เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน
ภายใต้โครงการ Node Flagship จังหวัดพัทลุง
รหัสโครงการ 63-00169-0008
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
งบประมาณ 107,550.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสงบ ลักษณะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายณัฐพงศ์ คงสง
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 1 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 43,020.00
2 1 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 53,775.00
3 28 ก.พ. 2564 31 มี.ค. 2564 10,755.00
4 0.00
รวมงบประมาณ 107,550.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัจจุบันชุมชน บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและประชาชนเพิ่มขึ้นจะมีปัญหาในเรื่องขยะที่นับวัน ปริมาณขยะจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว และก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนทำให้ดูแล้วชุมชนบ้านเรือนไม่น่าอยู่อาศัยโดยถ้าไม่มีการจัดการเรื่องสุขาภิบาลในครัวเรือนควบคู่กับการจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครัวเรือนทั้งด้านสุขภาพกายและใจได้อีกทั้งทำให้ชุมชนไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น โรคระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ หรือสารพิษจากขยะที่เป็นสารเคมี การเพิ่มมากขึ้นของขยะและการไม่การแยกขยะมาทำลายอย่างถูกวิธีจึงเป็นปัญหาสำคัญต่อระบบสาธารณสุขของชุมชน ซึ่งถ้าหากมีการจัดการขยะที่ถูกต้องโดยแต่ละครัวเรือนช่วยกันแยกขยะและกำจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะหรือการนำกลับมาใช้ใหม่จะเป็นการลดปริมาณขยะได้มากและช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมในบ้านและชุมชนน่าอยู่สะอาด เป็นการป้องกันและควบคุมโรคด้วยอีกทางหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนมีประชากรจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ประชากร ณ 12 มีนาคม 2563 จำนวน 10,233 คน คิดปริมาณขยะ 7.35 ตัน ต่อวัน ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน คือการขาดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ และประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย ยังคงมีแนวคิดและผลักภาระการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและขยะตกค้างจึงต้องมีการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดการ เช่น ขยะย่อยสลายได้ก็นำไปทำปุ๋ยหมัก ทำแก๊สชีวภาพ ขยะอันตรายก็นำเข้าสู่ระบบการทำลายที่ปลอดภัย ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ก็นำรวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนขยะทั่วไปก็สามารถที่จะนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลแต่และครัวเรือนต่อไป การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งสู่การลดสภาวะโลกร้อน โดยการเปลี่ยนวิธีคิด สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ตามหลักวิชาการ กระตุ้น หนุนเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักว่าขยะเกิดจากตัวเรา และเป็นหน้าที่ของเราเองที่ต้องจัดการ
  ดังนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนจะเป็นฝ่ายสนับสนุนหลัก และเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่การดำเนินโครงการแต่ละปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถวัดผลสำเร็จของโครงการได้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการประชาชนก็กลับไปใช้พฤติกรรมเดิมๆ และยังคงเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนเข้าไปแก้ปัญหาดังกล่าว ในรูปแบบเดิมจนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการโครงการโดยจัดตั้งธนาคารขยะ รุกลงให้บริการรับซื้อขยะและประชาสัมพันธ์ในทุกหมู่บ้าน ทุกกิจกรรม พร้อมทั้งให้ความรู้และเชิญชวนครัวเรือนสมัครเป็นสมาชิกธนาคาร แต่ยังประสบปัญหาการเข้าถึงของประชาชนยังไม่ครอบคลุม ด้วยพื้นที่ในตำบลค่อนข้างกว้างและผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน มีพื้นที่ทั้งหมด 42,450 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด 3,771 ครัวเรือน มีประชากรรวม 10,233 คน มีโรงเรียนมัธยม ๑ โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา ๕ โรงเรียน มีวั/สำนักสงฆ์ ๙ วัด มีมัสยิด/บาลาย ๘ มัสยิด มีครัวเรือนที่คัดแยกขยะได้ประมาณ ๕๐๐ ครัวเรือน แต่ยังไม่มีความรู้ในการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นจริงๆ ร้อยละ 13.26 %ของครัวเรือนทั้งตำบล ขยะที่เกิดขึ้นทั้งตำบลมี 5 ประเภทขยะอินทรีย์ 62% ขยะรีไซเคิล 30% ขยะอันตราย 3% ขยะทั่วไป 3% ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๑% มีประชาชนป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก 48 ราย
ดังนั้น หากมีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การจัดการขยะอย่างเหมาะสม ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีการสร้างแกนนำให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการลด คัดแยก นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับแกนนำ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนได้บรรจุแผนงานโครงการการบริหารจัดการขยะไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และบรรจุในข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการขยะในภาพรวมทั้งตำบลเขาชัยสน จึงได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.ในครั้งนี้

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการขยะครัวเรือน ขยะชุมชนในระดับตำบล
  1. คณะทำงานประกอบท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีภาครัฐ
  2. คณะทำงานมีการประชุมทุกเดือน
  3. คณะทำงานได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยร้อยละ 80
  4. คณะทำงานมีข้อมูลเพื่อการประเมิน วิเคราะห์ และรายงานผล การจัดการขยะ
  5. จัดทำแผนการจัดการขยะระดับตำบล
1.00
2 เพื่อให้เกิดกติกาการจักการขยะครัวเรือน ในระดับตำบล

1.ทุกหมู่บ้านคัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมการจัดการขยะอย่างน้อย 10 ครัวเรือน 2.มีกติการร่วมเพีือการจัดการขยะในระดับตำบล 3.ครัวเรือนปฏิบัติตามกติกาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4.มีแผนที่ทางเดินขยะแต่ละประเภท

1.00
3 เพื่อการหนุนเสริมการจัดการชยะ

1.มีชุดปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะเคลื่อนที่ไปสร้างการเรียนรู้ทุกหมู่บ้าน 2.มีครอบครัวต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย 100 ครอบครัว 3.มีหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย 5 หมู่บ้าน 4.มีหน่วยงานต้อนแบบการจัดการขยะอย่างน้องร้อยละ 70 5.มีโรงเรียนต้นแบบ ด้าน ธนาคารขยะ อย่างน้อย 3 โรงเรียน 6.มีการขยายผลจากตนัวเรือนสู่ครัวเรือน

1.00
4 เพื่อให้เกิดกระบวนการในการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน

1.เกิดสัญญาประชาคมและร่วมประกาศการจัดการขขยะเป็นวาระของตำบลเขาชัยสนโดยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และคณะทำงาน 2. เสนอแผนการจัดการชยะตำบลเขาชัยสนต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

1.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครัวเรือน 100 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 มิ.ย. 63 - 31 มี.ค. 64 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะ 5 ครั้ง 50.00 8,750.00 1,750.00
20 มิ.ย. 63 กิจกรรมปฐมนิเทศ 3.00 5,000.00 200.00
24 ส.ค. 63 กิจกรรมที่ 1.เวทีสร้างการรับรู้สถานการณ์การจัดการขยะของตำบลเขาชัยสน 58.00 3,950.00 3,950.00
24 ส.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะ ครั้งที่ 1 50.00 0.00 0.00
7 ต.ค. 63 กิจกรรมร่วมประชุมกับ node 4.00 0.00 700.00
12 ต.ค. 63 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 54.00 26,900.00 26,900.00
28 พ.ย. 63 จัดทำชุดนิทัศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.00 1,000.00 -
30 พ.ย. 63 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มอแอลกอฮอล์ 0.00 1,000.00 -
1 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 กิจกรรมที่ 6 ธนาคารขยะในโรงเรียนและหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00
1 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการขยายผลใช้กลไกการชักชวนครอบครัวต่อครอบครัว 0.00 0.00 0.00
1 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู็เพื่อการพัฒนา ARE 2 ครั้ง 50.00 3,500.00 1,750.00
17 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 กิจกรรมที่ 5 เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน 350.00 49,950.00 0.00
25 มี.ค. 64 จัดทำความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ 1.00 1,000.00 0.00
31 มี.ค. 64 กิจกรรมที่ 8 เวทีคืนข้อมูล สรุปผลงานโครงการสู่ชุมชน 150.00 6,500.00 -
12 ต.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน ครั้งที่ 2 50.00 0.00 0.00
รวม 773 107,550.00 11 35,250.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

กิจกรรมที่ 1.เวทีสร้างการรับรู้สถานการณ์การจัดการขยะของตำบลเขาชัยสน
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน กิจกรรมที่ 3. พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ 4.กิจกรรมเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ARE 2 ครั้ง ครั้งที่1และครั้งที่2 กิจกรรมที่ 5. เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน กิจกรรมที่ 6 ธนาคารขยะในโรงเรียน และ หมู่บ้าน กิจกรรมที่ 7 การขยายผลใช้กลไกการชักชวน ครอบครัว ต่อครอบครัว
กิจกรรมที่ 8 เวทีคืนข้อมูลสรุปผลงานโครงการสู่ชุมชน กิจกรรม...ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับ Node

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) khaochaison20
2 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) khaochaison20

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 14:03 น.