24 paid1
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านนางโอ หมู่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 2565 100,000.00 11/22
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs หมู่ที่ 7 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2565 98,360.00 17/23 paid1
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ม.3 บ้านดอนรัก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2565 98,300.00 5/17 paid1
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชนบ้านตรัง 2565 100,000.00 18/32
โครงการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า และโรคเรื้อรัง 2565 97,860.00 12/33
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) 2565 80,000.00 6/23
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านฮูแตกอแล 2565 99,730.00 10/31 paid1
โครงการเสริมสร้างผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีความสุข หมู่ที่ 2 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2565 99,315.00 14/25 paid1
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุด้วยวีถีอิสลามในหมู่บ้านโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2565 100,000.00 17/27
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีอิสลาม ในชุมชนโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2565 100,000.00 9/27 paid1
โครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี 2565 91,100.00 14/20
โครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชตำบลสะดาวา 2565 100,000.00 14/25
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นอาหาร ยาและเครื่องสำอางในตำบลพ่อมิ่ง 2565 100,000.00 15/30
โครงการชาวบางปู สุขภาพดี ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้ตน ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค ประจำปี 2566 2565 100,000.00 3/22
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพจากภาวะการกิน บ้านโคกกอ 2565 99,400.00 8/14
โครงการขยะทองคำ(รีไซเคิล) เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม 2565 97,950.00 14/25
โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ ชุมชนนอกค่าย ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2565 100,000.00 7/24
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนนอกระบบการศึกษาในชุมชนบ้านพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 2565 100,000.00 14/27
โครงการลดปริมาณขยะ บ้านคลองช้าง หมู่4 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2565 97,420.00 7/17 paid1
โครงการเด็กวัยใส ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 2565 100,000.00 8/20
โครงการชุมชนลดอันตรายจากสารเสพติดเพื่อสุขภาวะที่ดี 2565 100,000.00 11/17
โครงการการบริโภคผักและผลไม้เพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็กในศูนย์ตาดีกา บ้านแบรอแว หมู่3 ต.ตะลุโบะ 2565 92,565.00 16/23
โครงการการจัดการขยะในชุมชนหัวเลี้ยว ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2565 95,300.00 6/25
โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ตำบลปุโละปุโย 2565 67,550.00 5/24
โครงการการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่ประชาชน 35 ปีขึ้นไปหมู่ที่ 4 บ้านม่วงเตี้ย ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 2565 100,000.00 21/31 paid1