เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

CSO ชายแดนใต้เริ่มขับเคลื่อนงาน 200 กว่าองค์กรเดินหน้างานพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข

by โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ @14 ก.ค. 61 10.32 ( IP : 122...37 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ sbpac จชต.
photo  , 500x281 pixel , 57,146 bytes.

เครือข่ายองค์กรประชาสังคมในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณกว่า 200 องค์กรเริ่มงานขับเคลื่อนตามแผนงาน หลายองค์กรเริ่มประชุมการเตรียมงานขับเคลื่อนในขณะที่หลายองค์กรเริ่มกิจกรรมแล้ว

คำอธิบายภาพ

กลุ่มจิตอาสาสร้างสันติสุขจังหวัดปัตตานี ในนามเครือข่ายภาคประชาสังคม ศอ.บต.  ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 กิจกรรม/โครงการสร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบาราโหม หมู่ที่ 1 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี

กิจกรรม/โครงการสร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ เป็นการเสวนา ในหัวข้อ "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขสู่ชุมชน"  มีนายสมศักดิ์ ทิพย์มณี ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้บริหารจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.บาราโหมฯ ร่วมเป็นวิทยากรซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 150 คน

วันที่ 27 กันยายน 2560 โครงการอัลฟารุกสร้างคน ขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน ได้มีกิจกรรม Workshop ก่อนจัดกิจกรรมโครงการในการขับเคลื่อนประเด็น "สร้างคน" BAR (Before Action Review) เป็นการฝึกกระบวนการคิดของเยาวชนต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เป้าหมาย สิ่งที่คาดหวังหลังจัดโครงการ รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมป้องกัน

วันนี้ 30 กันายน 2560 ชุมชนท่องเที่ยวตะโละกาโปร์ ประชุมคณะทำงาน ร่สมกับเครือข่ายท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี เพื่อกำหนดแผนกิจกรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเยาวชนและพัฒนาท่องเทียวขุมชนชายแดนใต้

มูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์  อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  จัดกิจกรรมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางสันติวิธี เปิดพิธีโดย  พ.อ.เกรียงศักดิ์  โคตระภู  ผอ.สกพ.ศสว. บรรยาย ภาคเช้า โดย ท่านมูฮำมัดอายุบ  ปาทาน  หัวข้อ บทบาทภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน

aaa

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์กล้วยหินยะลาภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยหินยะลาแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดยะลา งบที่ได้รับจาก ศอ.บต. จัดการประชุมวางแผนการดำเนินการวางขอบข่ายการทำงานของคณะกรรมการกลุ่ม

aa

ชมรมฉัตรวารินไบค์สุไหงปาดี ประชุมคณะทำงานชี้แจ้งความคืบหน้าของการจัดกิจกรรม "รำลึกถึงพ้อปั่นตามรอยเสด็จประพาสสุไหงปาดี" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยเป้าหมายผู้มาร่วมงานทั้งภาครัฐและประชาชนไม่น้อยกว่า1000 คน ทั้งนี้ประธานชมรมได้ประสานงานและแจ้งให้นายอำเภอทราบแล้วถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้น โดยทางอำเภอจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทน ครม.ส่วนหน้าร่วมเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

ประธานชมรมได้แจ้งถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเสื้อปั่นและนิทรรศการเสด็จประพาสอยู่ระหว่างออกแบบดำเนินการแล้ว และประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านโผลงในเรื่องสถานที่และทีมแม่บ้านที่จะช่วยเหลือการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้มาร่วมงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง