รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง
รหัสโครงการ 61-01865
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลโคกม่วง
วันที่อนุมัติ 8 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 199,550.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ พันจ่าตรีเจนวาที เพชรรักษ์
พี่เลี้ยงโครงการ นายณัฐพงศ์ คงสง
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 15 พ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2562 99,775.00
2 1 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 79,820.00
3 1 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 19,955.00
รวมงบประมาณ 199,550.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ปัญหาขยะชุมชน
3.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัจจุบันชุมชน บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและประชาชนเพิ่มขึ้นจะมีปัญหาในเรื่องขยะที่นับวัน ปริมาณขยะจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว และก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนทำให้ดูแล้วชุมชนบ้านเรือนไม่น่าอยู่อาศัยโดยถ้าไม่มีการจัดการเรื่องสุขาภิบาลในครัวเรือนควบคู่กับการจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครัวเรือนทั้งด้านสุขภาพกายและใจได้อีกทั้งทำให้ชุมชนไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น โรคระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ หรือสารพิษจากขยะที่เป็นสารเคมี การเพิ่มมากขึ้นของขยะและการไม่การแยกขยะมาทำลายอย่างถูกวิธีจึงเป็นปัญหาสำคัญต่อระบบสาธารณสุขของชุมชน ซึ่งถ้าหากมีการจัดการขยะที่ถูกต้องโดยแต่ละครัวเรือนช่วยกันแยกขยะและกำจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะหรือการนำกลับมาใช้ใหม่จะเป็นการลดปริมาณขยะได้มากและช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมในบ้านและชุมชนน่าอยู่สะอาด เป็นการป้องกันและควบคุมโรคด้วยอีกทางหนึ่ง เทศบาลตำบลโคกม่วงมีประชากรจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ประชากร ณ 1 ธันวาคม 2562 จำนวน 10,371 คน คิดปริมาณขยะ 10.5 ตัน ต่อวัน ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง คือการขาดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ และประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย ยังคงมีแนวคิดและผลักภาระการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและขยะตกค้างจึงต้องมีการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดการ เช่น ขยะย่อยสลายได้ก็นำไปทำปุ๋ยหมัก ทำแก๊สชีวภาพ ขยะอันตรายก็นำเข้าสู่ระบบการทำลายที่ปลอดภัย ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ก็นำรวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนขยะทั่วไปก็สามารถที่จะนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลแต่และครัวเรือนต่อไป การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งสู่การลดสภาวะโลกร้อน โดยการเปลี่ยนวิธีคิด สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ตามหลักวิชาการ กระตุ้น หนุนเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักว่าขยะเกิดจากตัวเรา และเป็นหน้าที่ของเราเองที่ต้องจัดการ
  ดังนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยเทศบาลจะเป็นฝ่ายสนับสนุนหลัก และเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แต่การดำเนินโครงการแต่ละปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถวัดผลสำเร็จของโครงการได้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการประชาชนก็กลับไปใช้พฤติกรรมเดิมๆ และยังคงเรียกร้องให้เทศบาลเข้าไปแก้ปัญหาดังกล่าว ในรูปแบบเดิมจนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการโครงการโดยจัดตั้งธนาคารขยะ รุกลงให้บริการรับซื้อขยะและประชาสัมพันธ์ในทุกหมู่บ้าน ทุกกิจกรรม พร้อมทั้งให้ความรู้และเชิญชวนครัวเรือนสมัครเป็นสมาชิกธนาคาร แต่ยังประสบปัญหาการเข้าถึงของประชาชนยังไม่ครอบคลุม ด้วยพื้นที่ในตำบลค่อนข้างกว้างและผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ เทศบาล ต.โคกม่วงมีพื้นที่ทั้งหมด 42,500 ไร่มีหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด3,510 ครัวเรือนมีประชากรรวม 10,371 คนมีโรงเรียน 5 โรงเรียนมีวัด 4 วัดมีมัสยิด 7มัสยิด มีครัวเรือนที่คัดแยกขยะได้ 822 ครัวเรือนแต่ยังไม่มีความรู้ในการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นจริงๆ ร้อยละ7.93%ของครัวเรือนทั้งตำบล มีโรงงานน้ำยางพารา 6 โรง พบว่าแต่ละวันมีปริมาณขยะจำนวน 10.5 ตันต่อวัน 291 ตันต่อเดือนขยะที่เกิดขึ้นทั้งตำบลมี 4 ประเภทขยะอินทรีย์ 63%ขยะรีไซเคิล30%ขยะอันตราย4%ขยะทั่วไป3% มีประชาชนอุจจาระร่วง271 รายไข้เลือดออก 28 ราย หอบหืด 37 ราย โรคตาแดง 55 ราย ฉี่หนู 2 ราย   ดังนั้น หากมีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การจัดการขยะอย่างเหมาะสม ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีการสร้างแกนนำให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลโคกม่วง จึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการลด คัดแยก นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับแกนนำ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ดังนั้น หากมีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การจัดการขยะอย่างเหมาะสม ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีการสร้างแกนนำให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลโคกม่วง จึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการลด คัดแยก นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับแกนนำ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 300 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครัวเรือนคู่ขนาน 150 -
ครัวเรือนนำร่อง 150 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการขยะครัวเรือน ขยะชุมชนในระดับตำบล
 1. คณะทำงานประกอบท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีภาครัฐ
 2. คณะทำงานมีการประชุมทุกเดือน
 3. คณะทำงานได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยร้อยละ 80
 4. คณะทำงานมีข้อมูลเพื่อการประเมิน วิเคราะห์ และรายงานผล การจัดการขยะ
 5. จัดทำแผนการจัดการขยะระดับตำบล
3.00 57.00
2 เพื่อให้เกิดกติกาการจัดการขยะครัวเรือน ในระดับตำบล
 1. ทุกหมู่บ้านคัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมจัดการขยะอย่างน้อย 10 ครัวเรือน
 2. มีกติการ่วมเพื่อการจัดการขยะในระดับระดับตำบล
 3. ครัวเรือนปฏิบัติตามกติกาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 4. มีแผนที่ทางเดินขยะแต่ละประเภท
0.00
3 เพื่อหนุนเสริมปฏิบัติการสู่การลดขยะ
 1. มีชุดปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะเคลื่อนที่ไปสร้างการเรียนรู้ทุกหมู่บ้าน
 2. มีครอบครัวต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย 100 ครอบครัว
 3. มีหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย 5 หมู่บ้าน
 4. มีหน่วยงานต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อยร้อยละ 70
0.00
4 เพื่อให้เกิดกระบวนการในการจัดการขยะตำบลโคกม่วง
 1. เกิดสัญญาประชาคมและร่วมประกาศการจัดการขยะเป็นวาระของตำบลโคกม่วงโดยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และคณะทำงาน
 2. เสนอแผนจัดการขยะตำบลโคกม่วงต่อประธานสภาเทศบาล
0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
27 ธ.ค. 61 เวทีสร้างการรับรู้สถานการณ์การจัดการขยะของตำบลโคกม่วงแก่คณะทำงาน 50 7,500.00 7,500.00
21 ม.ค. 62 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 50 28,200.00 23,900.00
15 ก.พ. 62 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน(ครั้งที่ 1) 50 7,500.00 7,500.00
12 มี.ค. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 14) 25 7,050.00 7,050.00
19 มี.ค. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 9) 25 7,050.00 7,050.00
29 มี.ค. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 11) 25 7,050.00 7,050.00
8 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 12) 25 7,050.00 7,050.00
9 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 6 ) 25 7,050.00 7,050.00
10 เม.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 4 ) 25 7,050.00 7,050.00
8 พ.ค. 62 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน(ครั้งที่ 2) 50 6,500.00 6,500.00
9 พ.ค. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 3) 25 7,050.00 7,050.00
12 พ.ค. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 2 ) 25 7,050.00 7,050.00
6 มิ.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 8 ) 25 7,050.00 7,050.00
16 มิ.ย. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 7 ) 25 7,050.00 7,050.00
27 มิ.ย. 62 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน(ครั้งที่ 3) 50 7,800.00 7,800.00
8 ก.ค. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 15) 25 7,050.00 7,050.00
15 ก.ค. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 13 ) 25 7,050.00 7,050.00
16 ก.ค. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ ) 0 7,050.00 -
17 ก.ค. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ ) 0 7,050.00 -
18 ก.ค. 62 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ ) 0 7,050.00 -
25 ก.ค. 62 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน(ครั้งที่ 4) 0 6,500.00 -
2 ก.ย. 62 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน(ครั้งที่ 5) 0 6,500.00 -
25 ก.ย. 62 เวทีคืนข้อมูลสรุปผลงานโครงการสู่ชุมชน 0 23,300.00 -
รวม 550 199,550.00 17 137,800.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.เขียนโครงการเสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 2.แต่งตั้งคณะทำงานโครงการโดยมีตัวแทนจากประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้านๆละ 3 คนและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลจำนวน 12 คน 3.ประชุมคณะทำงาน สร้างการรับรู้สถานการณ์การจัดการขยะตำบลโคกม่วงและทราบวิธีการดำเนินงานของโครงการ 4. นำคณะศึกษาดูงานไปดูงานในพื้นที่ที่มีความสำเร็จการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน 5. กำหนดการประชุมคณะทำงานอย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือนเพื่อติดตาม แก้ไข สร้างกติกาการจัดการขยะตำบล 6. คณะทำงาน 15 หมู่บ้านคัดเลือกครัวเรือนนำร่อง 10 คนและครัวเรือนคู่ขนาน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม 7. ลงพื้นที่ เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้านให้แก่ครัวเรือนแกนนำเพื่อหนุนเสริมปฏิบัติการสู่การลดขยะ 8. เกิดสัญญาประชาคมและร่วมประกาศการจัดการขยะของตำบลและเสนอแผนการจัดการขยะตำบล 9. เวทีคืนข้อมูล สรุปผลงานโครงการสู่ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดกระบวนการจัดการขยะของตำบล ได้สัญญาประชาคมและการประกาศใช้แผนการจัดการขยะตำบลโคกม่วง

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 13:33 น.