รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง
รหัสโครงการ 61-01865
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลโคกม่วง
วันที่อนุมัติ 8 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 199,550.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ พันจ่าตรีเจนวาที เพชรรักษ์
พี่เลี้ยงโครงการ นายณัฐพงศ์ คงสง
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 15 พ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2562 99,775.00
2 1 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 10 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 79,820.00
3 1 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 19,955.00
รวมงบประมาณ 199,550.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ปัญหาขยะชุมชน
3.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัจจุบันชุมชน บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและประชาชนเพิ่มขึ้นจะมีปัญหาในเรื่องขยะที่นับวัน ปริมาณขยะจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว และก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนทำให้ดูแล้วชุมชนบ้านเรือนไม่น่าอยู่อาศัยโดยถ้าไม่มีการจัดการเรื่องสุขาภิบาลในครัวเรือนควบคู่กับการจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครัวเรือนทั้งด้านสุขภาพกายและใจได้อีกทั้งทำให้ชุมชนไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น โรคระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ หรือสารพิษจากขยะที่เป็นสารเคมี การเพิ่มมากขึ้นของขยะและการไม่การแยกขยะมาทำลายอย่างถูกวิธีจึงเป็นปัญหาสำคัญต่อระบบสาธารณสุขของชุมชน ซึ่งถ้าหากมีการจัดการขยะที่ถูกต้องโดยแต่ละครัวเรือนช่วยกันแยกขยะและกำจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะหรือการนำกลับมาใช้ใหม่จะเป็นการลดปริมาณขยะได้มากและช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมในบ้านและชุมชนน่าอยู่สะอาด เป็นการป้องกันและควบคุมโรคด้วยอีกทางหนึ่ง เทศบาลตำบลโคกม่วงมีประชากรจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ประชากร ณ 1 ธันวาคม 2562 จำนวน 10,371 คน คิดปริมาณขยะ 10.5 ตัน ต่อวัน ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง คือการขาดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ และประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย ยังคงมีแนวคิดและผลักภาระการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและขยะตกค้างจึงต้องมีการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดการ เช่น ขยะย่อยสลายได้ก็นำไปทำปุ๋ยหมัก ทำแก๊สชีวภาพ ขยะอันตรายก็นำเข้าสู่ระบบการทำลายที่ปลอดภัย ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ก็นำรวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนขยะทั่วไปก็สามารถที่จะนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลแต่และครัวเรือนต่อไป การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งสู่การลดสภาวะโลกร้อน โดยการเปลี่ยนวิธีคิด สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ตามหลักวิชาการ กระตุ้น หนุนเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักว่าขยะเกิดจากตัวเรา และเป็นหน้าที่ของเราเองที่ต้องจัดการ
  ดังนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยเทศบาลจะเป็นฝ่ายสนับสนุนหลัก และเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แต่การดำเนินโครงการแต่ละปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถวัดผลสำเร็จของโครงการได้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการประชาชนก็กลับไปใช้พฤติกรรมเดิมๆ และยังคงเรียกร้องให้เทศบาลเข้าไปแก้ปัญหาดังกล่าว ในรูปแบบเดิมจนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการโครงการโดยจัดตั้งธนาคารขยะ รุกลงให้บริการรับซื้อขยะและประชาสัมพันธ์ในทุกหมู่บ้าน ทุกกิจกรรม พร้อมทั้งให้ความรู้และเชิญชวนครัวเรือนสมัครเป็นสมาชิกธนาคาร แต่ยังประสบปัญหาการเข้าถึงของประชาชนยังไม่ครอบคลุม ด้วยพื้นที่ในตำบลค่อนข้างกว้างและผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ เทศบาล ต.โคกม่วงมีพื้นที่ทั้งหมด 42,500 ไร่มีหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด3,510 ครัวเรือนมีประชากรรวม 10,371 คนมีโรงเรียน 5 โรงเรียนมีวัด 4 วัดมีมัสยิด 7มัสยิด มีครัวเรือนที่คัดแยกขยะได้ 822 ครัวเรือนแต่ยังไม่มีความรู้ในการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นจริงๆ ร้อยละ7.93%ของครัวเรือนทั้งตำบล มีโรงงานน้ำยางพารา 6 โรง พบว่าแต่ละวันมีปริมาณขยะจำนวน 10.5 ตันต่อวัน 291 ตันต่อเดือนขยะที่เกิดขึ้นทั้งตำบลมี 4 ประเภทขยะอินทรีย์ 63%ขยะรีไซเคิล30%ขยะอันตราย4%ขยะทั่วไป3% มีประชาชนอุจจาระร่วง271 รายไข้เลือดออก 28 ราย หอบหืด 37 ราย โรคตาแดง 55 ราย ฉี่หนู 2 ราย   ดังนั้น หากมีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การจัดการขยะอย่างเหมาะสม ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีการสร้างแกนนำให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลโคกม่วง จึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการลด คัดแยก นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับแกนนำ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ดังนั้น หากมีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การจัดการขยะอย่างเหมาะสม ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีการสร้างแกนนำให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลโคกม่วง จึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการลด คัดแยก นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับแกนนำ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการขยะครัวเรือน ขยะชุมชนในระดับตำบล
 1. คณะทำงานประกอบท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีภาครัฐ
 2. คณะทำงานมีการประชุมทุกเดือน
 3. คณะทำงานได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยร้อยละ 80
 4. คณะทำงานมีข้อมูลเพื่อการประเมิน วิเคราะห์ และรายงานผล การจัดการขยะ
 5. จัดทำแผนการจัดการขยะระดับตำบล
3.00 57.00
2 เพื่อให้เกิดกติกาการจัดการขยะครัวเรือน ในระดับตำบล
 1. ทุกหมู่บ้านคัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมจัดการขยะอย่างน้อย 10 ครัวเรือน
 2. มีกติการ่วมเพื่อการจัดการขยะในระดับระดับตำบล
 3. ครัวเรือนปฏิบัติตามกติกาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 4. มีแผนที่ทางเดินขยะแต่ละประเภท
0.00
3 เพื่อหนุนเสริมปฏิบัติการสู่การลดขยะ
 1. มีชุดปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะเคลื่อนที่ไปสร้างการเรียนรู้ทุกหมู่บ้าน
 2. มีครอบครัวต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย 100 ครอบครัว
 3. มีหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย 5 หมู่บ้าน
 4. มีหน่วยงานต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อยร้อยละ 70
0.00
4 เพื่อให้เกิดกระบวนการในการจัดการขยะตำบลโคกม่วง
 1. เกิดสัญญาประชาคมและร่วมประกาศการจัดการขยะเป็นวาระของตำบลโคกม่วงโดยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และคณะทำงาน
 2. เสนอแผนจัดการขยะตำบลโคกม่วงต่อประธานสภาเทศบาล
0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 300
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครัวเรือนคู่ขนาน 150 -
ครัวเรือนนำร่อง 150 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
15 พ.ย. 61 - 15 ก.ย. 62 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน(ครั้งที่ 1) 35,300.00 7,500.00
27 ธ.ค. 61 เวทีสร้างการรับรู้สถานการณ์การจัดการขยะของตำบลโคกม่วงแก่คณะทำงาน 7,500.00 7,500.00
21 ม.ค. 62 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 27,700.00 23,900.00
1 - 31 มี.ค. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 14) 105,750.00 7,050.00
19 มี.ค. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 9) 60.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 11) 0.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 4 ) 0.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 3) 0.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 12) 7,050.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 8 ) 0.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 6 ) 0.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 5 ) 0.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 10) 0.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 7 ) 0.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 2 ) 0.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 15) 0.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 13 ) 0.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 1 ) 0.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน(ครั้งที่ 4) 0.00 6,500.00
8 เม.ย. 62 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน(ครั้งที่ 2) 0.00 6,500.00
8 เม.ย. 62 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน(ครั้งที่ 3) 0.00 7,800.00
8 เม.ย. 62 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน(ครั้งที่ 5) 0.00 6,500.00
8 เม.ย. 62 เวทีคืนข้อมูลสรุปผลงานโครงการสู่ชุมชน 0.00 23,300.00
รวม 0 183,360.00 23 195,250.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.เขียนโครงการเสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 2.แต่งตั้งคณะทำงานโครงการโดยมีตัวแทนจากประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้านๆละ 3 คนและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลจำนวน 12 คน 3.ประชุมคณะทำงาน สร้างการรับรู้สถานการณ์การจัดการขยะตำบลโคกม่วงและทราบวิธีการดำเนินงานของโครงการ 4. นำคณะศึกษาดูงานไปดูงานในพื้นที่ที่มีความสำเร็จการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน 5. กำหนดการประชุมคณะทำงานอย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือนเพื่อติดตาม แก้ไข สร้างกติกาการจัดการขยะตำบล 6. คณะทำงาน 15 หมู่บ้านคัดเลือกครัวเรือนนำร่อง 10 คนและครัวเรือนคู่ขนาน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม 7. ลงพื้นที่ เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้านให้แก่ครัวเรือนแกนนำเพื่อหนุนเสริมปฏิบัติการสู่การลดขยะ 8. เกิดสัญญาประชาคมและร่วมประกาศการจัดการขยะของตำบลและเสนอแผนการจัดการขยะตำบล 9. เวทีคืนข้อมูล สรุปผลงานโครงการสู่ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดกระบวนการจัดการขยะของตำบล ได้สัญญาประชาคมและการประกาศใช้แผนการจัดการขยะตำบลโคกม่วง

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 13:33 น.