รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
N/A 77,620.00(16.47%) 7,600.00(1.61%) 287,816.00(61.08%) 46,292.00(9.82%) 26,016.00(5.52%) 25,850.00(5.49%) 471,194.00 546,320.00 86.25%
Node Flagship จังหวัดพัทลุง 668,145.00(13.36%) 464,673.00(9.29%) 2,972,087.00(59.43%) 829,551.90(16.59%) 9,520.00(0.19%) 56,925.00(1.14%) 5,000,901.90 5,489,525.00 91.1%
Node Flagship จังหวัดยะลา 322,917.00(13.47%) 44,825.00(1.87%) 1,597,231.00(66.64%) 291,647.00(12.17%) 84,950.00(3.54%) 55,148.00(2.30%) 2,396,718.00 2,636,800.00 90.89%
Node Flagship จังหวัดสงขลา 2,000.00(57.14%) 0.00(0.00%) 1,500.00(42.86%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 3,500.00 60,000.00 5.83%
PA - กิจกรรมทางกาย 421,700.00(56.73%) 20.00(0.00%) 304,200.00(40.92%) 10,716.00(1.44%) 50.00(0.01%) 6,700.00(0.90%) 743,386.00 120,000.00 619.49%
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 3,288,740.00(17.00%) 1,647,493.00(8.52%) 9,381,623.00(48.49%) 2,670,965.00(13.80%) 1,787,447.02(9.24%) 571,709.00(2.95%) 19,347,977.02 31,624,567.00 61.18%
คณะทำงานสมัชชาสุขภาพระนองจัดเวทีเติมใจให้สังคม 83,750.00(8.15%) 58,555.00(5.70%) 578,414.00(56.29%) 15,776.00(1.54%) 69,700.00(6.78%) 221,307.00(21.54%) 1,027,502.00 16,517,600.00 6.22%
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้ 332,800.00(12.87%) 51,484.00(1.99%) 1,790,971.00(69.27%) 350,573.30(13.56%) 7,100.00(0.27%) 52,430.00(2.03%) 2,585,358.30 4,089,650.00 63.22%
โครงการทั่วไป 1,395,000.00(11.69%) 357,500.00(3.00%) 4,481,941.00(37.57%) 36,090.00(0.30%) 10,102.00(0.08%) 5,648,739.00(47.35%) 11,929,372.00 30,778,850.00 38.76%
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 9,352,223.00(8.95%) 4,198,169.00(4.02%) 77,701,244.10(74.39%) 11,295,172.35(10.81%) 782,660.00(0.75%) 1,123,075.14(1.08%) 104,452,543.59 130,790,429.40 79.86%
งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61 179,600.00(27.74%) 0.00(0.00%) 464,622.00(71.75%) 3,315.00(0.51%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 647,537.00 700,000.00 92.51%
ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด 379,800.00(46.25%) 0.00(0.00%) 364,570.00(44.40%) 26,628.00(3.24%) 8,266.00(1.01%) 41,880.00(5.10%) 821,144.00 47,640.00 1723.64%
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล 139,200.00(50.61%) 5,800.00(2.11%) 110,491.00(40.17%) 15,880.00(5.77%) 0.00(0.00%) 3,700.00(1.35%) 275,071.00 1,000,000.00 27.51%
สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 426,111.00(12.12%) 171,500.00(4.88%) 2,084,248.50(59.30%) 697,187.00(19.84%) 10,285.00(0.29%) 125,300.00(3.57%) 3,514,631.50 4,219,227.00 83.3%
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 281,713.00(3.24%) 909,382.00(10.46%) 752,502.00(8.66%) 6,152,102.00(70.78%) 382,792.00(4.40%) 213,552.00(2.46%) 8,692,043.00 9,240,000.00 94.07%
รวม 15 โครงการ 17,351,319.00 7,917,001.00 102,873,460.60 22,441,895.55 3,178,888.02 8,146,315.14 161,908,879.31 237,860,608.40 68.07%
สัดส่วน(%) 10.72% 4.89% 63.54% 13.86% 1.96% 5.03% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ