รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
N/A 77,620.00(16.47%) 7,600.00(1.61%) 287,816.00(61.08%) 46,292.00(9.82%) 26,016.00(5.52%) 25,850.00(5.49%) 471,194.00 546,320.00 86.25%
PA - กิจกรรมทางกาย 421,700.00(56.73%) 20.00(0.00%) 304,200.00(40.92%) 10,716.00(1.44%) 50.00(0.01%) 6,700.00(0.90%) 743,386.00 120,000.00 619.49%
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 3,288,740.00(17.00%) 1,647,493.00(8.52%) 9,381,623.00(48.49%) 2,670,965.00(13.80%) 1,787,447.02(9.24%) 571,709.00(2.95%) 19,347,977.02 31,624,567.00 61.18%
คณะทำงานสมัชชาสุขภาพระนองจัดเวทีเติมใจให้สังคม 83,750.00(8.15%) 58,555.00(5.70%) 578,414.00(56.29%) 15,776.00(1.54%) 69,700.00(6.78%) 221,307.00(21.54%) 1,027,502.00 16,517,600.00 6.22%
โครงการทั่วไป 2,001.00(11.11%) 5,000.00(27.77%) 3,000.00(16.66%) 3,000.00(16.66%) 5,000.00(27.77%) 2.00(0.01%) 18,003.00 1,000,100.00 1.8%
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 9,299,523.00(8.91%) 4,196,029.00(4.02%) 77,703,040.10(74.42%) 11,300,672.35(10.82%) 782,660.00(0.75%) 1,123,075.14(1.08%) 104,404,999.59 130,690,429.40 79.89%
โครงการหลักของ สจรส.ม.อ. 870,139.00(9.54%) 287,500.00(3.15%) 2,817,881.00(30.90%) 23,745.00(0.26%) 2,690.00(0.03%) 5,117,737.00(56.12%) 9,119,692.00 19,645,000.00 46.42%
งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61 244,600.00(32.88%) 2,140.00(0.29%) 493,926.00(66.39%) 3,315.00(0.45%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 743,981.00 800,000.00 93%
ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด 379,800.00(46.25%) 0.00(0.00%) 364,570.00(44.40%) 26,628.00(3.24%) 8,266.00(1.01%) 41,880.00(5.10%) 821,144.00 47,640.00 1723.64%
สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 426,111.00(12.12%) 171,500.00(4.88%) 2,084,248.50(59.30%) 697,187.00(19.84%) 10,285.00(0.29%) 125,300.00(3.57%) 3,514,631.50 4,219,227.00 83.3%
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 281,713.00(3.24%) 909,382.00(10.46%) 752,502.00(8.66%) 6,152,102.00(70.78%) 382,792.00(4.40%) 213,552.00(2.46%) 8,692,043.00 9,240,000.00 94.07%
รวม 15,375,697.00 7,285,219.00 94,771,220.60 20,950,398.35 3,074,906.02 7,447,112.14 148,904,553.11 214,450,883.40 69.44%
สัดส่วน(%) 10.33% 4.89% 63.65% 14.07% 2.07% 5% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ